CPP salutes fallen Bicol revolutionaries, denounces July 4 Juban massacre

Communist Party of the Philippines
July 6, 2013

The leadership and entire membership of the Communist Party of the Philippines and Red fighters and commanders of the New People's Army rise up to salute

    Frankie Joe Soriano (Ka Greg Bañares)
    Christine Puche (Ka Nel)
    Ted Palacio (Ka Gary)
    Pehing Hipa (Ka Miloy)
    David Llunar (Ka Rey)
    Romero Añonuevo (Ka Nene)
    William Villanueva, Jr (Ka Jay)
    Ailyn Calma (Ka Kevin)

who were martyred in the early morning of July 4, 2013 in Barangay Calomayon, Juban, Sorsogon.

Ka Greg Bañares served as spokesperson of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in the Bicol region. He was with other members of the Information Office of the NDFP-Bicol and a security detail of the New People's Army (NPA).

Hinggil sa nangyaring labanan sa Brgy. Calomayon, Juban, Sorsogon noong Hulyo 4, 2013, at ang matinding paglabag ng 31st Infantry Battalion sa mga Batas ng Digma

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command
Hulyo 6, 2013

Mariing kinukundena ng Celso Minguez Command ang di-makataong pagpaslang ng 31st Infantry Battalion sa pamumuno ni Col. Virginson Aquino sa walong (8) kasama sa Brgy. Calomayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4, 2013. Isinagawa ng mga berdugo ng 31st IB ang masaker sa mga kasama bandang 5:20 ng umaga. Namartir sina Ka Greg Bañares, tagapagsalita ng NDF-Bicol (Frankie Joe Soriano), Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Villanueva, Jr), at Ka Kevin (Ailyn Calma).

Ayon sa pagsisiyasat ng Celso Minguez Command at gayundin sa ibinigay na ulat ng mga taumbaryo, tatlo sa walong kasamang namartir ang nakalayo na sa bahay na pinaglabanan at walang dalang mga armas. Sa kabila nito, walang habas pa ring pinagbabaril ng mga sundalo sina Ka Greg, Ka Nel, at Ka Gary. Hindi pa nakuntento ang mga pasista, lahat ng nalugmok na kasama ay binaril sa mukha -- malinaw na paglabag sa internasyunal na mga batas ng digma na nagtitiyak sa kaligtasan ng mga di-armado at mga wala nang kakayahang lumaban. Haharapin ni Col. Aquino at ng kanyang mga tauhan ang patung-patong na kaso ng paglabag sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law.

Paalingawngawin ang mithiin ng sambayanang Pilipino para sa makabayan at demokratikong ekonomya

Ang Bayan
Ispesyal na Isyu
Hulyo 05, 2013

Download PDF Here

Dalawang linggo mula ngayon, pangunguhanan ni Benigno Aquino III ang pagbubukas ng ika-16 sesyon ng reaksyunaryong kongreso at ihaharap niya ang kanyang state of the nation address (SONA). Batid ng mga rebolusyonaryong pwersa na muli na namang ipagmamalaki ni Aquino ang kunwa’y mga tagumpay ng kanyang gubyerno at ipamarali ang hungkag na alamat ng “inclusive growth.”  Dapat puspusang ibunyag ng mamamayan ang mga ilusyong pinapalaganap ng makinarya at mga espesyalista sa propaganda ni Aquino. Dapat nilang paalingawngawin ang mithiin para sa makabayan at demokratikong ekonomya.

Sa utos ng mga imperyalistang US at ng International Monetary Fund at World Bank (IMF-WB), ipinatutupad ng rehimeng Aquino ang mga patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon na nagpapanatili sa matagalang krisis ng malakolonyal at malapyudal na ekonomya. Sa hindi pagpapatupad ng mga batayang reporma upang buuin ang isang nakatatayo-sa-sarili, moderno at masiglang pambansang ekonomya, hinahayaan lamang ng rehimeng Aquino ang ibayong paglala ng ekonomya ng Pilipinas at ang malawakang pagkawasak ng mga produktibong pwersa.

Puspusang tutulan ang mas malaking akses ng militar ng US sa mga pasilidad ng Pilipinas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 04, 2013

Translation: Vigorously oppose granting the US military greater access to Philippine facilities

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na mariing labanan ang plano ng rehimeng Aquino na bigyan ang militar ng US ng papalaking akses sa mga sibilyan at militar na pasilidad ng Pilipinas na magbubunga ng pagtindi ng paglabag sa teritoryal na karapatan ng Pilipinas at sa ibayong paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas.

"Ang plano ni Aquino na pagkalooban ang militar ng US ng mas malaking akses sa mga paliparan, daungan at mga base militar ng Pilipinas ay magsisilbi sa plano ng US na ibayong paigtingin ang presensyang militar nito sa Asia-Pacific, kubkubin ang China, patampukin ang lakas at itatag ang hegemonya nito sa South China Sea at iba pang ruta ng kalakalan sa rehiyon," pagdidiiin ng PKP.

Vigorously oppose granting the US military greater access to Philippine facilities

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 04, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people to firmly oppose the plans of the Aquino regime to grant the US military increased access to Philippine military and civilian facilities which will result in heightened violation of Philippine territorial rights and the further abasement of Philippine sovereignty.

"Aquino's plan to grant the US military greater access to Philippine airports, docks and military bases serve the US plan to further heighten its military presence in the Asia-Pacific, encircle China, project power and establish its hegemony in the South China Sea and other trade routes in the regions," pointed out the CPP.

Buwan ng Pakikiisa ng Pilipinas sa Digmang Bayan sa India, idineklara ng PKP

Communist Party of the Philippines
July 01, 2013

Translation: CPP declares Philippine Solidarity Month for the People’s War in India

Idinideklara ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kasama ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas ang Hulyo 2013 bilang Buwan ng Pakikiisa ng Pilipinas sa Digmang Bayan sa India. Inilalabas ng PKP ang deklarasyong ito ng pakikiisa kasabay ng panawagan sa mga demokratiko at anti-imperyalistang pwersa para sa isang internasyunal na araw ng pagsuporta sa digmang bayan sa India sa Hulyo 1. Igawad natin ang ating pinakamataas na parangal sa mga bayani at martir ng rebolusyong bayan sa India, ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay at tanawin ang ibayong pagsulong sa hinaharap.

Nananawagan ang PKP sa buong kasapian nito, sa lahat ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan na nasa pamumuno nito na magdaos ng aktibidad na pang-edukasyon at pangkulutura sa buwan ng Hulyo upang ibayong palalimin ang pag-unawa at pakikipagkaisa ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino sa demokratikong rebolusyong bayan sa India.

Ulat ng UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflic, nagpapakita ng patuloy na pagkiling at walang lubay na kasinungalingan laban sa rebolusyonaryong kilusan

Coni Ledesma
Tagapangulo, NDFP Special Office for the Protection of Children
Kasapi, NDFP Negotiating Panel
Hulyo 1, 2013

Translation: Report of UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict shows continuing prejudice and persistent falsehood against the revolutionary movement

Mariin ang pagtutol ng Special Office for the Protection of Children (SOPC) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa walang katotohanan at kiling na mga ulat ng UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict (SRCAC) [Tanggapan ng Ispesyal na Kinatawan ng UN sa mga Batang nasa Armadong Tunggalian] hinggil sa diumano'y pagrerekrut at paggamit sa mga bata ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Report of UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict shows continuing prejudice and persistent falsehood against the revolutionary movement

Coni K. Ledesma
Chairperson, NDFP Special Office for the Protection of Children
Member, NDFP Negotiating Panel
1 July 2013

The Special Office for the Protection of Children (SOPC) of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) takes strong exception to the false and biased reports of the UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict (SRCAC) on the so-called recruitment and use of children by the New People’s Army (NPA).

After consultations with its regional representatives, the SOPC has confirmed that the allegations by the UN SRCAC of recruitment and use of children by the NPA in 2012 are baseless. Those claimed to be child soldiers were civilians whom the Armed Forces of the Philippines (AFP) had illegally arrested, detained and tortured or killed during military operations on what the Manila government calls “peace and development projects” against communities suspected of supporting or under the influence of the revolutionary movement.

CPP declares Philippine Solidarity Month for the People's War in India

Communist Party of the Philippines (CPP)
July 1, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP), together with all revolutionary forces in the Philippines, declare July 2013 as Philippine Solidarity Month for the People's War in India. The CPP issues this declaration in unity with the call of democratic and anti-imperialist forces for an international day of support for the people's war in India on July 1. Let us pay our highest tribute to the heroes and martyrs of the Indian people's revolution, celebrate its victories and look forward to its further advances in the future.

The CPP calls on all its entire membership, all Red fighters of the New People's Army (NPA) and all revolutionary forces and people under its leadership to carry out educational and cultural activities all throughout the month of July to further deepen the Filipino revolutionary forces' understanding of and solidarity with the people's democratic revolution in India.

Party branches, units of the NPA, chapters of revolutionary mass organizations and governmental departments will devote one or several days of activities during the month of July to carry out such activities as educational discussions, film showings, cultural presentations and mass propaganda undertakings to express solidarity and generate support for the people's war in India.

On what can be done to help in the resumption and continuation of the peace talks between the NDFP and the GPH

Alan Jazmines, Emeterio Antalan, Leopoldo Caloza, Tirso  Alcantara
(NDFP peace consultants detained at the Security Intensive Care Area (SICA), Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City)
30 June 2013

The NDFP firmly affirms the principled basis, historical correctness and legitimacy in practice through the years of its revolutionary struggle for fundamental (political, socio-economic, cultural, and other) reforms in the interest of the mass of the people.  Consistently in pursuit of these, it has developed a significantly large, solid and growing revolutionary following and mass base.

Even if the revolutionary struggle has been protracted (since 1969, already the longest running in the world) and continues to be faced with tough challenges, the determination to advance towards victory and the liberation of the people from long-prevailing political and social ills is unwavering, no matter how formidable may be the resistance of the prevailing state and its forces and how difficult and much longer the struggle would take.

Salute the Leonardo Pacsi Command of the NPA-Mountain Province for the Victorious Tactical Offensive in Tadian

Simon "Ka Filiw" Naogsan
Cordillera People's Democratic Front
July 1, 2013

The Cordillera People’s Democratic Front commends the Leonardo Pacsi Command (LPC) of the NPA in the Mountain Province for the successful tactical offensive last June 28 against the 103 counterinsurgency trainees and trainors of the Cordillera Regional Public Safety Batallion (RPSB) that netted 14 high-powered firearms.

With only one casualty on the side of the PNP, the NPA was able to exercise restraint in carrying out a precisely-planned operation, targetting only the fully armed escorts and the responding support vehicle.

International Solidarity message to the Communist Party of Nepal – Maoist


Central Committee
Communist Party of the Philippines
January 9, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) extends to the Communist Party of Nepal-Maoist (CPN-M) it’s most militant greetings of solidarity on the occasion of your 7th National congress. This congress is of crucial importance to your Party because as you say you are at “the cross road of revolutionary transformation of Nepalese society or returning back to the reactionary state.”

The Communist Party of the Philippines followed with great interest the developments of the people’s war in Nepal and drew inspiration from the brilliant victories that the Party and the Nepalese people achieved through great sacrifice and arduous struggle. These achievements included the building of the People’s Liberation Army, the setting up of organs of political power in vast areas of the country and winning over the majority of the people to the side of the revolution.

Towards New Revolution

Chairman Comrade Kiran of Communist Party of Nepal - Maoist
Editorial
People's Voice, A Monthly Bulletin of the International Department, CPN-Maoist
May 2013

Download the whole issue here in PDF

International Department of Communist Party of Nepal-Maoist has decided to bring out regular informative online service, which can fulfill the demand of our friends in abroad who like to get information about ongoing revolutionary movement in Nepal. Out friends in abroad were facing with a situation of making opinion about the political movement of Nepal fully based on bourgeois media, which is deliberately against the revolutionary movement. We believe that this problem will be overcome by now.

Right at this moment Nepalese society is heading towards a sharp polarization. Serious political crisis had started after the dissolution of Constituent Assembly after four years of its election without making New Constitution. Both objectives of the “peace process”, the Integration of PLA and Royal Nepal Army and Making New Constitution were completely shattered which gave rise to the insurmountable political crisis. This crisis has been further aggravated after the retrogressive event of 14 March 2013, in which the President announced a 25 point Declaration by annulling 20 clauses of present Interim Constitution and appointed a “Nonparty-election government”, at the recommendation of “mechanism of supreme leaders of four major parties” which is completely unconstitutional. The proposed election was shattered due to the boycott movement of political forces led by C P N –Maoist. Though the “election of Second Constituent Assembly” has not yet been formally declared by the government, it has again started to collect the names of voters for new election, which is being disrupted by revolutionary forces.

In a new development wide protest has been started when the “election government” appointed a man who was declared responsible for the suppression of Historic Mass Movement and convicted in corruption cases, at the post “Commission for Abuse of Authority”, which mainly looks after the cases of corruption. It has further helped polarize the people of Nepal in two different camps: Patriotic, Republican, Leftist forces in one side and Nation betrayers, anti-people and reactionary forces on the other. It is CPN-Maoist, which is leading the Patriotic and Democratic movement.

The issue of “election” has become such an issue which distinguishes entirely two different camps. The renegades, puppet of foreign forces, anti-people forces are hell bent to hold the “election”. Majority of the political groups are against it. It is clear that the so called “election” has not been planned to deliver a new constitution, but to get rid of and get approval for the betrayal of nation, anti-people acts, and corruption scandals. So the drama of “election” deserves to be boycotted. Only a popular Mass Movement can resolve the confronting crisis. Revolutionary forces are trying to transform this political crisis into a people’s revolution.###

Binabati ng PKP ang BHB sa pagsamsam ng 14 na armas sa pwersa ng pulisya

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 29, 2013

Translation: CPP congratulates NPA for seizing 14 firearms from police forces

Binati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa matagumpay na pananambang kahapon nang umaga laban sa armadong pwersang pulis ng Regional Public Safety Battalion na nagsasagawa ng kontra-gerilyang pagsasanay sa Tadian, Mt. Province. Sa inisyal na ulat, nakakumpiska ang mga Pulang mandirigma ng BHB ng hindi bababa sa 14 na malalakas na kalibreng baril.

Naisagawa nang mabilis at tiyak ng mga Pulang mandirigma ng Leonardo Pacsi Command ng BHB ang taktikal na opensiba laban sa 100 nagsasanay na mga pulis at sa mga armadong gwardya nito habang naglalakad patungo sa Barangay Abatan, Bauko, Mt. Province. Nakipaglaban ang mga pwersa ng PNP-RPSB kung saan isang upisyal na pulis ang napaslang.