45 ka tuig sg BHB, padayon nagabaskog kag nagalig-on sa pagsulong sg inaway banwa

Andrea Guerrero
Armando Sumayang Jr. Command
(Southwest Negros Guerilla Front, NPA-Negros Island)
Marso 29, 2014

Mainit nga pagpanginbulahan sa mga hangaway kg opisyal sa pagsaulog sa ika-45 ka tuig nga pagsukat sg Bag-ong Hangaway sg Banwa (BHB)! Madamu sg rason para malipayon nga iselebrar sg BHB , Partido Komunista sg Pilipinas (PKP) nga amo ang absolutong nagapamuno sa BHB, kag sg pumuluyong pigos kg ginahimuslan ini nga anibersaryo.

45 na ka tuig nga wala’y kakapoy kg wala’y kataka nga nagasulong sg armadong paghimakas ang BHB sa bilog pungsod. 45 na ka tuig nga padayon ini nagaangkon sg kadalag-an para sa pumuluyo, sa pihak sg 45 naman ka tuig nga pagtinguha sg reaksyonaryong rehimen gikan kay Marcos padulong sa karon nga rehimen ni Noynoy Aquino nga wasakon ang CPP-NPA-NDF. Apesar sg gamay, mahuyang kg tuman ka budlay, kulang sa rekurso kag atrasado nga kagamitan sa pagpakig-away, nagsustenir kag nagpursige ang NPA. Bangud sg husto nga linya sa ideolohiya, politika kg organisasyon, ang tanan nga limitasyon sg gamay nga tropa sg NPA, napangibabawan kag karon nagabaskog kg nagabakod.


Napagkit sa maragtas sg rebolusyonaryong kahublagan ang papel sg Southwest Negros o CHICKS Area (Cauayan, Hinobaan, Ilog, Candoni, Kabankalan kg Sipalay) para sa pagpanugod kag pagpalapnag sg armadong paghimakas sa Isla sg Negros paagi sa paghanas kg pagpatuhaw sg mga kadre kg hangaway nga nagpalapnag sg rebolusyonaryong paghimakas sa bilog nga Isla sg Negros sadtong dekada 70. Diri ginpamatud-an ang ikasarang sg mga Pulang Hangaway kg rebolusyonaryong masa sa pag-atubang sa masingki nga pasistang atake sg Total War Policy (Low Intensity Conflict) sg Cory Aquino nga rehimen paagi sa bantugon nga O’Plan Thunderbolt nga may bantugon nga chanting “Payt Bisul (NPA), Kontra Humay (AFP)!” .

Sa liwat nga pagpanadlong sg PKP kg NPA, kag sa pagpasulod sa halintang sg estratehikong pagkapatas sg inaway banwa, labi pa nga nagasingki ang pagpakig-away sg pumuluyo ilabe na agud pangapinan ang dutang pangabuhian batuk sa mga higanteng minahan kag offshore mining sg Maricalum Mining, Philex, Vulcan, Selenga kg madamu pa, batuk sa kapitalistang plantasyon sg oil palm, rubber tree, saging kag batuk sa pagpang-agaw duta sg despotikong agalon mayduta nga pamiya ni Pablito kg John Paul Sola gamit ang mga mersenaryong 47th IB kg RMG kag mga bayaran nga traidor nga suluguon sg mga Alvarez nga RPA-ABB.

Sa ini lang nga tuig, madinalag-on nga natigayon sg mga operatiba sg BHB sa idalum sg Armando Sumayang, Jr. Command ang pagsunog sa bodega kg traktora kg pagdis—arma sa mga gwardya sg despotikong si Pablito Sola kg sg iya bata nga si John Paul Sola. Kabahin lamang ini sa pagsilot sa ini nga pamilya bangud sg grabe nga kalakasan batuk sa pumuluyo sg Brgys. Camansi kg Tampalon, Kabankalan City. Sa hurubaton pa sg mga tigulang, “ kun puno na ang gantangan, dapat na ini nga kalison”.

Pila sa ila krimen nga nakomiter batuk sa pumuluyo amo ang multiple arson, multiple murder, harassment, grave threats, landgrabbing, paghalit sa mga tanom sg pumuluyo, pagpatay sg karabaw sg pumuluyo, di-makatarungan nga pagpatrabaho, kag iban pa.

Si Pablo Sola ang nag-agaw sg duta nga sadto ginhawan ni Silvestre Gatillas, amay ni Mansueto Gatillas sadtong antes ang WWII. Sang malimpyo na ang lasang nga pwede na tamnan sg tubo kg iban pa nga tanom, ginpasakaan kaso kg ginpadal-an ni Pablo Sola sg soldado si Bestre Gatillas para presohon. Nagpadayon ini sg pila ka beses hasta sg dekada 60-70. Sang ini nga panahon may poder sa politika si Pablo Sola bilang Mayor sg Kabankalan City. Sang pagbaskog sg kahublagan, nagbaskog man ang pagpamatuk sg pumuluyo sa kalakasan ni Sola. Sa iya pagkadespotiko, iya ginpapatay ang mga nakilala niya nga lider masa sadto. Tuman ka makasiligni ang iya pagpamatay – ginapaguyod sa kabayo kg jeep ang lawas sg tawo nga ila ginapatay kag ginasunog. Bangud sini, ginsilutan sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo si Pablo Sola. Nabunutan sg tunok ang dughan sg pumuluyo ilabe na ang pamilya sg ila mga nabiktima.

Karon amo man sini ang ginahimo ni Pablito kag John Paul. Seguro nagasalig sila nga ara ang 47th IB kg RMG, amo nga daw mga ido-buang sila nga nagapanghalit sa pumuluyo. Indi kamo malipat nga ang pumuluyo wala pa nalipat sa krimen ni Pablo. Gani, sa madali o madugay malab-ot gid sila sg malaba nga kamot sg rebolusyonaryong hustisya.

Ang pagsilot kay Alfredo Lucero, intelligence asset, abusador, manug-agaw duta kg extortionist kg Ricky Camacho nga isa ka active CAFGU, nagapakita nga seryoso ang NPA sa pagsilot sa mga napamatud-an nga masupog nga mga intelligence agent sg AFP kg may krimen sa pumuluyo. Pasulit-sulit ang pagwarning sg NPA sa mga ginasuspetsahan nga utok sg pagpanghold-up. Si Ricky isa ka hold-upper nga ginaproteksyonan sg iya pagka-CAFGU kag ginauyatan sg isa man ka katapu sg Phil. Army.

Apesar sg mga US-inspired psywar kg combat operations, surrender hypes, gamit ang mga “persona non-grata” nga sanday Rodolfo “Bliss” Alemen, Jr. kag Elizalde “Bong” Martizano kag black propaganda sg US-Aquino nga rehimen kg AFP, padayon nga magaagum sg kadalag-an ang pumuluyo kg mag-abanse padulong sa estratehikong pagkapatas.

Indi mapunggan sg pagkadakop sa sin-o man nga mga lideres sg rebolusyonaryong kahublagan katulad sg mga kaupod nga mag-asawang Tiamson kg iban pa, ang pagsulong sg rebolusyon samtang nagapadayon ang mapiguson kg mahimuslanon nga sistemang mala-kolonyal kg mala-pyudal. Sa baylo, mangin inspirasyon pa ini sg mga Pulang Hangaway, Partido kag rebolusyonaryong masa para padasigon ang pagwasak sa ini nga sistema kag konsolidahon ang pulitikal nga gahum sg sahing proletaryado! Indi mga lideres ang nagahimo sg kasaysayan, kundi ang masa kag masa gid lamang ang nagatuga sg kasaysayan. Makatarungan ang magrebolusyon!

Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sg Banwa, Partido kg masa!