Gamitin ang mga aral ng EDSA 1986 upang patalsikin ang rehimeng US-Aquino

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 25, 2014

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa pagbabalik-tanaw sa pag-aalsang EDSA ng 1986. May kakaibang kabuluhan ang pagdiriwang ng EDSA ng 1986 ngayong taon sa harap ng lumalakas na panawagan ng pagpapatalsik sa rehimeng US-Aquino.

Matapos ang tatlong taon ng mga kasinungalingan, korapsyon, pagpapakatuta, pang-aapi at brutalidad, muling itinutulak ng rehimeng US-Aquino ang sambayanang Pilipino na gamitin ang kanilang demokratikong kapangyarihan upang magsagawa ng direktang aksyong pulitikal para baguhin ang rehimen sa naghaharing sistema.

Mayroon pang dalawang taon ang sambayang Pilipino bago ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng pag-aalsang EDSA sa 2016 upang maglunsad ng lahatang-panig na kampanya para patalsikin ang rehimeng US-Aquino. Dapat buong husay nilang gamitin ang kanilang organisadong lakas sa propaganda, pag-oorganisa at pagpapakilos upang mabilis na mapaigting ang pakikibakanag masa sa loob ng relatibong maikling istorikong pagkakatong ito.

Dapat puspusan silang magsagawa ng edukasyong pulitikal upang ilantad ang bulok na anti-mamamayan at maka-imperyalistang rehimeng pinamumunuan ni Benigno Aquino III. Dapat walang pagod nilang ilantad at batikusin ang korapsyon sa mabilis na pagpapalawak ng negosyo ng malalaking burges kumprador na kroni ni Aquino sa harap ng malawakang pagdarahop at gutom. Dapat nilang ilantad ang kanyang mga pulitikal na pabor; ang pagtangkilik sa mga sindikatong kriminal na may kontrol sa ismagling ng mga kalakal at pag-iwas sa buwis.

Dapat nilang iprotesta ang pagtaas ng halaga ng serbisyong pangkalusugan na resulta ng pribatisasyon ng mga pampublikong ospital; ang patuloy na pagkakait ng edukasyon na resulta ng pag-abandona ng estado sa edukasyon at komersyalisasyon ng edukasyon; ang pagtaas ng halaga ng elektrisidad, tubig, langis, transportasyon at iba pang publikong yutilidad na resulta ng nagpapatuloy na patakarang deregulasyon. Dapat nilang batikusin ang kriminal na pagpapabaya ni Aquino sa milyun-milyong mamamayang nagdurusa dahil sa pagkasalantang dulot ng pinakahuling mga bagyo. Dapat panagutan ni Aquino ang kriminal na pagkabigo ng kanyang rehimen na maglagay ng sapat na sistema ng babala na naging sanhi ng pagkamatay ng libu-libo sa mga nakaraang kalamidad.

Dapat nilang batikusin ang rehimeng Aquino sa pagpapataw ng patakaran ng pagpapako ng sahod sa harap ng pumapaimbulog na halaga ng pamumuhay. Dapat nilang ilantad ang malawakang pangangamkam ng lupa at monopolisasyon ng malalaking panginoong maylupa at mga operasyon ng malalaking plantasyon. Dapat nilang paalingawngawin ang kanilang kahilingan para sa reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

Dapat walang-humpay nilang ilantad at kundenahin ang malawakang pang-aabuso sa mga karapatang-tao, laluna ang mga paglabag sa karapatan ng mga bata, sa paggamit ng panunupil militar sa mamamayan. Dapat nilang ilantad ang mga kasinungalingang nasa likod ng mga retorika ni Aquino sa kapayapaan at igiit na harapin nito nang lubos ang mga ugat ng gera sibil sa pamamagitan ng negosasyong pulitikal.

Dapat magkahugis ang kampanyang ilantad, labanan at patalsikin ang rehimeng US-Aquino sa malawakang talakayang pulitikal at mga aktibidad na humaharap sa mga umiiral na suliranin ng sambayanan.

Ang mga organisador ng kampanya sa National Capital Region at iba pang sentrong lunsod ay dapat buong-sikhay na abutin ang milyun-milyong mamamayan upang sila'y imulat, organisahin at pakilusin. Maaari nilang pakilusin ang libu-libong aktibistang pulitikal bilang siyang hukbo ng mga propagandista at planuhin ang mabilis na pagpapalawak ng hukbo ng mga bagong aktibista. Maaaring buuin sa mga pangkat ng 3-7 katao ang mga aktibista para sa propaganda at pag-oorganisa at estratehikong italaga sa mga paaralan, pabrika, upisina at mga komunidad, maging sa mga mall, parke, palengke at iba pang lugar kung saan nagtitipon ang mamamayan.

Dapat mahasa ang kakayanang pulitikal ng mga aktibista sa mga pagsasanay sa mga umiiral na isyung naglalantad sa rehimeng Aquino. Kailangan nilang matalas na suriin ang mga isyu at ilantad ang panlalansi ng mga ekspertong tagamanipula ng PR ni Aquino. Dapat silang magpakabihasa sa pagtangan sa mga prinsipyo ng linyang masa upang epektibong mapag-ugnay ang mga lokal na isyu at kalagayan ng mamamayan sa mas malalaki at pangkalahatang isyu.

Dapat mapangahas at mapanlikhang pangunahan ng mga pangkat na ito ang mga seminar na pang-edukasyon at mga talakayang pulitikal sa hanay ng mamamayan, paggamit ng lahat na posibleng anyo ng propaganda--mula sa pagpopolyeto, pagtatalumpati, pagsasagawa ng mga talakayan sa kanto, pagbabahay-bahay o kwarto-kwarto--upang itaas ang demokratikong kamalayan at determinasyon ng mamamayan para ipagtanggol at isulong ang kanilang interes at tutulan at labanan ang rehimeng US-Aquino.

Ang hanay ng mga kabataang aktibistang galing sa iba't ibang tipo ng organisasyong demokratiko at patriyotiko ay dapat mamaksimisa bilang malaking kwerpo ng mga propagandista at tagapagpakilos. Dapat nilang pakawalan ang sigla ng kabataan at maging huwaran ng walang kapagurang mga propagandista. Maaari nilang pangunahan ang malawakang kilusang propaganda sa loob at labas ng mga kampus na naglalantad ng papalalang sakit ng lipunan sa ilalim rehimeng US-Aquino at manawagan sa sambayanan upang ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng direkta at kolektibong aksyong pulitikal.

Sa kasaysayan, dalawang beses nang nagtagumpay ang sambayanang Pilipino sa paggamit ng kapangyarihan ng ligal na direktang aksyong pampulitika upang magkaroon ng pagpapalit ng rehimen: sa pagpapatalsik sa pasistang diktadurang Marcos noong 1986 at ang korap na rehimeng Estrada noong 2001. Ang gayong direktang aksyong pulitikal sa pamamagitan ng demokratikong kilusang masa ng mamamayan ay isinagawa sa loob ng hangganan ng ligal na sistemang pulitikal. Bagamat limitado sa pagbabago sa loob ng naghaharing sistema, ang gayong direktang aksyong pulitikal ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan, naglalagay sa kanila sa pusisyon para ibayong makaimpluwensya sa patakaran at itransporma ang kanilang kamalayan para hangarin ang radikal na transpormasyon ng namamayaning kaayusang panlipunan.

Gayon ang impak ng pagrebolusyonisa ng direktang aksyong pulitikal kapwa ng EDSA 1986 at 2001. Kung kaya, ang naghaharing reaksyunaryong uri, laluna ang pangkating nasa poder, ay walang tigil sa pagtatangkang palabuin ang malalim na kabuluhan ng pag-aalsang people power sa EDSA noong nakaraan. Binabaluktot nila ang gamit ng terminong "people power" na para lang "horsepower" at naghahangad na magkaroon ng demokratikong kahulugan ng pag-aalsa sa layuning gawin itong isang walang-saysay na pirasong pandisplay sa museo.

Ginagamit ng mga reaksyunaryong uri ang "diwa ng EDSA" subalit pinipigilan ang sambayanang Pilipino sa ibayong paglulunsad ng direktang aksyong pulitikal. Ngayong taon, ibayong isinulong ni Aquino ang pagpuril sa kahulugan ng EDSA sa pamamagitan ng pagsasabi sa mamamayan na magkaisa, hindi bilang isang direktang aktong pulitikal, ngunit para "harapin ang mga natural na hamon." Malaon nang inaangkin ng mga Aquino ang pamana ng pag-aalsang EDSA sa layong palabuin ang papel na ginampanan ng mamamayan at ng kanilang mga pwersang demokratiko at patriyotiko. Ang layunin ng mga Aquino ay hindi para palakasin ang demokratikong pampulitikang kapangyarihan ng sambayanan, kundi, para supilin ito.

Naghahapag ang kasaysayan sa sambayanang Pilipino ng pambihirang pagkakataon upang muling igiit ang kahulugang progresibo at demokratiko ng pag-aalsang EDSA ng 1986 at gamitin ang mga aral nito upang patalsikin ang naghaharing pangkating Aquino.