Ipasulong an nasyunal demokratiko nga rebolusyon pinaagi han gerra han katawhan ha butnga han nagtitikagrabe nga pankalibutan ngan lokal nga krisis

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013

Mensahe han Komite Sentral han Partido Komunista han Pilipinas


Ha ika-45 nga anibersaryo han utro nga pagkatukod han Partido Komunista han Pilipinas ha teoretikal nga basaranan han Marxismo-Leninism-Maoismo, ginsasalin-urog naton an natirok ngan bag-o nga mga kadaugan han Partido ngan katawhan Pilipino ha bag-o nga demokratiko nga rebolusyon kontra ha naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron maytuna nga sunud-sunuran ha  imperyalismo nga US.

Determinado kita nga ipasulong an bag-o nga demokratiko nga rebolusyon basar ha aton kusog ha ideolohiya, politika ngan organisasyon, ungbawan an aton mga kasaypanan ngan kaluyahan, ilatag an aton mga buruhaton ngan ipatuman ini para magresulta hin mas dagko nga mga kadaugan ha rebolusyunaryo nga pakig-away.  Nag-iiha ngan nagtitikagrabe an krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema.  Resulta hini, padayon an paghilarum ngan paggrabe han pirmihan nga krisis han lokal nga naghahadi nga sistema. An kondisyon han krisis nagdudurot hin diri maiilob nga pag-antos ha katawhan ngan nagduduso ha ira nga umato ha ngatanan nga pamaagi.

Intel ng 17th IB sa Cagayan, pinarusahan!

Crispin Apolinario
NPA West Cagayan Front Operations Command (Danilo Ben Command)
Disyembre 26, 2013

Pinarusahan ng isang tim ng mga partisano ng Danilo Ben Command – NPA West Cagayan si Sgt. Edimar Vinoya, intel ng 17th IB sa Cagayan. Nangyari ang pamamarusa noong ika-23 ng Disyembre, alas-tres ng hapon sa Brgy. Tubel, Allacapan, Cagayan.

Ang pamamarusa ay hatol mismo ng mamamayang pinagbantaan at sinaywar ni Vinoya sa panahong siya ay intel ng 17th IB hanggang hugutin siya ng 21st IB nang ang huli’y maidestino sa probinsya.

May mga kaso rin ng paglabag sa karapatang-tao si Vinoya. Kabilang dito ang harassment at intimidasyon, random interrogation sa mga pinaghihinalaan niyang sumusuporta sa NPA at pagmamanman sa mga lider-magsasaka.

Yayanigin ng ngitngit ng bayan ang rehimeng Aquino sa 2014--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2013

Translation: Aquino regime is bound to be rocked by people's anger in 2014--CPP


Tinatanaw ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mas makapangyarihang mga pakikibakang masa laban sa rehimeng Aquino sa 2014 dahil patuloy na ginagatungan ng huli ang ngitngit ng bayan dahil sa malawakan nitong korapsyon, lumalalang kundisyong pang-ekonomya, di-masawatang pagkawasak ng kapaligiran, bulag na pagpapakatuta sa mga imperyalistang US at sa tahasang pagkabigong harapin ang mga kagyat na pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng likas at likha ng taong mga sakuna.

"Labis na ikinababalisa ng sambayanang Pilipino ang mga pang-ekonomyang prayoridad ng rehimeng Aquino na pangunahing nagsisilbi sa interes ng mga dayuhang kumpanya at ng kanilang lokal na malalaking katuwang sa negosyo, malalaking panginoong maylupa tulad ng angkang Aquino-Cojuangco at mga parasitikong burukarata kapitalista," anang PKP.

The Heinous Crimes of Demetrio “Hugo”Capilastique, Jr

NDFP-Panay Region
December 31, 2013

Demetrio (a.k.a. “Hugo”) Capilastique, Jr., Regional Commander of RPA-ABB in Panay met his death yesterday, December 30, 2013, around 4:30 pm, at Linayuan, Badiangan, Iloilo when he resisted against the arresting unit of the New People’s Army. The arresting officers of the NPA were obliged to defend themselves and neutralized Capilastique’s resistance being a dangerous criminal.

The NPA was carrying out a police action to arrest Capilastique and bring him to the People’s Court to face the charges against him. The order to arrest him was issued by the People’s Court-Panay under the authority of the People’s Provisional Government. There are parties who are interested to investigate Capilastique about the accusations against him, including cases of kidnapping and the whereabouts of those they have abducted who are still missing.

Aquino regime is bound to be rocked by people's anger in 2014--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) predicted more powerful mass struggles against the Aquino regime in 2014 as the latter continues to fuel the people's anger with its widespread corruption, worsening economic conditions, unabated destruction of the environment, blind puppetry to the US imperialists and utter failure to address the urgent needs of the people amid natural and man-made disasters.

"The Filipino people are increasingly restive with the Aquino regime's economic priorities which serve primarily the interests of foreign companies and their local big business partners, big landlords such as the Aquino-Cojuangco clan and the parasitic bureaucrat capitalists," said the CPP.

Hungkag ang astang pangkapayapaan ni Aquino, panabing sa mga abusong militar sa ilalim ng Oplan Bayanihan--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 29, 2013

Translation: Aquino’s hollow claims of peace efforts, coverup for military abuses under Oplan Bayanihan—CPP

Tinuran ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na "hungkag pero maingay" ang deklarasyong ginawa ng rehimeng Aquino na gumagawa ito ng mga hakbang upang ipagpatuloy ang negosasyong pangkapayapaan sa mga rebolusyonaryong pwersa. Iginiit ng PKP na ang tanging layunin ng gayong deklarasyon ay pagmukhaing mapagmahal sa kapayapaan ang mapandigmang gubyernong Aquino at pagtakpan ang malawakang mga abusong militar sa pagtupad nito ng Oplan Bayanihan nito sa kanayunan.

Ipinamarali kahapon ng gubyernong Aquino na "hindi ito magsasara ng hapag sa usapang pangkapayapaan" at "ikukumbina nito ang iba't ibang paraan upang ituloy ang negosasyon batay sa mga adyendang maaaring makamit at may takdang panahon." Ginawa kahapon ni Teresita Deles, Presidensyal na Tagapayo ni Aquino sa Prosesong Pangkapayapaan, ang gayong pahayag matapos sabihin ng Komite Sentral ng PKP na "Wala itong pagpipilian kundi ang hintayin ang susunod na rehimen para seryosong makipagnegosasyon" matapos patunayan ng rehimeng Aquino "ang kawalang-kaseryosohan nitong makipagnegosasyon para sa isang makatarungang kapayapaan."

SOLIDARITY MESSAGE

Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
December 26, 2014

Camaradas del Partido Comunista de Filipinas:

Al Comité Central y a todos los miembros del partido.

Reciban ustedes un saludo internacionalista al cumplir vuestro 45° Aniversario de una lucha ejemplar contra el imperialismo yanki y las clases dominantes, y contra el revisionismo y el oportunismo, basados en el Marxismo-Leninismo-Maoísmo.

En un período histórico muy difícil para la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo, basados en sus propios esfuerzos y en grandes sacrificios, ustedes han mantenido heroicamente la guerra popular, desarrollando exitosamente también, las más variadas formas de organización y lucha popular.

MESSAGE OF SOLIDARITY

NAKAMURA  Yoshio
Secretary,  International Department
Japan Communist League (JCL)
December 26, 2013

Dear sisters and brothers of the Communist Party of the Philippines(CPP),

We Japan Communist League (JCL) would like to convey our congratulation and solidarity on the occasion of the 45th anniversary of the reestablishment of the CPP.


We would like to share the joy with all the workers, peasants, fighters, and every sector of the people who celebrate the Day throughout the Philippines.
Your unyielding and advancing struggle has been inspiring us in Japan fighting the domination of Japanese-U.S. imperialism to liberate our workers and people. We are resolute to strengthen our movement and forces here, and make contribution to advance joint front against U.S.-Japanese imperialism in Asia-Pacific region.

Isulong ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon paagi sa inaway banwa sa tunga sang nagalala nga pangkalibutanon kag lokal nga krisis

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013  

Mensahe sang Komite Sentral Partido Komunista sang Pilipinas
 

Translation: Advance the national-democratic revolution through people’s war amid the worsening global and domestic crisis

Sa ika-45 anibersaryo sang liwat nga pagtukod sang Partido Komunista sang Pilipinas sa teoritiko nga basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, ginasaulog naton ang natipon kag bag-o nga mga kadalag-an sang Partido kag pumuluyong Pilipino sa bag-o nga demokratikong rebolusyon batuk sa nagaharing sistema sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga masinulundon sa imperyalismong US.

Determinado kita nga isulong ang bag-o nga demokratikong rebolusyon sa basehan  sang aton kusog sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon, pangibabawan ang aton mga kasaypanan kag kahinaan, balayon ang aton mga hilikuton kag ipatuman ang mga  ini agud tugahon ang mas daku nga mga kadalag-an sa rebolusyonaryong paghimakas.

I-asdang ang nusudnon-demokratikong rebolusyon pinaagi sa gubat sa katawhan taliwala sa nagkagrabing pangkalibutan ug lokal nga krisis


Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013 

Mensahe sa Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas

Translation: Advance the national-democratic revolution through people’s war amid the worsening global and domestic crisis
Sa ika-45 nga anibersaryo sa subling pagtukod sa Partido Komunista sa Pilipinas ubos sa teoretikong panukaranan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, atong isaulog ang natipon ug bag-ong mga kadaugan sa Partido ug katawhang Pilipino sa bag-ong demokratikong rebolusyon batok sa nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga kuyog-baboy sa imperyalismong US.

Determinado kitang i-asdang ang bag-ong demokratikong rebolusyon sa basehan sa atong kusog sa ideolohiya, politika ug organisasyon, patigbabawan ang atong mga kasaypanan ug kahuyangan, iplastar ang atong mga tahas ug ipatuman kini aron ihimugso ang mas dagkong kadaugan sa rebolusyonaryong pakigbisog.

Aquino's hollow claims of peace efforts, coverup for military abuses under Oplan Bayanihan--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 29, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) dismissed as "hollow but loud" the declarations made by the Aquino government that it is seeking ways of resuming peace negotiations with the revolutionary forces. The CPP charged that the only aim of such a declaration is to misrepresent the war-seeking Aquino government as peace-loving and cover up widespread military abuses committed in the conduct of its Oplan Bayanihan war of suppression in the countryside.

Yesterday, the Aquino government claimed "it will not not close the peace table" and that it will "combine to seek ways to resume negotiations on the basis of a doable and time bound agenda." Aquino's Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles issued the statement yesterday after the CPP Central Committee said "It has no choice but to wait for the next regime to engage in serious negotiations" after the Aquino regime "has proven its unwillingness to negotiate a just peace."