Struggle Against the Continuing Dominance of US Imperialist in the Region Through the Puppet US-Aquino Regime

Patnubay de Guia
NDFP-ST
March 29, 2013

The delayed action of the US-Aquino regime on the claim of the Sulu Sultanate over Sabah greatly exposes how the US-Aquino regime disregards the welfare of the Filipino people and surrenders de jure the Philippine territorial claim over North Borneo. No matter how comprehensive the latest findings of the Department of Justice on the Sabah claim, it can never return the lives of the Filipinos lost in the all-armed repression of the Malaysian government on the Sultanate’s royal army nor can it deodorize the Aquino administration flimsy posturing.The findings of the legal study does not matter anymore for it cannot erase the fact that many Filipinos have already been victims of human rights violations and draconian anti-terror policy of Malaysia. Malaysia commenced its armed repression after the Aquino administration ignored the claim of the Sulu Sultanate on Sabah. To order the DOJ to investigate the issue on Sabah claim is a desperate move of the Aquino regime to silence its critics over the issue and yet again deceive the Filipino people. The legal study is a maneuver of the Aquino regime to stop the growing public clamor regarding the Sabah issue.

Itaguyod at Pakamahalin ang Hukbo ng Mamamayan! Isulong ang Digmang Bayan sa Bago at Mas Mataas na Antas!

Patnubay de Guia
NDFP-ST
March 29, 2013

“Ang ating Hukbo ay may hindi magagaping diwa, determinadong silang gapiin ang lahat ng mga kaaway at hindi kailanman susuko. Anupaman ang kahirapan at kagipitan, kahit isa ang matira, patuloy siyang lalaban.”

            - Kasamang Mao Zedong


Lubos ang kagalakan ng National Democratic Front-Southern Tagalog sa ika-44 na taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Sa araw na ito, pulang saludo ang ipinararating ng NDF-ST sa lahat ng mga kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, at sa buong rebolusyonaryong mamamayan sa kapuluan. Gayundin, inaalala at dinadakila natin ang lahat ng mga rebolusyonaryong martir sa kanilang walang pag-iimbot na pag-aalay ng kanilang natatanging buhay para paglingkuran ang sambayanan at ang rebolusyon.

Isustini ang mapangahasong pag-asdang, kab-uton ang dugang kadaugan

Ka. Norsen Manggubat
Partido Komunista sa Pilipinas, North Central Mindanao
Marso 29, 2013

Niining ika-44 nga kasumaran sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), mapasigarbuhon natong pahalipayan ang tanang mga Pulang kumander ug manggugubat sa tibuok rehiyon sa mga kadaugan nga atong nakab-ot sa tuig 2012 hangtud sa unang kwarto niining tuiga sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron ilingkawas ang nasud ug ang katawhang pinahimuslan ug dinaugdaug.

Kung walay hugot nga pagsanong sa absulotong pagpangulo sa Partido, dili maangkon sa atong Hukbo ang mainitong pagsalmot ug pagsuporta sa katawhan nga gitungtungan niini nga mga kadaugan.

Paigtingin ang mga taktikal na opensiba sa buong bansa, kamtin ang higit na malalaking tagumpay sa ating digmang bayan


Mensahe ng Komite Sentral sa ika-44 Anibersaryo ng Pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan

Download PDF here

Sinasaluduhan namin ang lahat ng Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa okasyon ng ika-44 na anibersaryo ng pagtatatag nito. Binabati namin kayo sa pagkamit ng makabuluhang mga tagumpay nitong nagdaang taon at sa ibayong pagpapalakas. Hinahangaan namin ang buong hukbong bayan sa matatag at masugid na paglaban nito sa rehimeng US-Aquino at pagbigo nito sa layunin ng Oplan Bayanihan na pahinain at gapiin ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng panlilinlang at karahasan.

Pinupuri namin kayo sa pagtataguyod ng pamumuno ng Partido at ng maningning na tradisyon at mga rebolusyonaryong prinsipyo ng hukbong bayan at sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Tulad sa nakaraan, iginagawad natin ang pinakamataas na parangal sa ating mga rebolusyonaryong martir at bayani. Inspirado tayo  ng kanilang mga pakikibaka, sakripisyo at tagumpay.

Resolbado tayong lubusang  paunlarin ang lakas sa pulitika at militar ng hukbong bayan sa panggitna at abanteng yugto ng estratehikong depensiba at abutin ang bungad ng estratehikong pagkapatas sa darating na mga taon. Tungo rito, dapat nating paigtingin ang ating mga taktikal na opensiba para umagaw ng mas maraming sandata at makabuo ng mas maraming yunit ng hukbong bayan. Alinsunod rito'y, dapat palawakin at patatagin natin ang rebolusyonaryong baseng masa.

Intensify tactical offensives nationwide, win ever greater victories in our people's warMessage of the Central Committee on the 44th Founding Anniversary of the New People's Army

Download PDF here

We salute the Red commanders and fighters of the New People's Army on the occasion of its 44th founding anniversary. We congratulate you for winning significant victories in the previous year and for accumulating more strength. We admire the entire people's army for fighting firmly and fiercely the US-Aquino regime and defeating the objective of Oplan Bayanihan to weaken and destroy the revolutionary movement through deception and brute force.

We commend you for upholding the leadership of the Party and the glorious tradition and revolutionary principles of the people's army and for carrying forward the people's democratic revolution through protracted people's war. As always, we render the highest honor to our revolutionary martyrs and heroes. We are inspired by their struggle, sacrifices, and achievements.

It is our resolve to develop fully the political and military strength of the people's army in the middle and advanced phases of the strategic defensive and reach the threshold of the strategic stalemate in the few years ahead. For this purpose, we must intensify our tactical offensives to seize more weapons and create more units of the people's army. Necessarily, we must expand and consolidate the revolutionary mass base.

The revolutionary People's War continues to reap victories in MindanaoJorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
29 March 2013

A Message of the NDFP-Mindanao on the
44th Founding Anniversary of the New People’s Army (NPA)

The Revolutionary armed struggle in Mindanao has once again reaped victories in 2012 and in the first quarter of 2013, marching in step with the entire nation in the advance towards the strategic stalemate phase of the people’s protracted war in the next few years.  It is only right for the NDFP-Mindanao, all revolutionary forces and the people to praise and to congratulate the New People’s Army on its 44th founding anniversary.  It is fitting as well to salute all revolutionary martyrs who have selflessly offered their lives in the service of the people’s interest.

Pahayag sa ika-44 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa


Concha Araneta
Panay Regional Party Committee
Marso 29, 2013

Halin pa sang nagliligad nga tinuig ginkasa na sang rehimeng Aquino, sang 3rd Infantry Division kag sang 301st Brigade ang dululungan nga pag-atake sa mga prente sang rebolusyonaryo nga pwersa sa Panay kapin ang sa Sentral kag Nabagatnan nga bahin sang binukid Madyaas. Maluas sa duha ka regular nga batalyon ginreinforce nila ang dugang nga batalyon sang 6th Special Action Force kag iban pa nga mga detached nga pwersa. Gindungan ini sa pahito sang rehimeng Aquino nga hugton ang uyat sa poder paagi sa pagtorse sang eleksyon pabor sa labi nga pagdominar sang Partido Liberal. Gin-arangka man patuman ang mga mapanghaylo pero inutil nga proyekto sang 4Ps, BPO, pangturismo kag iban pa para mahabig ang suporta sang pumuluyo nga ginagutom.


[Audio clip] Halin pa sang tunga-tunga sang 2009 ang pagpasingki sang atake sang rehimen pero sang ulihi nga kwarto lang sang 2012 ginbuhos ang atake nga upod na ang dugang nga pwersa. Sa pag-atubang sini ginlunsar sang Bag-ong Hangaway sang Banwa ukon BHB ang iya kontra-kampanya nga mga aksyon militar. Mas nagtaas na lang gani sg tatlo ka pilo ukon isa ka platun ang kaswalidad sang AFP halin Marso 2012 asta subong kon ikumparar halin Marso 2011 sa diin napulo lang ukon isa ka iskwad ang ila kaswalidad.

Si Aquino ang pinakamukha ng kontra-mahirap


Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 28, 2013

Translation: Aquino is quintessentially antipoor

Si Aquino ang pinakamukha ng kontra-mahirap. Noong isang araw, ipinahayag niya ang pagbasura sa Magna Carta for the Poor, sa pagsasabing walang pondo ang kanyang gubyerno para sa pabahay, edukasyon at serbisyong pangkalusugan na obligadong ilaan ng gubyerno sa ilalim ng panukalang batas.

Hindi sa makapagpapabago ang paglalagda ng Magna Carta for the Poor. Pero sa pagbasura sa panukalang nagdedeklara sa pagtataguyod sa interes ng mga maralita, sa pagsasabing walang pera para dito, muling ipinakita ni Aquino ang malalim ng kiling ng kanyang rehimen kontra sa mayorya ng sambayanang Pilipino na matagal nang nagdurusa sa malalang kawalang-hanapbuhay, pumapaimbulog na presyo ng mga bilihin, mababang sahod, di makataong kundisyon ng pamumuhay at papalubhang serbisyo sa pampublikong kalusugan at edukasyon.

Aquino is quintessentially antipoor

Communist Party of the Philippines
March 28, 2012

Benigno Aquino III is quintessentially antipoor. The other day, he announced the vetoing of the Magna Carta for the Poor, claiming his government has no funds for housing, education and health services which the proposed law would have required the government to allocate.

Not that the signing of the Magna Carta for the Poor would have made a difference. But by claiming to have no money in vetoing the bill that professes to uphold the interests of the poor, Aquino has once again demonstrated his regime's deep prejudice against the majority of the Filipino people who have long been suffering from acute unemployment, spiralling prices, low wages, subhuman living conditions and deteriorating public health and education services.

May mga krimen sa digma ang gubyernong Aquino sa paglabag sa Internasyunal na Makataong Batas

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
25 Marso 2013

Translated from: Aquino government commits war crimes in violating International Humanitarian Law
Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ang armadong pwersa nito sa mga krimen sa digma nito sa paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Sa isang naunang pahayag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na pumapatay ng abereyds na isang sibilyan ang Bagong Hukbong Bayan kada linggo sa naganap na 374 na marahas na mga pangyayari noong 2012. Ito, at ang pahayag na sadyang pinuntirya ang mga sibilyang namatay sa pangyayari noong Enero 27 sa La Castellana, ay pawang mga kasinungalingan at purong pagtatangkang saywar na layong siraan ang rebolusyonaryong kilusang mapagpalaya sa bansa na kinakatawan ng NDFP.

NPA warns against derelict, despotic politicians; reiterates revolutionary policies on elections


Rigoberto F. Sanchez

NPA Southern Mindanao Regional Command

25 March 2013

Candidates vying seats at the provincial, congressional and mayoral levels should adhere to the policies and programs of the People's Democratic Government with regards to the forthcoming electoral exercise of the reactionary US-Aquino regime.

The New People's Army, as a separate and distinct armed force, exercises control over a significant portion of territory in the country, under an effective and responsible command. It acts for and in defense of the constituency of the People's Democratic Government while the organs of political power govern such territories.

Aquino government commits war crimes in violating International Humanitarian Law


LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
25 March 2013

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) condemns in the strongest possible terms the Government of the Philippines (GPH) and its armed forces for committing war crimes in violating international humanitarian law.

Earlier, in a statement, the Armed Forces of the Philippines (AFP) claimed that the New People's Army killed an average of one civilian per week in 374 violent incidents in 2012. This, and the statement that the civilians killed in the 27 January La Castellana incident were deliberately targeted, are sheer lies and mere psywar attempts aimed at discrediting the revolutionary national liberation movement in the country represented by the NDFP.

Video: ANG BAYAN, 21 March 2013Watch on youtube: http://youtu.be/cbshsYx6tak

ANG BAYAN, 21 March 2013: THE GPH IS SABOTAGING THE PEACE TALKS

20130321en

Editorial: The GPH is sabotaging the peace talks

In the US-Aquino regime’s desire to entrap both the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) into entering unjust peace agreements, MalacaƱang feigned interest in the “special track” which involves calling for an immediate ceasefire based on a general declaration of national unity and just peace signed by both the Government of the Philippines (GPH) and the NDFP.
The NDFP has long been offering the “special track” in response to repeated…


Tutulan ang permanenteng presensya ng pwersang militar ng US sa Pilipinas--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 23, 2013

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino na ipahayag ang kanilang pagtutol laban sa papadalas na pagdaong ng mga barkong pandigma ng US sa Pilipinas na nagresulta sa permanenteng presensya ng mga pwersang militar ng US sa bansa na tahasang pagbalewala sa soberanya ng Pilipinas.

Inilabas ng PKP ang panawagan matapos ang magkakasabay na pagdaong kahapon ng tatlong barkong pandigma ng US sa Maynila, Subic at Cebu na inilalarawan nito na "tatlong ulit na sampal sa soberanya ng Pilipinas." Dumaong ang USS Decatur naval destroyer sa Manila Bay, habang dumaong naman ang submarinong USS Ohio sa Subic at ang submarine tender na USS Frank Cable sa Cebu.

NDF will release POW Nojapa

Rubi del Mundo
NDFP Southern Mindanao
March 24, 2013

The National Democratic Front Southern Mindanao orders the release of Police Officer 3 Ruben Magno Nojapa, Jr., who was arrested  March 18 at Brgy. Mainit, Nabunturan town, Compostela Valley and held as prisoner of war under the custody of the New People's Army  Comval-Davao Gulf Sub-Regional Command.

The release decision was based on purely humanitarian grounds in the wake of the appeal made by Nojapa's family and peace advocates that have expressed support for a negotiated settlement within the bounds of international humanitarian law.

Editorial: The GPH is sabotaging the peace talks

20130321en In the US-Aquino regime’s desire to entrap both the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) into entering unjust peace agreements, MalacaƱang feigned interest in the “special track” which involves calling for an immediate ceasefire based on a general declaration of national unity and just peace signed by both the Government of the Philippines (GPH) and the NDFP.
The NDFP has long been offering the “special track” in response to repeated…