Hinggil sa mga kasinungalingang ipinupukol ng AFP sa mga Tiamzon

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 28, 2014


Translation: On the lies dished out by the AFP against the Tiamzons

Sa nakaraang ilang araw, nag-iikot ang tagapagsalita ng AFP sa midya, maghapong nakababad sa radyo at mga interbyu sa midya, upang bigyang-katwiran ang pag-aresto at patuloy nilang pagpipiit kina kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria, mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan at matatagal nang lider ng PKP. Bumaling na ang AFP sa pagpupukol ng iba't ibang nilubid na kwento laban sa mga Tiamzon at sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa diwa ng patas na pag-uulat, umaasa kaming ang malalaking organisasyon ng midya ay magbibigay-puwang sa mga pananaw ng PKP at mag-uulat ng kabilang mukha ng katotohanan.

1. Ang pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma ay lansakang paglabag sa JASIG. Napakalinaw na nasa listahan ng mga konsultant sa usapang pangkapayapaan ng NDFP si Wilma Tiamzon, dahil nakatala siya sa totoo niyang pangalan, i.e., hindi siya nakatala gamit ang alyas, mayroong Dokumento ng Pagkakakilanlan Blg. ND978226. Hindi maaaring saklawin ang kaso ni Kasamang Wilma ng taktikang ginamit ng gubyernong Aquino sa mga nakaraang buwan na hinaharangan ang pagpapalaya sa mga Konsultant ng NDFP dahil hindi beripikado ang kanilang mga alyas.

Iginigiit ng NDFP na si Kasamang Benito ay nasa listahan ng mga konsultant ng NDFP sa alyas na Crising Banaag na may Dokumento ng Pagkakakilanlan Blg. ND978227.

Taliwas sa opinyon ng Kalihim ng Department of Justice ni Aquino na si Leila de Lima, hindi nakapangingibabaw ang sistema ng hustisyang pangkrimen ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa JASIG o iba pang kasunduang napagkaisahan sa pagitan ng GPH at ng NDFP. Lahat ng mga kasunduan sa pagitan ng GPH at ng NDFP ay nasa katangian ng internasyunal na tratado, na kung saan nakapailalim ang mga pambansang batas.

Malinaw itong nakasaad sa JASIG kung saan ang mga partidong lumalagda ay nagkakaisang ipaiilalim ang kanilang mga prosesong pampulis at pangkorte sa mas mataas na layunin ng negosasyong pangkapayapaan. Isinasaad ng Ikalawang Bahagi, Seksyon 2: "maaaring imungkahi ng tagapagsakdal ang suspensyon, sa panahon ng negosasyong pangkapayapaan, ng kriminal na paglilitis o proseso kabilang ang pag-aresto at panghahalughog, kung ang mga ito ay diumanong ginawa bago ang epektibidad ng Magkasamang Kasunduang ito."

Kung kaya, ang pagpipyansa ni Kasamang Wilma ay hindi maaaring gamitin laban sa kanyang protektadong estado sa ilalim ng JASIG. Ang totoo, kinilala ng rehimeng Ramos noon ang kalagayan ni Kasamang Wilma bilang konsultant ng NDFP, sa kabila ng lubos na pagkabatid na mayroong mga kasong nakampa sa kanya sa mga korte ng GPH.

Dahil bigong pabulaanan ang kalagayan ni Kasamang Wilma bilang konsultant ng NDFP, bumaling na ang mga upisyal ni Aquino sa panibagong dahilan na hindi maaaring magkabisa ang JASIG dahil suspendido ang usapan. Madali itong ibasura sa pamamagitan ng pagsilip mismo sa kasunduan na nagsasaad na maaari lamang kitlin ang JASIG sa bisa ng nakasulat na abiso at matapos ang 30 araw pagkaraang matanggap ang gayong abiso.

2. Taliwas sa pasistang intriga ng AFP, walang alitan sa pagitan nina Kasamang Benito at Wilma o ng pamunuan ng PKP na nakabase sa Pilipinas at ang mga nakatatandang kasapi ng PKP na nasa The Netherlands. Ang Panel sa Negosasyon ng NDFP at si Kasamang Joma ang naunang kumundena sa pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma. Sila ang mga kasamang puspusang nakikipaglaban sa pagpapalaya kina Kasamang Benito at Wilma, maging sa lahat ng konsultant ng NDFP at sa mahigit 400 pang mga bilang pulitikal.

Patuloy na sinusuportahan nina Kasamang Benito at Wilma at ng buong sentral na pamunuan ng PKP ang gawain ng panel sa negosasyon ng NDFP. Pinanatili ng pamunuang nakabase sa Pilipinas ang mga tanggapan ng panel sa negosasyon ng NDFP sa pag-asang ang negosasyong pangkapayapaan sa GPH, bagamat masalimuot at mahirap, ay makapagpapatuloy. Malaon nang hinahangad nina Kasamang Benito at Wilma at ng PKP ang negosasyong pangkapayapaan sa layuning harapin ang santambak na suliranin ng mamamayan ng kawalang-lupa, kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, pag-imbulog ng halaga ng pamumuhay, paglabag sa mga karapatang-tao at pang-aabusong militar, kawalan ng impraistruktura ng gubyerno upang harapin ang mga natural na kalamidad at iba pang tampok na problemang sosyo-ekonomiko na patuloy na gumagatong sa armadong rebolusyon.

Gayundin, patuloy na sinasapol nang husto ng pamunuan ng PKP ang prinsipyo na kung walang armas, walang anuman ang mamamayan. Ang mga negosasyon sa ilalim ng mga gubyernong Ramos at Estrada ay nagpatunay na maaaring mapagkaisahan ang mga substansyal na kasunduan sa kabila (o malamang dahil) ng nag-aalimpuyong gera sibil. Bukod sa makasaysayang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nilagdaan sa ilalim ni Estrada, at ng JASIG na nilagdaan ni Ramos, may di bababa sa 10 signipikanteng kasunduang nalagdaan mula 1992 hanggang 1998. Ang gayong prinsipyo ay ibinasura ng rehimeng Arroyo kung saan nawalan ng kabuluhan ang mga negosasyong pangkapayapaan bilang isang porum para harapin ang mga tampok na usaping nasa ugat ng armadong tunggalian; at naging kasangkapan para sa panlilinlang sa imbing pag-asang bitagin ang NDFP at ang BHB na sumuko.

Sa kabila ng mga retorika sa kapayapaan, itinuloy ni Aquino ang anti-kapayapaang postura ng rehimeng Aquino.

3. Inaresto ang mga Tiamzon batay sa mga gawa-gawang kaso. Taliwas sa sinasabi sa midya na inaresto sila sa mga kasong pagpatay na isinampa sa Northern Samar, ang mga mandamyento ng pag-aresto na ipinakita kina Kasamang Benito at Wilma ay ang mga kaso ng pagpatay sa tinaguriang "mass grave" ng Hilongos, na siyang kaso ring isinampa sa di bababa sa 50 aktibista, kabilang si dating kongreman Satur Ocampo ng Bayan Muna. Ang "mass graves" ng Hilongos ay ligal na niluto ng AFP simula nang buuin sa ilalim ng rehimeng Arroyo ang tinaguriang Inter-Agency Legal Advisory Group (IALAG) na pinamunuan ng dating Secretary of Justice na si Raul Gonzales, isa sa pinamasahol na upisyal ni Arroyo.

Sa takot na hindi makatatayo ang kasong Hilongos laban sa mga Tiamzon, nagsampa rin sila ng kaso ng iligal na pagdadala ng baril sa kabila ng katotohanang walang dalang armas ang mga Tiamzon nang sila'y dakpin. Hindi armado ang Tiamzon at ang kanilang lima kataong istap. Maging sa panimulang ulat ng pulisya ng Carcar, na nagsagawa nang pag-aresto, walang binanggit na may dala silang armas (isang bagay na iginigiit ng tagapagsalita ng AFP na nakalimutan itong banggitin). Tugma ito sa gawain ng mga suing upisyal at kadre ng PKP na huwag magdala ng armas sa pagbibyahe sa labas ng sona na digmaan dahil magiging bulnerable ito sa di-inaasahang mga pagrekisa at pang-aaresto ng reaksyunaryong pwersang pulis at militar.

Kinukundena ng PKP ang rehimeng Aquino at ang AFP sa pagsasampa ng patung-patong na kasong kriminal laban sa mga lider at kasapi ng PKP upang bigyang-katwiran ang pang-aaresto nila at pagpapatagal ng detensyon. Ang gayong praktika ay paglabag sa Doktrinang Hernandez, isang prinsipyong itinataguyod maging ng Korte Suprema ng GPH na nagsasaad na ang pagsasampa ng mga kasong kriminal para sa mga paglabag na nagawa sa pagsusulong ng paniniwalang pulitikal ng isang tao ay isang paglabag sa karapatang-tao.

4. Hindi mapipigilan ng pag-resto sa mga Tiamzon ang pagsulong ng rebolusyon. Ang pagkabakante sa pamunuan ay pansamantala at panadalian lamang. Ang mga responsibilidad na isinasabalikat nina Kasamang Benito at Wilma ay awtomatikong isinalin sa iba pang upisyal ng Komite Sentral ng PKP.

Tumpak ang sinabi ni Kasamang Joma na "may malalim na bangko" ang PKP. Mayroong 15 komiteng rehiyon ang PKP, ilampung komiteng subrehiyunal, mahigit isandaang komiteng larangan at ilampung libong sangay at seksyon ng Partido na nasa Bagong Hukbong Bayan at mga organo ng kapangyarihang pampulitika na nangunguna sa araw-araw na gawain ng PKP at nagsusulong ng digmang bayan.

Idagdag pa rito ang katotohanang ang pamunuan at kasapian ng PKP ay ibayong pinalalawak ng bagong dugo habang patuloy itong humuhugot sa hanay ng kabataang Pilipino na ang kinabukasan ay matitiyak lamang sa pamamagitan ng paglulunsad ng rebolusyon upang wakasan ang mapang-api at mapagsamantalang naghaharing sistema.

5. Hindi maluho ang pamumuhay ng mga Tiamzon. Lubos na bigo ang AFP na magpakita ng katiting na ebidensya mula sa bahay na inuupahan nina Kasamang Benito at Wilma upang suportahan ang kanilang malaon nang ipinangangalandakan na maluho ang ang pamumuhay ng mga lider ng PKP. Matagal na nila itong ginagamit bilang panloloko sa midya kontra sa mga lider ng PKP. Tulad ng ipinakita ng mga bidyo na kuha ng mga nagbabalita, mayroon lamang upuan at mesa, katre, mesang kainan, maliit na telebisyon at wala nang iba sa inuupahang bahay ng mga Tiamzon.

Kung titingnan ang ulat ng Pambansang Komite sa Pinansya, malkikitang gumagastos lamang ang mga Tiamzon at istap nila ng halos P50-P55 kada araw ang bawat isa. Nasa saklaw ito ng badyet na halos P60 na ipinahihintulot ng PKP na gastusin para sa arawang pagkain ng mga pultaym na kasapi.

Dahil bigong patunayan na namumuhay nang maluho o gumagastos ng pera para sa kanilang sarili, bumaling ang AFP sa pag-akusa sa kanila ng paggastos ng malaking halaga sa mga alagang hayop. Talagang mapagmahal sa pusa si Ka Wilma sa kabila ng pagkakaroon niya ng hika, inaampon niya ang mga pusakal (pusang kalye o karaniwang pusa) at pinakakain ng mga tira-tirang pagkain.

Ang mga alagang aso naman ay bahagi ng proyektong pampinansya at pinagkukunan ng dagdag na kita ng istap ng mga Tiamzon. Nagpapalahi sila ng mga aso upang makadagdag sa kanilang badyet at upang hindi masyadong nakaasa sa sentral na pondo. Ang pagpapalahi ng mga aso at pusa na ibinebenta ay karaniwan sa mga uring manggagawa at mga pamilya ng panggitnang uring naghahangad ng dagdag na kita. Ang pagkain ng aso at pusa, kung maramihang bibilhin, ay mabibili nang halos P500-P700 kada sako kung bibilhin sa mga nagpapalahi (taliwas sa eksaheradong sinasabi ng AFP na nagkakahalag ang bawat sako ng P2000).