SWS overdoes survey manipulation in claiming Yolanda victims satisfied with Aquino—CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 25, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today asserted that the Social Weather Stations (SWS) has outdone itself in manipulating the results of its pro-Aquino surveys by claiming that 73% of Yolanda victims are “satisfied” with the Aquino government’s performance when asked during the first week of December.

“This time, the SWS has overdone the manipulation of its survey and completely discredited itself when it claimed that a large majority of Yolanda victims graded Aquino as ‘very good’ at a time when the greater part of the population of Tacloban and other areas devastated by the supertyphoon were suffering gravely from the Aquino regime’s unprecendented incompetence in delivering relief, and anomalies in handling foreign aid and corruption in rehabilitation work had already become apparent.”

“Aquino’s officials are making use of the survey to make false claims that it has succeeded in delivering aid and rehabilitation projects to the victims of the supertyphoon to cover up persistent reports pointing to its utter failure to address the urgent and long-term needs of the people, including its failure to provide 95% of Tacloban with electricity almost three months since Yolanda,” said the CPP.

“People in Tacloban and the rest of the areas devastated by Yolanda are growing increasingly desperate as their families continue to suffer from lack of employment, commerce, education and medical facilities and other essential facilities,” said the CPP. “Worse, the Aquino regime has imposed such oppressive policies as prohibiting the people, especially hundreds of thousands of poor fisherfolk, from rebuilding their homes.”

“Aquino’s so-called rehabilitation program is mostly geared towards serving the needs of the business operations of the big bourgeois compradors who have been supportive of the Aquino regime,” pointed out the CPP. “The majority of poor peasants, poor fisherfolk and other middle class working people are being left out made to fend for themselves. They are being asked to wait for the supposed benefits of the rehabilitation projects to trickle down to them.”

“The people of Tacloban and the other Visayan regions devastated by Yolanda, however, can not be made to wait while they have no work and no funds with which to support their families,” said the CPP. “Their seething anger is bound to explode as Aquino continues to falter in delivering the promised rehabilitation and makes false claims in public to cover up his criminal incompetence.”

“Malacañang’s expert public opinion manipulators have been working with the so-called survey outfits to come up with false polls to cover up and counter the increasing isolation of the Aquino regime,” said the CPP. “Over the past three years, it has been clear that the SWS, as well as the Pulse Asia, have been serving the political agenda of the Aquino regime, serving one survey after another that make constant claims of high satisfaction ratings for Aquino,” said the CPP.

“Pulse Asia presents itself as an unapologetic survey manipulator for Aquino run by the yellow media gang, while the SWS, which has actually interlocked ownership with Pulse Asia, presents itself as being a bit more credible, by coming up with surveys that are a bit less aggrandizing to Aquino, but which are nonetheless manipulated to make Aquino look extremely popular,” pointed out the CPP.


---------------------

Pilipino Version: 


Sumobra ang pambabaluktot ng SWS sa sarbey na nagsasabing ang mga biktima ng Yolanda ay kuntento kay Aquino--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 25, 2014

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas na dinaig ng Social Weather Stations (SWS) ang sarili nito sa pagmamanipula ng resulta ng mga sarbey nitong maka-Aquino nang sinabing 73% ng mga biktima ng bagyong Yolanda ay nasisiyahan sa trabaho ng gubyernong Aquino noong unang linggo ng Diyembre.

"Sa pagkakataong ito, labis-labis ang manipulasyon ng SWS sa sarbey nito at ganap na sinira ang sarili sa pagsasabing binigyan ng malaking mayorya ng mga biktima ng bagyong Yolanda ng gradong 'very good' si Aquino sa panahong litaw na litaw na ang kalakhang bahagi ng populasyon ng Tacloban at iba pang lugar na sinalanta ng superbagyo ay matinding nagdurusa sa walang kaparis na kapabayaan ng rehimeng Aquino sa paghahatid ng relief, at mga anomalya sa paghawak ng dayuhang tulong at korapsyon sa gawaing rehabilitasyon."

"Ginagamit ng mga upisyal ni Aquino ang sarbey upang ipaghambog na nagtagumpay ito sa paghahatid ng tulong at sa mga proyektong rehabilitasyon sa mga biktima ng superbagyo para pagtakpan ang paulit-ulit na ulat na nagdidiin sa tahasang kabiguan nitong harapin ang kagyat at pangmatagalang pangangailangan ng taumbayan, kabilang ang pananatiling walang kuryente ng 95% ng buong Tacloban matapos ang halos tatlong buwan mula nang tumama ang bagyong Yolanda," anang PKP.

"Nawawalan na halos ng pag-asa ang mamamayan ng Tacloban at iba pang lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda habang patuloy na dumaranas ang mga pamilya nila ng kawalan ng trabaho, mga pasilidad sa kalakalan, edukasyon at medikal at iba pang esensyal na pasilidad," anang PKP. "Ang malala pa, nagpataw ang rehimeng Aquino ng mapang-aping mga patakaran tulad ng pagbabawal sa mamamayan, laluna na yaong daan libong maliliit na mangingisda, na muling makapagtayo ng kanilang mga tahanan."

"Ang tinaguriang programa sa rehabilitasyon ni Aquino ay karaniwang nagsisilbi sa mga operasyon ng negosyo ng malalaking burgesya kumprador na tagasuporta ng rehimeng Aquino," pagdidiin ng PKP. "Mayorya ng maralitang magsasaka, maliliit na mangingisda at iba pang nagsisikap na mga panggitnang-uri iniwang mag-isa. Pinaasa silang maaambunan din ng diumanong benepisyo ng mga proyektong panrehabilitasyon."

"Hindi na maaaring makapaghintay pa ang mamamayan ng Tacloban at iba pang rehiyon sa Kabisayaan na sinalanta ng bagyong Yolanda habang wala silang hanapbuhay at pera na pansuporta sa mga pamilya nila," anang PKP. "Sasambulat na ang kimkim nilang galit sa gitna ng padaskul-daskol na paghahatid ni Aquino ng ipinangakong rehabilitasyon at pagsisinungaling sa publiko upang pagtakpan ang kanyang kriminal na kapabayaan."

"Nakikipagtulungan ang mga eksperto ng Malacañang sa pagmamanipula ng opinyong publiko sa mga kumpanya sa pagsasarbey upang makapaglabas ito ng mga binaluktot na sarbey para pagtakpan at salagin ang nagpapatuloy na pagkahiwalay ng rehimeng Aquino," anang PKP. "Sa nakaraang tatlong taon, malinaw na ang SWS, maging ang Pulse Asia, ay nangagsisilbi sa pampulitikang adyenda ng rehimeng Aquino, na nagpapalabas ng mga sarbey na palaging nagsasabi ng mataas na tantos ng nasisiyahan kay Aquino," anang PKP.

"Lantarang ipinakikita ng Pulse Asia ang sarili bilang tagamanipula ng sarbey para kay Aquino na pinatatakbo ng kanyang yellow army, habang inilalarawan naman ang SWS, na sa aktwal ay pinatatakbo rin ng ilang nagpapatakbo sa Pulse Asia, bilang mas kapani-paniwala, sa pamamagitan ng paglalabas ng sarbey na di singsipsip kay Aquino, subalit manipulado pa rin para palabasing sobrang popular si Aquino," pagdidiin ng PKP.