ANG BAYAN, 7 March 2014


Hadlangan ang cha-cha ng rehimeng US-Aquino


20140307pi
Download PDF here
Isang malaking laban ang kakaharapin ng mamamayang Pilipino sa makasaysayang pagtatanggol ng pambansang kalayaan. Kaharap na kaaway sa labang ito ang papet na rehimeng Aquino na ngayo’y puspusang nagtutulak na baguhin ang mga probisyon ng reaksyunaryong konstitusyon ng 1987 alinsunod sa kagustuhan ng imperyalismong US.

Todo-todo ngayon ang paggamit ni Aquino ng pondo ng gubyerno bilang panggatong sa umaarangkadang tren ng cha-cha (charter change o pagbabago sa konstitusyon). More....