Tibayan ang Hanay! Kamtin ang marami pang rebolusyonaryong tagumpay!

Revolutionary Council of Trade Unions-NDFP
14 Disyembre 2013


Mensahe sa ika-8 buwan ng piket-protesta ng mga manggagawa ng Pentagon Steel Corporation

Nagpupugay ang Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines sa mga manggagawa ng Pentagon Steel Corporation sa ika-walong buwan ng kanilang pakikibaka laban sa pang-aapi’t pagsasamantala ng kapitalistang si Mariano Chan at ng rehimeng US-Aquino.

Ipinamalas ng mga manggagawa ng Pentagon ang rebolusyonaryong mapanlabang diwa at di-matatawarang tibay ng paninindigan sa pagsusulong ng kanilang mga karapatan. Buong-tatag nilang nilabanan ang pasistang atake ng kapitalista at estado. Hinarap nila ang mga hirap at sakripisyo nang may kapasyahang magtagumpay.*Laban ng mga manggagawa ng Pentagon*

Sa mahabang panahon, isinadlak ang mga manggagawa ng Pentagon sa napakasahol na pagsasamantala: napakababang sahod, kawalan ng seguridad sa trabaho, at pagsasawalang-bahala sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Kasabwat pa ng kapitalista ang dilawang unyong pinamumunuan ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa pagpapahirap at pang-aapi sa kanila. Kaya naman wala silang ibang pagpipilian kundi ang isulong ang kanilang mga interes at karapatang magtayo ng tunay, palaban at makabayang unyon.

Abril ng taong ito, sinibak ng manedsment ang nahigit 150 manggagawang naggiit ng kanilang karaptang mag-unyon. Bilang tugon, agad na itinayo ng mga manggagawa ng Pentagon ang kanilang piketlayn. Ang kanilang panawagan: ibalik ang mga manggagawang tinanggal, kilalanin ang kanilang karapatang mag-unyon, at isulong ang sahod, trabaho at karapatan.

Pasistang pandarahas ang isinagot ng kapitalista, kasabwat ang estado. Araw-araw, humarap ang mga nagpoprotestang manggagawa sa madudugong atake ng mga bayarang goons at guwardya at ng pasistang kapulisan. Tinangkang buwagin ang kanilang hanay. Isang guwardya ang namatay matapos sadyang sagasaan ng trak na naglalabas ng mga produkto mula sa kaumpanya nang maipagkamaling isa ito sa mga nakapiket na manggagawa. Ngayon, lalong nagiging desperado ang kapitalistang si Mariano Chan dahil matagumpay na naparalisa ng piketlayn ang operasyon ng pagawaan.

Hinihikayat ng RCTU ang lahat ng manggagawa na suportahan ang pakikibaka ng mga manggagawa ng Pentagon. Ang pang-aapi’t pagsasamantalang naranasan at nilabanan ng mga manggagawa ng Pentagon ay siya ring pang-aapi’t pagsasamantalang nararanasan at gustong labanan ng mga manggagawang Pilipino. Kaya naman ang laban nila ay laban ng uring manggagawa.

*Ambag sa kilusang paggawa at rebolusyong Pilipino*

Ngayon pa lang, marami nang naiambag sa rebolusyon ang mga manggagawa ng Pentagon, gayundin sa kilusang paggawa sa bansa at sa buong rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Sampal sa mukha ng rehimeng US-Aquino ang pakikibaka ng mga manggagawa ng Pentagon. Taliwas sa ipinagmamalaking pang-industriyang kapayapaan ng rehimen, inilantad ng paglaban ng mga manggagawa ng Pentagon ang tumitinding pagsasamantala’t panunupil sa mga manggagawang Pilipino at ang paglaban nila rito. Binabasag ng mga manggagawa ng Pentagon ang ilusyon ng pag-unlad ng ekonomiya na ibinabandera ni Aquino.

Ang tibay sa paninindigan at pakikibaka ng mga manggagawa ng Pentagon ay nagsisilbing inspirasyon sa marami pang manggagawang Pilipino na magkaisa at makibaka laban sa pang-aapi at pagsasamantala sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Pinapatunayan nilang tanging sa sama-samang pagkilos lamang maigigiit ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan at interes.

Higit sa lahat, ipinamalas ng mga manggagawa ng Pentagon ang proletaryadong diwa ng paglilingkod sa sambayanan. Kasabay ng matinding laban, buong giting silang lumabas ng pagawaan, nag-organisa sa mga komunidad, umabot sa mga kapwa-manggagawa, at lumahok sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Naiiangat nila ang kanilang laban at naiiugnay ito sa pangkalahatang pakikibaka ng sambayanan para sa pambansang demokrasya, kalayaan at sosyalismo.

*Hamon sa mga manggagawa ng Pentagon*

Subalit mahaba pa ang susuunging laban ng mga manggagawa ng Pentagon. Hamon sa kanila ngayong higit pang patibayin ang kanilang hanay, patatagin ang rebolusyonaryong paninindigan, at kamtin ang marami pang rebolusyonaryong tagumpay.

Kailangang patuloy na magsilbing rebolusyonaryong paaralan ang piketlayn. Patuloy itong gawing larangan ng pagsasanay ng mga manggagawang buong panahon na tatangan ng mga rebolusyonaryong tungkulin.

Hinahamon ang piketlayn ng mga manggagawa ng Pentagon na maging balon ng mga manggagawang kasapi at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas na gaganap sa historikal na tungkuling pamunuan ang rebolusyong Pilipino. Higit sa lahat, hinahamon ang mga manggagawa ng Pentagon na magpalahok ng pinakamaraming manggagawa sa armadong pakikibaka sa kanayunan, makipagkapit-bisig sa uring magsasaka, at sumapi sa New People’s Army.

Anumang tagumpay na makakamit natin sa lipunang ito ay kakarampot at panandalian. Tanging sa armadong pakikibaka lamang maipagwawagi ng mga manggagawa at ng buong sambayanang Pilipino ang minimithing tunay na kalayaan, demokrasya at ang lipunang malaya para sa mga manggagawa, ang sosyalismo.

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang mga manggagawa ng Pentagon! Tibayan ang hanay, gapiin ang
kaaway!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!

Manggagawa, sumapi sa New People’s Army!