Sukton ang Rehimeng Aquino sa Kriminal nga Pagkainutil kag paghugakom sang pork— PKP sa Panay

Partido Komunista sang Pilipinas
Panay Region
Disyembre 26, 2013

Sa okasyon sang ika-45 nga anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), ang PKP sa Panay nagsaad sang iya pagpamuno sa pagbangon sang nahalitan sang superbagyong Yolanda. Nagpanawagan man ini sa pumuluyo sa pagsukot sa rehimeng Aquino sa kriminal nga pagkainutil kag paghugakum sang pork samtang nagapakilimos sa mga dumuluong.

Sa nakasulat nga pahayag nga ginpaggwa sang PKP sa Panay, ginpabutyag sang tagpamaba, Concha Araneta, nga sobra katunga sang Panay ang grabe nga nadalasa sang pinakamabaskog nga bagyo sa kalibutan. 215 ang napatay kag linibo ang pilason sa 2.8 ka milyon nga apektado sang kalamidad sa bilog nga isla nga nakonsentrar sa Capiz, Aklan, Naaminhan sang Iloilo kag Naaminhan sang Antique. Ang 2.8 milyones nga ini masobra katunga sang total nga inigo sang bagyo sa pungsod.Ginpahayag ni Araneta nga katungdanan sang Partido nga pamunuan ang pumuluyo sa pagbangon. Gani, susteniron, pasangkaron kag doble nga kargahon ang rebolusyonaryong hublag sa pagpabangon sang minilyon nga nahalitan sang bagyo sa isla. Ini paagi sa pagparangkahon sang bilog nga pwersa sang rebolusyon kag mga maimpluwensyahan sini nga organisado nga tukuron liwat ang mga pamalay, pananom, pangisda kag iban pa nga palangabuhian nga mapabangon. Unahon ang nagakinahanglan dayon sang mapasilungan kag makaon. Kalapon ang pinakamadamo nga resorsa nga magamit para sa pagbawi sa normal nga pagsinarayo sang pumuluyo. Nagasunod ang paglunsar sang mga produksyon nga may malawigan kag mas makitaan para sa madasig nga pagbangon.

Ginpabutyag man PKP nga ilunsar ang rebolusyonaryong hublag nga epektibo kag mas segurado ang paghanda sa kalamidad labi sa mga lugar nga may katalagman sa bagyo, baha, linog kag iban pa nga kalalat-an. Napamatud-an na nga tuman gid kakabos kag atrasado ang ginapaluntad nga paghanda sang rehimen.

Nagpanawagan ang PKP sa Panay sa mga pumuluyo nga magdemanda sa rehimen sang resorsa kag serbisyo nga kinahanglan sa pagbangon sang pumuluyo nga halin man mismo sa buhis nga binayad nila. Dulaon ang tanan nga pork kapin ang sobra P1 Trilyon nga iya sang presidente kag i-aman sa pagpabangon sang palangabuhian sang pumuluyo nga nahalitan. Bisan nagapangabay man kita sang bulig sang dumuluong, dapat i- demanda ang moratorium sa pagbayad sang utang sang GRP kag i-saylo ang pundo sa rekoberi. Untaton man ang mahaliton nga proyekto sa pagtukod Dam sa Jalaur kag isaylo ang pundo para sa rehabilitasyon.

Gindugang pa sang PKP sa Panay nga sukton ang rehimen sang iya kriminal nga kainutil sa paghanda sang pumuluyo sa kahalitan sang Yolanda kag sa atrasado, wala sistema kag nagabinasulay nga pagtabang. Ibuyagyag ang pagpangibabaw sang mga banggianay sa tunga sg administrasyon kag oposisyon nga nagpalala na gid sa makahalanusbo nga sitwasyon sang mga biktima.

Para sa mga mangunguma, ginpahayag sang PKP nga banggion ang usurero-komprador nga magsukot sang bayad utang sa nahalitan. Idemanda ang pautang nga mas manubo ang interes sa gobyerno kag sa mga usurero. Mananom sang tanom nga makaon gilayon sa mga lupa nga ginbakante sang agalon may duta, sa duta nga ginlaksam sang 3ID halin sa tumandok kag duta nga ginkabi sang bangko.

Ginpahayag sang tagpamaba sang PKP sa Panay nga batuan man ang mga tikang sang rehimen nga sustenihon ang OPlan Bayanihan kag pagginasto sang armas kag gamit para sa AFP (mga helikopter, drone, jets) agud iduso ang mas masingki nga atake sa rebolusyonaryo nga pwersa. Panabon ni Aquino nga kinahanglan ini sa relief kag rehab kag kalamidad. Debeloparon ang kapasidad sa pagpakig-away nga makabulabog sa dugang nga kapasidad sang rehimen sa paglunsar sang gyera batok sa nagaantos na gid nga pumuluyo. ####