Aabot nang 10,000 ang mga Pulang mandirigma ng BHB sa ilang taon sa harap ng kabiguan ni Aquino na harapin ang mga ugat ng gera sibil

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 12, 2013

Translation: NPA to reach 10,000 Red fighters in few years amidst Aquino failure to address roots of civil war

Inihayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, ang bilang ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na mayroong matataas na kalibreng sandata ay aabot na sa antas na 10,000 sa susunod na ilang taon sa gitna ng tahasang pagkabigo ng rehimeng Aquino na harapin ang pambansa at demokratikong kahilingan ng samabayanang Pilipino na siyang ugat ng umaalimpuyong gera sibil.

Inilabas ng PKP ang pahayag bilang reaksyon sa pag-amin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa publiko na bigo itong matinag man lamang ang lakas ng BHB. Gayunpaman, pinaliliit ng AFP ang kabiguan nito sa paglagay ng bilang ng kasapian ng BHB sa "mahigit 4,000" mula 4,383 na simulang bilang nang ilunsad ng AFP ang kampanyang Oplan Bayanihan noong Enero 1, 2011.

Ang Localized Peace Talks ay Nagsisilbi Lamang Para sa mga Lokal na Naghaharing Uri at sa AFP

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Hulyo 12, 2013

Kinukundena ng Celso Minguez Command-Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang patibong na inilalatag ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas at ng Armed Forces of the Philippines sa muling paggigiit ng pagkakaroon ng lokalisadong usapang pangkapayapaan.

Hindi localized peace talks ang solusyon sa ugat ng armadong tunggalian sa probinsya ng Sorsogon, o sa alinmang probinsya o rehiyon sa buong Pilipinas. Tinatangka lamang ng ganitong panawagan na hatiin ang organisadong kapasyahan ng buong rebolusyonaryong kilusan. Nagsisilbi din ito sa makitid na interes ng mga lokal na naghaharing uri sa Sorsogon upang makabuwelo sa kanilang pagkulimbat sa yaman ng probinsya.

Bahagi ng saywar, paniniktik at pakanang pangkombat ng Oplan Bayanihan ang panukala ni Gobernador Lee

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Hulyo 11, 2013

Translation: Governor Lee’s proposal is part of psywar, intelligence, combat scheme of Oplan Bayanihan


Bahagi ng paniktik, pakikidigmang sikolohikal at pakanang pangkombat sa ilalim ng Oplan Bayanihan ang panukala ni Gobernador Lee ng Sorsogon para sa isang "lokalisadong usapang pangkapayapaan". Ito ay ayon sa tinaguriang "bagong pamamaraan" ni Presidente Aquino, ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) sa ilalim ni Secretary Deles.

Isa nang luma at walang silbing pagtatangka ng mga reaksyunaryong pwersa ang "lokalisadong usapang pangkapayapaan" upang hatiin ang rebolusyonaryong kilusan. Mabibigo ito dahil paulit-ulit nang nilinaw ng rebolusyonaryong pamunuan, na ang Negotiating Panel lamang ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang inatasang makipagnegosasyon para sa kapayapaan sa Gubyerno ng Maynila. Lahat ng yunit ng rebolusyonaryong kilusan ay mahigpit na sumusunod sa patakarang ito.

NPA to reach 10,000 Red fighters in few years amidst Aquino failure to address roots of civil war

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 12, 2013


The Communist Party of the Philippines (CPP) said for the first time in its history, the number of New People’s Army (NPA) Red fighters with high-powered rifles is on its way to reach 10,000 levels in the next few years amidst the utter failure of the Aquino regime to address the nationalist and democratic demands of the Filipino people which are at the root of the raging civil war.

The CPP issued this statement in reaction to public admission by the Armed Forces of the Philippines (AFP) that it has failed to make a dent on the strength of the NPA. The AFP, however, downplayed its failure by understating the strength of the NPA as “over 4,000” members from the supposed base number of 4,384 when the AFP launched its Oplan Bayanihan campaign in January 1, 2011.

“Clearly, the AFP cannot counter the fact that over the past several years the NPA has steadily grown in strength,” said the CPP. “The nationwide advances of the revolutionary armed struggle is indubitably demonstrated by the increasing frequency and bigger tactical offensives being carried out by the New People’s Army (NPA) in Luzon, Visayas and Mindanao.”

Mensahe ng pakikiisa sa RDF hinggil sa brutal na pagpatay kay Kasamang Ganti Prasadam

Luis G. Jalandoni
Chief Inernational Reprensentative
NDFP National Executive Committee
Hulyo 10, 2013

Translation: Message of solidarity to the RDF on the brutal murder of Comrade Ganti Prasadam

Mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines ang brutal na pagpatay kay Kasamang Ganti Prasadam noong 5 Hulyo 2013 sa bayan ng Nellore sa Andra Pradesh. Ipinapaabot namin ang aming taimtim na pakikiramay sa kanyang mga kasamahan, pamilya at mga kaibigan, at nakikiisa kami sa kanilang panawagan para sa isang masusing imbestigasyon upang bigyang-katarungan at panagutin ang mga salarin sa karumal-dumal na krimeng ito.

Bilang Bise-Presidente ng All-India Revolutionary Democratic Front at Executive Member ng Komite para sa mga Kamag-anak at Kaibigan ng mga Martir, naroon si Kasamang Ganti sa Nellore para sa taunang pulong komemorasyon para sa mga martir. Bibisitahin sana niya ang may karamdamang kamag-anak ng isang martir sa isang lokal na ospital nang patraydor siyang inatake at ang kanyang mga kasama ng mga di pa nakikilalang mga sanggano na armado ng mga karit at pistola.

ANG BAYAN, 7 July 2013

Editorial: The Aquino regime’s treachery


20130707en
For the past three years under the US-Aquino regime, an unprecendented number of American warships and combat planes have entered and exited the Philippines, also with unprecendented frequency. US warships dock in Subic, Manila and other Philippine ports practically on a weekly basis.

Every day, American soldiers are a constant presence all over the country, with their ships docking or sailing and their planes taking off or landing whenever and wherever they want.

To justify the US… More

 

Governor Lee's proposal is part of psywar, intelligence, combat scheme of Oplan Bayanihan

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
11 July 2013

Sorsogon Governor Lee's proposal for “localized peace talks” is a part of the intelligence, psychological warfare, and combat scheme under Oplan Bayanihan. It is in line with the so-called “new approach” of President Aquino, the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) under Secretary Deles.

[VIDEO] Ang Bayan, July 7, 2013 issue...

Video
Ang Bayan
July 11, 2013For the past three years under the US-Aquino regime, an unprecedented number of American warships and combat planes have entered and exited the Philippines, also with unprecedented frequency. US warships dock in Subic, Manila and other Philippine ports practically on a weekly basis.

Every day, American soldiers are a constant presence all over the country, with their ships docking or sailing and their planes taking off or landing whenever and wherever they want.

To justify the US military forces’ unlimited access to Philippine waters and air space, American and Philippine military officials invoke the Visiting Forces Agreement (VFA) and the Mutual Defense Treaty (MDT), slapping these two documents in the Filipino people’s faces.

Nonetheless, Aquino and the US government are not content with the number of US soldiers and combat vehicles enjoying free and frequent ingress and egress in the Philippines. In accordance with the US’ desire to maintain a more permanent presence in the Asia-Pacific, especially in the Philippines, the Aquino regime has been preparing facilities in Subic and other ports for the US military’s use.

Message of solidarity to the RDF on the brutal murder of Comrade Ganti Prasadam

Luis G. Jalandoni
NDFP Chief International Representative
July 10, 2013

NDFP National Executive Committee

The National Democratic Front of the Philippines condemns in the strongest terms possible the brutal murder of Comrade Ganti Prasadam, on 5 July 2013 in Nellore town, in Andra Pradesh. We extend our deepest condolences to his comrades, family and friends, and we join them in their call for a thorough investigation in order to bring the perpetrators of this heinous crime to justice.

As the All-India Vice-President of the Revolutionary Democratic Front and Executive Member of the Committee for the Relatives and Friends of Martyrs, Comrade Ganti was in Nellore for the annual commemoration meeting for martyrs. He was to visit an ailing relative of a martyr at a local hospital when he and his companions were treacherously attacked by unidentified goons armed with hunting sickles and pistols.

[VIDEO] Ang Bayan, Special Issue, July 5, 2013

In around two weeks' time, Benigno Aquino III will preside over the opening of the 16th session of the reactionary Philippine congress and deliver his state of nation address (SONA). Like his previous SONAs, the revolutionary forces anticipate Aquino to delve once again on the supposed economic achievements of his government in the economy and come up with the delusional tales of "inclusive growth." The people must vigorously expose the illusions being propagated by Aquino's media machinery and PR specialists. They must amplify the demand for a nationalist and truly democratic economy.

Under the direction of the US imperialists and the International Monetary Fund and World Bank (IMF-WB), the Aquino regime carries out policies of liberalization, privatization, deregulation and denationalization that perpetuate the chronic crisis of the semicolonial and semifeudal economy. Refusing to carry out basic reforms to build a self-reliant, modern and vibrant national economy, the Aquino regime is simply presiding over the further deterioration of the Philippine economy and the widespread destruction of productive forces.


Sa pagkitil ni Aquino sa usapang pangkapayapaan, lumalala ang paglapastangan ng AFP sa mga internasyunal na makataong batas—PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 9, 2013

Translation: Aquino’s termination of peace talks has worsened AFP’s disregard for humanitarian law—CPP

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sa pagkakitil ng usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ibayong pinalakas ng rehimeng Aquino ang loob ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lapastanganin ang mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas sa kondukta ng brutal na mapanupil na gera nito.

Anang PKP, ang armadong labanan kamakailan ng mga tropa ng 31st Infantry Battalion at ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Juban, Sorsogon ay nagpamalas kung paano ganap na nilapastangan ng AFP ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nang tuluyang pagpapapatayin ang tatlong mandirigma ng BHB kahit wala na ang mga iyon sa katayuang lumaban at ipagtanggol ang sarili.

Aquino's termination of peace talks has worsened AFP's disregard for humanitarian law--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 09, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) said that by terminating peace negotiations with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the Aquino regime has further emboldened the Armed Forces of the Philippines (AFP) in the conduct of its brutal war of suppression and worsened its disregard for human rights and international humanitarian law.

The CPP said the recent armed encounter between the troops of the 31st Infantry Battalion and a unit of the New People's Army (NPA) in Juban, Sorsogon shows how the AFP completely disregarded the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) when it proceeded with the summary execution of three NPA fighters even after they have already been rendered incapable of fighting and defending themselves.

The Aquino regime's treachery

Editorial
Ang Bayan
July 09, 2013

For the past three years under the US-Aquino regime, an unprecedented number of American warships and combat planes have entered and exited the Philippines, also with unprecedented frequency. US warships dock in Subic, Manila and other Philippine ports practically on a weekly basis.

Every day, American soldiers are a constant presence all over the country, with their ships docking or sailing and their planes taking off or landing whenever and wherever they want.

To justify the US military forces' unlimited access to Philippine waters and air space, American and Philippine  military officials invoke the Visiting Forces Agreement (VFA) and the Mutual Defense Treaty (MDT), slapping these two documents in the Filipino people's faces.

Bigo ang rehimeng US-Aquino na isulong ang makabayan at demokratikong interes ng mamamayan!

Patnubay de Guia
NDFP - Southern Tagalog
July 9, 2013

Inutil ang reaksyunaryong rehimeng US-Aquino na lutasin ang krisis na dulot ng isang malakolonyal at malapyudal na ekonomiya.

Sa kabila ng mga hungkag na retorikang ipinakakalat ng rehimen ukol sa pag-unlad diumano ng ekonomiya, di na maitatago ng mga huwad na istadistika ang pagkalugmok ng mamamayang Pilipino sa kahirapan. Inutil ang reaksyunaryong rehimeng US-Aquino na maghatid ng abot-kaya at dekalidad na serbisyong panlipunan sa malawak na hanay ng mamamayan. Patunay lamang ang patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin at batayang mga serbisyo, gayundin ang paglawak ng kahirapan at kawalan ng kabuhayan.

Reboulusyonaryong organisasyong Italyano, nakibahagi sa pagkundena sa masaker sa Juban

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 08, 2013

Translation:Italian resistance organization joins condemnation of Juban massacre

Nagpahayag ng pagkundena ang reboulusyonaryong organisasyong sa Italy sa brutal na pagpatay ng mga pasistang sundalo ng AFP sa mga Pulang mandirigma ng BHB noong Hulyo 4.

Sa isang mensahe noong Hulyo 6, nagpahayag ng suporta ang The Party of the Committees to Support of Resistance - for Communism na nakabase sa Florence, Italy sa apela para sa isang independyenteng imbestigasyon sa masaker sa Juban na dapat isagawa ng mga grupo sa karapatang-tao at mga internasyunal na ahensya.

Walong sundalo, napaslang sa aktibong depensa ng BHB sa Sorsogon

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 08, 2013

Translation:Eight soldiers killed in Sorsogon in NPA active defense

Hindi bababa sa walong sundalong kabilang sa 31st Infantry Battalion ang napaslang sa matagumpay na maniobra ng aktibong pagdepensa ng isang platun ng Celso Minguez Command sa Sityo Madagusong, Brgy. Macawayan, Irosin, Sorsogon noong madaling araw ng Hulyo 6, 2013.

Matagumpay na nilabanan ng mga Pulang mandirigma ang pagtatangka ng mga pasistang tropa ng 31st IB ang pagkubkob at pagbira sa kanila. Nagawa nilang magdulot ng malaking pinsala sa AFP. Isang Sgt. Canuel ng 31st IB at pitong iba pang sundalo ang napatay sa labanan nang paputukan at pasabugan ng command-detonated na eksplosibo ng BHB ang mga umaatakeng sundalo. Inilihim ng tagapagsalita ng 903rd Infantry Brigade na si Col. Joselito Caquilala ang aktwal na bilang ng mga sundalong napatay sa labanan.

NPA seizes 14 firearms from PNP Special Battalion

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 7, 2013

(Watch on youtube)This video shows part of the NPA tactical offensive against the Philippine National Police (PNP) Regional Public Safety Battalion who were conducting a counter-guerrilla training in Tadian, Mt. Province last June 28. This video clearly shows that the PNP officers who were targetted and subdued by the NPA were armed and in full-battle gear, contrary to claims that the police were unarmed and were in jogging outfit.

Eight soldiers killed in Sorsogon in NPA active defense

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 08, 2013

At least eight soldiers belonging to the 31st Infantry Battalion were killed when a platoon of the Celso Minguez Command succeeded in carrying-out active defense maneuvers in Sitio Madagusong, Brgy. Macawayan, Irosin, Sorsogon in the early morning hours last July 6, 2013.

The Red fighters successfully countered the attempt of the fascist troops of the 31st IB to encircle and overpower them. They were able to inflict heavy casualties against the AFP. A Sgt. Canuel of the 31st IB and seven other soldiers were killed in action when the NPA detonated explosives and fired upon the attacking soldiers.

Italian resistance organization joins condemnation of Juban massacre

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 08, 2013

An Italian resistance organization expressed condemnation of the brutal murder carried out by the fascist soldiers of the AFP against NPA Red fighters last July 4.

In a message dated July 6, The Party of the Committees to Support of Resistance - for Communism, which is based in Florence, Italy, expressed support for the appeal for an independent investigation into the Juban massacre be carried out by human rights groups and international agencies.

The message of the P-CARC of Italy read as follows:

Parangalan ang ating mga martir! Pamarisan ang kanilang pagtahak sa landas ng pagrerebolusyon!


NDFP Bicol Chapter
July 07, 2013

Pinakamataas na pagpupugay ang iniaalay ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front sa rehiyong Bikol sa walong kasama na nagbuwis ng kanilang buhay sa isang depensibang labanan kontra sa 31st Infantry Battalion nitong Hulyo 4, 2013 sa Brgy. Calomayon, Juban, Sorsogon.

Labis na ipinagdadalamhati ng mamamayan ang pagkakamartir nina Ka Greg Bañares (Frankie Joe Soriano), Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Villanueva, Jr.), at Ka Kevin (Ailyn Calma). Inialay ng mga kasamang namartir ang kanilang husay at talino para makipagkaisa sa rebolusyonaryong adhikain ng mamamayan na makamit ang isang lipunang tunay na malaya, makatarungan, at maunlad.

Pagtatraydor ng rehimeng Aquino


Editoryal
Ang Bayan
Hulyo 7, 2013

Download PDF here

Nitong nagdaang tatlong taon sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, walang kapantay ang dami at dalas ng mga naglalabas-masok sa Pilipinas na sasakyang pandigma ng US. Halos linggu-linggo ay may nakadaong na mga barkong pandigma ang militar ng US sa Subic, Maynila o iba pang lugar sa Pilipinas.

Araw-araw, namamayagpag ang mga sundalong Amerikano. Pumapalaot at dumadaong, lumilipad at lumalapag ang kanilang mga sasakyang pandigma kailanman at saanman nila naisin.

Sa paggamit ng mga pwersang militar ng US ng karagatan at himpapawid ng Pilipinas, ipinangangalandakan ng mga upisyal-militar ng US at ni Aquino ang Visiting Forces Agreement (VFA) at Mutual Defense Treaty (MDT). Isinasampal ang mga iyon sa mukha ng sambayanang Pilipino.

Sinasaluduhan ng PKP ang mga rebolusyonaryo na nasawi sa Bicol, masaker sa Juban noong Hulyo 4, binatikos


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 06, 2013

Translation: CPP salutes fallen Bicol revolutionaries, denounces July 4 Juban massacre

Ang pamunuan at ang buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas at ang mga Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan ay tumitindig para papugayan sina

Frankie Joe Soriano (Ka Greg Bañares)
Christine Puche (Ka Nel)
Ted Palacio (Ka Gary)
Pehing Hipa (Ka Miloy)
David Llunar (Ka Rey)
Romero Añonuevo (Ka Nene)
William Villanueva, Jr (Ka Jay)
Ailyn Calma (Ka Kevin)

na naging martir noong madaling araw ng Hulyo 4, 2013 sa Barangay Calomayon, Juban, Sorsogon.

Nagsilbing tagapagsalita ng National Democratic Front of the Philippines sa Bicol si Ka Greg Bañares. Kasama niya ang iba pang kagawad ng Kawanihan sa Impormasyon ng NDFP-Bicol at ang nakatalagang pangkat sa seguridad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Hindi Magagapi ang Diwang Rebolusyonaryo ng Mamamayan ng Sorsogon!

Samuel Guerrero
NPA Sorsogon Provincial Operations Command (Celso Minguez Command)
July 06, 2013

Pinabubulaanan ng Celso Minguez Command-Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang kasinungalingan ni Col. Joselito Caquilala ng 903rd Infantry Brigade Philippine Army na ang naganap umanong labanan sa pagitan ng mga tropa ng AFP at mga pulang mandirigma nitong Hulyo 6 sa Brgy Macawayan, Irosin ay aksyong paghihiganti ng NPA dahil sa pagkakamartir ni Ka Greg Bañares at ng pitong iba pang kasama sa Brgy Calmayon, Juban noong Hulyo 4.

Ang nangyaring labanan pasado alas-6 ng umaga ng Hulyo 6, 2013 sa Sitio Madagusong, Brgy. Macawayan, Irosin ay isang mahusay na halimbawa ng aktibong depensa ng mga pulang mandirigma ng Celso Minguez Command. Tinangkang kubkubin ng mga sundalo ng 31st Infantry Battalion ang isang platun ng CMC na nakikipamuhay sa hanay ng mga magsasaka sa bayan ng Irosin. Mahusay na nakapagtanggol ang mga pulang mandirigma at malubhang nakapinsala sa mga umaatakeng sundalo. Kinumpirma mismo ng mga taumbaryo na namatay ang isang Sgt. Canuel ng 31st IB at pitong (7) iba pang sundalo nang sila ay pasabugan ng command-detonated na explosibo at paputukan ng mga kasama. Mayroong iba pang sugatan sa tropa ng mga sundalo. Inilihim ni Col. Caquilala ang bilang ng kanilang mga casualty upang pagtakpan ang kanilang kabiguan.

Ang Pagparangal sa Kabayanihan ay Pagtaguyod sa Rebolusyon

Samuel Guerrero
NPA Sorsogon Provincial Operations Command (Celso Minguez Command)
July 06, 2013

Muling binibigyang-pugay ng Celso Minguez Command, kaisa ng mamamayang Sorsoganon, ang mga bayani ng rebolusyong Pilipino sa naganap na depensibang labanan sa Brgy Calmayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4, 2013. Taas-kamaong pagkilala ang alay natin kina Ka Greg Bañares (Frankie Joe Soriano), Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Valenzuela Jr.), at Ka Kevin (Ailyn Calma).

Pinagtagpo ng rebolusyon ang mga kasamang nagmula sa iba’t ibang estado ng kabuhayan, sa tanging mithiing ipunin ang mayorya ng mga uring api, umugat sa malawak na masa ng sambayanan, at akayin ang mamamayan sa rebolusyonaryong landas ng tunay na pagbabagong panlipunan. Sa ganitong patnubay itinuon ng mga kasama ang kanilang buhay at pakikibaka. Ang katapatan nila sa sinumpaang paglilingkod sa uring api ang siyang naging sukatan ng kanilang kabayanihan.