Pagpapatuloy ng mga kriminal na kaso noong panahon ni Arroyo laban kina Satur Ocampo at iba, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 12, 2014

Translation: CPP condemns resumption of Arroyo-era criminal proceedings against Satur Ocampo, others

Binatikos ng Partido komunista ng Pilipinas (PKP)ang  Korte Suprema sa utos nitong ituloy ang kriminal na kaso noong kapanahunan ni Arroyo laban sa dating kinatawan ng Bayan Muna na si Satur Ocampo at ilampung iba pang progresibong lider at mga aktibista, maging sa mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa negosasyong pangkapayapaan.

Ang gawa-gawang kaso ng maramihang pagpatay na isinampa kina Ocampo at 50 iba pa ay batay sa ibinibintang ng Department of Justice at militar na diumano'y isang mass grave na mga biktima ng purgahan ng Bagong Hukbong Bayan noong 1985-86. Ang kaso ay inihanda at isinampa ng bantog sa kasamaang Inter-Agency Legal Action Group ng rehimeng Arroyo."May layong pampulitika ang pagkaso kina Ocampo at iba pa dahil ito'y isinampa ng IALAG na ang gawain noon ay magluto ng iba't ibang kaso laban sa lahat ng pwersang kontra sa gubyernong Arroyo, laluna yaong mga nasa hayag na kilusang masang pinamumunuan ng mga pambansa demokratikong pwersa," anang PKP.

"Ang pagbuhay sa mga prosesong kriminal laban kina Ocampo at maraming iba pang lider ay isang tahasang banta sa mga pambansa-demokratikong pwersa na nasa kasagsagan ng pagpapasikad ng kilusang naggigiit ng pagpapatalsik kay Benigno Aquino at sa kanyang korap, anti-mamamayan, papet at brutal na rehimen," anang PKP.

Nanawagan ang PKP sa mga tagapagtaguyod ng mga karapatang-tao, mga aktibista at tagapagtanggol ng karapatang sibil na kumilos at igiit ang kagyat na pagbasura sa mga kasong kriminal ng kapanahunan pa ni Arroyo laban kina Ocampo at iba pa.

"Dapat din nilang igiit na iatras ng rehimeng Aquino ang lahat ng gawa-gawang kasong isinampa sa mahigit 400 bilanggong pulitikal, na binubuo karamihan ng mga magsasaka, manggagawa at mga kabataang aktibista, maging mga konsultant ng NDFP sa negosasyong pangkapayapaan."

Paulit-ulit nang idiniin ni Ocampo na nakakulong siya noong panahong sinasabi ng militar na naganap ang tinaguriang purgahan.

"Ang totoo, walang maramihang purgahan o pagpatay na naganap sa Inopacan, Leyte, gaya ng ipinangangalandakan ng militar," anang PKP. "Ang mga kalansay na nasa tambakan ng mga bangkay na natuklasan diumano ng AFP noong 2006 ay malamang na galing sa lumang libingan, gaya ng ginagawa ng AFP sa ilang dekadang nakaraan, upang mag-imbento ng kwento na maramihang pagpatay."