Rehabilitasyon sa mga sinalanta ng Yolanda, isinasakatuparan ng PKP sa harap ng banta na kagutuman at pagpapabaya ng GRP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 18, 2014
 

Translation: Amid looming hunger and GRP neglect, CPP carrying out rehabilitation efforts in Yolanda areas

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga lugar na pinakamatinding sinalanta ng superbagyong Yolanda noong Nobyembre 8, 2013 ay nagsasagawa ng todo-largang gawaing rehabilitasyon sa gitna ng umiiral na kagutuman at malubhang kapabayaan ng gubyernong Aquino.

"Mahigit 100 araw na mula ng pananalanta ng bagyong Yolanda, ganap nang inabandona ng rehimeng Aquino ang maliliit na magsasaka, maralitang mangingisda, maralitang lunsod at mga karaniwang naghahanapbuhay matapos ideklarang tapos na ang pamimigay ng relief, makapagmudmod ng maliliit na supot ng pagkaing pangkagipitan at itambak ang mga tao sa mga tolda at di makataong bahay-tulugan o bunkhouse," anang PKP."Sang-ayon sa mga impormasyong inilabas ng mga upisyal ni Aquino, nakapamahagi ang mga ahensya ng kagalingang panlipunan nang mahigit 4.3 milyon pakete may tig-3-6 kilong bigas at 395,108 na tig-25 kilo ng bigas sa 1.4 milyon katao," anang PKP. "Kung tutuusin, kakarampot na 0.15 hanggang 0.20 kg/araw ng bigas lamang ito, halos kalahati lamang ng abereyds na arawang konsumo sa bigas ng mga Pilipino na .35/kg."

"Ipinagmayabang pa ng DSWD ang P245-260 kada araw na programang cash-for-work (CFW) bagamat sinaklaw lamang nito ang mahigit 5% ng kabuuang bilang ng mga pamilya sa loob ng 10 araw lamang."

"Ipinagmamalaki ng mga upisyal ni Aquino na 1,455 pamilya na ang nailipat sa mga bunkhouse, samantalang 1.1 milyong tahanan ang sinalanta ng superbagyo," anang PKP. "Ang malala pa, ilampung libong mamamayan, laluna yaong maliliit na mangingisda at maralitang lunsod ang pinagbawalang muling itayo ang kanilang mga lumang bahay sa tinukoy na 'no-build-zones' ni Aquino sa saklaw ng 40 metrong baybayin na naaabot ng pagtaas ng tubig."

"Epektibong pinalalayas ng rehimeng Aquino ang ilampung libong maralitang mamamayan para lamang makapagbigay ng lupa sa mga tagasuportang malalaking kumprador ni Aquino na laway na laway sa prospek ng pagtatayo ng mga mall at iba pang impraistrukturang kapitalista sa lugar," anang PKP.

"Sa katuus-tuusan, hindi tinugunan ng rehimeng Aquino ang iginigiit ng mamamayan para sa tulong para ipagpatuloy ang kabuhayan," anang PKP. "Sa halip ay ginamit nito ang matinding pagkasalanta para bigyang-matwid ang paglalaan ng malaking pamumuhunan sa mga proyektong impraistruktura na iniaalok sa malalaking tagasuportang negosyante nito."

"Malawakan at matagalang gutom ang nagbabanta sa mamamayan na ang kabuhayan ay sinalanta ng bagyong Yolanda," pagdidiin ng PKP. "Dahil sa kakapusan at mataas na presyo ng bigas, kinokonsumo na ng mga maralitang pamilyang magsasaka ang mga nakaimbak nilang binhing nakalaan sana sa susunod na tagtanim, na lalong nagiging banta sa lokal na produksyon ng palay at kakapusan ng pagkain."

"Sa tulong ng Bagong Hukbong Bayan, kolektibong nagsasagawa ang mga organisasyong masa ng rehabilitasyon upang itayo ang mga komunal na sakahan para magkaroon ng mga halamang-ugat, gulay at iba pang pagkain para sa kanilang kagyat na konsumo," anang PKP.

"Nakatuon ang masang magsasaka sa pagsusulong ng mga pakikibakang agraryo. Partikular sa isla ng Leyte na ang populasyon ay binubuo sa kalakhan ng mga maralitang magsasakang nagtatrabaho sa malalaking asyenda at nyugan, naggigiit ang mga organisasyong masa ng magsasaka sa mga panginoong maylupa na bungkalin at magtanim ng produktong pagkain," anang PKP.

"Nagsisikap ang demokratikong gubyernong bayan sa pamamagitan ng National Democratic Front (NDF) na maglaan ng pondo sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa upang pagsimulan ng produksyon, habang iginigiit ng masang magsasaka ang kanselasyon ng mga utang na may mataas na tubo," dagdag ng PKP.

"Inatasan ang mga Pulang mandirigma ng BHB, kasama rebolusyonaryong organisasyong masa ng mga magsasaka na magtanim ng minimum na bilang ng produktong pagkain kabilang ang kota sa saging, kamote at iba pang halamang-ugat at iba pang gulay sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda," anang PKP. "Sa paghahanda para sa tagtanim sa Mayo, abala ang mga yunit ng BHB, mga komite ng Partido at organisasyong masa sa pagsasanay ng mamamayan sa pagpaplano ng produksyon at pangangasiwa sa kanilang komunal na sakahan."

Dagdag ng PKP: "Nagpupunyagi ang demokratikong gubyernong bayan upang makalikom ng pondo para makabili o makalikha ng mga gamit sa produksyon sa bukid, maging ng pagbibigay ng lokal na aplikableng impraistruktura upang mapataas ang produktibidad sa agrikultura, kabilang ang batayang sistemang pang-irigasyon. Naglalaan din ang NDF ng mga rekurso para magkaroon at makapamahagi ng mga bangkang de motor para magpagsimulan ng ikabubuhay ng mga maralitang mangingisda."