Ibigwas ang Lakas ng Kilusang Kabataan at Sambayanan sa Daluyong na Dudurog sa Bulok na Sistema

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
Pebrero 19, 2014

Pahayag sa Okasyon ng Launching ng Pagdiriwang ng Ika-50 taon ng KM na may temang: “Maghimagsik ay Makatarungan”

Tayo ay nalilipos ng kagalakan at diwang makabayan sa okasyon ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan. Binabati natin ang lahat ng balangay at buong kasapian ng KM na kumikilos sa mga paaralan at unibersidad, sa mga sakahan at kanayunan, pagawaan at empresa, sa mga komunidad, at kung saan man may konsentrasyon ng kabataan sa loob man o labas ng bansa.

Iniaalay natin ang ating pagdiriwang sa martir ng kabataan at sambayanan. Saludo ang KM sa inyong kadakilaan. Hinding-hindi mawawalan ng kabuluhan ang buhay na inalay para sa paglilingkod sa bayan at sa rebolusyon.

Gayundin ang pagpupugay ng buong kasapian ng KM kay Kasamang Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng Kabataang Makabayan na kasabay na nagdiriwang ng ika-55 taon ng tapat na paglilingkod sa masa ng bayan at ng sandaigdigan. Ang iyong dedikasyon sa paglilingkod sa masa ay isang panata sa rebolusyon na dapat pamarisan ng lahat ng kasapi ng KM. Saludo kami sa’yo Ka Joma!

Ikinalulugod ng Pambansang Kalihiman ng KM na isinisikad na ang pagdiwang  ng ika-50 anibersaryo ng KM sa pangunguna ng progresibong mga organisasyon ng kabataan at estudyante. Higit na makabuluhan ang pagdiriwang na ito sapagkat naglalayon ito napangunahing mag-ambag ng malaki ang progresibong kilusang kabataan at estudyante at ibayong isulong ang kilusang masa sa kalunsuran at kanayunan, tungo sa pagdaluyong na lalagot sa tanikala ng pambubusabos ng rehimeng US-Aquino.

Nagnanaknak ang kabulukan ng sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunang Pilipino na patuloy na binubulok ng Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo (IBP) . Hindi kailanman matatamasa ng kabataan at sambayanan ang tunay na pag-unlad at industriyalisasyon, tunay na reporma sa lupa , karapatan sa edukasyon at serbisyong sosyal sa mamamayan, pambansang kalayaan at kapayapaan sa ilalim ng diktadurya ng IBP sa lipunang Pilipino.  Ang tanging pag-asa na masusulingan ng kabataan at mamamayan ay ang landas ng pambansa demokratikong  pakikibaka na may sosyalistang perspektiba.

Inspirasyon natin sa ating mithiin ng pagkakamit ng higit pang pagsulong at tagumpay ang makabuluhang kasaysayan ng KM. Mula sa pagkakatatag, pinamalas ng KM ang kaparaanan ng pagsikad ng kilusang pag-aaral na nagmula sa mga sirkulo ng pag-aaral ng dakilang gurong komunista at ng mga sulatin nina  Marx Lenin at Mao, ang paglalapat nito sa  kongkretong kalagayan ng bansa tulad ng isinalarawan ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino (LRP) at Stand for National Democracy (SND); ang buhay na debate, talakayan at talastasan na nagbuklod sa pinakamarami sa linya at programa ng Pambansang Demokrasya.

Nagpapatuloy na hamon sa bawat kasapi ng KM na tuparin ang makasaysayang tungkulin nito na paglingkuran ang sambayanan, patuloy na pagpapanday tungo sa pagpanibagong-hubog at  pagsanib ng kilusang kabataan sa pakikibaka ng masang anakpawis at sambayanan. Pinatunayan mula sa pagkakatatag ng KM na dahil sa kawastuhan ng linya, istilo at paggawa ng KM, ang kasapian nito ay apoy na kumalat sa buong bansa, mula sa pamantasan hanggang sa pagawaan at mga sakahaBahagi ng makasaysayang papel ng KM ang pangunguna ng mga kadre nito sa muling pagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1968 at Bagong Hukbong Bayan noong 1969. At 45 taon matapos, nanatili ang pampulitikang pamumuno ng Partido sa pagsusulong at pagsasakatuparan ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Ang armadong pakikibaka ng Pilipinas sa pamumuno ng PKP ay hindi lamang bukod-tangi bilang pinakamatagal na armadong rebolusyon ng mamamayan sa Asya, kundi  dahil ito ay mulat na nagaambag  para sa pagsulong ng armadong kilusan sa pambansang pagpapalaya  at pagbangon ng proletaryadong kilusan sa panahon ng higit na pananalasa ng imperyalismo sa buong daigdig.

 Hamon sa bawat kabataang Pilipino, tulad ng ipinamalas ng KM sa bawat yugto ng kasaysayan  at  dapat pamarisan ang pagsasapuso sa tunay na diwa’t esensiya ng paglilingkod sa bayan. Sa panahon na binusalan ng 14 na taon ng diktadurang US-Marcos ang legal demokratikong pakikibaka sa lungsod, sumapi ang maraming kasapi ng KM sa Bagong Hukbong Bayan, at ang  armadong pakikibaka ay nagsilbing sulo upang  magpanumbalik sa liyab ng paglaban ang kilusang masa hanggang sa ang diktaduryang US-Marcos ay mapatalsik ng pag-aalsang bayan ng 1986.  Limang dekada pagkatapos ng pagkatatag, patuloy na dapat humungos ang kabataan sa  kanayunan upang sumapi sa ating BHB at direktang mag-ambag sa   pagpapalawak sa baseng masa, nag-aambag sa pagtayo ng muog ng demokratikong gobyernong bayan at tumutulong sa paglulubos ng agraryong rebolusyon.

Limampung taon matapos maitatag ang KM, nanatili itong natatanging pambansa, rebolusyonaryong organisasyon ng kabataan na ginagabayan ng teorya at praktika ng MLM sa lipunan at rebolusyong Pilipino, linya at programa ng Demokratikong Rebolusyong Bayan, paninindigan at disiplina ng Demokratikong Sentralismo. Kailangan mahigpit na panghawakan ng KM ang tungkulin nito sa ibayo pang pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos. Ang mahigpit na pagtangan sa linyang masa ng KM ang susi sa pagpapasikad ng kilusang pag-aaral  na naglalayong abutin ang  daang libong kabataan at mamamayan, imulat sila sa tunay na kalagayan ng sambayanang pinagsasamantalahan, at pakilusin sila para ipagtanggol ang karapatan at interes ng kabataan at ng mamamayan. Ang kilusang pag-aaral ay dapat isanib sa walang humpay na pagsulong, pagpapalakas ng kampanya at pakikibakang masa at pagpapalawak at paglakas ng mga demokratikong organisasyon ng kabataan at estudyante.  Kailangang magmulat sa pinakamalawak na hanay ng kabataan at mamamayan  upang  maunawaan nila ang pangangailangang kolektibong kumilos para ibagsak ang bulok na sistemang pinangungunahan  sa kasalukuyan ng naghaharing pangkating US-Aquino.

Sa pamamagitan lamang ng masinsin at malaganap na gawaing pagmumulat, pagoorganisa at pagpapakilos maisasakatuparan ang pagdaluyong ng kilusang masa. Hangad natin na malipos ang malawak na hanay ng KM sa diwa ng esensiya at pakikibaka ng KM. At dapat malipos ang KM sa diwa ng Communist Youth League at mapanday ito sa pagiging ganap na mga komunista.
.
Gayundin ang mahalagang tungkulin ng KM sa kasalukuyan na pangunahan ang rebolusyong pangkultura. Dapat isulong ang aktibong pagbasag sa burges na ideya at gawi, indibidwalista at repormistang pananaw na inilalako   at ipinalalaganap ng imperyalismo at bulok na estado sa pamamagitan ng mga ideolohikal na kasangkapan nito tulad ng korporatisadong masmidya at sistematikong edukasyon.  

Dapat seryosohin at maging tapat sa pagbaka sa liberalismo at kabuuang pagpapaunlad ng istilo ng pamumuno at paggawa ng KM na nais nating ipamalas sa kabataan. Pasiglahin ang paglikha ng bagong sining ng kanta, tula, dula, larawan at mga dibuho na nagpapalaganap sa demokratikong rebolusyong bayan. Sa lahat ng pagkakataon, “tayo ay rebolusyonaryo, at tagapamandila ng inaasam nating sosyalistang lipunan.” Saanmang dako at panahon ay ibinabandila ng KM ang walang kamatayang-panawagan sa kabataang Pilipino na tupdin ang makasaysayang tungkulin nitong Paglingkuran ang Sambayanan para sa ganap na pagbabagong panlipunan at katarungan. 

Inaanyayahan ang lahat ng kabataang Pilipino na sumanib sa KM at magambag ng talino, lakas, panahon hindi para sa ipagtanggol ang bulok at mapagsamantalang lipunang mayroon tayo ngayon, kundi upang ibagsak ito at itayo ang tunay na gobyernong maglilingkod sa mamamayan lalo na sa nakararaming anakpawis.  

Kabataang Makabayan, maglingkod sa bayan at ialay ang panahon at buhay para sa pakikibakang makatarungan! Buhay at higit kailanman mayroong saysay ang panawagan noon ng KM na minana pa sa hindi natapos na rebolusyong pinangunahan nina Gat Andres Bonifacio. Nanatiling umaalingawngaw ito tulad ng pamagat ng porum sa araw na ito: Ang Maghimagsik ay Makatarungan! ###
 

Mabuhay ang kabataan at sambayanang nakikibaka!
Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Sagot sa Kahirapan, Digmang Bayan!
Ibagsak ang Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo!
Ibagsak ang bulok na sistema, Patalsikin ang rehimeng US-Aquino!
Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!