Message from NDFP-NEMR for the 45th anniversary of the CPP and 30th year of the CPP’S Regional Committee-NEMR

Maria Malaya
NDFP-Northeast Mindanao Region
December 26, 2013

The National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) and its member organizations, salute and convey its greetings to the Communist Party of the Philippines-MLM  in its 45th year this 2013. The Peoples’ Democratic Revolution went through many hardships, weaknesses and mistakes within its 45 years of advancement. It suffered deviations and temporary setbacks, but under the correct leadership of the CPP, guided by Marxist-Leninist-Maoist ideology, it was able to launch rectifications movements.

We are ever grateful to the campaigns of the two rectification movements of the Communist Party of the Philippines.  These pushed forward the Philippine revolution to its 45th year as it perseveres and frustrates the powerful US imperialists and its obedient puppets.

Mensahe ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan sa Ika-45 na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
Paigtingin ang Rebolusyonaryong Paglaban ng Sambayanan at Pakilusin ang Malawak na Mamamayan para Ibagsak ang Naghaharing Papet na Rehimeng Aquino

Komiteng Rehiyon - Timog Katagalugan
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2013

Sa okasyon ng pagdiriwang ng Ika-45 na Anibersaryo ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas at sa ngalan ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan, aming ipinararating ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng mga kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang kumander at mandirigma ng New People’s Army at sa lahat ng rebolusyonaryong mamamayan sa kanilang walang pagod na pakikibaka para sa katuparan ng mga adhikain ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas.

Ating bigyang pugay ang lahat ng martir ng rebolusyon at gunitain ang kanilang dakilang sakripisyo’t ambag sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Amin ding binibigyan ng pagpupugay ang pagpanaw ni Kasamang Verleen Trinidad higit na kilala sa pangalan na Ka. Inggo sa kilusan, isang ulirang lider-maggagawa, matapat na Komunista at dedikadong kadre ng Partido ng Komiteng Rehiyon sa TK. Buong wagas at walang bahid na pag-iimbot na iniukol nya hanggang sa kanyang huling hininga at sa kabila ng kapansanang dulot ng malubhang karamdaman ang nalalabing panahon at buhay para sa rebolusyon at pagtataguyod ng interes ng uring proletaryado. Tularan natin ang kanyang halimbawa bilang isang matapat na Komunista.

Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon ng Panay sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng Partido
Magpamuno sa pagbangon sa sinalanta ng superbagyong Yolanda. Singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagkainutil at pangangamkam ng pork barrel habang namamalimos sa dayuhan. Labanan ang sustenidong atake ng Oplan Bayanihan

Concha Araneta
CPP Panay Regional Committee
December 26, 2013Translation:
Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa Okasyon sang ika-45 nga Anibersaryo sang Partido


Binabati namin ang lahat na kasapi at kadre ng Partido sa ika-45 anibersaryo ng pagkatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mahigit isang libong lubos na panahong mandirigma at milisyang bayan, ilampung libong rebolusyonaryo at organisadong pwersa at daan-daang libong impluwensyadong masa kabilang ang malawak na masa ng mamamayan sa Panay ang masaya sa okasyong ito. Nagpupugay tayo sa mga martir na nag-alay ng kanilang buhay para lamang maabot ng pambansang rebolusyonaryong kilusan ang ngayong antas ng lakas, latag at impluwensya sa buong isla.
Walang kapantay ang pagkawasak sa kabuhayan ang ibinunsod ng pananalanta ng superbagyong Yolanda sa dati nang mahirap na malapyudal na ekonomya ng isla. Lalong dinagdagan ito ng kriminal na pagkainutil na idinulot ng rehimeng Aquino.

Singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagkainutil at pangangamkam ng pork barrel— PKP sa Panay

Concha Araneta
CPP Panay Regional Committee
December 26, 2013


Translation: Sukton ang Rehimeng Aquino sa Kriminal nga Pagkainutil kag paghugakom sang pork— PKP sa Panay

Sa okasyon ng ika-45 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang PKP sa Panay ay nagpahayag ng kanyang pamumuno sa pagbangon ng nasalanta ng superbagyong Yolanda. Nananawagan din ito sa mamamayan na singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na pagkainutil at pangangamkam ng pork barrel habang humihingi ng limos sa mga dayuhan.

Sa nakasulat na pahayag na ipinalabas ng PKP sa Panay, sinabi ng tagapagsalita nitong si Concha Araneta, na mahigit kalahati ng Panay ang matinding hinagupit ng pinakamalakas na bagyo sa mundo. Napatay ang 215 at nasugatan ang libu-libo sa 2.8 milyong mamamayan na apektado ng kalamidad sa buong isla na nakakonsentra sa Capiz, Aklan, hilagang Iloilo at hilagang Antique. Ang 2.8 milyong ito ay mahigit sa kalahating kabuuang tinamaan ng bagyo sa bansa.

Statement on the CPP’s 45th Founding Anniversary
The Party in Mindanao grows ever stronger in leading the people’s revolution towards the strategic stalemate phase in the next few years, and, eventually, towards the socialist revolution

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
26 December 2013

The Revolutionary movement and the broad masses in Mindanao join the entire nation in celebrating the 45th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines (MLM). Let us give our highest accolade and salute to all the revolutionary martyrs of the Party, Red Fighters and the masses who unselfishly offered themselves for the people and the revolution.

It is only right to celebrate the many victories of our revolutionary struggle of the past 45 years.

Despite the AFP’s military and psy-war operations by way of the RSOT/COPD, the revolutionary bases have rapidly expanded and gained strength in more than 2000 barrios in more than 200 municipalities and 19 provinces in Mindanao. Hundreds of thousands of organized masses actively support the armed revolution,

Mensahe gikan sa RCOM BHB-NEMR alang sa ika-45 ka tuig nga anibersaryo sa PKP ug Ika-30 ka tuig sa Komite sa Rehiyon PKP sa NEMR

Pulang Diwata Command
NPA-Northeast Mindanao
Disyembre 26, 2013 

Maayong adlaw sa tanan!
Mga mapulang padasig ug pagtimbaya!
Mabuhay kitang tanan!

Mga pagsaludo alang sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP)-MLM diha sa iyang ika-45 ka tuig nga atong gisaulog karon. Pinaagi sa absolutong pagpangulo sa PKP sa BHB sa tibuok nasud naka-asdang paabante ang demokratikong rebolusyon sa katawhan (DRK) busa wala mapukan sa lokal nga nagharing hut-ong uban sa iyang amo nga imperyalistang Estados Unidos.

Dinhi sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) hustong nakapangulo sulod sa 30 ka tuig ang komite sa rehiyon sa PKP sukad matukod kini niadtong tuig 1983. Nakakab-ot og mga kadaugan ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) dinhi tungod sa hingpit nga pagsubay niini sa absolutong pagpangulo sa PKP.

Mga rebolusyonaryong kadalag-an sa 2013 kag ang pagsug-alaw sa 2014

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command – Larangan Gerilya  Southwest Negros
Disyembre 26, 2013
 
Ang Armando Sumayang, Jr. Command – Larangan Gerilya  Southwest Negros, malipayon, bugalon kag puno sg paglaum nga nagasug-alaw sa ika-45 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg Pilipinas –Marxismo-Leninismo-Maoismo.
Paagi sa absolutong pagpamuno sg Partido sa Bag-ong Hangaway sg Banwa (BHB), mabakod, determinado gin-atubang ang hangkat sg tuig 2013 sa  idalum sg Operation Plan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2.  Gani kumpyansado kita nga nagadeklarar paslaw ang OPB sa iya katuyuan nga pahinaon tubtob papason ang rebolusyonaryong hublag sa Southwest Front kg sa bilog Pilipinas.

Mga kadalag-an sa idalum sg paslaw nga Oplan Bayanihan

Juanito Magbanua II
Apolonio "Boy" Gatmaitan Command - NPA Negros
Decmber26, 2013

Pula nga pagsaludo sa ika – 45 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg  Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM) subong nga Disyembre 26,2013.!

Kadungan sa paghatag sg mataas nga pasidungog sa mga rebolusyonaryong martir kg baganihan, ang New People’s Army (NPA) – Apolinario “Boy” Gatmaitan Command, maisogon nga nagasug-alaw sa makasaysayan nga adlaw sa pagkabun-ag sg proletaryong rebolusyonaryong kahublagan sa pagpamuno sg PKP-MLM.

Statement from the Party Committee of the Communist Party of the Philippines-NEMR
Strongly pursue the accomplishment of the requirements for strategic stalemate, and strengthen support and readiness in dealing with natural calamities!

Red greetings!

Today is the 45th year anniversary of the re-establishment of the Communist Party of the Philippines-MLM.

Long live the 45th year of the CPP!

This year is also the 30th year of the CPP in NEMR since its establishment as a region in 1983.

Long live the 30th year of the CPP in NEMR!

NEMR is on it 30th year since it was established as a region from the South Eastern Region in Mindanao in 1983.  However, for 14 years it was merged with NMR (Northern Mindanao Region) covering the provinces of Bukidnon, Misamis Oriental, the two Lanao provices, two Agusan and Surigao provinces and two island provinces of Camiguin and Dinagat, from the year 1987 until the year 2001. So it is on its 12th year since since its re-established in 2001, as a region of Mindanao and the Philippines.

Buhay Komunista 1


Sine Proletaryo
Disyembre 26, 2013Sine Proletaryo, the video production outfit of the Communist Party of the Philippines (CPP), presents "Buhay Komunista", a 26-minute video feature, which highlights the various aspects of the life of selfless service of communists in the Philippines. The video feature is being released in celebration of the 45th anniversary of the CPP.

Communist Party members, from CPP founding chair Prof. Jose Ma. Sison, to commanders, fighters and doctors of the New People's Army (NPA), to officers of the people's revolutionary committees and secretaries of local branches of the CPP in the rural base areas share their varied experiences in waging revolutionary struggle and building the people's democratic power.

Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan sa gitna ng lumalalang pandaigdigan at lokal na krisis

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2013

BASAHIN sa INGLES

Sa ika-45 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikong batayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, ipinagdiriwang natin ang natipon at bagong mga tagumpay ng Partido at mamamayang Pilipino sa bagong demokratikong rebolusyon laban sa naghaharing sistema ng malalaking kumprador at panginoong maylupang sunud-sunuran sa imperyalismong US.

Determinado tayong isulong ang bagong demokratikong rebolusyon sa batayan ng ating lakas sa ideolohiya, pulitika at organisasyon, pangibabawan ang ating mga pagkakamali at kahinaan, ilatag ang ating mga tungkulin at isakatuparan ang mga iyon upang ibunsod ang mas malalaking tagumpay sa rebolusyonaryong pakikibaka.

Message of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines
Advance the national-democratic revolution through people’s war amid the worsening global and domestic crisis

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013READ in PILIPINO

On the 45th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines on the theoretical basis of Marxism-Leninism-Maoism, we celebrate the accumulated and recent victories of the Party and the Filipino people in the new democratic revolution against the ruling system of big compradors and landlords servile to US imperialism.

We are resolved to advance the new-democratic revolution on the basis of our ideological, political and organizational strength, overcome our errors and shortcomings, set forth our tasks and carry them out in order to bring about greater victories in the revolutionary struggle.

Pagpapalipad ng bandila, pagpapasimula ng mga simpleng selebrasyon ng ika-45 anibersaryo ng PKP sa Disyembre 26

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 24, 2013


Translation: Flag-raising ceremonies to kick off simple celebrations of CPP 45th anniversary on December 26

Inianunsyo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na kasado na ang mga paghahanda para sa mga pagtitipong masa upang gunitain ang ika-45 anibersaryo nito sa Disyembre 26 at magsisimula sa umaga ng pagtataas ng bandila ng karit at maso ng PKP kasabay ang pag-awit ng Internationale, ang pandaigdigang awit ng kilusang komunista.

Ang bandila ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), na pansamantalang kumakatawan sa Demokratikong Gubyernong Bayan ng Pilipinas, ay pawawagaywayin din sa mga lugar ng pagtitipon. Iwawagayway din ang bandila ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ng iba pang rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga pagtitipon.

Ipagbunyi ang makasaysayang pamumuno ng uring manggagawa sa Rebolusyong Pilipino

Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2013

Mga kasama at mga kaibigan,

Maraming salamat sa paanyaya sa porum na ito at sa pagpapakilala kanina.

Sa mahabang panahon, mula sa pagsulpot ng uring manggagawa sa ilang industriya noong ikalawang hati ng ika-19 na siglo, marami tayong maipagbubunyi na mga tagumpay ng uring ito bunga ng mga pagsisikap, pakikibaka at sakripisyo. Subalit dahil sa limitadong panahon sa porum, makakapagbigay lamang ako ng maikling salaysay sa pagsulong ng uring manggagawa.

Payo ko sa lahat ng gustong magpalalim sa pag-aaral ng kasaysayan ng uring manggagawa na basahin ang aking mga artikulo ukol sa kasaysayan ng kilusang paggawa sa aklat na Makibaka para sa Pambansang Demokrasya, Manila, Amado V. Hernandez Foundation, 2001, p.89-104; at sa ugnay ng Communist International sa Pag-unlad ng Partido Komunista sa aklat na Crisis of Imperialism and People´s Resistance (Krisis ng Imperyalismo at Pakikibaka ng Bayan), Aklat ng Bayan, 2009, p.236-59.

Magpamuno sa pagpabangon sang nahalitan sang superbagyo Yolanda. Sukton ang rehimen Aquino sa kriminal nga pagkainutil kag paghugakom sang pork samtang nagapakilimos sa dumuluong. Batuan ang sustenido nga atake sang Oplan Bayanihan.

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon Panay sa Okasyon sang ika-45 nga Anibersaryo sang Partido

Concha Araneta
Partido Komunista sang Pilipinas
Panay Region
Disyembre 26, 2013

Nagapanginbulahan kami sa tanan nga katapo kag kadre sang Partido sa ika-45 nga anibersaryo sang pagpundar sang Partido Komunista sang Pilipinas. Sobra libo ka hangaway nga pultaym kag milisya sa lokal, pulo-pulo ka libo nga mga rebolusyonaryo kag organisado nga pwersa kag ginatos ka libo nga impluwensyado nga masa upod pa ang malapad nga masa sang pumuluyo sa Panay ang nagakalipay sa ini nga okasyon. Saludo kita sa mga martir nga naghalad sang ila kabuhi para lang makaabot ang pungsudnon nga rebolusyonaryo nga hublag sa subong nga lebel sang kusog, latag kag impluwensya sa bilog nga isla.

Sukton ang Rehimeng Aquino sa Kriminal nga Pagkainutil kag paghugakom sang pork— PKP sa Panay

Partido Komunista sang Pilipinas
Panay Region
Disyembre 26, 2013

Sa okasyon sang ika-45 nga anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), ang PKP sa Panay nagsaad sang iya pagpamuno sa pagbangon sang nahalitan sang superbagyong Yolanda. Nagpanawagan man ini sa pumuluyo sa pagsukot sa rehimeng Aquino sa kriminal nga pagkainutil kag paghugakum sang pork samtang nagapakilimos sa mga dumuluong.

Sa nakasulat nga pahayag nga ginpaggwa sang PKP sa Panay, ginpabutyag sang tagpamaba, Concha Araneta, nga sobra katunga sang Panay ang grabe nga nadalasa sang pinakamabaskog nga bagyo sa kalibutan. 215 ang napatay kag linibo ang pilason sa 2.8 ka milyon nga apektado sang kalamidad sa bilog nga isla nga nakonsentrar sa Capiz, Aklan, Naaminhan sang Iloilo kag Naaminhan sang Antique. Ang 2.8 milyones nga ini masobra katunga sang total nga inigo sang bagyo sa pungsod.

MGA REBOLUSYONARYONG KADALAG-AN SA 2013 KAG ANG PAGSUG-ALAW SA 2014

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command
Southwest Negros Guerilla Front, Negros Island
Disyembre 26, 2013

Ang Armando Sumayang, Jr. Command – Larangan Gerilya Southwest Negros, malipayon, bugalon kag puno sg paglaum nga nagasug-alaw sa ika-45 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg Pilipinas –Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Paagi sa absolutong pagpamuno sg Partido sa Bag-ong Hangaway sg Banwa (BHB), mabakod, determinado gin-atubang ang hangkat sg tuig 2013 sa idalum sg Operation Plan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2. Gani kumpyansado kita nga nagadeklarar paslaw ang OPB sa iya katuyuan nga pahinaon tubtob papason ang rebolusyonaryong hublag sa Southwest Front kg sa bilog Pilipinas.

MGA KADALAG-AN SA IDALUM SG PASLAW NGA O’ PLAN BAYANIHAN

Juanito Magbanua II
Apolinario Gatmaitan Command, NPA-Negros Island
Disyembre 26, 2013

Pula nga pagsaludo sa ika – 45 nga Anibersaryo sg Partido Komunista sg Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM) subong nga Disyembre 26,2013.!

Kadungan sa paghatag sg mataas nga pasidungog sa mga rebolusyonaryong martir kg baganihan, ang New People’s Army (NPA) – Apolinario “Boy” Gatmaitan Command, maisogon nga nagasug-alaw sa makasaysayan nga adlaw sa pagkabun-ag sg proletaryong rebolusyonaryong kahublagan sa pagpamuno sg PKP-MLM.

Humalin sg natukod ang PKP, madasig ang pag-abanse sg pungsodnon demokratikong rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba. Napagkit na sa maragtas sg pungsod ang mga kadalag-an nga naangkon sg rebolusyon sa ubay sg PKP.

ANG BAYAN, 21 December 2013

Celebrate 45 years of the CPP!


20131221en
Download PDF here
Let us celebrate the 45th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP) on December 26 to hail the great victories achieved in 45 years of all-out revolutionary struggle and sacrifice and reaffirm our determination to advance the national-democratic revolution.
Let us remember, pay homage to, and give thanks, to the thousands of martyrs who unselfishly devoted their talents, their strength, their abilities and their lives to attain the national aspirations and the…

Ka Noah

Sine Proletaryo
December 25, 2013

Ka Noah is a commander of one of the platoons of the Celso Minguez Command-NPA Sorsogon (Bicol Region). He joins others in discussing the various aspects of the revolutionary movement in the Philippines in a special video production by the CPP's Sine Proletaryo, to be released on December 26 on the occasion of the 45th anniversary of the CPP.Ka Lalee

Sine Proletaryo
December 25, 2013

Ka Lalee is a medical cadre from the Regional Medical Staff under the Regional Operations Command-NPA Southern Mindanao. She joins others in discussing the various aspects of the revolutionary movement in the Philippines in a special video production by the CPP's Sine Proletaryo, to be released on December 26 on the occasion of the 45th anniversary of the CPP.Ka JP

Sine Proletaryo
December 25, 2013

Ka JP is a member of the people's militia from Subregion 5, Southern Mindanao. He joins others in discussing the various aspects of the revolutionary movement in the Philippines in a special video production by the CPP's Sine Proletaryo, to be released on December 26 on the occasion of the 45th anniversary of the CPP.Sa loob ng Hukbo (Inside the People's Army)

Sine Proletaryo
December 25, 2013

A glimpse of the tasks and activities of Red fighters belonging to the Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon (Southern Tagalog).


 

AFP Declartion of SOMO is a lie!

Bicol Information Office
National Democratic Front of the Philippines
24 December 2013

The National Democratic Front-Bicol denounces the treachery of the Philippine Army's 9th Infantry Division as it violates its self-declared ceasefire which took effect last 21 December 2013, with offensive military operations still terrorizing the countrysides of Bicol.

At least three provincial commands of the New People’s Army-Bicol reported that as of 24 December 2013, 9th ID soldiers continue to be deployed in many areas of the People’s Democratic Government in the region.  The Eduardo Olbara Command of the NPA-Camarines Sur onveyed that the 42nd Infantry Battalion’s purported Peace and Development Teams maintain their active posts at barangays Antolon, Patag, and Poloan in Caramoan town.  Albay province’ Santos Binamera Command reported that 2nd IB PDTs likewise keep their stations in barangays Villapaz and Sinagaran both in Jovellar town; Mamlad in Pioduran; and Lumacao in Guinobatan.

Calendar and Planner from NDFP-NEMR

NDFP Northeast Mindanao Chapter
December 25, 2013

http://www.philippinerevolution.net/statements/attachments/131_original_45th_Calendar_11X8.tif

2014 calendar from the NorthEastern Mindanao Regional Chapter of the NDFP, designed for two sizes. This and a design for a planner are available for download at the PRWC.

Pwersa sa PNP-CARAGA ug PNP-Surigao del Norte, naigo sa CDX sa BHB

Ka Maria Malaya
NDFP-Northeastern Mindanao
Disyembre 14, 2013

Lampos nga napabuto ang usa ka command detonated explosive (CDX) nga gi-atang  sa gerilya platun sa BHB Bacuag-Tubod, Front 16, Surigao del Norte niadtong Disyembre 14, 2013 sa may alas 2:44 sa hapon, didto sa Brgy. Dugsanong, Bacuag, Surigao del Norte. Giatang kini nga CDX batok sa nagpadayong operisyon militar sa kabukiran sa maong lugar apan ang naigo mao ang patrol car nga gisakyan sa opisyal sa PNP-Police Regional Office 13 (PNP-PRO13), uban sa laing 5 pa ka membro sa PNP Bacuag, Surigao del Norte.

Igo lamang nakuratan ang 6 ka pulis sa dakung buto sa CDX. Nakapadagan pa kini sila sa ilang sakyanan sa dihang gi-assault sa mga Pulang manggugubat ang nabuthan nga patrol car.  Sakay sa patrol car sa PNP Bacuag sila, PCINSP Rudy Elandag, SPO3 Benerando Rana, SPO1 Robert Tila, SPO1 Larry Escutin, PO2 Franklin Parejo ug PO2 Hazel Canon. Naigo  ang maong patrol car pabalik sa lungsod gikan sa bukid.

NDFP Eastern Visayas extends solidarity greetings to CPP on 45th anniversary

Sine Proletaryo
December 23, 2013

Fr. Santiago Salas, spokesperson of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in the Eastern Visayas extends his greetings of solidarity to the Communist Party of the Philippines (CPP) on the occasion of the CPP's 45th anniversary on December 26, 2013.

The NDFP-EV represents the people of Samar and Leyte islands, which were among the hardest hit places during the recent supertyphoon Yolanda, which wreaked havoc and caused widespread devastation.

Fr. Salas expresses the people's joy on the occasion of the CPP anniversary for its role in carrying out revolutionary struggle for national liberation and social change. According to Salas, the revolutionary forces in Eastern Visayas under the CPP leadership are determined to advance the struggles the region as part of the national advance of the people's war.
CPDF shares situation of Ilocos-Cordillera on occasion of CPP's 45th anniversary

Sine Proletaryo
December 23, 2013

On the occasion of the Party's 45th anniversary, Simeon Naogsan or Ka Filiw, spokesperson of the Cordillera Peoples Democratic Front shares the situation of the revolutionary movement and masses of the Ilocos-Cordillera region, as well as its current tasks.


Flag-raising ceremonies to kick off simple celebrations of CPP 45th anniversary on December 26

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 24, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) announced today that preparations for the people's assemblies to mark its 45th anniversary on December 26 are all set and will kick off in the morning with the raising of the hammer and sickle flag of the CPP simultaneous with the singing of the Internationale, the anthem of the international communist movement.

The flag of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), which represents the People's Democratic Government in the Philippines in the interim, will also be flown high in assembly areas. The banners of the New People's Army (NPA) and all other revolutionary mass organizations will also fly prominently in the assemblies.

Papanagutin ang rehimeng US-Aquino sa sunud-sunod na dagok sa mamamayan

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
December 23, 2013

Mariing kinukundina ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang sunod-sunod na pagpataw ng pagtaas ng bayarin sa kuryente, pamasahe sa MRT-LRT at LPG. Di pa man nakakabangon ang sambayanan mula sa guho ng nagdaang kalamidad, panibagong delubyo ang hatid ng reaksyunaryong gubyerno ni Aquino sa sunud-sunod na pagtaas ng bayarin sa kuryente, LPG at pamasahe sa MRT at LRT. Inutil ang reaksyunaryong gubyerno na ibsan ang mga suliranin ng mamamayan. Bagkus, ngayong panahon ng kapaskuhan, mga dagdag na pasanin ang regalo ng rehimeng US-Aquino II sa taumbayan.

Pinakamataas sa kasaysayan ang dagdag-singil sa kuryente na P4.15 bawat kilowatt hour (kWh) simula sa buwan ng Disyembre. Idinadahilan pa ng Meralco na hindi maiiwasan ang mga pagtaas dahil mas mahal ang gagamiting panggatong ng mga plantang pinagkukunan nila ng kuryente dulot ng sabay-sabay umanong pansamantalang pagsasara o maintenance shutdown ng mga planta ng Malampaya natural gas.

RCTU: Mensahe ng Pakikiisa

Sine Proletaryo
23 Disyembre 2013


Revolutionary Council of Trade Unions: Mensahe ng pakikiisa sa ika-45 taong anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas.

http://youtu.be/_sW_ArupKYw 

NPA to abide ceasefire starting midnight December 24, slams GPH’s ceasefire violations

Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao Region
December 23, 2013

All New People’s Army units in Southern Mindanao region will strictly comply with the directive of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) to cease and desist from carrying out offensive operations against elements of the AFP, the PNP and the paramilitary forces of the GPH starting this midnight December 24 up to December 26 11:59pm and again during the midnight of December 31 up to January 2, 2014. This is to give way for the celebration by the region’s revolutionary forces, underground mass organizations and urban-based forces of the CPP’s 45th year anniversary inside the guerrilla zones and guerrilla bases in the countryside on December 26.

While the entire Southern Mindanao NPA regional territory pledges to abide with the CPP’s ceasefire, GPH security forces have not complied with its own ceasefire declaration. The GPH’s ceasefire is falsely packaged as more considerate due to its longer timeframe while unfairly scoffing at NPA’s declaration as inadequate and perfunctory. Reports from the field, however, reveal the GPH’s truce as illusory, treacherous and dangerous:

KM... in solidarity with the CPP's 45th anniversary

Sine Proletaryo
December 23, 2013

Kabataang Makabayan (KM) joins the Filipino people in celebrating the 45th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP) under the theoretical guidance of Marxism-Leninism-Maoism (MLM).

Fulfilling its historic role, KM calls on its own rank and the rest of the Filipino youth to go to the countryside and join the New People's Army to strengthen the bastion of the Philippine revolution and help build more organs of political power and/or democratic people's government.

"Habampanahong impyerno ng abusong militar" ang walang-isip na panukalang "matagalang tigil-putukan" ng hepe ng AFP--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 22, 2013

Translation: AFP chief's moronic "ceasefire forever" means "eternal hell of military abuses"--CPP

Kinastigo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Gen. Emmanuel Bautista, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP), sa pagpuna nito sa dalawang tatlong-araw na deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas ng Komite Sentral ng PKP na aniya'y "napakaikli" at nagpanukala sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magdeklara ng isang tigil-putukang "magtatagal magpakailanman."

"Magdudulot lamang ng walang hanggang impyerno ng abusong militar, pangangamkam ng lupa at pagkawasak ng kapaligiran ang pagdeklara ng isang 'matagalang' tigil-putukan," pahayag ng PKP.

[VIDEO] Ipagdiwang ang 45 taon ng PKP!

Ang Bayan
21 December 2013Ipagdiwang natin ang ika-45 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Disyembre 26 para itanghal ang malalaking tagumpay na nakamit sa 45 taon ng puspusang rebolusyonaryong pakikibaka at pagsasakripisyo at muling mapagtibay ang determinasyong isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon.

Alalahanin natin, bigyang-pugay at pasalamatan ang libu-libong mga bayani at martir na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang talino, lakas, kakayahan at buhay para matamo ang hangaring pambansa at panlipunang pagpapalaya ng buong sambayanan. More...

http://youtu.be/ZJC9E8JZTY8

KASAMA extends solidarity to CPP on 45th anniversary

Katipunan ng Samahang Manggagawa
National Democratic Front of the Philippines
December 22, 213

The Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA), the revolutionary mass organization of workers and toiling people extends its greetings to the Communist Party of the Philippines (CPP) on the occasion of the CPP's 45th anniversary. In their statement, the KASMA celebrates the CPP's Marxist-Leninist-Maoist leadership of the Philippine revolution. It calls for greater mass struggles amidst the worsening crisis of the semi-colonial and semi-feudal system and enjoins on workers, the semi-proletarian and poor masses in the cities to join the New People's Army (NPA) and the revolutionary armed struggle in the countryside.

AFP chief's moronic "ceasefire forever" means "eternal hell of military abuses"--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 22, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today chided Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Emmanuel Bautista for criticizing the two 3-day ceasefire declarations issued by the CPP Central Committee as being "too short" and proposing that the New People's Army (NPA) declare a ceasefire "that would last forever."

"To declare a ceasefire 'to last forever' will only bring forth an eternal hell of military abuses, landgrabbing and environmental destruction," declared the CPP.<!-- more -->

"General Bautista's proposals are moronic, to say the least," said the CPP. "Such thoughtless remarks reflect the AFP's inability to understand the deep-seated reasons behind the Filipino people's armed resistance and view the civil war only from the myopic perspective of a one track-minded fascist."

Last Wednesday, the CPP Central Committee issued a ceasefire declaration that would take effect on 12:00 am of December 24 to 11:59 pm of December 26; and 12:00 am of December 31 to 11:59 pm of January 2. The CPP declaration is in keeping with the Filipino people's traditional observance of the holidays and to pave the way for the people and their revolutionary forces to celebrate the 45th anniversary of the CPP on December 26.

"Without the NPA, the peasant masses, the fisherfolk and the minority indigenous peoples have nothing to defend their farms and ancestral land with against the relentless encroachments of foreign mining companies and large logging operations and the landgrabbing by big landlords and foreign-owned or financed plantations, which are invariably accompanied by units of the AFP to cow the people into accepting such subjugation," said the CPP.

"To muzzle the guns of the NPA is to surrender the schools, the clinics, the farms and the peace which the peasant masses have established through their new democratic government that has been built on the people's collective strength," added the CPP. "Where the Aquino regime and the reactionary state and its armed forces are weak and practically non-existent, organs of the people's democratic government are being established to serve the interests of the poor peasants, indigenous peoples and fisherfolk."

"Under the Aquino regime's Oplan Bayanihan war of suppression, the AFP has been carrying out grave abuses of human rights and international humanitarian law, victimizing mainly civilians, especially children, women and the elderly," said the CPP.

It cited the killing of 8-year old Roque Antivo, who, together with his brother and uncle, were fired upon by trigger-happy soldiers of the 71st IB in Barangay Antipan, Mabini, Compostela Valley on April 3. The officials of the 71st IB, as well as key officials of the 10th ID, the AFP and the Aquino regime have been indicted by the People's Democratic Government of Compostela Valley and have been recommended for trial.