Karumal-dumal na Pagpatay ng 201st Brigade sa isang Hors De Combat na NPA, Kinundena ng Apolonio Mendoza Command

Ka Armine De Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
Marso 2, 2014

Karumal-dumal ang ginawang pagpatay ng mga tropa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division ng Philippine Army kay Kasamang Roberto Campaner (Ka Brando), isang sugatang NPA na kanilang nahuli sa isang engkwentro sa pagitan ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command, New People's Army at pasistang tropa ng 201st Brigade noong ika-10 ng umaga ng Marso 1, 2014.

Sa nasabing engkwentro, nahuli nila si Kasamang Brando dahil sa tinamo nitong sugat. Hindi inasikaso ng pasistang tropa na magamot si Kasamang Brando, bagkus ang ginawa nila ay pinahirapan pa ang sugatang kasama, pinabayaan at tinuluyang patayin. Ayon mismo sa pahayag ng ilang opisyal ng Brgy. Sto. Nino Ibaba, ipinakita mismo sa kanila ng mga pasistang sundalo ang sugatang si Ka Brando bago ibinaba para dalhin sa pagamutan sa bayan ng Lopez.Ayon sa pahayag ng ilang mga opisyal ng barangay, walang malalang tama si Ka Brando at tinitiyak nilang ito ay mabubuhay pa basta't magagamot lamang. Subalit sa parehong araw din, bandang hapon, nakita ng mga kapamilya at mga tagapagtaguyod sa karapatang pantao si Ka Brando na isa nang malamig na bangkay sa Magsaysay Ospital sa bayan ng Lopez.

Sa pagsusuri sa bangkay ni Ka Brando, mayroon na itong 9 na tama ng baril na ang pinakamalala ay ang dalawang tama sa kanyang dibdib at isang tama sa ulo na ikinaluwa ng mata nito at siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Marami rin itong pasa sa katawan palatandaan na siya ay sinaktan pa bago pinatay.

Hindi makatao, gawa ng demonyo at palatandaan ng kauhawan sa dugo ng mga pwersa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division ang ginawang ito kay Ka Brando. Malinaw na malinaw na paglabag ito sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas. Si Ka Brando, na kasapi ng New People's Army, na nasugatan sa labanan, napalagay sa katayuang hors de combat (walang kapasidad na lumaban) at nahuling buhay ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng tropa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division ng Philippine Army ay may karapatan sa pangangalagang medikal at matiyak ang kanyang karapatang mabuhay.

Ang ginawang ito kay Ka Brando ay palatandaan ng desperasyon ng 201st Brigade sa kanilang kabiguan na madurog ang mga pwersa ng New People's Army sa South-Quezon-Bondoc Peninsula (SQBP) bilang mayor na target ng Oplan Bayanihan ng papet at pasistang rehimeng US-Aquino II. Imbes na madurog, tuloy-tuloy na nakakapagpreserba at nakakapagpalakas ng pwersa ang New People's Army sa SQBP.

Hindi dapat na palampasin ang karumal-dumal na pangyayaring ito. Nararapat na parusahan ang mga salarin sa iba't-ibang mga paraang maaari at ipinahihintulot ng rebolusyonaryong hustisya at magagawa ng mamamayan. Nararapat na sampahan ng kaso ang mga salarin sa iba't-ibang mga korte sa loob at labas ng bansa. Nararapat na magsagawa ng mga operasyong pamamarusa ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan at ang mamamayan upang pagbayarin ng mahal ang mga uhaw sa dugo at demonyong pwersa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division ng Philippine Army.

Malayung-malayo ang gawang ito ng mga pasistang pwersa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division sa pang-araw-araw na ginagawang paglilingkod nina ka Brando at ng kanyang yunit sa mga mamamayan sa SQBP. Sa pamamagitan ng matiyagang gawaing masa, pinaglilingkuran ni Ka Brando ang mamamayan. Walang pagod na inoorganisa ni Ka Brando ang masang magsasaka at aping mamamayan upang buklurin sila sa mga rebolusyonaryong organisasyon at sa ganito'y magkaroon ng lakas at kapangyarihan ang mga hirap at api.

Libreng nagbibigay ng mga saligang edukasyong masa hanggang sa literasiya-numerisiya sina Ka Brando sa hanay ng masa upang itaas ang kanilang kamulatan at armasan sila ng kaalaman. Sa tulungan ng masa at Hukbong Bayan, nilulutas nina Ka Brando ang mga suliranin ng masa mula sa simpleng problemang pampamilya hanggang sa malalaking problemang nagdudulot ng kahirapan sa masa tulad ng pagpapataas ng sahod, pagpapataas ng produksyon, pagbabago ng partehan, pagpapataas ng presyo ng produktong bukid ng magsasaka at iba pa. Libreng naglulunsad ng mga serbisyong medikal sina Ka Brando sa hanay ng masa upang lapatan ng lunas ang mga problemang pangkalusugan ng masa sa kanilang erya.

Ang pinatay ng pasistang pwersa ng 201st Brigade na si Ka Brando ay dakilang lingkod ng masa, tagapagtaguyod at tagapagtanggol sa pambansa at demokratikong karapatan ng masang magsasaka at sambayanang Pilipino. Tunay na bayani at tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino si Ka Brando. Si Ka Brando, tubong Brgy. San Diego ng Gumaca ay nararapat na parangalan at itanghal bilang isa sa mga bayani ng sambayanang Pilipino.

Walang kaparis na panghihinayang at paghihinagpis ang nararamdaman ng masang magsasaka, mga masang hirap at api sa pagkawala ni Ka Brando, isa sa dakilang martir at bayani ng uring api at pinagsasamantalahan. Sa kabilang banda, walang kaparis na pagkamuhi ang nararamdaman ng masang magsasaka, mga masang hirap at api sa mga pasistang pwersa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Silang mga pasistang pwersa na pangunahing instrumento upang lalung pahirapan ang masang magsasaka at sambayanang Pilipino.

Sa inspirasyon ni Ka Brando, magpapatuloy ang pakikibaka ng mamamayan sa SQBP. Tiyak ang paglakas sa mga susunod na araw at panahon. Tiyak na mapaparusahan at madudurog ang kaaway ng sambayanan. ###

Parusahan ang demonyong pwersa ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division!
Ka Brando, Dakilang Martir ng Sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!