Labanan ang malalaking anti-mamamayang proyektong pangnegosyo ni Aquino sa mga erya ng kalamidad--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 09, 2014


Translation: Protest Aquino's antipeople big business projects in calamity areas--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino, laluna sa mga biktima ng superbagyong Yolanda at iba pang kalamidad noong nakaraang taon na ilantad at maglunsad ng mga protestang masa laban sa mga anti-mamamayang programa at malalaking proyekto sa negosyo ng rehimeng Aquino na pinalalabas na "rehabilitasyon." Inilabas ng PKP ang pahayag na ito sa gitna ng sigaw ng publiko kaugnay ng naiulat na malaking patong sa halaga at paggamit ng mahihinang materyales sa konstruksyon ng mga bunkhouse na itinatayo ng gubyernong Aquino.


Umarkila ang gubyernong Aquino ng mga pribadong kontraktor upang magtayo ng di bababa sa 222 mga bunkhouse, na ang disenyo at katangian ay pinuna ng mga arkitekto at mga tagaplano sa konstruksyon na di-pantao at hindi pasado sa internasyunal na pamantayan. Bawat bunkhouse, na nagkakahalaga ng halos P1 milyon ay hahatiin sa 12 yunit na tig-wawalong metro kwadrado, na sinlaki lamang ng dalawang malalaking mesa.

Idiniin ng PKP na ang naiulat na malaking patong sa halaga ng konstruksyon ng mga bunkhouse sa Leyte ay hindi siyang unang kaso sa ilalim ng rehimeng Aquino. Noong maagang bahagi ng nakaraang taon, inilantad ng mga residente ng Compostela Valley ang napakamahal na bunkhouse na itinayo ng gubyernong Aquino para sa mga biktima ng Bagyong Pablo.

"Ang mababang klase, di pantao at napakamahal na mga bunkhouse sa Leyte ay isang grabeng insulto sa mga biktima ng superbagyong Yolanda," anang PKP.

"Ilampung libong katao ang patuloy na nabubuhay sa mga tolda at hinahadlangan na makapagtayo muli ng mga bahay sa dati nilang kinatitirikan na mapanlinlang na klinasipika ng gubyernong Aquino ang mga eryang ito bilang 'no-build zones' (lugar na di pwedeng pagtirikan ng bahay)," pagdidiin ng PKP. Sa utos ni Aquino, pinagbawalan ang mga taong magtayo ng mga bahay na 40 metro ang layo sa baybayin ng Samar at prubinsya ng Leyte, para diumano muling buhayin ang bakawan at ang buhay-tubig.

"Isang malaking kalokohan ang patakarang ito dahil malaon nang nabubuhay ang mga tao sa tabing-dagat na malusog ang bakawanan," anang PKP. "Ang totoo, ang maralitang mga mangingisda ang siya ngang taliba sa pangangalaga ng mga bakawanan, dahil sila ang lubos na nakababatid na mahusay na pangisdaan ang malusog na bakawanan."

"Ilampung libong pamilya ng maliliit na mangingisda at masang anakpawis ang napalayas sa kanilang mga tahanan at mga lugar na pinagtatrabahuhan ng no-build na patakaran ni Aquino, at nakatakda silang dumanas pang lalo ng matindi at di-makataong kundisyon sa mga bunkhouse na pagtatapunan sa kanila," anang PKP.

"Lubos na sinasamantala ni Aquino ang malawakang pagkawasak na dulot ng kamakailang superbagyo at iba pang bagyo upang makaakit at bigyang-matwid ang paglalaan ng malaking halaga ng pondo at ibuhos ito sa malalaking hayok-sa-tubong pribadong mga kumpanya sa negosyo, laluna sa mga malalapit sa naghaharing pangkatin," dagdag ng PKP.

"Ang mga lokal na malaking kapitalista at ang kanilang dayuhang tagapondo ay naglalaway sa pagbubukas ng pinto sa pamumuhunan ng rehimeng Aquino sa mga lugar na sinalanta ng superbagyo," anang PKP.

"Itinatanghal ni Aquino ang tinaguriang rehabilitasyon, subalit kailangan pang gumawa ito ng hakbang para harapin nang husto ang mga kagyat na problema ng mamamayan sa dagliang kabuhayan," anang PKP. "Ilan dito halimbawa, ang mamamayan ng Samar, Leyte, Panay, Negros, Bohol at iba pang lugar na sinalanta ng superbagyo ay naggigiit na akuin ng rehimeng Aquino ang mga utang ng maralitang mga magsasaka sa mga usurero."

"Pinapaalingawngaw ang sigaw para sa tunay na reporma sa lupa ng malawak na masang magsasaka," dagdag ng PKP. "Ginagawa ang lahat ng mga magsasaka at iba pang masang anakpawis sa mga lugar na sinalanta ng bagyo para ikampanya at makibaka para sa reporma sa lupa upang pababain ang upa sa lupa at ang mataas na interes sa pautang, itaas ang produksyon at makakuha ng makatarungang presyo para sa kanilang mga produkto."

"Nakikipagtulungan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa mamamayan upang organisahin ang mga kooperatiba sa paggawa at itayo ang mga komunal na sakahan para kolektibo nilang maharap ang napakalaking tungkulin ng muling pagbubuo ng kanilang mga buhay," anang PKP.