Sinusuportahan ng PKP ang apela na huwag idaan ang tulong mula sa ibang bansa sa korap na rehimeng Aquino

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 15, 2013

Translation: CPP supports appeal not to course international aid through corrupt Aquino regime

Sinuportahan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang apela ng sambayanang Pilipino sa mga dayuhang gubyerno at sa mga internasyunal na ahensyang panaklolo at pampinansya na nais tumulong sa milyun-milyong biktima ng superbagyong Yolanda (Haiyan) at iba pang kalamidad sa Pilipinas na huwag idaan ang kanilang tulong sa batbat-ng-katiwaliang rehimeng Aquino at sa halip ay direktang makipagtulungan sa mga organisasyong nagsasagawa ng gawaing rehabilitasyon sa mga lugar mismo.

Sa mahigit dalawang buwan, tumatanggap ang Pilipinas ng daan milyong pisong tulong, na karamihan ay upisyal na idinadaan ng mga dayuhang gubyerno at mga internasyunal na ahensyang panaklolo sa gubyernong Aquino.

"Gayunpaman, madalang pa sa patak ng ulan ang tulong mula sa ibang bansa na umabot sa mga lugar na dumanas ng grabeng pagkasalanta," pagdidiin ng PKP. "Malaganap na binabatikos ang lubuhang napakabagal, palpak at kulang na kulang na tugon ng rehimeng Aquino sa superbagyong Yolanda at iba pang kalamidad."

"Ang totoo, malaking bahagi ng mga sinalantang lugar ng superbagyo, laluna na yaong mga mabubundok na interyor na lugar ay wala pang natatanggap na mga relief goods mula sa rehimeng Aquino dahil ang operasyon nito ay limitado lamang sa mga syudad at mga lugar na malapit sa mga haywey."

"Kinukundena ang burukarata kapitalisang rehimeng Aquino sa pagkabigong tiyakin na lahat ng dayuhang tulong na dumadaan sa kamay nito ay makararating sa dapat na makatanggap." Sa kalagitnaan ng Disyembre, ang mga tulong na pinaniniwalaang kabilang sa mga pakete ng tulong mula sa ibang bansa na dumating sa Pilipinas, kabilang ang mga karneng de-lata at mga rasyong pangkagipitan, ay nakitang ibinibenta sa mga tindahan maging sa mga lansangan ng Metro Manila.

Kamakailan, natuklasan ng mga ahensyang internasyunal na ang mga bunkhouse (bahay-tulugan) na niyayari ng gubyerno para sa mga biktima ng kalamidad ay mahuhuna at napakamahal. Higit pa, habang niyayari ang mga bunkhouse na dapat sana'y magiging silungan ng mga biktima ng bagyo, pinipigilan naman ng rehimeng Aquino ang mamamayan, laluna ang mga mangingisda, na muling magtayo ng mga bahay sa baybaying dagat, na epektibong nagpalayas sa kanila mula sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan.

"Dahil ang malaking halaga ng tulong mula sa ibang bansa, kapwa sa anyong materyal at salapi, ay hindi isinasailalim sa pagtutuos ng kwenta, pinakabulnerable ito sa mga mandarambong na mga nakaabang sa loob ng gubyernong Aquino," anang PKP. "Sa ilalim ng rehimeng Aquino, hindi makasisiguro na makararating ang tulong mula sa ibang bansa sa mamamayan."

"Kaya, sinusuportahan ng PKP ang paninindigan ng sambayanang Pilipino at hinihikayat ang mga gubyernong dayuhan, internasyunal na organisasyon panaklolo, mga private foundation at mga indibidwal na nagbibigay ng tulong na iwasan ang batbat-ng-katiwaliang rehimeng Aquino at sa halip ay direktang makipagtulungan sa mga organisasyong pan-relief na tuwirang kasama ng masa na direkatang nagtatrabaho sa mga komunidad at nag-oorganisa sa mamamayan upang tulungan silang kolektibong makibaka para makapagsimula muli mula sa pagkasalanta at magnormalisa ang kanilang mga buhay."

"Ang Bagong Hukbong Bayan, ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa na nasa ilalim ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang mga komite sa baryo at interbaryo ng demokratikong gubyernong bayan ay tumatumulong din sa pagdadala ng tulong relief at sa pagtustos ng rehabilistasyon direkta sa mga komunidad ng mga magsasaka at mangingisda na puspusang nasalanta ng mga nakaraang bagyo," anang PKP.

"Mas pinahihirapan ng batbat-ng-korapsyong rehimeng Aquino ang mamamayan na pagtagumpayan ang pagkasalanta," anang PKP. "Bigo itong maglaan ng sapat na rekurso para sa gawaing rehabilitasyon ng mamamayan sa batayang antas at sa halip ay inilaan ang rekursong ito para sa kapakinabangan ng mga hayok sa tubong malalaking negosyo at iba pang dayuhang mamumuhunan."

"Iniutos pa ni Aquino ang pagpapaigting ng mga operasyong militar sa mga lugar na sinalanta ng bagyo na tumatarget sa masang magsasaka at masang anakpawis na naglulunsad ng pakikibaka para sa reporma sa lupa at pangisdaan, na naggigiit na pagbawas na utang mula mga usurero at kolektibong nagtatrabaho upang pataasin ang produksyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga kolektiba sa paggawa."

"Nagsisiklab sa galit ang sambayanang Pilipino hindi lamang sa harap ng ipinakikita ng rehimeng Aquino na kriminal na kapabayaan sa harap ng malalang natural na kalamidad, kundi pati na rin kung papaano pinakikinabangan pa nito ang kanilang pagdurusa nila at sinasamantala ang pagkasalanta bilang oportunidad para sa korapsyon at tubo.