Yayanigin ng ngitngit ng bayan ang rehimeng Aquino sa 2014--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2013

Translation: Aquino regime is bound to be rocked by people's anger in 2014--CPP


Tinatanaw ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mas makapangyarihang mga pakikibakang masa laban sa rehimeng Aquino sa 2014 dahil patuloy na ginagatungan ng huli ang ngitngit ng bayan dahil sa malawakan nitong korapsyon, lumalalang kundisyong pang-ekonomya, di-masawatang pagkawasak ng kapaligiran, bulag na pagpapakatuta sa mga imperyalistang US at sa tahasang pagkabigong harapin ang mga kagyat na pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng likas at likha ng taong mga sakuna.

"Labis na ikinababalisa ng sambayanang Pilipino ang mga pang-ekonomyang prayoridad ng rehimeng Aquino na pangunahing nagsisilbi sa interes ng mga dayuhang kumpanya at ng kanilang lokal na malalaking katuwang sa negosyo, malalaking panginoong maylupa tulad ng angkang Aquino-Cojuangco at mga parasitikong burukarata kapitalista," anang PKP.

"Habang ligtas ang naghaharing uri sa krisis sa ekonomya, mayorya ng sambayanang Pilipino ay nasasadlak sa lumalalang kawalang hanapbuhay, ibayong pagbaba ng tunay na sahod, pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, gas, at iba pang saligang produkto, papalalang kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan at pangkawasak ng kapaligiran," anang PKP.

"Ang pagsalubong sa bagong taon ng panibagong pagtaas ng krudo at presyo ng langis at ng bagong pagtaas ng buwis na ipinataw sa sigarilyo at iba pang produkto ay pasilip sa mas matinding pagdurusang haharapin ng sambayanang Pilipino sa darating na taon," anang PKP.

"Napako lahat ang mga pangako ni Aquino na malinis na gubyerno at reporma. Ang retorika ni Aquino ng 'pag-asa' ay puspusang itinakwil at ibinasura ng laganap na sinisismo sa hanay ng uring anakpawis at maging sa panggitnang uri ng maliliit na propesyunal, guro, empleyado ng gubyerno, estudyante, tagamidya at maliliit at panggitnang negosyante."

"May lumalakas na sigaw para sa pagpapatalsik kay Aquino laluna matapos itong malantad bilang Hari ng Pork Barrel at ng kanyang kriminal na kabiguang paghandaan ang superbagyong Yolanda at mabilis na kumilos para harapin ang pangkagipitang pangangailangan ng mamamayan matapos ang malawakang pagkasalanta," anang PKP.

"Magiging pinakamakitid na target si Aquino ng protestang masa habang lalong nasisilip ng mamamayan sa manipis niyang belo ang kanyang pangmidyang mga gimik na pang-PR at mga tahasang kasinungalingang ginagawa ng kanyang yellow army ng mga nagmamanipula sa midya at mga sarbey," dagdag ng PKP.

"Sa nakaraang taon, hindi maiwasan ni Aquino na malagay sa sentro ng sigwa ng protestang bayan laban sa tiwaling sistema ng pork barrel, dahil sa pilit niyang pagtatanggol ng pork barrel ng MalacaƱang na umaabot ng ilandaang bilyong piso kahit walang aytem sa badyet," pagdidiin ng PKP. "Habang ipinamamarali ang paglaban sa korapsyon, ipinagtatanggol ni Aquino ang tiwaling sistema ng paggasta ng pondo na solo niyang kapasyahan, na ginagamit niya para langisan ang mga burukrata kapitalista at bilhin ang kanilang pampulitikang katapatan."

"Katatangian ang susunod na tatlong taon ng mga desperadong hakbang ng naghaharing pangkatin upang manatili sa poder sa harap ng papalakas na sigaw na patalsikin si Aquino sa poder," anang PKP. "Sunud-sunod ang isasagawa nitong maniobrang pampulitika at pang-militar upang tiyakin ang pananatili ng mga kaalayado ni Aquino sa poder sa imbing pagtatangkang mailigtas siya sa kriminal na prosekusyon para sa mga malalalang krimen ng malawakang panunuhol at pandarambong, maging sa krimen laban sa sangkatauhan na nagawa ng kanyang armadong pwersa sa ilalim ng kampanya ng panunupil ng Oplan Bayanihan."

"Nananatiling mapagbantay ang sambayanang Pilipino sa mga maniobra upang amyendahan ang konstitusyon ng 1987 upang maging mas masunurin ito sa mga kundisyong itinakda ng mga imperyalistang US para sa pagsapi ng Pilipinas sa Trans-Pacific Partnership Agreement," dagdag ng PKP. "Tahimik na tagasuporta si Aquino ng chacha hindi lamang para tumalima sa mga dikta ng US, kundi para mailusot ang sistema ng alokasyong pork barrel na idineklarang di-konstitusyunal kamakailan ng reaksyunaryong Korte Suprema, at upang tanggalin ang pagbabawal laban sa magkakasunod na termino ng panunungkulan."

"Nakatakdang paigtingin ng US ang pagtatayo ng mga base militar nito sa Pilipinas at ang pagpapalaki pang lalo ng presensyang militar nito sa bansa, na mas malaki na kaysa noong mga nakaraang taon sa usapin ng bilang ng mga pagdaong at pagpasok ng mga tropa nito, aircraft carriers, eroplanong pandigma at iba pang makinaryang pandigma."

"Sa suporta ng US, sasandig ang rehimeng Aquino sa panunupil militar upang apulain ang malakihang pag-aalsa ng mamamayan laban sa katiwalian nito, pagpapakatuta at anti-mamamayang mga patakarang pang-ekonomya," anang PKP.

"Sa direksyon ng PKP, maglulunsad ng mas madalas na mga taktikal na opensiba ang Bagong Hukbong Bayan upang durugin ang mahihinang yunit ng kaaway at makasamsam ng mas maraming armas," pagdidiin ng PKP. "Sa taong ito, bawat kumand ng BHB ay dapat magsikhay na lagpasan ang dating dami ng sandatang nakumpiska sa reaksyunaryong pwersang militar, paramilitar at pulisya."

"Habang papatapos na ang 2013, depinido nating maidedeklara ang pagkagapi sa Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino na bigo sa mga idineklara nitong layuning pawangsaysay ang armadong lakas ng Bagong Hukbong Bayan sa kalagitnaan ng taong ito," anang PKP.

"Dapat idirihe ng PKP ang pagpapalakas ng digmang bayan sa buong bansa, pamunuan ang pagpapaigting rebolusyonaryong armadong pakikibaka habang naglulunsad ng malawakang mga kampanya sa reporma sa lupa  at ng pagpapalakas ng baseng masa nito at pagtatayo ng mga istruktura ng demokratikong gubyernong bayan."