Nais ni Deles na tuluyan nang wakasan ang negosasyong pangkapayapaan


Fidel Agcaoili
Member and Spokesperson, NDFP Negotiating Panel
Hunyo 12, 2013

Translation: Aquino feigning bellicosity towards China to justify US military force buildup--CPP

Ipinamamarali ni Teresita Deles, Presidential Adviser on the Peace Process (Tagapayo ng Pangulo sa Prosesong Pangkapayapaan) ang usapang pangkapayapaan ay dinisenyong walang hanggan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na kumakatawan sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa lahat ng reboluysonaryong pwersa.

Ang totoo, ang nais ni Deles ay tuluyan nang wakasan ang negosasyong pangkapayapaan. Mula sa rehimeng Gloria Macapagal-Arroyo hanggang sa kasalukuyang rehimen ni Benigno S. Aquino III, mayroon lamang iisang layunin si Deles sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng NDFP -- ang pagpapasuko at pagpapatahimik sa reboluyonaryong kilusan.

Deles wants permanent end to the Peace Negotiations

Fidel V. Agcaoili
NDFP Negotiating Panel
12 June 2013

Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles claims that the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), representing the Communist Party of the Philippines (CPP), New People's Army (NPA) and all revolutionary forces in the peace negotiations, has designed the peace talks to be unending.

In fact, what Deles wants is a permanent end to the peace negotiations. From the Gloria Macapagal-Arroyo regime to the present one of Benigno S. Aquino III, Deles has had one singular aim in the peace negotiations between the Government of the Philippines (GPH) and the NDFP -- the capitulation and pacification of the revolutionary movement.

Pusturang palaban ni Aquino kontra China layong bigyang-matwid ang papalaking pwersang militar ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng PIlipinas (PKP)
Hunyo 13, 2013

Translation: Aquino feigning bellicosity towards China to justify US military force buildup--CPP

Tinuligsa ng Partido Komunista ng PIlipinas (PKP) si Benigno Aquino III sa pagpustura nitong nakikipagdigma sa China para lamang itambol ang isang senaryo na magbibigay-katwiran sa patuloy na pagpapalaki ng pwersang militar ng US sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia-Pacific. Ipinahayag ito ng PKP isang araw matapos ideklara ni Aquino na "hindi aatras ang kanyang gubyerno sa anumang hamon" ng paggigiit ng Pilipinas sa Spratlys Islands at sa ibang lupain sa South China sea.

Muling binigyang-diin ng PKP ang pananaw nito na "mayroong istoriko at ligal na habol ang sambayanang Pilipino sa Spratlys at matuwid lamang na batikusin ang pagpasok ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas."

Aquino feigning bellicosity towards China to justify US military force buildup--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 12, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) assailed Benigno Aquino III for feigning bellicosity towards China only to drum up a scenario for justifying the continuing buildup of US military forces in the Philippines and the rest of the Asia-Pacific. The CPP issued this statement a day after Aquino declared that his goverment "will not back down from any challenge" in asserting Philippine claims over the Spratly islands and other South China sea land formations.

The CPP reiterated its view that "the Filipino people have both historic and legal claim over the Spratlys and are fully justified in denouncing China's incursions into Philippine territories."

Peace Talks with the government of the Republic of the Philippines.

Below is a video interview done by Liberation International with Luis G. Jalandoni, Chief International Representative of the National Democratic Front of the Philippines, and Chairperson of the NDFP Negotiating Panel in peace talks with the government of the Republic of the Philippines.

In the video, Jalandoni speaks about the root causes of the armed conflict in the Philippines, the ongoing peace negotiations, and the prospects for peace in the country.


Let facts and people decide who’s telling the truth: An NPA Rejoinder against Philippine Government Reactions and Accusations

Diego Wadagan
Agustin Begnalen Command (NPA-Abra)
June 11, 2013

It is surprising that officials of the Philippine Government act so swiftly to redeem their credibility, even as they act at a snail’s pace in providing social services and free education and in addressing the root causes of poverty and revolution. The headline news on June 10, 2013, bannering the NPA’s skepticism on Peace Talks under the regime of Benigno Aquino Jr. barely reached the far flung areas of the countryside, but the government apologists, propagandists and fascists have already scampered to media outlets.

It is because of their own misdeeds that they have to turn heaven and earth to redeem themselves. The facts are: (1) they scuttled the current peace talks between the NDFP and the GPH because they cannot abide by previous agreements regarding the conduct and process of the peace talks; (2) the AFP bombed farmlands in Malibcong, Abra; (3) government apologists and propagandists are ignorant, to state it tamely, of international laws and conventions pertaining to war and the conduct of war; and (4) AFP officials and some local and national government officials lied and continue to lie about real casualties and violators in the conduct of the 44 years of national democratic revolution waged by the CPP-NPA-NDF.

Isulong ang rebolusyonaryong kilusan sa reporma sa lupa

Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 11, 2013

Translation: Advance the revolutionary land reform movement


Sa loob ng 25 taon, malinaw na ipinakita ng reaksyunaryong Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) na ito'y isang malaking panlilinlang. Patuloy na pinangingibabawan ng atrasado at kontra-kaunlarang uring panginoong maylupa ang ekonomya at pulitika ng Pilipinas. Patuloy na isinasailalim ng mga panginoong maylupa ang milyun-milyong magsasakang PIlipino sa pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa pamamagitan ng kanilang mga asyenda at iba pang pyudal na ari-arian.

Walang ipinagkaiba ang CARP at ang pinalawig na programa nito, ang CARPer, sa Presidential Decree #27 ng diktadurang Marcos at sa lahat ng mga nakaraang huwad na programa sa reporma sa lupa mula pa noong pagsisimula ng estadong neokolonyal. Matapos ang pitong dekada, nananatiling walang lupa ang mga Pilipinong magbubukid at isinasailalim sa matinding pagsasamantala at pang-aapi.

Advance the revolutionary land reform movement

Communist Party of the Philippines
June 11, 2013

For 25 years, the reactionary Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) has clearly demonstrated itself to be a big fraud. The backward and anti-progress landlord class continues to dominate Philippine economy and politics. The landlords continue to subject millions of Filipino peasants to feudal and semifeudal exploitation with their haciendas and other feudal holdings.

The CARP and its extension program, the CARPer, are no different from the Marcos dictatorship's Presidential Decree #27 and all previous bogus land reform programs since the inception of the neocolonial state. After seven decades, the Filipino peasantry remains landless and subjected to grave exploitation and oppression.

Rebolusyonaryong Hustisya: Naibigay ng Bagong Hukbong Bayan sa mamamayan ng Hasyenda Looc!


Apolinario Matienza
Eduardo Dagli Command - NPA-Batangas
Ika-10 ng Hunyo 2013

Matagumpay na inilunsad ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan-Batangas ang pamamarusa sa isang berdugong security guard ng burgesyang kumprador na si Henry Sy nitong ika-10 ng Hunyo taong kasalukuyan, dakong alas-6 nang hapon sa sityo Buntog ng barangay Bulihan, sa bayan ng Nasugbu.

Pinarusahan ng mga Pulang mandirigma si Herminio dela Vega alyas “Minying” na isang tim lider ng pribadong security guard ng Selective Agency, dahil sa mga kasong kriminal sa mamamayan. Isa na rito ang walang-awa niyang pagpatay sa kapwang sekyu na si Berning Bautista na taga-barangay Bulihan noong 1995, dahil sa diumano’y nagsumbong sa mataas na upisyal ng Selective Agency na natutulog sa oras ng duty ang Minying.

Bigong atake ng 74th IB laban sa Bagong Hukbong Bayan, Tagumpay ng nakikibakang mamamayan ng Quezon!


Patnubay de Guia
National Democratic Front-Southern Tagalog

June 1, 2013


Mainit na binabati ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang Apolonio Mendoza Command-Bagong Hukbong Bayan (AMC-BHB) sa tagumpay nitong biguin ang pag-atake ng 74th IB noong Marso 31 sa Brgy. Ilayang Doongan, Catanauan, Quezon.

Ang elemento ng 74th IB ang nalagay sa depensibang pusisyon sa halip na mga pulang mandirigma. Labing apat (14) na sundalo ang patay mula sa hanay ng kaaway. Upang itago sa mga sibilyan ang kanilang pagkabigo, idinaan sa iba't ibang lugar ang mga namatay na kaaway.

Paggamit ng armadong sundalo para sa pakana ng mga Aquino-Conjuangco sa Hacienda Luisita, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 09, 2013

Translation: CPP condemns use of armed soldiers to push Aquino-Cojuangco's Hacienda Luisita scheme

Kinundena ng Partido Komunsita ng Pilipinas (PKP) ang pagtatalaga ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Hacienda Luista sa Tarlac sa layuning sindakin ang mga magsasaka para tanggapin ang tinaguriang "sugar block farms", isang pakana sa plantasyon na isinusulong ng pamilya ng panginoong maylupang Aquino-Cojuangco upang imantine ang kanilang monopolyong kontrol sa produksyon ng tubo sa asyenda.

Noong Hunyo 5, isang komboy ng mga sundalo, pulis at mga ahente ng National Bureau of Investigation ang dumating sa Barangay Asturias sa Hacienda Luisita. Kinabukasan, dalawang trak na punung-puno ng armadong sundalo na kabilang sa 31st Infantry Battalion ang dumating sa baraganay ding iyon.

Operasyong Militar ng AFP, Binigwasan ng NPA-North Quezon

Guillermo “Ka.  Guimo” Calzado
MCC-NPA-North Quezon
Hunyo 5, 2013

Binigo ng mga pwersa ng Mario Corpuz Command (MCC-NPA-North Quezon) ang opensibang military ng AFP  sa saklaw ng Heneral Nakar, Quezon noong huling linggo ng Mayo 2013. Umatras na talunan ang mga myembro ng berdugong 16th IB-PA matapos ang halos 2 linggong sustenidong operasyon sa kabundukan ng North Quezon.

Matapang na hinarap ng mga pwersa ng NPA-North Quezon ang opensiba ng mga military sa pamamagitan ng  taktikal na opensiba sa tulong ng mga mamamayan at mga kaibigan sa hanay ng gubyerno, kapulisan at CAFGU. Noong Mayo 25, sa ganap na 5:25 ng hapon ay hinaras ng isang tim ng NPA-North Quezon ang isang reconnaissance unit ng 16th IB-PA sa Sitio Iiyam, Lumutan, Nakar Quezon. Nagresulta ang nasabing tactical na opensiba sa 2 sugatan (isa malubha na namatay habang dinadala sa ospital ng 2nd ID-PA-AFP) sa mga kasapi ng 16th IB-PA na pinamumunuan ni 1st Lt. Bagbag. Ligtas at walang kaswalti na nakaatras ang mga pwersa ng NPA na nagsagawa ng nasabing operasyon.

Pang-aatake sa mga demokratikong karapatan at kalayaan; mga estratehiya at tugon sa pagharap

Kontribusyon ng PKP sa ika-22 Internasyunal na Komunistang Seminar

Translation: Attacks on democratic rights and freedoms; Strategies and actions in response (CPP contribution to the 22nd International Communist Seminar)

Hunyo 03, 2013

CPP International Department
Brussels, Belgium
31 Mayo - 02 Hunyo 2013

I. Pang-aatake sa mga Demokratikong Karapatan at Kalayaan

Ang pang-aapi ay kaakibat ng makauring pagsasamantala. Kaya't likas sa monopolyong burgesya na isakatuparan ang pang-aatake sa mga demokratikong karapatan at kalayaan ng uring manggagawa at buong mamamayan upang panatilihin ang mapagsamantalang sistema.

Hindi tuluy-tuloy na mapipiga ng monopolyong burgsesya ang uring manggagawa ng labis na halaga kung wala iyong kapangyarihang mag-empleyo at magtanggal ng mga manggagawa sa bawat pabrika at kung wala ang estado poder para pangibabawan ang uring manggagawa at sansalain o pigilan ang kilusang unyon ng mga manggagawa, at laluna ang rebolusyonaryong partido ng proletaryado. Pinalaki ng monopolyong burgesya ang papel ng burges na estado sa panunupil sa proletaryado at mamamayan at sa paglulunsad ng gerang mapanakop para makapang-agaw ng pang-ekonomyang teritoryo at makapandambong.

Ang Bayan Video

Video
Ang Bayan
June 09, 2013


CPP condemns use of armed soldiers to push Aquino-Cojuangco's Hacienda Luisita scheme

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 09, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the deployment of soldiers of the Armed Forces of the Philippines (AFP) inside Hacienda Luisita in Tarlac in an effort to intimidate the peasants to accept the so-called sugar block farms, a plantation scheme being pushed by the Aquino-Cojuangco landlord families to maintain their monopoly control of sugar cane production in the hacienda.

Last June 5, a convoy of soldiers, police and agents of the National Bureau of Investigation arrived at Barangay Asturias inside Hacienda Luisita. The following day, two truckloads of armed soldiers belonging to the 31st Infantry Battalion arrived at the same barangay.