21-gun salute, pagpupugay sa lahat ng bayani ng Bagong Hukbong Bayan at ng demokratikong rebolusyong bayan

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 17, 2014


Translation: 21-gun salute for all the heroes of the New People’s Army and the people’s democratic revolution

Sa pag-abot ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ika-45 taon nito, igawad natin ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng mga nabuwal na Pulang kumander at mandirigma ng BHB at sa mga bayani at martir ng pambansang demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino.

Parangalan natin pati na ang lahat ng mga dakilang proletaryong rebolusyonaryo na nagsikhay sa apat na dekada ng puspusang pakikibaka at patuloy na nag-aambag sa pamumuno at paggabay sa demokratikong rebolusyong bayan na tumatanaw sa susunod na mas mataas na yugto ng digmang bayan.

Ang kanilang mga sakripisyo at walang pag-iimbot ay iniambag nila sa sambayanang Pilipino sa pagkamit ng  malalaking tagumpay sa paglulunsad ng kanilang pambansang demokratikong rebolusyonaryong pakikibaka. Ating alalahanin at iukit ang kanilang mga pangalan sa granitong pader na monumento ng sambayanang Pilipino na itatayo natin sa saglit ng tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Gamitin natin ang paparating na ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng BHB upang ipagdiwang ang tagumpay ng mamamayan sa paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, sa paglulunsad ng rebolusyong agraryo para lansagin ang monopolyo sa lupa at paunlarin ang kalagayan ng masang magsasaka at sa pagpupundar ng mga organo ng demokratikong gubyernong bayan. Paghandaan nating ang mas malalaking pakikibaka habang tinatanaw natin ang pagkakamit ng mas malalaking tagumpay sa mga darating na taon.

Ipagdiwang din natin ang katangi-tanging mga tagumpay sa demokratikong pakikibakang masa na nakamit ng sambayanang Pilipino habang isinusulong nila ang pambansa at panlipunang paglaya. Sa nakaraang apat na dekada, napatalsik nila ang dalawang reaksyunaryong papet na estado at deteminado silang wakasan ang kasalukuyang papet, mapang-api, mapanlinlang at tiwaling rehimen.

Sa Marso 29, 2014, lahat ng rehiyunal, subrehiyunal at mga panlarangang kumand ng BHB at mga yunit ng milisyang bayan sa ilalim ng kanilang pamumuno ay magpopormasyon upang iparada ang mga bandila ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Bagong Hukbong Bayan, ng National Democratic Front of the Philippines (Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas) at ng Demokratikong Gubyernong Bayan at matayog itong iwawagayway sa lugar ng pagdiriwang.

Sa katanghalian, bago ang pangkalahatang pampublikong pag-awit ng Internationale, ang mga kumand ng BHB at ang milisyang bayan na nakapormasyon ay magbibigay ng 21-gun salute. Sigun sa umiiral na kundisyong militar at panseguridad, ang iba't ibang kumand ng BHB at ng milisyang bayan ay maaaring baguhin ang planong ito sa pamamagitan ng pagpapalawig, pagpapaikli o paglikha ng isang alternatibong pagsaludo ng mga sandata.