ANG BAYAN, 21 Marso 2014

Ipagdiwang ang ika-45 anibersaryo ng BHB


20140321pi
Download PDF here.
Sa tanghaling tapat ng Marso 29, 2014, sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang mga kumand ng BHB sa mga rehiyon, subrehiyon at larangan ay magpopormasyon upang iparada at itanghal ang mga bandila ng Partido Komunista ng Pilipinas, BHB, National Democratic Front of the Philippines at Demokratikong Gubyernong Bayan.

Habang matayog na nagwawagayway ang mga bandilang ito, bago ang pangkalahatang pampublikong pag-aawit ng Internationale, ang mga Pulang mandirigma ay…More