CPP calls for mass mobilization, international support for relief operations

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 09, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today extended its sympathies to the millions of people affected by supertyphoon Yolanda which ravaged provinces in Eastern and Central Visayas, in Panay, Negros, Masbate, Mindoro, Palawan and other islands, as well as in areas in Eastern and South Eastern Mindanao, Northern Mindanao and provinces in Southern Luzon.

At the same time, the CPP called for mass mobilization across the country and abroad to generate emergency supply and funds for rescue, relief and rehabilitation efforts. The CPP called on "people in the areas least affected by the storm to extend maximum possible help to the people who are most in need of emergency assistance."

Renounce The Lord of Thieves [Ang Bayan, 07Nov2013]

Video
Ang Bayan
November 8, 2013The intransigence and Aquino's defense of the pork barrel system, especially his own billions of funds under the Disbursement Acceleration Program (DAP), gravely stoke the people's outrage against the Aquino regime's corruption and the rotten ruling system.

Because of this, his anti-corruption rhetorics are swiftly unleashed which he used to cover-up the rotteness of his regime and the system he tried administering. Despite of this, he has been trying to instill the illusion of "righteous path" to the minds of the people though it is riddled with cracks.

PKP, nanawagan sa mga pwersa na kolektibong harapin ang paparating na bagyong Haiyan

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyermbre 8, 2013

Translation: CPP calls on forces to collectively confront incoming storm Haiyan

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa laluna sa mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo sa mga lugar na nasa saklaw ng dadaanan ng paparating na super-bagyo, na agad na magplano para kolektibong harapin ang posibleng pinsalang hatid ng malakas na hangin, ulan, baha, pagguho ng lupa at pagragasa ng putik upang maiwasan ang pagkawala ng buhay at kagyat na makagawa ng gawaing rehabilitasyon.

Ayon sa internasyunal na ahensya sa pagmonitor ng panahon, ang tropikal na bagyong Haiyan (Yolanda, ang lokal na pangalan) ay nakatakdang tumama sa anumang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas mula Bicol hanggang Northern Mindanao sa Byernes ng hapon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kph.

ANG BAYAN, 7 Nobyembre 2013


Itakwil ang Panginoon ng mga Magnanakaw!


20131107pi
Download PDF
Ang paulit-ulit na pagmamatigas at pagtatanggol ni Aquino sa sistemang pork barrel, laluna sa sarili niyang daan-daang bilyong pisong pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program (DAP), lalo pang gumagatong sa nagpupuyos na damdamin laban sa korapsyon ng kanyang rehimen at sa bulok na naghaharing sistema.

Dahil dito’y mabilis na nahuhubad ang balabal ng “anti-korapsyon” na sinuot ni Aquino upang pagtakpan ang pagkabulok ng kanyang rehimen at ng sistemang pinangangasiwaan nito….  More 
 

CPP calls on forces to collectively confront incoming storm Haiyan

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 07, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on all revolutionary forces, especially barrio revolutionary committees in areas within scope of the most likely path of the incoming super-typhoon, to immediately put into place plans to collectively confront the possibly disastrous impact of the strong winds, rains, floods, landslides and mudflows in order to minimize the loss of lives and immediately undertake rehabilitation efforts.

According to international weather monitoring agencies, tropical storm Haiyan (local name Yolanda) is set to impact any part of the Philippine archiepelago from Bicol to Northern Mindanao on Friday afternoon with winds reaching more than 215 kph.

Iginagawad ng NDFP ang pinakamataas na parangal kay Father Joe Dizon

Luis Jalandoni, Member
NDFP National Executive Commiittee
6 Nobyembre 2013

Translation: NDFP renders highest tribute to Father Joe Dizon

Nakikiramay ang National Democratic Front of the Philippines sa pamilya ni Fr. Jose P. Dizon, sa kanyang mga kamag-anak, mga kasama at kasamahan at maraming kaibigan. Ang pagpanaw niya dalawang araw na ang nakaraan ay ibayo naming ikinalungkot kahimat humuhugot kami ng lakas at inspirasyon sa kanyang maningning na halimbawa ng tuluy-tuloy at produktibong paglilingkod sa mga manggagawa at sa lahat ng mga inaaping nakikibaka para sa kalayaan at katarungan.

Sa apatnapung taon bilang pari ng sambayanan, sa pirmeng pagtayo niya sa panig ng mga inaapi sa kanilang pakikibaka laban sa mga nag-aapi at nagsasamanatla sa kanila, hindi nagmaliw ang paninindigan ni Fr. Joe D. Lalo lamang itong tumatag sa paglipas ng mga taon. Lalo siyang naging mapanlikha at mapamaraan sa pagtatayo at pagpapaunlad ng iba't ibang organisasyon at alyansa para sa pagsusulong ng pakikibakang masa para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Parangal kay Fr. Jose P. Dizon, patriyotiko at rebolusyonaryo

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
November 5, 2013

Translation: Tribute to Fr. Jose P. Dizon, patriot and revolutionary

Ipinapaabot namin ni Julie ang aming taos-pusong pakikiramay sa mahal na pamilya ni Fr. Jose P. Dizon sa kanyang pagpanaw. Tulad ng lahat niyang mga kasamahan, lubos kaming nalulungkot at nalulubag lamang ang loob sa pag-aalala namin sa kanyang tapat at mabungang paglilingkod sa mga maralita at pinagsasamantalahang anakpawis.

Isang kaibigan naming paring Irish (si Jack Hynes na pumanaw na rin), na malapit kay Bishop Perez sa Church-Labor Center, ang nagkwento sa amin noong 1976 hinggil kay Fr. Joe D bilang mapagkakatiwalaang katulong ng obispo, isang matatag na kalaban ng pasistang diktadurang Marcos at tagasuporta ng mga manggagawa, partikular sa welga sa La Tondeña. Paglao'y ipinakilala niya kami sa kanya at ipinaubaya sa kanyang kalinga. Naglilipat kami noon.

NDFP renders highest tribute to Father Joe Dizon

LUIS G. JALANDONI
Member, NDFP National Executive Committee
06 November 2013


The National Democratic Front of the Philippines condoles with the family of Fr. Jose P. Dizon, his relatives, comrades and colleagues, and numerous friends. His passing away two days ago deeply saddens us even as we draw strength and inspiration from his shining example of constant and fruitful service to the workers and all the oppressed struggling for freedom and justice.


Forty years as a priest of the people, always standing on the side of the oppressed in their fight against their oppressors and exploiters, Fr. Joe D never wavered in his commitment. It only grew stronger through the years. He became ever more creative and resourceful in building and fostering the various organizations and alliances for advancing the people's struggle for national and social liberation.

Tribute to Fr. Jose P. Dizon, patriot and revolutionary


Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
November 5, 2013

Julie and I express our most heartfelt condolences to the beloved family of Fr. Jose P. Dizon over his passing away. Like all his comrades, we are deeply saddened and can find comfort only by reminding ourselves of his devoted and fruitful service to the poor and exploited working people.


An Irish priest friend of ours (the late Jack Hynes), who was close to Bishop Perez within the Church-Labor Center, briefed us in 1976 about Fr. Joe D as a trusted assistant of the bishop, a staunch opponent of the Marcos fascist dictatorship and a supporter of the workers, particularly in the La Tondeña strike. Then, he introduced us to him and put us in his care. We were in transit from one place to another.

Fr. Joe Dizon, rebolusyonaryong paring Katoliko

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 5, 2013

Translation: Fr. Joe Dizon, revolutionary Catholic priest

Ipinapahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang malaking panghihinayang sa pagkamatay ni Fr. Joe Dizon. Pumanaw siya kagabi sa edad na 65.

Ang pamunuan at buong kasapian ng PKP ay nagbibigay-pugay kay Fr. Joe Dizon, rebolusyonaryong paring Katoliko, makabayan at mapagkumbabang lingkod ng uring manggagawa at masang anakpawis.

Kabilang si Fr. Joe sa mga nanguna sa pag-oorganisa ng Basic Christian Community noong dekada 1970 sa panahon ng batas militar. Isinabuhay niya ang progresibong kaisipang Katoliko ng pagpabor sa naghihirap. Ang gayong paninindigan ay isinusulong noon ng Christians for National Liberation (CNL) laban sa tradisyunal na pamunuan ng Simbahang Romano Katoliko. Tulad ng maraming paring lipos ng diwa ng paglilingkod sa bayan, tumulong si Fr. Joe sa pag-oorganisa ng mga komunidad ng maralita at mga manggagawa.

Fr. Joe Dizon, revolutionary Catholic priest

Communist Party of the Philippines
November 5, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) expresses its deep sense of loss over the death of Fr. Joe Dizon. He passed away last night at the age of 65.

The leadership and entire membership of the CPP pay tribute to Fr. Joe Dizon, revolutionary Catholic priest, patriot and humble servant of the working class and the toiling masses.

He was among the pioneer organizers of the Basic Christian Community in the 1970s which put into practice the progressive Catholic social teaching of having preferential option for the poor. Such an advocacy was being advanced by the Christians for National Liberation (CNL) against the traditional leadership of the Roman Catholic Church. Like many priests infused by the spirit of serving the people, Fr. Joe helped organize urban poor and workers communities.

Reflections on Churches’ Witnessing with Human Rights Victims

Rev. Kyoung Gyun Han
Asian Ministries Coordinator, Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand (PCANZ)
November 4, 2013

At the time I was based in the Union Theological Seminary (UTS) in the Philippines, local villagers including indigenous people who resisted mining operations and militarization have been forcibly displaced from their communities.
 
The seminary served as sanctuary for the refugees, despite the threat of harassment and intimidation by state security forces. For the students’ theological training, they were encouraged to be aware of the plight of the poor and marginalized sectors, especially the victims of human rights atrocities.
 
I believe the UTS support for the refugees is one good example of church solidarity with the victims of injustice. Walking and working with the poor is not optional. It is in fact, a basic role and sacred duty of the church.

Aquino is the Lord of Thieves--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 04, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today declared Benigno Aquino III as "The Lord of Thieves," as a riposte to Aquino's declaration last October 31 on primetime television that 'I am not a thief'.

"Aquino's declaration is as lacking in credibility and persuasiveness as Gloria Arroyo's 2004 'I am sorry' spiel," said the CPP. In 2005, government television aired Arroyo seeking forgiveness for having called an election officer during the canvassing of votes in the 2004 elections. Just like Arroyo, Aquino went on television last week amid the sharp fall in survey ratings for the ruling government.

Kundenahin ang pagtatayo ng pasilidad sa paniktik ng US sa Pilipinas--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 03, 2013

Translation: Condemn US spy facilities in the Philippines—CPP

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US sa pagtatayo ng mga pasilidad sa telekomunikasyon sa Pilipinas upang tiktikan ang komunikasyon sa internet at mga tawag sa telepono bilang bahagi ng internasyunal na lambat paniktik nito. Kinukundena ng PKP ang kawalang-aksyon ng rehimeng Aquino at ang pagpapahintulot sa mga ahensya sa seguridad at depensa ng US na gamitin ang Pilipinas bilang isa sa himpilan sa paniniktik sa walang taros na pagsasagawa ng operasyong pang-eespiya na tahasang paglabag sa soberanya ng Pilipinas.

"Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagpapahayag ng ngitngit sa operasyong paniktik na isinasagawa ng gubyernong US, sa pakikipagkutsabahan ng mga alyadong gubyerno nito na lumalabag sa soberanya ng Pilipinas. Hindi mapapayagan ng sambayanang Pilipino ang mga dayuhang imperyalistang kapangyarihan na gamitin ang Pilipinas na base para sa interbensyunismo laban sa mga nagsasariling bansa," dagdag ng PKP.

Condemn US spy facilities in the Philippines--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 3, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the US government for setting up telecom facilities in the Philippines to intercept internet traffic and telephone calls as part of its network of international intelligence network. The CPP condemns the Aquino regime for sitting idly by and allowing the US security and defense agencies to use the Philippines as a listening post and wantonly engage in spy operations in outright violation of Philippine sovereignty.

"The CPP joins the Filipino people in expressing outrage at the espionage operations being conducted by the US government, in connivance with its allied governments, which violate Philippine sovereignty. The Filipino people cannot allow foreign imperialist powers to make use of the Philippines as a base for its interventionism against other independent countries," added the CPP.

Pagpatay sa lider magsasaka sa Haciena Luisita, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Oktubre 2, 2013

Translation: CPP condemns murder of peasant leader in Hacienda Luisita

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang brutal na pagpaslang sa isa sa mga lider ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita noong Oktubre 31. Natagpuang ang duguang katawan ni Dennis dela Cruz, isang upisyal ng Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA), sa isang kubong kinukumpuni niya sa Barangay Balete.

"Ang pagpaslang kay dela Cruz ay magagawa lamang ng mga armadong _goons_ ng mga Cojuangco na determindong itaboy ang mga manggagawang bukid na aktibong naglalantad ng panloloko sa pinalalabas na pamamahagi ng lupa na ipinatutupad ng Department of Agrarian Reform sa pakikipagsabwatan sa Luisita Realty Corp. ng mga Cojuangco at ng Tarlac Development Corp.," anang PKP.