Labanan at biguin ang mga demolisyon! Patalsikin ang papet, pasista at pahirap sa masang Rehimeng US-Aquino!

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
4 Enero 2014

Mariing kinukondena ng Kabataang Makabayan (KM) ang marahas na demolisyon sa Sitio San Roque, Brgy. Bagong Pag-asa,Quezon City noong Enero 27, 2014. Malinaw nitong inilalarawan ang kawalang-hiyaan ng gobyernong US-Noynoy Aquino. Sa araw na iyon, nagtungo sa komunidad ng mga maralita ang halos 500-700 miyembro ng kapulisan, kabilang ang SpecialWeapons and Tactics Team (SWAT), at demolition team ng National Housing Authority (NHA) upang gibain ang kanilang mgatahanan. Di umano'y ide-demolis ang mga bahay para sa 11.3-metrong road widening project ng gobyerno.

Determinado ang mga maralita na ipagtanggol ang kanilang komunidad kung kaya't itinindig nila ang kanilang barikada. Sadesperasyong tibagin ito, nagpakawala ang PNP ng mga tear gas. Ito naman ay sinagot ng mga bote at bato mula sa hanay ng mgamaralita. Hindi nagtagal umalingawngaw na ang putok ng mga bala galing sa matataas na kalibre ng baril ng kapulisan.Labing-isa ang inaresto, kabilang ang dalawang minor de edad, at ikinulong sa Camp Caringal. Labing-isang bata rin, muladalawang-buwang gulang hanggang limang taon, ang nasaktan dulot ng pagpapakawala ng tear gas. Walang pinili angpambubugbog ng demolition team sa mga dumedepensa sa kanilang mga bahay. Sapilitang pinasok ng PNP ang mga tahanan,nag-ispray ng tear gas sa loob at nanutok ng baril para mapalayas ang mga maralita. Ang ilan, nakaposas pang kinaladkad mula sakanilang tahanan.

Ang naturang demolisyon ay madugong kabayaran sa pampulitikang utang ng gobyernong US-Aquino sa pamilya Ayala. Ang mgaito ang pinakamalaking namuhunan sa kandidatura ni Aquino noong 2010.

Kay tagal nang nakaplano ang demolisyon sa naturang komunidad ngunit hindi ito maipatupad dahil sa malakas na paglaban ng mamamayan. Nagmaniobra ang pambansang gobyerno, mga alipores nito sa NHA at QC local government at mga Ayala. Paulit-ulit na inalok ng salapi at relokasyon ang masa upang mabili ang kanilang paninindigan. Ginamit rin ang taktikang "pocket demolition" upang pahinain ang pagkakaisa at determinasyon ng mga maralita na lumaban.

Ang mga Ayala ang pangunahing mamumuhunan sa PHP22-bilyong Quezon City Central Business District (QCCBD). Layon nitongmagtayo ng mga establisyementong pangnegosyo sa 30-ektaryang Sitio San Roque. Ang NHA naman ay kikita ng PHP12 bilyonmula sa pagbebenta ng lupa.

Ang mga demolisyon sa maralitang komunidad at pangangamkam ng lupa ng malalaking negosyo ay alinsunod sa programangPublic-Private Partnership ng gobyernong US-Aquino. Ang PPP ay dikta ng imperyalistang institusyong International Monetary Fundat World Bank (IMF-WB).

Sa ngalan ng tubo, papalayasin ang 25,000 pamilya, na karamiha'y naninirahan na ng higit sa 20 taon sa Sitio San Roque.Ipapatapon ang mga ito sa Montalban, Rizal, kung saan malayo sa kanilang trabaho o kabuhayan at mga paaralaan. Tinaguriang"libingan ng mga buhay" ang mga relocation site dahil ito'y prone sa mga kalamidad, gaya ng pagbaha at landslide, walang tubig atkuryente, at malayo sa mga ospital.

Ang mga "setlers" ay penomenon na inianak ng malakolonyal at malapyudal (MK-MP) na katangian ng lipunang Pilipino. Sila'y mgamagsasakang nawalan ng lupa sa kanayunan at walang makitang trabaho sa bukid o pabrika na malapit sa kanilangpinanggalingan.

Walang ilusyon na bibigyang kasagutan ng gobyernong US-Aquino ang suliranin ng mga maralita: kawalan ng trabaho o kabuhayan,kawalan ng serbisyong panlipunan gaya ng edukasyon, pabahay at serbisyong pangkalusugan, at kagutuman. Sa halip, pag-iibayuhin pa nito ang kahirapan at kabusabusan para sa pakinabang ng iilang naghahari sa lipunan. Tila krimen ang magingmaralitang lungsod sa ilalim ng Rehimeng US-Aquino. At sa pagragasa ng PPP, tiyak mas marami pang komunidad na ide-demolisat milyun-milyon pa ang magiging "squatter" sa sariling bayan.

Kaya't makatarungan ang barikada at paglaban ng mga maralita sa demolisyon sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos. Dapatpamunuan ng mga pambasa-demokratikong organisasyong masa ang pagpapaigting ng mga barikadang bayan at mga protesta salansangan. At sa proseso, dapat itong magparami ng kasapi, buuin ang mga balangay nito at patatagin ang paninindigan ng mgamaralita sa pamamagitan ng pampulitikang edukasyon. Sagutin natin ng di magagaping determinasyong lumaban at magwagi angsistematikong pagpapalayas ng gobyernong US-Aquino sa mga maralita!

Nananawagan ang KM na paramihin ang mga miyembro at balangay nito sa hanay ng mga maralitang kabataan. Tungkulin natingpalawakin ang suporta ng mamamayan sa armadong pakikibaka na magbabagsak sa MK-MP lipunan. Tanging sa pagsusulong ngpambasa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba lamang makakatanaw ng magandang bukas angmamamayang Pilipino.

Labanan at biguin ang mga demolisyon!
Patalsikin ang maka-imperyalista at anti-mamamayang Rehimeng US-Aquino!
Ibagsak ang bulok na sistema! Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!