Ipagbunyi ang ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! – COMPATRIOTS-NDFP

COMPATRIOTS-NDFP
March 29, 2014

Image
Ang COMPATRIOTS ay ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga Pilipino sa ibayong-dagat at kanilang mga pamilya. May mga balangay at kasapian ito sa loob at labas ng bansa at binubuklod ang pinakamalawak na bilang ng mga kababayang Pilipino sa paglahok at pagsusulong  ng demokratikong rebolusyon ng bayan (DRB).

Kinakatawan ng COMPATRIOTS ang rebolusyonaryong mithiin, layunin, pagsusuri at paninindigan ng mga Pilipino sa ibayong-dagat. Kinikilala nito ang pamumuno ng uring proletaryado, sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM),  at nakikipagkaisa sa programa’t konstitusyon ng Pambansang  Demokratikong Prente (na kilala bilang NDF o National Democratic Front). Kinikilala ng COMPATRIOTS ang Bagong Hukbong Bayan (na kilala bilang NPA o New People’s Army) bilang pangunahing sandata ng Partido sa DRB at sa susunod na yugtong sosyalista.

Naninindigan din ang COMPATRIOTS sa prinsipyo ng proletaryong internayunalismo. Ikinakawing ng COMPATRIOTS ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino sa rebolusyonaryo at anti-imperiyalistang pakikibaka nguring manggagawa at ng iba pang  demokratikong uri sa iba’t-ibang panig ng mundo. Kinikilala nito na ang pinakamahalagang kontribusyon sa pagtataguyod ng internasyunalismo ay ang pagsusulong ng DRB sa Pilipinas na may sosyalistang perspektiba.

Mula noon hanggang ngayon, laluna sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng US-BS Aquino, pinananatili ang sistemang malakolonyal at malapyudal sa Pilipinas. Patuloy ang katangiang atrasado, agraryo at walang batayang industriya ng ekonomiya ng  bansa. Wala itong kakayahang saluhin ang lumalaking bilang ng lakas paggawa, lalung-lalo na ang  milyon-milyong magsasaka mula sa kanayunan na walang lupa at manggagawang walang trabaho o di kaya’y nagtitiis sa napakababang sahod.

Ang mga kondisyong ito ang nagluwal ng  Labor Export Policy (LEP) ng reaksyunaryong estado noong dekada ’70.  Simula noon, sistematiko nang ikinalakal ang mamamayang Pilipino sa labas ng bansa sa pangunguna ng gobyerno. Sumalubong dito ang matinding pangangailangan ng mga imperyalista at kapitalistang  bansa ng  murang lakas-paggawa laluna mula sa mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. At pinakagarapal ang LEP sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng US-BS Aquino.

Puspusang itinaguyod ng rehimeng US-BS Aquino ang LEP dahil sa bilyon-bilyong remittances ng mga OFW na siyang nagsasalba sa naghihingalong ekonomya ng Pilipinas. Limpak-limpak din ang kitang nahuhuthot ng estado mula sa mga bayarin at buwis na hinuhuthot ng gobyerno mula sa kanila. Habang itinutulak ng LEP ang marami na mangibayang-bayan, sa ibang bayan naman ay ibayong nilulustay, inaabuso at pinagsasamantalahan ang lakas paggawa ng mga Pilipino.  Kasabay nito na nilalapastangan ang kanilang dignidad at lahi.
Pagbalik naman sa Pilipinas, kadalasa’y nauuwi sa wala ang kanilang pinagpaguran at muling nalulugmok sa kahirapan.  Paano’y patuloy na nananatili at lumulubha ang kawalan ng hanapbuhay at ikabubuhay  sa  bansa, kaya hindi malulunasan ng LEP ang kahirapan ng bayan.

Walang ibang makalulunas dito kundi ang rebolusyonaryong pagbabago ng sistema mismo. At mangangailangan ito ng pag-aalsa ng buong sambayanan, kasama ang mga Pilipino sa ibayong-dagat at pamilya nila. DRB lamang ang makakapagwasak sa paghahari ng iilan na kumokontrol at nagsasamantala sa lipunang Pilipino at magpapalaya sa mga demokratikong uri at sektor sa lipunan. DRB na may sosyalistang perspektiba ang tunay na maghahawan ng landas para panlipunang pagbabago.

Pilipino sa ibayong-dagat, isulong ang digmang bayan hanggang tagumpay!
Wakasan ang rehimeng US-BS Aquino!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!