Singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagkainutil at pangangamkam ng pork barrel— PKP sa Panay

Concha Araneta
CPP Panay Regional Committee
December 26, 2013


Translation: Sukton ang Rehimeng Aquino sa Kriminal nga Pagkainutil kag paghugakom sang pork— PKP sa Panay

Sa okasyon ng ika-45 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang PKP sa Panay ay nagpahayag ng kanyang pamumuno sa pagbangon ng nasalanta ng superbagyong Yolanda. Nananawagan din ito sa mamamayan na singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagkainutil at pangangamkam ng pork barrel habang humihingi ng limos sa mga dayuhan.

Sa nakasulat na pahayag na ipinalabas ng PKP sa Panay, sinabi ng tagapagsalita nitong si Concha Araneta, na mahigit kalahati ng Panay ang matinding hinagupit ng pinakamalakas na bagyo sa mundo. Napatay ang 215 at nasugatan ang libu-libo sa 2.8 milyong mamamayan na apektado ng kalamidad sa buong isla na nakakonsentra sa Capiz, Aklan, hilagang Iloilo at hilagang Antique. Ang 2.8 milyong ito ay mahigit sa kalahating kabuuang tinamaan ng bagyo sa bansa.

Ipinahayag ni Araneta na tungkulin ng Partido na pamunuan ang mamamayan sa pagbangon. Kaya’t isusteni, palawakin at dobleng kargahin ng rebolusyonaryong kilusan ang pagbangon ng milyun-milyong sinalanta ng bagyo sa isla. Ito ay sa pamamagitan ng pagpakilos sa buong pwersa ng rebolusyon at maiimpluwensyahan nito na organisadong buuing muli ang mga kabahayan, taniman, pangisdaan at iba pang kabuhayan. Unahin ang kagyat na nangangailangan ng masisilungan at may makakain. Mangalap ng pinakamaraming rekursong magamit para sa pagbawi sa normal na pamumuhay ng mamamayan. Kasunod ang paglulunsad ng mga produksyon na may matagalan at mas mapagkitaan para sa mabilis na pagbangon.

Pinahayag din ng PKP na ilulunsad ang rebolusyonaryong kilusang epektibo at mas tiyak na paghahanda sa kalamidad laluna sa mga lugar na may peligro sa bagyo, baha, lindol at iba pang sakuna. Napatunayan nang lubhang kulang at atrasado ang ipinapairal na paghahanda ng rehimen.

Nanawagan ang PKP sa Panay sa mamamayan na igiit sa rehimen ang rekurso at serbisyo na kinakailangan sa pagbangon ng mamamayan na nagmula rin mismo sa buwis na ibinayad nila. Alisin ang lahat na pork barrel laluna ang mahigit P1 trilyon ng presidente at ilaan ito sa pagbangon ng kabuhayan ng sinalantang mamamayan. Kahit humihingi rin tayo ng dayuhang tulong, dapat igiit ang moratorium sa pagbayad ng utang ng GRP at ilipat ang pondo sa rekoberi. Itigil din ang mapanirang proyekto ng paggawa ng dam sa Jalaur River at ilipat ang pondo para sa rehabilitasyon.

Dagdag din ng PKP sa Panay na singilin ang rehimen sa kanyang kriminal na pagkainutil sa paghahanda ng mamamayan sa salanta ng Yolanda at sa atrasado, walang sistema at nagsisisihan sa pagtulong. Ihayag ang pangingibabaw ng mga bangayan sa pagitan ng administrasyon at oposisyon na lalong nagpalala sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima.

Para sa mga magsasaka, ipinahayag ng PKP na labanan ang usurero-kumprador na maniningil ng bayad-utang sa mga sinalanta. Igiit ang pautang na mas mababa ang interes sa gubyerno at sa mga usurero. Magtanim ng kagyat na makakain sa mga lupang nakatiwangwang ng panginoong maylupa, sa lupang inagaw ng 3rd ID mula sa mga Tumandok at lupang niremata ng bangko.

Ipinahayag ng tagapagsalita ng PKP sa Panay na labanan din ang mga hakbang ng rehimen na isusteni ang Oplan Bayanihan at paggasta sa armas at kagamitang militar para sa AFP (mga helikopter, drone, jets) para sa mas matinding pang-aatake sa rebolusyonaryong pwersa. Pantakip lamang ni Aquino na kinakailangan ito sa relief at rehabilitation at kalamidad.

Paunlarin ang kakayahan ng BHB sa pakikipaglaban na makabulabog sa dagdag na kakayahan ng rehimen sa paglunsad ng gera laban sa lalong naghihirap na mamamayan.