Oplan Bayanihan kag Negros first policy ni Maranon, gutom, dislokasyon ang bungahon!

Frank Fernandez
NDFP-Negros Island

Hulyo 7, 2013

Ang National Democratic Front – Negros kag mga alyadong organisasyon, nagatamyaw sa pumuluyong Negrosanon sg isa ka mapanghilway kag makahalangkat nga bag-ong tuig!

Kadungan man, nagasaludo ang NDF-Negros sa mga kadre kag katapu sg Partido Komunista sg Pilipinas – Marxismo Leninismo Maoismo (PKP-MLM) sa maduagon kg mabungahon  nga pagselebrar sg ika 45 nga Anibersaryo sa liwat nga pagkatukod sini.

Liwat naton ginbalikan ang aton mga inagihan sa 2013, ginpunpon ang mga leksyon kg nagkonsolida. Aton man ginpasidunggan ang mga pinalangga nga mga kaupod kag masa nga nangin martir sa pagsulong sg aton pungsodnon demokratikong rebolusyon.Ang tuig 2013 nangin tuman ka makahalangkat nga tuig para sa rebolusyonaryong kahublagan sa bilog Pilipinas. Ini ang tuig nga gintalana sg mersenaryong tropa sg Armed Forecs of the Philippines (AFP) kag sg ila amo nga US-Aquino nga Rehimen 2, nga pahinaon tubtob wasakon ang bilog rebong hublag paagi sa ila OPlan Bayanihan nga may whole of nation approach strategy.

Apang katulad sg nag-agi nga mga operation plan sg reaksyonaryong gobyerno, napaslawan lamang ini kag labi pa gani nagsindi ini sa kainit sg balatyagon sg pumuluyong Pilipino agud ipadayon ang paghimakas nga maangkon ang matuod nga repormang agraryo kg pungsodnon nga industriyallisasyon kadungan sg pagkahilway sa gapos sg pagkaulipon sa mga dumuluong monopolyong kapitalista, agalon mayduta kg dalagkung komprador burgesya.

Ang Philippine Development Plan (PDP)  o Public Private Partnership Program ni Aquino kag ang Negros First Policy sg agalon mayduta nga Gobernador nga si Alfredo Maranon, Jr. nagpabilin nga wala’y pulos kag sa baylo labi pa nga nagapalala sa kawad-on sg duta nga pangabuhian.

Ang mga proyekto sa idalum sg Negros First Policy ni Maranon katulad sg pagpadamu sg karnero kg baka, pagpatanom sg yellow corn,  dibersipikasyon sa gamit sg tubo halin sa kalamay  padulong sa ethanol kg iban pa nga produkto, pagpatanom sg kahoy para sa reporestasyon, pagtugot   sg plantasyon sg oil palm, rubber tree, pinya, ilabe na ang indi pagpamatuk sa dumuluong nga mapangwasak nga minahan sa kabukiran kg kabaybayonan.

Bangud sini nga mga proyekto, linibo ka mangunguma s Himamaylan City, Kabankalan City, Murcia, La Castellana, Candoni kag Sipalay, ang madislokar ang pangabuhian kag mawad-an sg kaseguruhan sa pagkaon ang bilog pumuluyo. Imbes tamnan sg humay, mais, utanon, kararuton kag iban pa, ang duta tamnan sg mga pangkomersyal nga produkto nga nagasabat sa kinahanglanon sg mga kapitalistang inbestor sa Pilipinas katulad sg Dole, Del Monte, Rain Forest Corporation,  mining, kag iban pa.

Engrande kag grandiosong  psywar nga operasyon kadungan ang operasyon combat ang ginahimo sg AFP sa Negros, nga ginaupdan sg Simbahan, mga rebisyunistang traidor,  lokal nga gobyerno, mga   despotikong agalon mayduta – dalagkung komprador burgesya.

Nagaarangkada man si Maranon sa pagpadayaw sg “kalinong kag kauswagan” idalum sa OPlan Bayanihan sg mersenaryong tropa sg 303rd Bgde sa Isla nga ginapamunuan sg berdugong si Jon Aying, agud hatagan proteksyon ang mga kapitalistang investor, dalagkung kompraddor burgesya kg mga aglon mayduta sa Negros. Humalin pa sg 2007 nga ginhimo prayoridad sa kontra-insurhensya nga kampanya militar sg mga reaksyonaryong rehimen ang Negros.

Apang sa sulod man sina nga mga tinuig, nagpabilin nga malig-on, pursigido kg ara sa posturang opensiba militar ang rebolusyonaryong hublag, rason nga sa baylo maghuyang kag mawasak ini, labi pa  nga nagsulong ang rebolusyon sa Pilipinas sa ubay sg Partido Komunista sg Pilipinas.

Wala epek sa pumuluyo ang magasto nga  programa sg AFP kg ni Maranon nga Provincial  Peace Integration Development Unit (ProvIDU). Nakahibalo ang pumuluyo nga ini nga programa para lamang patalangon kg intuon  ang pumuluyo sa matuod nga solusyon sa pigos kg mahimuslanon  nga kahimtangan. Indi malipod sa pumuluyo nga ang kalinong, katawhayan kg kauswagan maangkon lamang kun masolbar ang problema sa duta, kulang nga sweldo kg benepisyo, kakulang sg husto nga palamugnan kg puluy-an, kag iban pa.

Sa ProvIDU nga programa sg AFP,  ila man ginpadayaw ang pagdamu sg mga “rebel surrenderees” kag nagadaku man kuno ang ayuda diri sg gobyerno kag ang panawagan sa local nga peacetalks. Ini nga mga pahambog nga istorya, pasulit-sulit na lamang kg halos nagapamungol na ang pumuluyo.

Kalabanan sg ila ginapakilala nga mga “surrenderees” mga madugay na nagpahuway o ginpagwa sa NPA bangud iindi makauyat sa salsalon nga disiplina sg Pulang Hukbo kag ang iiban indi makaagwanta sa sakripisyo kg kabudlayan. May mga masa nga ginsiling sg 303rd mga surenderees. Apang ang matuod, sila mga pumuluyo nga nagtambong sa ginpatawag nga asembleya o medical mission sg AFP sa baryo. Sila ang ginpapirma sa attendance sheet kg gindeklarar na dayon  surenderees. Tuman gid kabutigon sg militar sa Negros!

Sa pihak nga bahin, isa na ka “certified traditional politician” (TRAPO) si Stephen Paduano a.k.a. Carapali  Lualhati, National Commander sg Revolutionary Proletarian Army (RPA). Dugang naman sa  listahan  sg mga manugtaghol sg US-Aquino nga Rehimen.  Time and again, ginpamatud-an sg mga rebisyunistang traidor ang pagkabangkarote kg kolaborasyunista nga linya nila. Isa na sila karon sa tigtaghol sg reaksyonaryong gobyerno kg mersenaryong militar batuk sa rebong hublag. Kabahin naman sila sa tigtib-ong sa kontra-pumuluyo nga programa kg proyekto sg reaksyonaryong gobyerno. Total naman ang ila pagsurender para makaangkon sg pondo nga gatasan nila Carapali paagi ssa proyekto nga ginhatag sg Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPPAP), halimbawa ang P36 milyones nga proyekto sa Brgy. Locotan, Kabankalan City, idalum sg PAMANA-CIDDS nga component nga  proyekto sg Oplan Bayanihan.

Lubos man ginapakamalaut ang aktibong partisipasyon sg  pila ka mga kaparian sa Church –Military - Police Advisory Group (CMPAG) batuk sa rebong hublag. Kabahin sila sa black propaganda machinery sg AFP agud patalangon ang pumuluyo sa  matuod nga kahimtangan kag ang solusyon nga rebolusyon. Instrumento sila sa pagpalayas sa rebong hublag sa lugar paagi sa ila peke nga “sona sg kalinong”. Ila ginapunggan ang paghimakas sg pumuluyo batuk sa pagpang-agaw duta sg mga minahan kg plantasyon sg oil palm kg rubber tree.

Maathag paslaw gihapon ang ila pagtinguha batuk sa rebong hublag.  Gani, si Patrimonio sg 302nd Bgde ang naghangyo na nga i-extend pa ang ila pagprayoridad sa Negros sulod sg bisan na lang 6 ka bulan bangud wala pa nila nalab-ot ang ila katuyuan nga wasakon ang hublag sa Negros.

Bisan ano pa nga mga padayaw kag pahambog sg reaksyonaryong gobyerno  kag militar, magabaskog kag magasulong na lang gid ang pungsodnon demokratikong rebolusyon tubtob sa kadalaga-an. Ginapalig-on ini sg ideolohiya sg MLM kag ginapanday sa matutom nga pagpakig-away sg masa batuk sa mahimuslan on kag mapiguson nga sistemang mala-kolonyal kag malapyudal.