Ipasulong an nasyunal demokratiko nga rebolusyon pinaagi han gerra han katawhan ha butnga han nagtitikagrabe nga pankalibutan ngan lokal nga krisis

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2013

Mensahe han Komite Sentral han Partido Komunista han Pilipinas


Ha ika-45 nga anibersaryo han utro nga pagkatukod han Partido Komunista han Pilipinas ha teoretikal nga basaranan han Marxismo-Leninism-Maoismo, ginsasalin-urog naton an natirok ngan bag-o nga mga kadaugan han Partido ngan katawhan Pilipino ha bag-o nga demokratiko nga rebolusyon kontra ha naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron maytuna nga sunud-sunuran ha  imperyalismo nga US.

Determinado kita nga ipasulong an bag-o nga demokratiko nga rebolusyon basar ha aton kusog ha ideolohiya, politika ngan organisasyon, ungbawan an aton mga kasaypanan ngan kaluyahan, ilatag an aton mga buruhaton ngan ipatuman ini para magresulta hin mas dagko nga mga kadaugan ha rebolusyunaryo nga pakig-away.  Nag-iiha ngan nagtitikagrabe an krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema.  Resulta hini, padayon an paghilarum ngan paggrabe han pirmihan nga krisis han lokal nga naghahadi nga sistema. An kondisyon han krisis nagdudurot hin diri maiilob nga pag-antos ha katawhan ngan nagduduso ha ira nga umato ha ngatanan nga pamaagi.


Subay ha disenyo han US, tuyo han Oplan Bayanihan nga rumkon an rebolusyonaryo nga kagiusan o warayan ini hin epektibidad pinaagi ha pagkombinar han tikagrabe nga mga brutal ngan mapanmuypoy nga panmilitar nga kampanya ngan han peke nga pagladawan ha rehimen Aquino komo modelo han maupay nga pagdumara, pag-uswag han ekonomiya ngan taghatag hin limos ha pinaka-nagkukuri, labina ha mga prente gerilya.

Kundi ha yana, klaro kaupay an grabe nga kapakyasan han Oplan Bayanihan. Padayon nga nahiluag ngan nagkukusog an gerra han katawhan. An mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan katawhan nalaum nga pinaagi han waray pagkapagal nga paningkamot ngan pakig-away, masulong hira tikang ha istratehiko nga depensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas.  Iginbubuksas ngan ginkokondenar han katawhan an rehimen Aquino tungod ha pagserbe hini ha interes han mga magtiyupion nga klase, nga ginkokomponer liwat niya, ha pagpapakatuta niya ha imperyalista nga US , ha pagpapagrabe han atrasado nga kinaiya han ekonomiya ngan ha pagigin korap tungod ha pangawat han pampubliko nga pundo ngan pagkarawat hin suburno tikang ha dagko nga negosyo.

An imperyalista nga US  ngan an lokal nga magtiyupion nga klase nalaum hadto nga makontrol han rehimen Aquino an rebolusyunaryo nga kagiusan, magkaarabuyon an nagriribalay nga reaksyunaryo nga pwersa ngan mapadig-on an naghahadi nga sistema. Kundi ginpapagrabe hini an sosyo-ekonomiko ngan pampolitika nga krisis ngan iginduduso an katawhan nga mag-alsa.  Nahiluag ngan nagmamatarum an panawagan para ha pagpatalsik o pagresayn han rehimen Aquino.

I. Nag-iiha ngan nagreresulta ha gerra an pankalibutan nga krisis

An mga imperyalista nga poder ha pangunguna han US nakatutok ha pagmentinar han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya. Ginhahasog nira an dogma nga an maksimisasyon han pribado nga ganansya ngan an ginpadagmit nga akumulasyon ngan konsentrasyon han kapital ha kamot han monopolyo burgesya ngan han oligarkiya ha pinansya hini pinaagi han paghibubo han suhol, liberalisasyon han pamumuhunan, negosyuhay ngan pinansya, an pribatisasyon han mga pananag-iya han estado, an deregulasyon han mga pankatilingban nga restriksyon ngan kalibungan ngan an denasyunalisasyon han mga atrasado nga nasud amo an dalan para ha pag-uswag han ekonomiya, pagpabutho hin empleyo ngan pagkakontento han katilingban.

Gintatahuban hini an kamatuoran nga an kapitalista nga sistema han pagmaksimisa ha pribado nga ganansya pinaagi han pagpaguti han pansuhol nga pundo diri malilikyan nga magresulta ha krisis han sobra nga produksyon ha real economy ngan may limitasyon an paggamit han pautang ngan mga derivative ngan pagpalobo ha pinansya para suportahan an ekonomiya ngan magdurot hin mas dako nga ganansya ha monopolyo burgesya ha usa nga saykol han pag-uswag ngan pagbagsak. Atubangan han pagbiaw han ekonomiya, nangangalas an katawhan ha US ngan iba pa nga imperyalista nga nasud tungod ha sobra nga kiling nga kita han 5% nga aada ha pungkay han nahisasalin nga parte han katilingban ngan tungod ha nagtitikagrabe nga kakurian durot han disempleyo, kawaray hin pabalay ngan nasirit nga presyo han batakan nga mga epektos ngan serbisyo.

Tikang mahitabo an pinansyal nga pagbagsak hadton 2008, waray na hunong an krisis ngan an pagluros han pankatilingban nga kapitalista nga sistema ha luyo han talagsahay nga pagrayhak han mga pampinansya nga merkado. Nagpapadayon an pankatilingban nga depresyon ngan an pinakabiktima amo an katawhan han ikatulo nga kalibutan. Waray pa nakikita nga solusyon ha krisis an mga imperyalista nga poder, labina nga ginpapagrabe pa ini ha pagsalbar ha dagko nga burgesya gamit an pampubliko nga pundo ngan pagdugang ha propyedad han dagko nga bangko ngan korporasyon ngan dugang pa nga pagpasa han krisis ha masa nga anak-han-balhas ngan ha mga atrasado nga nasud pinaagi han mga pitad ha pagtitipid.  An pauru-utro ngan nagtitikagrabe nga krisis ha ekonomiya ngan pinansya resulta han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya grabe na nga nagpapakuri ngan nagpapaluya ha US ha sakob hin pira ka-dekada. Nahaligot an base hini ha manupaktura resulta han pag-outsource o pagbalhin han produksyon han damo nga pankonsumo nga epektos ha China nga ha pira nga ginbabansagan nga nauswag nga mga ekonomiya samtang nakatutok ha produksyon han dagko nga produkto (sugad han telekomunikasyon, mga edro ngan armas nga may hitaas nga teknolohiya), pagpahilapad ha sektor han serbisyo ngan pinansyalisasyon han ekonomiya han US.

An landaw nga porma han krisis ha US ngan ha pankalibutan nga kapitalista nga sistema amo an krisis han pampubliko nga utang nga dugang pa,  an diri pa landaw nga problema ha utang han mga korporasyon ngan han gatus-gatos ka-trilyon nga dolyar nga kantidad han mga papeles ha pinansya. Nanluya an surok han buhis han mga imperyalista nga estado durot han pagbiaw han ekonomiya, pagdako han dis-empleyo, dako nga kaltas ha buhis han mga korporasyon ngan rikuhanon, burukratiko nga korapsyon ngan hitaas nga panmilitar nga kagarastuhan.

Ha pakyas nga pag-atentar nga solbaron an krisis ha pampubliko nga utang ngan natikadako nga depisit ha gobyerno, iginpapasa han mga imperyalista ha katawhan an bug-at han krisis.  Iginpapatuman han pederal nga gobyerno han US an ginbansagan nga "quantitative easing" o pag-iban han pundo nga nakaalotaga ha pagpalit hin mga pribado nga sapi ngan mga pampinansya nga instrumento ngan an pag-imprenta hin kwarta, samtang landaw an mga pitad ha pagtitipid han mga lokal nga estado. Igin-iimponer han European Union an pagtitipid ha mga kaapi hini nga estado, labina adton butad nga nagdeklarar hin pagkabangkrap-, sugad han Greece, Spain ngan Portugal. Kalakip ha pagtitipid an pan-iban han suhol ngan pensyon, mga pankatilingban nga serbisyo ngan mga empleyado nga gineempleyo han estado.  Pinangungunahan han US an mga imperyalista nga nasud ha pagkonsidera ha produksyon militar komo pampabuhi han ekonomiya, ha aktuwal nga pag-isa han sugad han produksyon, ha pagdeploy hin mga pwersa militar hini ha langyaw nga labnasan ngan paglansar hin mga gerra nga agresyon. An US ngan an mga alyado hini ha NATO butad nga nagkakaurusa nga kinahanglan imentinar an superyoridad ha ekonomiya para suportahan ngan depensahan an langyaw nga pamumuhunan. Kadungan hini, waray hunong an pagkaltas ha mga pankatilingban nga serbisyo (sugad han edukasyon, panlawas ngan barato nga pabalay).

Para itago an reyalidad han depresyon han ekonomiya ngan pagawson nga simple la ini nga resesyon bisan kun pauru-utro, kada unom ka-bulan nagpapasakob an mga imperyalista nga estado hin pampubliko nga pundo ha pampinansya nga sektor para mahurma an ilusyon han utro nga pagbangon.  Gintatahuban han monopolyo burgesya ngan han naghahadi ha pinansya an baratunon nira ha krisis pinaagi han nakapaghadi nga mga pampolitika nga partido, masmidya, mga eskoylahan ngan singbahan.  Ginpapasamwak nira an mga reaksyunaryo nga panhunahuna sugad han sobinismo, rasismo, panatisismo ha relihiyon, mga palisiya nga kontra-imigrante, kontra-komunismo, pasismo ngan panunulsol hin gerra para warayan kapas an katawhan nga kilal-on an mga kapitalista nga gamot han krisis ngan an panginahanglan han rebolusyunaryo nga makaklase nga pakig-away.

Masugad paman, gin-aatuhan han klase nga trabahador ngan iba pa nga katawhan ha mga imperyalista nga nasud an nagtitikagrabe nga pananalumpigos ngan paniniyupi, ha luyo han pag-atentar han dagko nga burgesya nga gupungon hira ngan mahigot  ha mga elektoral nga banggaay han mga butad nga reaksyunaryo ngan repormista. Naglalansar hin mga welga ngan panmasa nga protesta an mga trabahador, kaupod an kabatan-unan, kababayin-an, mga edaran, migrante ngan mga refugee. Samtang nagtitikagrabe an krisis, mas nagigin militante an mga panmasa nga aksyon. Wala-tuo an kondisyon para ha pag-uswag han rebolusyunaryo nga partido han proletaryado ngan han mga progresibo nga organisasyon masa ha iba-iba nga sektor.  Pirme gin-aatentaran han mga imperyalista nga poder nga ungbawan an mga kontradiksyon ha ira ranggo pinaagi han pagkaurusa kontra ha mga nasud ngan katawhan han ikatulo nga kalibutan ngan pagpalin hini han bug-at han krisis pinaagi han ginpapagrabe nga paniniyupi, pribilehiyo ha pamumuhunan, diri pantay nga negosyuhay, pag-imponer hin palisiya ha langyaw nga pananalapi, mas dagko nga pautang ngan ginpadagmit nga pagdambong ha natural nga karikuhan ngan pagruba ha kalibungan. Pirme pankalibutan an lupgop han moderno nga imperyalismo. Kundi ilarum han neoliberal nga palisiya, an prinsipal nga duon han imperyalista nga globalisasyon amo an denasyunalisasyon han mga ekonomiya han ikatulo nga kalibutan, butang nga talapas ha nasyunal nga soberaniya, nasyunal nga patrimonya ngan ha makatadungan nga hingyap para ha pag-uswag han nasyunal nga industriya.

Gin-aatuhan han katawhan han Asia, Africa ngan Latin America ngan mga atrasado nga nasud ha Eastern Europe ngan mga republika han Russia an nagtitikagrabe nga pananalumpigos ngan paniniyupi. An kasamukan ha katilingban ngan politika naglulupgop ha burubug-os nga kontinente ha bug-os nga kalibutan.  Naglalansar hin waray kapareho nga mga panmasa nga protesta an hiluag nga masa han katawhan. Ha mahinungdanon nga ihap han mga nasud, naglalansar an mga rebolusyunaryo nga partido han proletaryado hin gerra han katawhan para ha nasyunal ngan pankatilingban nga katalwasan, sugad ha Pilipinas, India, Bangladesh, Turkey, North Kurdistan, Colombia, Peru ngan iba pa.

Gidadamui an kondisyon para tumurok an mga gerra han katawhan ha dugang pa nga mga nasud samtang nag-iiha ngan nagtitikagrabe an krisis. Poyde lumaum an mga rebolusyunaryo nga partido han proletaryado ngan katawhan nga makompleto an pakig-away para ha pankatilingban nga katalwasan ngan demokrasya ngan pagkatapos hini umunhan ha sosyalista nga rebolusyon kun ira marurumok an panmilitar ngan burukrattiko nga makinarya han reaksyunaryo nga estado. May klaro nga leksyon nga mapupurot an ngatanan nga rebolusyunaryo kun tipaunan-o ginamit an mga pankamurayawan nga kasarabutan para pakyason an mga pankatilingban nga rebolusyon ha Nicaragua, El Salvador, Nepal ngan Tamil Eelam.  May pira nga estado ha ikatulo nga kalibutan sugad han Democratic People's Republic of Korea, Cuba, Venezuela, Syria ngan Iran nga nag-iinsister han ira nasyunal nga katalwasan ngan nakapanindugan kontra ha mga tarhug, panulsol ngan pagsirot nga iginiimponer han mga imperyalista ha pamumuno han US. Ha iba-iba nga balitang, naaadman nira an mga leksyon tikang ha makabibido nga eksperyensya han mga estado, nga ha pagtikang umato ha mga imperyalista nga dikta ngan ha dayuday nakipagsarabot ha mga imperyalista ngan nagbuksas han ira mga bulnerabilidad sanglit diruderetso na nga napabagsak ngan nasakop.

Nakapagtukod an US ngan NATO hin mga papet nga rehimen, nagkamay-ada mga base militar ngan nakapandambong ha mga nasud nga ginlansaran hini hin gerra nga agresyon o panginginlabot-militar. Kundi padayon nga naato an katawhan didto. Padayon an mga armado nga banggaay ha Iraq, Afghanistan, mga parte han Pakistan ngan Libya. Anuman nga oras poyde bumuto an Balkans. An ginbansagan nga "Arab spring" ha Tunisia ngan Egypt nagmadinaugon ha pagbagsak han mga diktador sugad kanda Zine el Abadine Ben Ali ngan Hosni Mubarak ngan naghatag-wada ha paghadi han Salafi ngan Muslim Brotherhood. Ginkinahanglan han US nga utro magbutang ha pwesto hin maka-US nga naghahadi nga barkadahan militar ha Egypt para ikalipay han Israel ngan han burgesya militar ha Egypt nga iginpabutho han US katapos an pagtraydor han hadto presidente han Egypt nga hi Anwar Sadat ha Camp David hadton 1977.

Iginlansar han US ngan han NATO an kampanya panmomba nga nagruba ha pandepensa nga istraktura han rehimen Qaddafi ngan naghatag-wada ha pagbagsak hini han mga anti-Qaddafi nga milisya nga grupo. Ngan utro, ha pakipagkonsabuhay ha Israel, Turkey, Saudi Arabia ngan Qatar, ginsulsulan ngan gin-armasan nira an mga grupo nga milisya para atuhan an rehimen Assad ha Syria ngan naglarang hin pankahanginan nga pag-atake kontra hini ha buwa nga akusasyon nga nagamit ini hin mga kemikal nga armas. Ha tantiya liwat nira, an pagsaliwan han rehimen ha Syria maghahatag-wada ha pag-atake ha Iran.  Kundi gin-gamit han Russia ngan China an ira botos ha UN Security Council para pugngan an plano nga panmomba han US ngan NATO ngan tagan-wada an diplomasya para paningkamutan nga makapagtukod hin kasarabutan kasumpay han pagtanggal han nakaistak nga kemikal nga armas ha Syria ngan pagpugong ha US ngan NATO nga bombahan ini.  Katapos ini, nagduso an Russia ngan China hin kasarabutan para ilimitar ha lebel nga 5% an pagprodyus han Iran hin uranium para ha produksyon han kuryente kabalyo han pag-iban han mga pag-iistrikto han mga imperyalista nga poder ha ekonomiya hini.  Pareho han mga nahiuna nga kaso, an mga kasarabutan poyde temporaryo nga magpugong ha US ngan NATO nga bombahan an usa nga kaaway nga estado. Kundi ha dayuday, poyde nira sidngon nga diri ginhahasog an kasarabutan o poyde liwat hira gumamit hin iba pa nga panrason para tagan-wada han US ngan NATO an agresyon.

An nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema nagsusungo ha kontradiksyon ha ranggo han mga imperyalista nga poder maanupaman nira paningkamutan nga masolbar an mga problema ngan magkaurusa kontra ha mga nasud han ikatulo nga kalibutan ngan ha masa nga anak han balhas. Tikang magin butad nga kapitalista an China ngan Russia ngan napalakip ha mga mayor nga kapitalista nga estado, gumuti ha panmaihaan an wada ha paggi-umayahay han mga imperyalista nga poder.

Tungod ha legasiya han ira sosyalista nga kasaysayan, may tradisyon han pag-iinsister han nasyunal nga soberaniya, mahinungdanon nga balitang han industriyalisasyon ngan hitaas nga lebel han siyensya ngan teknolohiya ngan mga armas nukleyar an China ngan Russia sanglit bisan kun mga bag-o nga salta hira  ha sirkulo han mga imperyalista nga gahum podiruso hira. Diri hira mapapahasog ha mga dikta han US hin diri tumipa o lumikay. Sanglit nabutho an kontradiksyon nga inter-imperyalista ha hiluag nga mga isyu: ha pamumuhunan, negosyuhay, pinansya, seguridad, pangengespiya ngan ha kalibungan.  An China ngan Russia in  mga mayor nga kaapi han UN Security Council, han IMF, World Bank, han WTO ngan han Group of 20.  Kundi sararigan liwat hira han BRICS (Brazil, Russia, India, China ngan South Africa), usa nga pan-ekonomiya nga bloke nga may hiluag nga lupgop han produkto ngan usa nga gidadakui nga merkado. Sararigan liwat hira han Shanghai Cooperation Organization (SCP), usa nga panseguridad nga kaayusan nga naglulupgop ha mas dako nga populasyon ngan tuna itanding ha NATO. Binutho an SCO komo kontra-pwersa ha US ngan NATO, labina ha Asia, tungod ha sobra nga kahambugan ngan agresyon han US katapos ini makakuha hin suporta para ha ginbansagan nga kontra-terorista nga gerra hini.

Hadton 1989-1991 nga mga katuig katapos hini, han butad nga hangkupan han mga rebisyunista nga rehimen an kapitalista ngan todo-larga nga gin-ligalisa an mga burukratiko nga kinawat ngan gin-sapribado an propyedad han estado, iginproklamar han mga imperyalista ngan ira mga tagasunod an kamatayon han sosyalismo. Waray nira makita kun tipaunan-o mapapagrabe han China ngan Russia komo mga bag-o nga kapitalista nga poder an inter-imperyalista nga mga kontradiksyon, mapapagrabe an krisis han pankalibutan nga kapitalismo ngan diri tinuyo nga mapapabutho ha kaihaan an utro nga pagbangon han mga kontra-imperyalista ngan sosyalista nga kagiusan.

Bisan kun naluludlod ha pira nga ginhimo hini nga politiko-militar nga ruyun-duyon ha West Asia, Africa, Central Asia ngan South Asia ngan naatubang pa gihapon ha pira nga poyde bumuto nga armado nga banggaay ha iba pa nga lugar, nalisngi yana an US ha Asia subay ha diri maitago nga iskema nga komprontahon ngan pugngan an China. Ginbabag-o han US an balanse han pwersa hini ha pagdeploy han 50% han bugos nga militar hini ngan 60% han mga pwersa nabal hini ha rehiyon Asia-Pacific.  Ginsisingabot liwat han US an mga kontradiksyon giutan han China ngan mga nasud ha Southeast Asia kasumpay han mga parte han South China Sea bisan adton giutan han China ngan Japan kasumpay han mga isla nga Diaoyu ha East China Sea. Klaro nga an Kalayaan o Spratlys ngan iba pa nga gudti nga isla, kabatuan ngan kabarasan nga pananag-iya han Pilipinas aada ha lupgop han 200-milya nga eksklusibo nga sona nga iginplastar han UN Convention on the Law of the Sea nga pirmado pareho han China ngan Pilipinas. Kundi ha kaso han mga isla nga Diaoyu, ini hira pananagiya han China tungod kay hirani ini ha China kaysa Japan ngan pinaka-mahinungdanon, opisyal ini nga ginreregkonisar han Japan nga pananag-iya han China hadton 1886 ngan ginlupgop la komo dambong han gerra hadton 1895, katapos maperdi an China ha syahan nga gerra nga China-Japan hadton 1894-95. Diri makatadungan nga magapil an US ha Japan, para la singabuton an kasamukan, ngan nakipag-usa ha Japan para ayaton an paglupgop han China ha mga isla han Diaoyu ha air defense identification zone hini.

An paglisngi han US ha East Asia katumbas han dugang nga pagtamak ha nasyunal nga soberaniya ngan teritoryal nga integridad han Pilipinas. Katumbas liwat ini han mas hilarum nga pagbabase han mga pwersa militar han US ha Pilipinas ngan ha dayuday, han utro nga pagtukod hini hin mga base militar han US. Igin-aandam na han US an pagbalik han mga base mililitar hini pinaagi ha pagtukod hin mga istasyon ha sakob ngan gawas han mga kampo militar han papet nga hukbo han Pilipinas, pagrelyebuhay han mas dagko pa nga yunit militar, tikaagsub nga pagsulod-gawas han mga panhangin nga sarakyan ngan pandagat ngan pagpauswag han pagbubligay ha papet nga mga tropa ngan han mobilisasyon han suplay.

Antumon naton an tikadako nga pagkadabi ngan pagpartisipar han mga pwersa militar han US ha armado nga kontra-rebolusyon kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan han katawhan Pilipino. An presente nga balitang han panginginlabot-militar han US ha mga isyu han Pilipinas pangandam ha direkta nga agresyon militar. Kasagubay ini han istratehiko nga iskema han US nga magkamay-ada madig-on nga base ha Pilipinas para ha paglansar hin mga aksyon militar ngan maniobra kontra ha China ngan iba pa nga nasud ha rehiyon. Ha istratehiya han US, kalakip an Pilipinas ha syahan nga linya han depensa kontra ha China ngan DPRK, nga may mas hilarum nga segundaryo nga linya han mga pwersa militar han US ha Pacific Islands ngan Oceania.

II. Nagririig-diig an naghahadi nga sistema tungod ha krisis ngan korapsyon

An krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema may mapanhibang nga epekto ha ekonomiya han Pilipinas ngan nagpapagrabe ha pirmihan nga krisis hini. Ura-ura nga binagsak an pag-eksport hin mga semiconductor ngan iba pa nga baga-manupaktura nga may hibubo nga dugang nga balor.  Damo na ha mga pabrika nga dabi ha tag-gudti nga pagproseso ngan utro nga pag-asembol an nagserra na. Problemado an agrikultural nga produksyon ha pagtambak ngan iligal nga pag-angkat hin bugas ngan mais ha nasud ngan han kakulangan han suporta han estado, nga nagpopostura nga mga lokal nga produkto an mga gin-ismagol nga epektos.

Pareho han ginsundan hini, tipa an rehimen Aquino ha tinuod nga reporma ha tuna ngan nasyunal nga industriyalisasyon. An neoliberal nga palisiya ha ekonomiya padayon nga nagpapagrabe ngan nagpapahilarum ha atrasado, agraryo ngan bagapyudal nga kinaiya han ekonomiya nga gindodominaran han mga imperyalista, dagko nga komprador, agaron maytuna ngan mga burukrata-kapitalista.  Iginhihinambog han rehimen nga tungod ha pagdako han mga remitans han mga trabahador nga Pilipino ha langyaw nga labnasan (OFW o overseas Filipino workers), pagdako han kita han mga call center ngan paghiluag han pribado ngan pampubliko nga konstruksyon, pagmimina, mga plantasyon, casino ngan iba pa nga pasilidad panturista, an Pilipinas amo an may pinakapaspas nga nagrarabong nga ekonomiya.

An padayon nga natikadako nga mga remitans han mga OFW nagtitikang prinsipal ha mga Pilipino nga nars ngan caregiver ha North America. Ha iba pa nga lugar, an krisis han pankalibutan nga kapitalismo, an kontra-migrante nga sentimyento ngan pankatilingban nga kasamukan nag-iiban na ha empleyo ha langyaw nga labnasan. Namomroblema na an pribado nga konstruksyon ha sobra nga kapasidad ngan usa ini nga bura nga mabuto oras nga umentuhan han mga imperyalista nga bangko an interes ha pautang para kontrahon an implasyon ngan ibalik an mga pamumuhunan nga porfolio (hot money) ha mga nasud nga gintitikangan hini. An nadelatar nga alokasyon para ha pampubliko nga konstruksyon ha kadak-an mga iskema nga pam-pork barrel, kun diin iginbubursa an pampubliko nga pundo, iginpupuhunan ha mga maharahalon nga tuna ngan balay o igintatago han mga burukrata kapitalista ha mga langyaw nga bangko.

An mga langyaw ngan lokal nga korporasyon nanhipapakulob ha pagmimina ha bug-os nga nasud.  Naghihimo hira hin open-pit mining nga grabe nga nagamit hin makahirilo nga mga kemikal para padagmiton an pagkuha han mineral ha karat-an han agrikultura, pangisda ngan han kalibungan.  Igin-eeksport an mga hilaw nga mineral ngan marahalon nga metal.  Guti kaupay an iginbabayad nga buhis ha gobyerno. An mga plantasyon para ha produksyon ngan pag-eksport han pinya, saging, goma ngan palm oil naghihikaw han tuna para ha produksyon han ginkikinahanglan nga pagkaon ngan para ha reporma ha tuna. An mga casino ngan iba pa nga pasilidad panturista diri nagdudurot hin tinunod nga pag-uswag ha ekonomiya.  Ha luyo han kawaray tinuod nga industriyal nga kauswagan o pagrabong han manupaktura, iginhihinambog ni Aquino nga nakahimo hiya hin milagro ha ekonomiya tungod kay nakapagrehistro ini hin gidadakui nga tantos han pagrabong ha bug-os nga kalibutan. An tinuod, an kunuhay panekonomiya nga milagro usa la nga bura. An iginhihinambog nga masobra 7% nga pagrabong han GDP nga US$250 bilyones resulta prinsipal han "hot money" ha negosyuhay han kwarta ngan han waray wantas nga pangutang ngan paggastos han gobyerno para ha mga butang nga diri produktibo. An "hot money" tikang ha iba nga nasud naagi prinsipal ha merkado han sapi ngan kwarta; ngan ha pinakamaupay nagagamit para pundohan an sobra nga produksyon ngan bura ha pribado nga konstruksyon.

Natikagrabe an depisit ha badyet tungod kay naiibanan an kita han reaksyunaryo nga gobyerno resulta han aktuwal nga depresyon han ekonomiya, han pribatisasyon han mga kumikita nga propyedad, han pagpahibubo han buhis han mga langyaw nga namumuhunan, han diri pagbayad hin buhis han dagko nga negosyo ngan rikuhanon ngan han paggawas-sulod ha nasud han mga gin-ismagol nga epektos; ngan tungod kay nahingangadto an mga kita ha buhis ha burukratiko nga korapsyon, iginbabayad ha natikadako nga pangawas ngan lokal nga utang ngan gin-gastos ha natikadako nga kagarastuhan militar ngan iba pa nga kontra-produktibo nga butang. Dinako liwat an depisit ha negosyuhay tungod ha dako nga gastos ha pag-angkat han mga huralwa ngan iba pa nga panginahanglan nga ginhihimo ha iba nga nasud; ngan tungod kay ginuti kaupay an kita ha eksport. Padayon nga ginpapadako han reaksyunaryo nga gobyerno an lokal ngan pampubliko nga utang ngan nagpapatuman hin pagtitipid hin diri na igin-aanunsyo.

Ha kada panahon nga nanhahambog an rehimen Aquino hiunong ha pagrabong han ekonomiya, nangangalas an hiluag nga masa han katawhan hini nga buwa, tungod kay an dako nga parte han GDP ginkokomponer han mga operasyon han mga multinasyunal nga korporasyon nga naghahakin han superganansya ngan han pag-amkon han dagko nga komprador, agaron maytuna ngan burukrata kapitalista han pankatilingban nga karikuhan nga napoprodyus han masa nga anak-han-balhas nga mga trabahador ngan parag-uma. Gintutudlok nira an natikadako nga hiluagan nga dis-empleyo, an pagbagsak han kita, an naumento nga presyo han lana, pagkaon ngan iba pa nga batakan nga panginahanglan, an natikadako nga sukot ha mga pampubliko nga yutiliti ngan pankatilingban nga serbisyo ngan an landaw nga paghiluag han kapobrihan, kagutuman ngan pag-antos.  Nahiluag ngan nahilarum an pankatilingban nga kasamukan.  Sanglit nag-aalsa an katawhan ha mga panmasa nga protesta. Ngan nagdadamo an katawhan nga napartisipar ha armado nga rebolusyunaryo nga kagiusan ha kabaryuhan.  An naghahadi nga pampolitika nga sistema an instrumento han US ngan han lokal nga magtiyupion nga klase han dagko nga komprador ngan agaron maytuna nga ginrepresentaran han mga burukratakapitalista. An mga burukrata kapitalista mismo kaupod ha mga magtiyupion nga klase, sugad han presente nga presidente nga hi B.S. Aquino nga usa nga dako nga komprador-agaron maytuna tikang ha dinastiya nga Cojuangco-Aquino. An iba nga mga burukrata-kapitalista ginrerekrut han mga naghahadi nga klase tikang ha intelihensya nga petiburgis han kasyudaran ngan, pareho han ira mga amo ha ekonomiya ngan politika, yano nga naghahangad nga umursa an kamutangan ha ekonomiya ngan katilingban ngan makakahakin hin karikuhan ha kapital ngan tuna.

Naghahakin hin pribado nga karikuhan an mga burukrata-kapitalista pinaagi ha paggamit nira han ira mga posisyon ha gobyerno. Nagpapaeksister hira hin mga palisiya ngan pagsurundon nga tinuyo nga naghahatag hin mga pribilehiyo ha mga tagapagpundo han ira mga elektoral nga kampanya, mga kaurupdan ngan kasangkayan ngan nakarawat hira hin suburno ha mga kontrata ha negosyo ngan nagamit han pondo han gobyerno para ha kalugaringon nga kapulsanan. Kabaliskaran han ginsesering han mga ipokrito nga malimpyo ngan tadong an iya rehimen, nabuksas nga hi Aquino komo Hadi han Pork Barrel nga may bilyun-bilyon ka-pesos nga pundo nga ginagastos nga hiya la an nagdesisyon ngan iginpanhatag para ha kalugaringon nga kapulsanan ngan para makapamadrino ha politika. Ginkondenar na liwat an usa ha iya mga bugto han usa nga kompanya nga Czech tungod ha pag-aro hin suburno.

Mas nangangalas an katawhan Pilipino ha korapsyon han rehimen Aquino han mabuksas an pagkawara han mga pankalamidad nga pundo para ha mga biktima han mga natural nga kalamidad, an kriminal nga kapakyasan hini nga mangandam antes makaigo an kalamidad para maseguro an katalwasan han katawhan ngan magpatuman hin napapanahon ngan sadang nga "rescue and relief" ha milyun-milyon ka-tawo nga nabiktima han gikukusugi nga hangin han superbagyong Yolanda (Haiyan) ngan mga paglasurbo han dagat. Yukut-yukot an namatay ngan milyun-milyon nga katawhan an nagutom, waray maiinom nga tubig, nahagkotan tungod ha kawaray masisirungan, nagkulang ha tambal, nagkasakit ngan namatay. Sanglit nagkukusog an guliat han katawhan para ha pagresayn o pagpatalsik kan Aquino ngan ha bug-os niya nga korap nga naghahadi nga barkadahan.  Ha pagkabuksas han pagkamapandambong han rehimen Aquino ngan mga korap nga binuhatan hini nabuksas liwat an iskema han US ngan kadam-an han mga seksyon han lokal nga magtiyupion nga klase nga palandawon hiya komo simbolo han maupay nga pagdumara para mapadig-on an naghahadi nga sistema ngan maatuhan an armado nga rebolusyunaryo nga kagiusan han katawhan nga pinamumunuan han Partido Komunista han Pilipinas. Bisan an reaksyunaryo nga midya nga ha sakob hin masobra tulo ka-tuig nadayaw kan Aquino komo lider nga malimpyo ngan may maupay nga intensyon nagtitikang na magpublikar hin mga pahayag ngan artikulo nga nagbubuksas ha korap nga kinaiya han iya rehimen.

Hini nga urhi nga eleksyon han 2012, baga nakapagdominar an rehimen Aquino ngan nakakuha han suporta han midya ngan mga kompanya nga nagsusurbey ngan tungod kay waray seryoso nga oposisyon tikang ha anuman nga karibal nga burgis nga partido.  Nahimo han naghahadi nga Liberal Party nga makipagkoalisyon ha Nacionalista Party, Nationalist People's Coalition, LDP ngan mga seksyon han PDP-Laban ngan Laban-NUCD. Bisan an partido oposisyon, an PDP-Laban ginkonsidera nga buwa nga oposisyon tungod kay maiha na nga kilalado hi Vice Presidente Jejomar Binay komo inataman ni Aquino ngan direkta hiya nga ginkakatinan han usa ha mga bata ni B.S. Aquino.  Antes an eleksyon han 2012, gintirok ni Aquino an ngatanan nga mayor nga mga reaksyunaryo nga partido, gamit an pork, para sentensyahan nga salaan hi Supreme Court Justice Corona.

Ha luyo han iya "popularidad" nga gin-imbento han reaksyunaryo nga midya ngan han mga tagsurbey, unob na nga ginluto nira Aquino ngan han iya barkadahan an mga resulta ha eleksyon pansenador hadton 2012 pinaagi han pagprograma han padron nga 60-30-10 pabor ha iya mga kandidato ngan pag-entra hini ha dekompyuter nga elektoral nga sistema nga ginpapaandar han langyaw nga kompanya nga Smartmatic ngan han lokal nga kabakyang hini ha Pilipinas nga Total Information Management (TIM). Hul-os nga napamatud-an han mga napaka-respetado nga syentista ha kompyuter nga kalakip ha AES Watch an panlimbong ha eleksyon. Iginpapakita hini nga naibotos hi Aquino diri la tungod ha pampinansya nga bulig han dagko nga negosyante sugad kanda Eduardo Cojuangco, Lucio Tan, Manny Pangilinan ngan Jaime Zobel de Ayala kundi tungod ha manipulasyon liwat han dekompyuter nga elektoral nga sistema.  Ha pagsakompyuter han elektoral nga sistema mas nagin malimbong an eleksyon ngan mas kontrolado han mga langyaw ngan dagko nga komprador, nga talapas ha soberaniya han katawhan. Dekompyuter man o diri, diri demokratiko an mga reaksyunaryo nga eleksyon tungod kay napartisipar dinhi an mga ahente ha politika han mga magtiyupion nga klase kundi iginpipiliw an mga patriyotiko ngan progresibo nga representante han mga trabahador ngan parag-uma pinaagi han mga salik nga unob nga naghihikaw ha ira sugad han mapanmuypoy ngan mapanhibang nga mga aksyon han mga ahensya militar ngan pulisya, gimamahali nga gastos ha pangangampanya ngan pagbirik han opinyon publiko kontra ha ira nga binuhatan han midya, singbahan ngan mga eskoylahan. Bisan an sistema nga party-list nga naghahatag-wada ha pagbotos ha pipirahay nga progresibo nga membro han Kongreso nga nagrepresentar ha tiniyupi nga mga klase hul-os na nga nasasapawan han mga pampolitika nga dinastiya ngan mga reaksyunaryo nga partido resulta han desisyon han Korte Suprema diri pala maiha nga nagtutugot hini nira nga gamiton an sistema nga party-list.

Maupay nga butang para ha rebolusyunaryo nga kagiusan nga mismo an mga reaksyunaryo diri tinuyo nga nagpapara ha ilusyon nga demokratiko an mga reaksyunaryo nga eleksyon. Total, iginbubuksas han mga reaksyunaryo nga politiko an ira mga kontranasyunal ngan kontrademokratiko nga kinaiya kun gintatrayduran na nira an katawhan ngan gin-aamkon an mga nadambong han poder. Nanluya an bug-os nga gobyerno mismo tungod ha pagkabuksas han maka-imperyalista ngan reaksyunaryo nga kinaiya hini, ngan tungod ha pribatisasyon han mga kumita hini nga propyedad ilarum han neoliberal nga palisiya, ha diri maaantos nga mga buhis ha katawhan nga lupaypay na ha kakurian tungod ha krisis, ha pag-iban ngan pagkadunot han mga pankatilingban nga serbisyo ngan ha diri na makontrol nga pagwaldas han mga pampubliko nga pundo pinaagi han burukratiko nga korapsyon, bayad-utang ngan panmilitar nga kagarastuhan.

Bisan kakan-o paman diri nagin seryoso an rehimen Aquino nga makipagnegosasyon ha National Democratic Front of the Philippines para makab-ot an makatadungan nga kamurayawan.  Ha syahan pala nga pormal nga meting ha Oslo han negotiating panel han NDFP ngan han ginnombrahan nga panel ni Aquino hadton 2011, ginbansagan na hini an The Hague Joint Declaration komo "dokumento han waray katapusan nga pagkakabuhag." Gintudlok han NDFP nga ini an ginkaurusahan nga balayan nga naghatag-wada ha masobra napulo nga kasarabutan, kalakip an Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Padayon nga nagdudumiri an rehimen nga hayawan an mga konsultant pankamurayawan han NDFP nga gin-aresto ngan igindetenir nga talapas ha Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Hadton 2012, igindeklarar hini nga waray epektibidad an JASIG ngan nagmatig-a kontra ha utro nga pagbug-os han listahan han mga indibiduwal nga protektado han JASIG nga naruba ha mga reyd han pulisya nga Dutch hadton 2007 katapos sulsulan han rehimen Arroyo an gobyerno nga Dutch nga arestuhon an prinsipal nga pampolitika nga konsultant han NDFP ha epektibidad han mga hinimu-himo nga kriminal nga kaso ngan kumpiskahon an mga dokumento ngan elektronik nga midya ngan kagamitan tikang ha NDFP Information Office ngan mga balay han mga negosyador, konsultant ngan istap han NDFP. Ha sugad nga panrason pa la may basaranan na an NDFP nga tapuson an negosasyon pankamurayawan subay ha JASIG kundi nagdesisyon ini nga pahilabaon pa an pasensya para ha pagkab-ot han makatadungan nga kamurayawan.

An rehimen Aquino na an nagbuksas ha kalugaringon hini nga mas grabe pa ha rehimen Arroyo ha isyu han pagtalapas ha CARHRIHL ngan ha ura-ura ngan sistematiko nga pagtalapas ha tawhanon nga katungod. Nagdumiri ini nga hayawan an gatus-gastos nga detenido politikal nga igindetenir han rehimen Arroyo nga talapas ha CARHRIHL, ngan labina ha Hernandez nga doktrina nga nagpaplastar nga an mga pampolitika nga aktibista ngan mga rebelde diri angay ikriminalisa ngan diri angay akusaran hin mga komon nga krimen kundi mga politikal nga kasal-anan. Iginpapadayon han rehimen Aquino an pangaresto ha mga gintatahapan nga rebolusyunaryo, an pang-tortyur ngan pagpatay o waray talaan nga pagdetenir ha gatus-gastos ha ira basar han mga hinimu-himo nga kaso han  komon nga krimen.  Subay ha sagdon han US, padayon nga ginbabastos han rehimen Aquino an negosasyon pankamurayawan ngan ginkokonsidera ini nga diri kinahanglan tubtub akos hini nga imentinar an ilusyon han maupay nga pagdumara ngan epektibo nga paghatag-serbisyo ha katawhan ngan ha sugad maupay hini nga nakokombinar an triad nga operasyon saywar, paniktik ngan kombat. Ini nga sagdon han US klaro nga nakaplastar ha US Counterinsurgency Guide. Para mapakusog an saywar ngan paniktik komo suporta ha operasyon kombat, utro nga ginbubuhi han rehimen Aquino an pakyas nga programa nga amnestiya ngan rehabilitasyon nira Aquino ngan Ramos pinaagi han Conditional Cash Transfer Program ngan PAMANA, gamit an pagsuburno ngan panarhug para hugayon an burubug-os nga mga komunidad ngan bisan mga pamilya han mga rebolusyunaryo hin mga limos kabalyo han impormasyon kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan.

Waray anuman nga interes an rehimen Aquino ha negosasyon pankamuryawan labot ha pagpasurender ngan pasipikasyon han mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan katawhan ha tahob han "unilateral, dudrungan ngan waray talaan nga mga ukoy-bubto." Waray hini karawta an tanyag han NDFP para ha ukoy-bubto ngan alyansa o bubligay ha basaranan han halipot ngan kabug-usan nga komon nga intensyon nga ipatuman ngan ipasulong an nasyunal nga soberaniya, demokrasya, pankatilingban nga hustisya ngan kauswagan pinaagi han reporma ha tuna ngan nasyunal nga industriyalisasyon, nasyunal nga kultura ngan pankalibutan nga pagkaurusa.  Tuyo han ukoy-bubto ngan alyansa o bubligay nga iundong an pinadagmit nga negosasyon han nahisasalin nga mga komprehensibo nga kasarabutan subay ha The Hague Joint Declaration.

Subay ha napamatud-an na nga pagdumiri han rehimen Aquino nga makipagnegosasyon para ha pankatilingban nga hustisya, diri malalauman han rebolusyunaryo nga kagiusan an utro nga pag-abre han pakikipagnegosasyon pankamurayawan ha rehimen. Waray ini mapagpipilian kundi hulaton an masunod nga rehimen para seryoso nga makipagnegosasyon.  Diri pa segurado kun makakabugos gud hin pinal nga kasarabutan pankamurayawan an rehimen ha Moro Islamic Liberation Front hin diri ginsusulsulan an pagtipa han Moro National Liberation Front nga pinamumunuan ni Nur Misuari ngan han Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nalaum kami nga igpadayon han Bangsamoro an pakig-away para ha pagdedeterminar-ha-kalugaringon ngan ansestral nga katunaan tubtub diri ini makab-ot.  An rehimen Aquino waray awod nga papet han US imperyalismo. Gintutugutan hini an mga pwersa militar han US nga talapason an nasyunal nga soberaniya ngan teritoryal nga integridad han Pilipinas. Matalaw hini nga gintutuohan nga masalbar han US an dunot nga bagakolonyal ngan bagapyudal nga naghahadi nga sistema ha Pilipinas. Sanglit sinusuportahan hini an palisiya han US nga lumisngi ngadto ha East Asia.  Nakatalaan ini nga pumirma kalakip han US ha Increased Rotational Presence Framework Agreement para pauswagon an "interoperability" han mga tawuhan, yunit, kagamitan ngan kumand ilarum han Visiting Forces Agreement han 1997 ngan han US-Philippine Mutual Defense Pact han 1953.

An "increased rotational presence" o mas agsub nga pagrelyebuhay ha Pilipinas han tikadako nga ihap han mga pwersa militar han US, an agsub nga pagsulodgawas han mga edro ngan barko nira, an pagtukod hin mga "forward station" ha sakob ngan gawas han mga papet nga kampo, an pinauswag nga "interoperability" ngan tinig-ob nga mga operasyon han mga pwersa militar han US ngan Pilipinas puros sangkap han langyaw nga panginginlabot-militar ngan pangandam para ha utro nga pagtukod hin mga base militar han US ngan agresyon kontra ha katawhan Pilipino nga mga kasapit nga nasud.

Kundi pareho han nadudunot nga naghahadi nga sistema ha Pilipinas, dagmit na nga nagluluros an US imperyalismo. An US na gihapon an may binuhatan hini ha kalugaringon ha pag-imponer hini ha kalibutan han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya, pagpaluya han base nira ha pagmanupaktura, pinansyalisasyon ha ekonomiya ngan pagpadako han kagarastuhan militar hini, ngan paghatag hin konsesyon ha China ngan Russia para ha integrasyon nira ha pankalibutan nga kapitalista nga sistema. An unob nga nagsosolo nga superpower usa nala yana ha mga sentro han gahum ha usa nga multipolar nga kalibutan (o damo nga sentro). Unat na ini kaupay ha mga gerra nga agresyon para puypuyon an mga nasud nga nag-iinsister han nasyunal nga soberaniya ngan ha pag-ato ha iba pa nga imperyalista nga poder.  Ha sugad nga konteksto, dugang kakan-o paman poyde ibadlis yana han katawhan Pilipino an kalugaringon nga kabubwason ngan magpadayon ha paglansar hin bag-o nga demokratiko nga rebolusyon pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan.  Poyde hira lumaum nga ha natatan-aw nga hingaradtuan, an proletaryado ngan katawhan dramatiko nga utro nga mabangon ngan mag-iinsister han kalugaringon ha tikahiluag nga lupgop ha pankalibutan nga proletaryo sosyalista nga rebolusyon ha butnga han pagkatun-os han pankalibutan nga kapitalista nga sistema ngan natikadako nga mga kontradiksyon han mga imperyalista nga poder.

III. Madinaugon nga pinamumunuan han Partido an bag-o nga demokratiko nga rebolusyon

Ha giya han MarxismoLeninismo-Maoismo, padayon nga nagpapakusog an Partido Komunista han Pilipinas komo abante nga destakamento han proletaryado ngan namumuno ha hiluag nga masa han katawhan ha bag-o nga demokratiko nga rebolusyon pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan. Padayon ngan determinado ini nga nagpapakusog ha ideolohiya, politika ngan organisasyon.  Ginsisingabot hini an panmaihaan ngan padayon nga nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema ngan lokal nga naghahadi nga sistema. Klaro hini nga nakikita nga grabe nga kakurian an igindudurot han krisis ha katawhan ngan iginduduso hira nga atuhan an US imperyalismo ngan an mga lokal nga magtiyupion nga klase. Nagpapakusog ini ha pundasyon han mga nakab-ot hini nga kadaugan ha sakob han 45 anyos ngan natapod ini nga makakab-ot hin mas dagko pa nga kadaugan.

Kadungganan han Partido nga napamunuan hini an usa ha pinaka-mahinungdanon nga rebolusyon ha bug-os nga kalibutan para ha nasyunal ngan pankatilingban nga katalwasan ha panahon han temporaryo nga pagkapirde ngan istratehiko nga pag-atras han pankalibutan nga kagiusan komunista tungod ha pagsabotahe ngan pagtraydor han mga moderno nga rebisyunista. Kundi an integrasyon han Russia ngan China yana ha pankalibutan nga kapitalista nga sistema nagpapagrabe ha mga kontradiksyon giutan han mga imperyalista ngan utro nga narabunos an pankalibutan nga kagiusan komunista ngan an hiluag nga kontra-imperyalista nga kagiusan. Waray pareho kapaborable an kamutangan para ha pagpasulong han rebolusyon Pilipino.

Ha panmaihaan nga pakig-away para kompletuhon an demokratiko nga rebolusyon han katawhan nagin mapulsanon ngan nakapagparayhak ha Partido nga italaan an katuyuanan han pagpasulong tikang ha istratehiko nga depensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas ha gerra han katawhan ngan pag-usahon an ngatanan nga rebolusyunaryo nga pwersa nga ipatuman an mga pampolitika ngan iba pa nga rekisitos para ha sugad nga pagsulong.  Padayon nga tama an direksyon bisan kun an plano ngan panahon para ini makab-ot poyde mabag-o ngan utro pa bag-uhon hin bug-os o paru-parte ha dalagan han pakig-away.  Ha pagbubug-os ha ideolohiya, igin-uundong han Partido an teorya han Marxismo-Leninismo-Maoismo ngan igin-aplikar ini ha kongkreto nga kamutangan ha Pilipinas ngan ha kongkreto nga praktika han rebolusyon Pilipino. Natipa kita ha suhetibismo, ha dogmatiko o empirisista man nga porma hini.  Nakapagpagawas na kita hin mga giya nga dokumento, libro ngan artikulo hiunong ha ekonomiya, politika ngan kultura nga Pilipino. Padayon kita nga nagpapagawas hin napapanahon nga pag-analisar ha mayor nga mga panhitabo ngan isyu ha Pilipinas ngan langyaw nga labnasan, iginpupublikar ini ha Ang Bayan ngan iba pa nga publikasyon ngan iginpapagawas ha aton website.

Nakapaglansar na kita hin pankatilingban nga imbestigasyon ha iba-iba nga lebel ha ngatanan nga natad nga may kalabutan ha aton rebolusyunaryo nga buruhaton. Ungod gud man nga an mga namumuno nga organo ngan yunit han Partido naghihimo hin regular ngan napapanahon nga mga asesment ngan ebalwasyon han aton buruhaton. Naglalansar kita hin mga komperensya ha pag-aram ha ranggo han aton mga kadre ngan kaapi han Partido para mapatarum an aton pagsapol ha mga krusyal nga isyu ngan kampanya nga kaangayan ilansar.

Ha kada panahon nga gin-aases naton an aton mga buruhaton, naghihimo kita hin pagsuson-ngan-pagsuson-hakalugaringon para masapol naton an aton mga kasaypanan ngan pagkukulang, maitul-id ini ngan ha sugad mapauswag an aton buruhaton ngan estilo han pagtrabaho. Nakapaglansar na kita hin mga kagiusan pagtutul-id, sugad han Syahan ngan Ikaduha nga Dakila nga Kagiusan Pagtutul-id ngan iba pa nga mas gudti an balitang pero mas hiluag itanding ha pagsuson ngan pagsuson-ha-kalugaringon nga iginlalansar naton ha mga ispesipiko nga organo ngan yunit ha kabug-usan nga dalagan han aton buruhaton.  Ginpaplano ngan iginlalansar naton an mga pormal nga kurso pag-aram ha batakan, intermedya ngan abante nga balitang. Ginseseguro naton nga an ngatanan nga kandidato nga kasapi nakapagtapos han batakan nga kurso ha sakob han panahon han ira kandidatura para agap hira nga makapagsumpa komo mga hul-os nga kaapi han Partido. Poyde nira kuhaon an intermedya nga Pampartido nga kurso ha syahan nga tuig han ira pagigin kaapi ngan an abante nga Pampartido nga kurso ha ikaduha ka-tuig. Iginpublikar an mga balayan ngan teksto ha pag-aram para mailansar han mga yunit han Partido ini nga mga kurso.

Tuyo han mga kurso pag-aram nga seguruhon nga an mga kadre ngan kaapi han Partido padayon nga makapagpauswag han ira kahibaruan ha teorya ngan rebolusyunaryo nga praktika; ngan makapagpahilarum han ira rebolusyunaryo nga panindugan. Para mamentinar nga marayhak ngan interesante an mga kurso, pirme ini nga iginsusumpay ha kasaysayan ngan ha presente nga mga sirkumstansya ngan rebolusyunaryo nga buruhaton. Ha kada kurso, ginseseguro han mga instruktor nga naipatuman an buhi nga pag-aram han Marxismo-Leninismo-Maoismo kasumpay han mga problema ngan isyu ha obhetibo nga kamutangan ngan ha rebolusyunaryo nga buruhaton.

Ha sakob ngan gawas han mga kurso nga pag-aram han Partido, an mga kadre ngan kaapi han Partido poyde magpauswag, magpahilarum ngan magpahiluag han ira kahibaruan pinaagi han pagbasa ngan pag-aram han mga rebolusyunaryo nga mantalaan ngan pagsapraktika han ira kahibaruan ha ira buruhaton. Kundi damo ha kaapihan han aton Partido an nagtikang ha ranggo han masa nga anak-han-balhas ngan limitado an pormal nga edukayson ngan treyning ha pagbasa o limitado an oras ha pagbasa han higlaba ngan komplikado nga mga sinurat. Sanglit buruhaton han aton mga kadre han Partido ha edukasyon nga mangandam hin mga simple nga barasahon ngan audio-visual nga pan-ayudad para mas dagmit nga masantop an mga kurso kakombinar han mga diskusyon nga nakabasar ha mga kongketo nga impormasyon ngan eksperyensya.  An mga bidyo ngan iba pa nga audio-visual nga pan-ayuda igin-aandam para mapadagmit an mga kurso ha pag-aram han Partido ngan an presentasyon han iba-iba nga topiko nga may dako nga importansya.  Nakakaengganyar ngan nakapaghatag ini hin kahibaruan ha ngatanan nga mga kadre ngan kaapi  han Partido, anuman an ira lebel han pormal nga edukasyon. Ini nga mga bag-o nga midya poyde magserbe ha rebolusyon kadungan han mga barasahon nga mas madali idistribwer ha mga anak-han-balhas nga waray mga kompyuter o kuryente manla.

Ha pagbubug-os ha politika, naghahasog an Partido ha kabug-usan nga linya han bag-o nga demokratiko nga rebolusyon pinaagi han gerra han katawhan kontra ha US imperyalismo ngan mga lokal nga magtiyupion nga klase nga komprador ngan agaron maytuna. An Programa para ha Demokratiko nga Rebolusyon han Katawhan komprehensibo nga instrumento para pukawon, organisahon ngan pagiuson an tinalumpigos ngan tiniyupi nga klase. Ha basaranan han ira kusog, poyde bug-uson han Partido an hukbong bayan ngan an rebolusyunaryo nga nagkakaurusa nga prente komo mga armas para ibagsak an bagakolonyal ngan bagapyudal nga naghahadi nga sistema ngan tukuron an demokratiko nga estado han katawhan han mga trabahador, parag-uma, intelihensya ngan iba pa nga demokratiko ngan patriyotiko nga klase ngan sektor.

An Partido an nagseserbe nga abante nga destakamento han mga unyonisado ngan diri-unyonisado nga mga trabahador. An mga unyon nga pinamumunuan han mga sekreto nga sanga han Partido amo an pinaka-epektibo ha pakipag-away para ha mga katungod ngan interes han mga trabahador. Maupay hira nga susbaranan ha mga trabahador nga han mga unyon nga diri pa napapamunuan han Partido ngan ha mga lugar nga waray pa mga unyon. Gin-oorganisa han Partido an mga trabahador ha mga pabrika ngan komunidad, kadungan han iba pa nga kablas-ha-syudad, agud makig-away para ha makatadungan nga interes han ira klase ngan han bug-os nga demokratiko nga rebolusyon han katawhan.  Tungod kay pukaw ini nga an klase nga trabahador ha industriya 15% la han populasyon, ginhihimo han Partido an ngatanan para organisahon an masa nga parag-uma nga nagkokomponer han 75% han populasyon. An mga parag-uma an prinsipal nga pwersa han rebolusyon.  Hira an diri mahuhubas nga atabay han pwersa han gerra han katawhan. An katumanan han ira demanda para ha tuna an prinsipal nga unod han demokratiko nga rebolusyon.

An patriyotiko ngan progresibo nga kagiusan han kabatanunan may mga organisasyon masa nga nakabase ha kasyudaran. Iginpapakig-away hini an mga katungod ngan interes han kabatan-unan komo mga istudyante ngan mga diri naeskoyla nga kabatan-unan.  Pukaw ini nga makakahimo la ini hin mga epektibo nga pagpasulong ha politika kun matig-ob ini ha mga trabahador ngan iba pa nga tiniyupi nga katawhan.  Nakapagpabutho ini hin mga lider para ha iba nga kagiusan masa.

An kababayin-an nga kagiusan nagin gamhanan tungod kay nakabase ini ha katunga han bug-os nga katawhan ngan nakikig-away para ha mga katungod ngan interes hini ha konteksto han demokratiko nga rebolusyon han katawhan. An kababayin-an nga gintetreyning komo mga panmasa nga aktibista nagigin mga lider han iba-iba nga klase han organisasyon masa ngan naapi liwat ha Partido. Pukaw hira nga diri hira makakapagpasulong han ira pakig-away kontra ha pira kayukot ka-tuig na nga patriyarkalismo hin diri ginpapauswag an ira kolektibo nga kusog pinaagi han demokratiko nga rebolusyon han katawhan.  An mga lalaki ngan babaye nga aada ha iba-iba nga propesyon ngan teknikal nga buruhaton nakakabig han demokratiko nga rebolusyon han katawhan tungod kay dinhi makapag-amot hira hin kahibaruan ngan kahiaraan ha katwhan para ha nasyunal ngan pankatilingban nga katalwasan.  Bisan kun nakakaangat hira itanding ha masa nga tiniyupi, may mga araba ngan demanda hira kontra ha dugang nga matalumpiguson ngan matiyupion nga naghahadi nga sistema.

Tikang ini matukod, ginkonidera na han Partido an Bagong Hukbong Bayan komo prinsipal nga instrumento ha pagbagsak han naghahadi nga sistema ngan ha paglatag han kondisyon para ha pagtukod han demokratiko nga estado han katawhan. Napadagmit an pagtukod han hukbong bayan ha kombinasyon han mga proletaryo nga rebolusyunaryo tikang ha kagiusan trabahador ngan kabatan-unan nga nakabase ha Manila ha mag-upay nga nahisasalin nga beterano han kadaan nga hukbong bayan ha Tarlac.

Tikang hadto, rinabong an gerra han katawhan tikang guti tipadako ngan tikang maluya tikakusog pinaagi han pagtig-ob han rebolusyunaryo nga armado nga pakig-away, rebolusyon agraryo ngan pagtutukod han panmasa nga base.

Ha pamumuno han Partido, an Bagong Hukbong Bayan usa na nga nasyunal nga rebolusyunaryo nga pwersa nga nagios ha masobra 110 prente gerilya, ngan nakabase ha mahinungdanon nga parte han 71 nga probinsya ha kabug-usan nga 81 nga probinsya han Pilipinas.  May-ada ini yukut-yukot nga pultaym nga mga Pula nga mangaraway nga armado hin magbakod nga armas ngan may panmasa nga base nga milyun-milyon nga katawhan, nga prinsipal mga paraguma nga nagpupulos ha tinuod nga reporma ha tuna.  An usa nga ordinaryo nga prente gerilya may kabug-usan nga usa ka-kumpanya nga pwersa gerilya, nga may platun nga nagseserbe nga puno nga hedkwarters, tagapag-organisa hin mga opensiba ha lupgop han prente ngan tagapag-ayos han buligay ha mas hitaas nga kumand para ha mga opensiba nga mas hiluag an lupgop itanding ha prente. Igindidispers an duha pa nga platun ha mga iskwad ngan tim para ha buruhaton masa ngan mga operasyon pankombat nga haum ha ira kadakuon, kapas ngan pakipagbuligay ha milisya han katawhan ngan mga yunit ha pagdepensaha-kalugaringon han mga organisasyon masa. An kapas nga makipag-away diri limitado ha mga pultaym nga Pula nga mangaraway kundi napapadamo ngan napapakusog pa han mga milisya han katawhan ngan mga yunit ha pagdepensa-ha-kalugaringon.

Pauru-utro nga iginhihinambog han kaaway nga akos hini rumkon o warayan-epektibidad an BHB pero permi ini napapaawod ha dayuday. Ha yana diri akos han kaaway nga dudrungan nga umatake hin may konsentrado nga pwersa hin unom ka-bulan tubtub usa ka-tuig ha masobra 10% han mga prente gerilya.  Ha sakob han usa nga ordinaryo nga prente gerilya, hiluag an maniobrahan han mga platun ngan iskwad han BHB para makapaglansar hin kontraopensiba kontra ha batalyon han kaaway nga nagdidispers para makalupgop hin mas hiluag nga lugar.

Dugang pa, an mga pwersa han BHB ilarum han kumand ha subrehiyon (inter-prente) o rehiyon akos maglansar hin kontra-opensiba ha sakob o gawas han prente gerilya nga inaatake han kaaway. Kun nagkokonsentra an kaaway hin operasyon kombat ha pira nga rehiyon, an BHB ha iba nga rehiyon poyde mag-inisyatiba ngan umatake ha mga pwersa han kaaway ha ira rehiyon para masingabot an bentaha han mas maluya nga kaaway ngan para mabuligan an BHB ha mga rehiyon nga gin-aatake.  Naglalansar an BHB hin mga anihilatibo nga opensiba sugad han mga ambus, reyd ngan mga pag-aresto para kumpiskahon an mga armas han militar, pulisya, paramilitar ngan mga pribado nga yunit ha seguridad.  Ha mga atritibo nga aksyon naman kontra ha mga pwersa han kaaway, naglalansar liwat ini hin isnayping, mina, granada, operasyon sapper, pagblak ha mga suplay ngan paghibang han mga sarakyan militar ngan mga istakan han gasolina.  Aada ha ranggo han BHB an pinakamag-upay nga anak han masa nga parag-uma tungod kay kalugaringon nira ini nga hukbo, nga naghahatag ha ira hin benepisyo ha reporma ha tuna ngan iba pa nga porma han kampanya para ha ira pankatilingban nga kapulsanan. Iginpapatuman han BHB an minimum nga programa ha reporma ha tuna pinaagi han pagpamenos han plete ha tuna, pagpara ha usura, pag-umento han suhol ha trabahador ha uma, pag-umento han presyo han produkto ha uma ngan pag-undong han agrikultural nga produksyon ngan iba pa nga panginabuhi pinaagi han mga patikang nga porma han kooperasyon. Tubtub nga gintutugot han mga sirkumstansya, iginpapatuman an maksimum nga programa ha reporma ha tuna pinaagi han pagkumpiska han tuna ngan pagdistribwer hini hin libre ha mga saop nga waray tuna.

Ha panahon han mga natural nga kalamidad, ginhihimo han BHB ngan iba pa nga rebolusyunaryo nga pwersa an ngatanan para ha pag-ataman, pagbulig, rehabilitasyon ngan rekonstruksyon. Kasumpay hini, nagdedeklarar pa an Partido hin unilateral nga ukoy-bubto nga iba-iba an lupgop para maikonsentra an buruhaton ha pagbulig ha katawhan. Kundi an mga pwersa han kaaway waray awod nga naglalansar pa gihapon hin mga operasyon pankombat.  Sanglit bisan aada ha panahon han ukoy-bubto, kinahanglan magin alerto ngan andam an BHB ha pagdepensa atubangan han anuman nga namamangpangan nga atake.

Padayon an BHB ha paglansar hin samwak ngan susu nga gerilya nga pakiggerra ha basaranan han tikahiluag ngan tikahilarum nga panmasa nga base. Ginseseguro han Partido ha sakob han yunit han BHB ngan han Partido ha mga lokalidad nga napapauswag an panmasa nga base para suportahan an BHB ngan komo kuta han pampolitika nga pakig-away kontra ha mga reaksyunaryo ngan papet nga pwersa. Gintutukod ngan ginpapakusog an mga organisasyon masa han mga trabahador, parag-uma, kabatan-unan, kababayin-an, mga pankultura nga aktibista ngan kabataaan. Sinusuportahan ngan ginbubuligan liwat nira an mga lokal nga organo han pampolitika nga poder nga pinamumunuan han Partido.  Gintutukod an mga organo han pampolitika nga poder ha kabaryuhan ha lebel han baryo, sub-munisipyo ngan munisipyo.  Una nga natutukod an mga organo han pampolitika nga poder nga igintatalaan han mga yunit han BHB ha mga baryo antes an mga nabotusan nga rebolusyunaryo nga komite ha baryo. An mga natudlok nga organo han pampolitika nga poder may respon-sabilidad nga padagmiton an hul-os nga pag-uswag han iba-iba nga rebolusyunaryo nga organisasyon masa ha baryo, tukuron an milisya han katawhan, ngan maglansar hin kontrapyudal nga panmasa nga pakig-away ngan iba pa nga panmasa nga kampanya han katawhan. Ginbobotusan an KRB han mga representante han mga organisasyon masa o han usa nga panmasa nga asembliya, depende ha panseguridad nga kamutangan.  Ginkokomponer hira han mga klaster han mga baryo ngan poyde sundan ha pagtukod hin mga organo han pampolitika nga poder ha sub-munisipyo o munisipyo. Ginkokomponer an mga lokal nga pampolitika nga poder subay ha linya han nagkakaurusa nga prente.

Ginhahasog han National Democratic Front an palisiya ha nagkakaurusa nga prente ngan han demokratiko nga gobyerno han katawhan tikang ha nasyunal nga balitang tubtub ha ngatanan nga mas hibubo nga balitang. Ha pagrepresentar ha nagkakaurusa nga prente, pinamumunuan han Partido an nagkakaurusa nga prente ngan ginseseguro nga nakabasar ini ha alyansa han trabahadorparag-uma ngan nagseserbe ha rebolusyunaryo nga armado nga pakig-away. Poyde hini ikombinar an masa nga anak-han-balhas ha petiburgesya han kasyudaran para bug-uson an alyansa han batakan nga rebolusyunaryo nga pwersa ngan dugang pa nga ikombinar ini ha namumutngaan nga pwersa para mabug-os naman an alyansa han mga patriyotiko nga pwersa. Poyde pa ini nga magbug-os hin temporaryo ngan matiwog-tiwog nga alyansa ha mga parte han reaksyunaryo nga klase para ihimulag ngan rumkon an pinaka-reaksyunaryo nga parte.

An pan-organisasyon nga istraktura han Partido naglulupgop ha ngatanan nga porma han gintatrabahuan, komunidad, organisasyon masa ngan institusyon ngan nakapagrekrut ini hin mga bag-o nga kaapi han Partido tikang hini. Ginrerekluta hini adton mga nagpapakita hin rebolusyunaryo nga panindugan ngan militansya ngan nakarawat ha Konstitusyon han Partido ngan ha Programa pra ha Demokratiko nga Rebolusyon han Katawhan. Iginrerekomendar an kada rekrut han usa nga hul-os nga kaapi han Partido ha natutungdan nga sanga o komite han Partido, nga asya naman an mag-asayn hin usa pa nga hul-os nga kaapi han Partido para pamatud-an an personal nga pagkatawo ngan lebel han kapukawan ngan komitment han iginrerekomendar.  Poyde ideploy ngan utro baguhon an deployment han mga kadre ngan kaapi han Partido para maipasulong an buruhaton han Partido ngan han rebolusyunaryo nga kagiusan. Tikang kakan-o paman kinahanglan kaupay han BHB ngan han kabaryuhan an mga kadre ngan kaapi han Partido nga mga trabahador ngan nakapag-eskoyla nga kabatan-unan.

Poyde mapasilitar an ira pagtig-ob ha iba-iba nga pamaagi. An pinaka-importante nga konsiderasyon in kun determinado hira nga magpabilin ha BHB o ha kabaryuhan kun diin kinahanglan an ira kapas.

Nakakatagamtam hin hitaas nga prestihiyo an Partido ha internasyunal nga kagiusan komunista ngan ha hiluag nga kontraimperyalista nga kagiusan tungod kay padayon hini nga madinaugon nga pinamumunuan an demokratiko nga rebolusyon han katawhan ha usa nga nasud nga muru-puro, nga hugot nga ginkokontrol han US imperyalismo ngan lanong hini nga mga papet, ha luyo han pankalibutan nga pagdominar han neoliberalismo, han hul-os nga pagbalik han kapitalista ha mga anay sosyalista nga nasud ngan han pagdominar han neokolonyalismo ha ikatulo nga kalibutan. Naipakita han Partido nga an demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan padayon nga nagkukusog ngan nasulong ha gamhanan nga giya han Marxismo-Leninismo-Maoismo.  May mga kaapi han Partido Komunista han Pilipipinas ngan mga aktibista han nasyunaldemokratiko nga kagiusan ha ranggo han milyun-milyon nga Pilipino nga nagikan para magtrabaho ha iba nga nasud tungod ha kakulangan han trabaho ngan kakurian ha Pilipinas. Kaupod hira ha mga pinaka-determinado ngan militante ha pakipag-away ha ira mga katungod ngan interes han mga trabahador nga Pilipino ha langyaw nga labnasan. Aktibo hira ha pagpauswag han pakikiusa han katawhan Pilipino ha katawhan han iba nga nasud. Diri hira nag-aalang nga pumartisipar ha mga aktibidad han klase nga trabahador ngan han hiluag nga kontra-imperyalista nga kagiusan ha mga nasud nga gintatrabahuan nira.

Ha pagtapos, karuyag namon dun-an an pira nga buruhaton:

1. Himuon naton an ngatanan para mapatalsik an rehimen Aquino o iduso an pagresayn ni Aquino ha poder tungod ha pagpapakatuta ha US imperyalismo, korapsyon, panlimbong ha eleksyon, grabe nga mga pagtalapas ha tawhanon nga katungod, waray pulos nga pagdumara ha mga pangandam antes an kalamidad ngan ha pankalamidad nga ayuda, pagbibinuwa, waray wantas nga pagmimina, paglalaging, panlulupot hin tuna ngan iba pa nga porma han pagruba ha kalibungan. Ginkokonsidera namon an paningkamot naton nga tanggalon hi Aquino ha poder komo kaparte han proseso han pagpakusog ha rebolusyunaryo nga kagiusan ngan pagbagsak ha bugos nga naghahadi nga sistema para hul-os nga makab-ot an Programa para ha Demokratiko nga Rebolusyon han Katawhan ngan an pag-unhan ha sosyalista nga rebolusyon. Sugad han napamatud-an ha pagbagsak kanda Marcos ngan Estrada, akos han ligal nga kagiusan masa an pagbagsak kan Aquino.  Bisan diri ini magmadinaugon, mapapakusog pa gihapon an kagiusan ngan mas pa ini nga magpapakyas ha rehimen USAquino ha brutal nga pag-atentar hini nga rumkon an armado nga rebolusyon han katawhan.

2. Dugang pa naton nga pakusgon an Partido Komunista han Pilipinas ha ideolohiya, politika ngan organisasyon. Kinahanglan naton seguruhon nga pinamumunuan an rebolusyon Pilipino han rebolusyunaryo nga proletaryado ha presente nga balitang han demokratiko nga rebolusyon han katawhan ngan ha masunod nga balitang han sosyalista nga rebolusyon. An epektibo nga pamumuno han Partido amo an pinaka-mahinungdanon nga politikal nga rekisitos ha presente nga plano han pagpasulong tikang ha istratehiko nga depensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas ha aton panmaihaan nga gerra han katawhan. Kinahanglan naton pahiaraon ngan pauswagon an dako nga ihap han mga kadre nga may kapas ha iba-iba nga linya han buruhaton, pauswagon an kolektibo nga pamumuno ngan estilo han pagtrabaho han mga komite han Partido, parayhakon an sistema han regular ngan ispesyal nga report han Partido, ngan pakusgon an organisasyon han Partido subay ha mga prinsipyo han demokratiko sentralismo. Kinahanglan naton paningkamutan nga paabuton ha 250,000 an ihap han mga kaapi han aton Partido. An sugad nga organisado nga kusog han mga kaapi han Partido nga madig-on ha ideolohiya ngan batid ha politika maghahatag ha aton hin kapas nga himuon an ngatanan nga ginkikinahanglan nga buruhaton para ipasulong an rebolusyon.

3. Kinahanglan padayon naton nga pakusgon an mga opensiba han Bagong Hukbong Bayan.  Kinahanglan kita maglansar hin mga agway nga magrurumok ha mga yunit han kaaway ngan makakumpiska hin mga armas. Ini an pamaagi para pakusgon an hukbong bayan para ha pagpabagsak han reaksyunaryo ng estado. Kinahanglan paabuton naton ha 25,000 an ihap han aton mga Pula nga mangaraway, maanupaman kaiha ini mapatuman. Kinahanglan kita magpakaupay ha pagpakyas ngan pagpirde ha mga pwersa han kaaway diinman hira naatake, atakihon an magluya nga parte han ira deployment ngan an ira linya han suplay, bungkagon an mga kompanya ha pagmimina, plantasyon ngan paglalaging nga natalapas ha mga balaud han gobyerno han katawhan para mapi- ritan an mga pwersa han kaaway nga maggwardya ngan magin depensibo. Nagmadinaugon kita ha pagpreserbar ngan pagpakusog han hukbong bayan ha bug-os nga nasud pinaagi ha paghasog ha istratehiko nga linya han gerra han katawhan: pag-ensirkulo ha kasyudaran tikang ha kabaryuhan tubtub makatirok kita hin armado nga kusog para maagaw an kasyudaran ngan makab-ot an hul-os nga kadaugan.

4. Kinahanglan magpursige kita ha aton presente nga taktikal nga linya han samwak ngan susu nga gerilya nga pakiggerra subay ha tikahiluag ngan tikahilarum nga panmasa nga base. Kinahanglan magpakabatid kita ha paggamit han mga taktika han konsentrasyon, dispersal ngan pagbarubalhin para pirdihon an pwersa han kaaway ha usa nga magios nga gerra. Para makab-ot an istratehiko nga pagkapatas, kinahanglan naton paningkamutan nga maabot an target nga sumobra-kumulang 200 nga prente gerilya, samtang pirme ginpapauswag an pamumuno han Partido ngan an mga kumand han hukbo ha lebel han nasyunal, rehiyon, subrehiyon ngan prente.  Kinahanglan permi naton ikombinar an armado nga pakig-away ha rebolusyon agraryo ngan pagtukod hin panmasa nga base. Kinahanglan naton bug-uson an iba-iba nga porma han organisasyon masa ngan an mga organo han pampolitika nga poder. Kinahanglan pabuthuon nira an kampanya ha reporma ha tuna ngan iba pa nga pankatilingban nga kampanya ngan bug-uson an mga lokal nga pandepensa nga pwersa (milisya han katawhan ngan mga yunit ha pagdepensa ha kalugaringon) para mapadamo ngan madugngan an kusog han hukbong bayan.  5. Kinahanglan naton ipatuman an palisiya han nagkakaurusa nga prente ha kagiusan masa ngan ha pagtukod hin mga organo han pampolitika nga poder ha kada balitang. An nagkakaurusa nga prente aada ha pamumuno han Partido ngan prinsipal para ha armado nga pakig-away. An National Democratic Front an nagrerepresentar ha nagkakaurusa nga prente han Partido, BHB ngan ngatanan nga iba pa nga rebolusyunaryo nga pwersa.  Ginpapasamwak hini an linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Ginpapahamis hini an mga relasyon han mga rebolusyunaryo nga klase ngan mga pwersa nira ha sakob han organisado nga balayan hini ngan nakikipag-alyansa ha iba nga pwersa para ha mas hiluag nga nagkakaurusa nga prente.  Otorisado ini nga makipagerestorya pankamurayawan ha reaksyunaryo nga gobyerno ngan gin-gigiyahan ini han linya han paghingyap hin nasyunal nga katalwasan, demokrasya, pankatilingban nga hustisya, tinuod nga kauswagan, proteksyon han kalibungan ngan pagkaurusa han katawhan komo basaranan han kamurayawan.  Waray pulos an pagkamay-ada mga pankamurayawan nga kasarabutan kun waray ini nga mga katuyuanan.

6. Ipadayon naton an positibo nga panan-aw ha ngatanan nga mga ligal nga pwersa nga naghihingyap nga kab-uton an mga katuyuanan sugad han ha NDFP ngan dayawon an ira mga kampanya ngan aktibidad.  Ginkikilala namon nga karuyag liwat nira nga ipasulong an nagkakaurusa nga prente para pukawon, organisahon ngan pagiuson an milyun-milyon nga katawhan para ipakig-away an ira mga katungod ngan interes.  Ginkokondenar naton an brutal nga palisiya han kaaway ha mga organisasyon ngan mga aktibista nga nag-uundong, nagdedepensa ngan nagsusuporta ha mga katungod ngan interes han mga trabahador, nasyunal nga minoriya, magturutdo, mamarahayag, siyentista ngan teknolohista, trabahador panlawas, abogado, ngan iba pa nga propesyon bisan adton nakatutok ha mag-upay nga kawsa ngan nagsususporta ha reporma ha tuna, tawhanon nga katungod, kamurayawan, pagataman ha kalibungan ngan iba pa. Gin-aaghat namon an ngatanan nga mga pankalibungan nga aktibista nga magpakadig-on ngan ipakig-away an ira mga katungod. Sugadman, ikararayhak namon an pag-entra ha rebolusyunaryo nga sekreto nga kagiusan ngan hukbong bayan han mga namemeligro nga mapatay ngan madetenir ngan magdesisyon nga pumartisipar ha armado nga pakig-away.

7. Gin-gigiyahan an Partido han prinsipyo han proletaryo nga internasyunalismo ngan naniningkamot nga utro tukuron an internasyunal nga kagiusan komunista ngan dugang nga pakusgon an hiluag nga kontra-imperyalista nga kagiusan.  Ginkokonsidera namon nga importante kaupay ini nga mga kagiusan atubangan han panmaihaan ngan tikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema, han paggrabe han pananalumpigos ngan paniniyupi ngan pagsabrag hin mga gerra nga agresyon han mga imperyalista nga poder. Kinahanglan kita makaamot ngan sumuporta ha utro nga pagbangon han mga proletaryo nga rebolusyunaryo nga partido ngan mga kontraimperyalista nga kagiusan. Kinahanglan naton iisa an lebel han komon nga pagsantop ngan praktikal nga pagbubligay pinaagi han baylateral ngan multilateral nga mga meting ngan iba pa nga aktibidad. Ha dalagan han aton pakipagkausa ha mga rebolusyunaryo ngan progresibo nga pwersa ngan katawhan ha iba nga nasud, kinahanglan naton igundong an mga katungod ngan interes han mga trabahador nga Pilipino ha langyaw nga labnasan ngan kinahanglan naton aghaton an mga Pilipino ha Pilipinas ngan ha iba nga nasud nga makipagkausa ha iba nga katawhan para ipakig-away ngan tukuron an usa nga hul-os nga bag-o ngan mas mauswag nga kalibutan nga talwas ha paglasurbo han imperyalismo ngan ngatanan nga reaksyon.