Nakikiramay ang PKP sa daan-daan libong biktima ng kalamidad sa Mindanao at Visayas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 16, 2014

Translation: CPP commiserates with hundreds of thousands of calamity victims in Mindanao and Visayas

Nakikiramay ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa daan-daang libong biktima ng malawakang baha at pagguho ng lupa sa malaking bahagi ng Mindanao at bahagi ng Kabisayaan na nagdulot ng pagkasira ng mga ari-arian at pananim at ibayong paghihirap sa mamamayan.

Nagdulot ng tuluy-tuloy na pag-ulan ang low pressure area na tumagal nang mahigit isang linggo. Ang walang-tigil na ulan ang nagpalaki sa lubos nang mabababaw na ilog at nagpabaha sa mga eryang residensyal, eryang agrikultural, mga kalsada at iba pang impraistruktura. Ilan sa mga binaha ay ang mga taniman kung saan pinagtayuan ng mga masisilungang tolda ng mga biktima ng kamakailang superbagyong Yolanda.

Ayon sa mga ulat ng mga kinauukulang yunit ng PKP at mga kumand ng BHB, pinakilos ang mga lokal na sangay ng Partido at mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryong komite sa baryo at interbaryo at mga organisasyong masa upang magbigay ng kagyat na tulong sa mga mamamayang biktima ng kalamidad.

Anang PKP, resulta ang malawakang pagbaha ng malawakang pagkalbo sa Mindanao at pagbabaw ng mga ilog at iba pang sistema ng daluyan ng tubig. Ang malalang pagkawasak ng kapaligiran ay resulta ng tuluy-tuloy na malakihang operasyon ng pagtotroso, pagmimina, plantasyon na nagsimula sapul nang ipataw ang kolonyal na paghahari ng US.

"Dapat papanagutin ang mga nakaraan at kasalukuyang gubyerno ng Pilipinas sa malawakang pagkawasak ng kapaligiran sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa," anang PKP. "Hanggang ngayon, patuloy na hinihikayat ng reaksyunaryong rehimeng Aquino ang pagpasok ng dayuhang malalaking kapitalista upang wasakin at dambungin ang kapaligiran. Wala namang anumang ginagawa ang rehimeng Aquino para muling buhayin ang kapaligiran upang maiwasan ang mapangwasak na epekto ng pag-ulan."

"Kaya makatarungan lamang at kailangan ng mga biktima ng kalamidad na igiit ang kumpensasyon sa anyo ng pagkaing pangkagipitan, pang-ekonomyang tulong at bayad-pinsala. Dapat nilang papanagutin ang rehimeng Aquino sa pagkabigo nitong garantiyahan ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan laban sa baha at pagguho ng lupa," anang PKP.

"Dapat nilang kundenahin ang umiiral na mga makamina, maka-plantasyon, at maka-pagtotrosong patakaran ng rehimeng Aquino at puspusang makibaka para palayasin ang malakihang mga mandarambong at mga mangwawasak ng kapaligiran at kabuhayan ng mamamayan," anang PKP.

"Dapat nilang ilantad ang mga burukratikong anomalya sa gawaing relief at rehabilitasyon at paalingawngawin ang apela sa mga dayuhang gubyerno at mga internasyunal na organisasyong panaklolo na iwasang padaaanin ang kanilang tulong sa batbat-ng-katiwaliang rehimeng Aquino," anang PKP. "Dapat itayo ng mamamayan ang kanilang nagsasariling depensang sibil at mga organisasyong pantugon sa sakuna upang pabilisin ang pagpasok ng mga suporta mula sa ibang bansa na direktang ipinapadala sa lugar."

"Sa panig nito, pinakikilos ang mga rebolusyonaryong pwersa upang magsagawa ng gawaing pan-relief sa mga lugar na apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga rebolusyonaryong komite sa ilalim ng demokratikong gubyernong bayan ay may tungkuling pabilisin ang pagpasok at pamamahagi ng suplay na pangkagipitan sa mga apektadong lugar," anang PKP. "Ang mamamayan sa mga baryong may mga komunal na bukirin na pinangangasiwaan ng kanilang sariling rebolusyonaryong gubyerno na may labis na ani ay maaaring magbigay ng dagliang tulong na pagkain sa iba pang apektadong baryo," pagdidiin ng PKP.