CPP laughs off AFP claim of wiping out NPA in Pampanga

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 16, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed claims by the Armed Forces of the Philippines (AFP) that it has decimated the New People's Army (NPA) in Pampanga, asserting that NPA units are operating in the outskirts and that revolutionary base organizing work continues to be carried out in the province.

"The fact is, since 2010, the NPA in Central Luzon tactically shifted its forces to focus on building its guerrilla base areas in the mountainous areas of the region. Its forces in the Pampanga plains were temporarily redeployed, not so much as a result of AFP operations, but as a planned course of action in line with building the base areas."The CPP said units of the NPA have been building base areas in the the Sierra Madre mountain range straddling Eastern Bulacan, Aurora and Nueva Ecija, the Zambales-Tarlac-Pangasinan mountain ranges as well as the mountainous and coastal areas of Bataan to Bulacan. From the mountainous base areas, cadres of the CPP and Red fighters continue to deploy units to the plains of Pampanga, as well as in other provinces to build CPP branches and revolutionary mass organizations.

"Using the guerrilla base areas as rear, and with the help of the peasant masses in the plains, the NPA command in the Central Luzon can launch regular and special tactical offensives in Pampanga and elsewhere when the enemy least expects it, starting with weak and detached units of the AFP and PNP, the armed goons and security agencies of the big landlords and big compradors in order to disarm these and disable them from further causing harm against the people."

The CPP contradicted the statement by the AFP that Pampanga is now poised for economic progress. The statement of the AFP that the province is "ready for further development" is simply "an invitation for foreign companies and their local partners to grab land and oppress and exploit the working class and peasantry."

"The workers and peasant masses of Pampanga province continue to suffer from intolerably oppressive and exploitative conditions in the big haciendas, sugar centrals, in the lahar quarrying areas, as well as in the so-called special economic zones," said the CPP. "Tens of thousands of peasant masses are being displaced as a result of widespread land grabbing by big landlords and so-called developers who are in league with the ruling Aquino regime."

"A case in point is that of Hacienda Dolores in Porac town where thousands of peasant families are being driven away from their land by the big comprador-owned Ayala Land and its cohorts by using the military and police to suppress the peasant masses," said the CPP. Just last Sunday, a peasant leader, Arman Padino, was killed, and another wounded, after being fired upon by the armed goons of the Ayalas.  Peasant activists who oppose the landgrabbing by the Ayalas are being subjected harassed both with trumped up criminal cases and armed threats.

"The peasants and workers of Pampanga continue to wage mass struggles to advance their democratic cause and are ever desirous of waging revolutionary armed struggle. Their best sons and daughters continue to join the New People's Army."


_________________


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Press Release
Enero 16, 2014

Ang ipinagmamalaki ng AFP na pag-ubos ng BHB sa Pampanga, pinagtawanan ng PKP

Isinaisantabi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sinasabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na napulbos na nila ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Pampanga at iginiit na kumikilos ang mga yunit ng BHB sa mga panabihan at patuloy na nakapagsasagawa ng rebolusyonaryong gawaing masa sa loob ng prubinsya.

"Ang totoo, mula pa 2010, ay nagsagawa na ng taktikal na paglilipat ng mga pwersa para makakonsentra sa pagbubuo ng mga baseng gerilya nito sa mabubundok na bahagi ng rehiyon. Ang mga pwersa nito sa kapatagan ng Pampanga ay pansamantalang inilipat, hindi pa dahil sa mga operasyon ng AFP, kundi bilang isang planadong pagkilos kaugnay ng pagbubuo ng mga baseng purok."

Ayon sa PKP, nagbubuo ang mga yunit ng BHB ng mga baseng purok nito sa kabundukan ng Sierra Madre na sumasaklaw sa Silangang Bulacan, Aurora at Nueva Ecija, sa kabundukan ng Zambales-Tarlac-Pangasinan maging sa mabundok at baybaying lugar ng Bataan hanggang Bulacan. Mula sa mabubundok na baseng purok, patuloy na itinatalaga ng PKP at mga Pulang mandirigma ang mga yunit nito sa kapatagan ng Bulacan at Pampanga upang magbuo ng mga sangay ng PKP at rebolusyonaryong organisasyong masa.

"Gamit ang mga baseng gerilya bilang likuran, at sa tulong ng masang magsasaka sa kapatagan, ang kumand ng NPA sa Central Luzon ay maaaring maglunsad ng mga regular at espesyal na taktikal na opensiba sa Pampanga at iba pang lugar kailan pinaka hindi inaasahan ng kaaway, na pupuntirya una sa mahihina at nakahiwalay na yunit ng AFP at PNP, ang mga armadong maton at ahensyang panseguridad ng malalaking panginoong maylupa at malalaking komprador upnag disarmahan ang mga ito at pigilan ang mga ito na lalong hamakin ang mga tao."

Pinasinungalingan ng PKP ang pahayag ng AP na nasa katayuan nang umunlad ang ekonomya sa Pampanga. Ang pahayag ng AFP na "handa na para sa ibayong kaunlaran" ang prubinsya ay "isa lang imbitasyon sa mga dayuhang kumpanya at mga kasabwat nito na mangamkam ng lupa at apihin at pagsamantalahan ang uring manggagawa at mga magsasaka."

"Patuloy na dumaranas ang mga masang manggagawa at magsasaka sa prubinsya ng Pampanga ng di-mabatang mapang-api at mapagsamantalang kundisyon sa malalaking asyenda, asukarera, mga lugar na tinitibag ang lahar, maging sa mga tinaguriang ispesyal na sonang pang-ekonomya (special economic zones)," anang PKP. "Ilampung libong masang magsasaka ang napalalayas dulot ng malawakang panganagmkam ng lupa ng mga malalaking panginoong maylupa at mga tinaguriang debeloper na kasabwat ng naghaharing rehimeng Aquino."

"Isang halimbawa nito ay kaso ng Hacienda Dolores sa bayan ng Porac kung saan libu-libong pamilya ng magsasaka ang pinalayas sa kanilang mga lupa ng malaking kumprador na Ayala Land at mga kasapakat nito sa pamamagitan ng paggamit ng militar at pulis upang supilin ang masang magsasaka," anang PKP. Noong Linggo lamang, isang lider magsasaka, si Arman Padino, ang pinatay at isa pa ang sugatan matapos pagbabarilin ng mga armadong goons ng mga Ayala. Ang mga magsasakang aktibista na tumututol sa pangangamkam ng lupa ng mga Ayala ay hinaharas sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong kriminal at aramdong pagbabanta.

"Patuloy na naglulunsad ng pakikibakang masa ang mga magsasaka at manggagawa ng Pampanga upang isulong ang kanilang demokratikong adhikain at laging naghahangad ng paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Patuloy na sumasapi sa BHB ang kanilang pinakamahuhusay na anak."