CPP demands release of JASIG-protected NDFP peace consultant in Bicol

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

February 19, 2014
(with translation in Pilipino)

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the successive arrests of NDFP Bicol Region peace consultant George Villacorta Geluz and a member of the NDFP-Bicol peace staff Silvestre Layones. Geluz was arrested in Gumaca, Quezon at around 11 pm of February 8, while Layones was accosted in the early morning hours later outside Naga City.

"The arrest of another NDFP peace consultant and a member of the NDFP peace staff comprise further blows by the Aquino regime on peace negotiations with the NDFP and exemplify its gross contempt of efforts in resolving the roots of the raging civil war," said the CPP.

The CPP asserted that the arrests of Geluz and Layones are in direct violation of the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) which secures personages involved in peace negotiations against surveillance, arrest, incarceration, prosecution and other punitive acts. The JASIG was signed both by the NDFP and the GPH in 1995 in order to create conditions favorable for peace talks."The Aquino regime has repeatedly violated the JASIG in arresting NDFP consultants and refusing to release them in accordance with the agreement," said the CPP. "By prolonging the detention of NDFP peace consultants, refusing to recognize their rights under JASIG and charging them with common crimes in order to conceal the political nature of their arrests, Aquino has effectively hostaged the peace negotiations in the vain hope of compelling the NDFP to surrender to the reactionary regime."

According to CPP records, Geluz is among the peace consultants of the NDFP holding documents of identification. As his assistant, Layones is also extended protection by the JASIG.

The CPP demands the immediate release of Geluz and Layones. "All trumped-up criminal charges filed against Geluz must be immediately withdrawn." Layones, meanwhile, has yet to be informed of the criminal charges against him.

Citing reports by the NDFP in Bicol, the CPP said both Geluz and Layones were busy conducting a series of consultations with the destitute people of Bicol, in order to draw attention to their urgent demands which should be addressed in peace negotiations with the Government of the Republic of the Philippines (GPH), specifically on the Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER).

With Geluz's arrest, there are now 12 NDFP peace consultants incarcerated as political detainees. NDFP Cebu consultant Ramon Patriarca was recently released after five years of detention when local courts dismissed rebellion charges filed against him.


____________________________


Palayain ang konsultant ng NDFP-Bicol sa usapang pangkapayapaan na protektado ng JASIG -- PKP


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang magkasunod na pag-aresto sa mga konsultant ng NDFP-Bicol sa usapang pangkapayapaan na si George Villacorta Geluz at isang myembro ng istap ng NDFP-Bicol sa usapan na si Silvestre Layones. Inaresto si Geluz sa Gumaca, Quezon bandang 11 n.g. noong Pebrero 8, habang kasunod na dinakip naman si Layones noong madaling araw sa labas ng Naga City.

"Ang pag-aresto sa isa na namang konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan at myembro ng istap ng NDFP sa usapan ay dagdag na pagbira ng rehimeng Aquino sa negosasyong pangkapayapaan sa NDFP at halimbawa ng lansakan nitong paglapastangan sa mga pagsisikap na resolbahin ang mga ugat ng nag-aalimpuyong gera sibil," anang PKP.

Iginiit ng PKP na ang pag-aresto kay Geluz at Layones ay direktang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbibigay ng katiyakan sa mga tauhang sangkot sa negosasyong pangkapayapaan laban sa paniniktik, pag-aresto, pagkapiit, prosekusyon at iba pang aksyong pamarusa. Ang JASIG ay kapwa nilagdaan ng NDFP at GPH noong 1995 para likhain ang paborableng kundisyon sa usapang pangkapayapaan.

"Paulit-ulit na nilalabag ng rehimeng Aquino ang JASIG sa pang-aaresto ng mga konsultant ng NDFP at sa pagtangging palayain sila sang-ayon sa kasunduan," anang PKP. "Sa pamamagitan ng pagpapalawig ng detensyon ng mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan, sa pagtangging kilalanin ang kanilang karapatan sa ilalim ng JASIG at sa pagsasampa sa kanila ng karaniwang mga krimen upang ilingid ang pampulitikang katangian ng kanilang pagkaaresto, epektibong hino-hostage ni Aquino ang negosasyong pangkapayapaan sa imbing pagtatangkang pwersahin ang NDFP na sumuko sa reaksyunaryong rehimen."

Ayon sa mga tala ng PKP, isa si Geluz sa mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan na may hawak ng dokumento ng pagkakakilanlan. Bilang kanyang asistant, sinasaklaw rin si Layones ng proteksyon ng JASIG.

Iginigiit ng PKP ang kagyat na pagpapalaya kina Geluz at Layones. "Lahat ng gawa-gawang kasong kriminal na isinampa kay Geluz ay dapat dagliang iatras." Samantala, hindi pa naipababatid kay Layones kung anong mga kaso laban sa kanya.

Sa mga ulat ng NDFP-Bicol, ayon sa PKP, sina Geluz at Layones ay abala sa pagkokondukta ng serye ng mga konsultasyon sa mga dukhang mamamayan ng Bicol upang mabigyang pansin ang kanilang kagyat na kahilingan na dapat harapin sa negosasyong pangkapayapaan sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH), partikular ang hinggil sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) [Komprehensibong Kasunduan hinggil sa mga Repormang Sosyo-Ekonomiko].

Sa pag-aresto kay Geluz, mayroon pang 12 konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan na nakakulong bilang mga bilanggong pulitikal. Si Ramon Patriarca, konsultant ng NDFP Cebu ay pinalaya kamakailan matapos ang limang taong pagkakakulong nang ibasura ng lokal na hukuman ang kasong rebelyong isinampa sa kanya.