Kilalanin ang Tunay na Kaaway ng Sambayanan

Bukas na Liham ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid – Gitnang Isabela
sa mga Kawal ng AFP

March 12, 2014

Bigo ang Oplan Bayanihan! Hindi natupad ang planong pagdurog nito sa rebolusyonaryong kilusan sa loob ng tatlong taon.

Sa tuluy-tuloy na pagkabulok ng sistemang umiiral sa ating lipunan at ganap na pagkalantad ng rehimeng US-Aquino, nahubad din ang tunay na layunin at katangian ng Oplan Bayanihan at ng mismong pangunahing tagapagpatupad nito, ang Armed Forces of Philippines (AFP).  Sa kabila ng tila sirang plakang pagpropropaganda nito sa di-umano'y demokrasya, soberanya at kalayaan sa ating bansa, inilalantad ng mismong kalagayan ng masang Pilipino ang panglilibak  ng mga salitang ito.Huwad ang demokrasyang paulit-ulit at  sabayang nililitanya ng pamunuan ng AFP at mismo ng  bangkaroteng papet na rehimen. Demokrasya itong nagtatanggol sa mga dayuhang agri-business at kasosyo nitong mga malalaking kapitalista sa pagkamkam ng lupang pinagpawisan ng masang magsasaka. Ito ay demokrasya ding nagluluklok sa kapangyarihan sa mga pulitikong nandadambong sa kaban ng bayan sa anyo ng pork barrel, kickbacks at iba pang tipo ng pangungurakot.  Samantala, ipinagkakait naman ang humigit sa 75 porsyento ng yamang nililikha ng anakpawis sa mahigit 90 porsyento ng mamamayang Pilipino.  Walang tunay na demokrasya hangga’t ang nakaupo mismong pangulo at pamilya nito ay nagkakait ng lupa sa mga magsasaka sa kanyang hacienda.

Soberanya bang matatawag ang patuloy na pagkontrol ng dayuhang mamumuhunan sa ating ekonomya?  Na nais pang pasahulin ng "Charter Change" na isinusulong ni Noynoy Aquino at mga alipures nito sa Konggreso. Gayundin, masasabi bang tayo'y malaya kung ang mismong institusyong militar ay nasa kontrol ng dayuhan?  Kung ang sundalo ng US ay malayang makalabas-pasok sa ating teritoryo sa bisa ng Visiting Forces Agreement (VFA)?  Na naglalayon pang gawing regular ang pagbase ng mga pwersa nito sa bansa.

Nakaugat na mismo sa AFP at sa kasaysayan nito ang katangian nito bilang instrumento ng pandarahas para sa pagtatanggol ng dayuhang interes. Mismong ang Philippine Military Academy, na pinagmumulan ng halos lahat sa mga opisyal nito, ay itinayo ng US at hanggang sa kasalukuyan ay nakapadron sa doktrina at teknikang militar nito. Kaya't di maaasahan ng sambayanang ipagtatanggol nito ang interes ng bayan.

Ang tunay na kalaban ng bansa at banta sa mamamayan ay ang mismong  reaksyonaryong gubyerno at institusyong pinag-aalayan ng lakas at buhay ng mga kawal ng AFP. Ito ang tunay na ugat ng problema ng lipunan at armadong tunggalian: ang kawalan ng tunay na demokrasya at soberanya, ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa at dominasyon ng dayuhan sa bansa.  Ito ang mga usaping kung masosolusyonan ay magbubunga ng pangmatagalan at makatarungang kapayapaan.

Subalit ang mismong problemang ito ang bumubuhay sa rehimeng Aquino, sampu ng mga kasapakat nito sa poder. Kaya't hindi malulutas ito nang hindi ibinabagsak ang rehimeng ito, para sa paglalatag ng mga saligang repormang sosyo-ekonomiko.

Imbes na ipagtanggol ng kawal ng AFP ang tunay na demokrasya, soberanya at kalayaan, interes ng uring panginoong may-lupa at malalaking burgesya-kumprador tulad ni Aquino ang itinataguyod nito. Anak ng uring anakpawis ang karamihan sa kawal ng AFP at maging sila ay biktima ng nabubulok na sistema ng lipunang kinakatawan ng rehimen ni Aquino. Sila ay mga pambala sa kanyon ng mga opisyal nilang tiwali at nagpapasarap habang sila'y nagtitiis sa maliit na sahod at kawalan ng benepisyo.

Dapat nilang ibaling ang baril hindi sa mamamayan kundi sa mga pahirap dito. Makipagtulungan sa tunay na hukbo ng mamamayan, ang New People’s Army, sa anyo ng pagbibigay ng impormasyon, kundiman sa pagbibigay ng suportang materyal dito. Pinakamahusay kung magbitiw sa kanilang tungkulin ang mga makabayan at makamamayang kawal ng AFP at sumapi sa NPA.

Kawal Pilipino, Maglingkod ka sa Masa at sa Sambayanan, Huwag sa Dayuhan!

Ibagsak ang Papet at Bangkaroteng Rehimen ni Noynoy Aquino!

Isulong ang Tunay na Demokrasya, Soberanya at Kalayaan para sa Pangmatagalan at Makatarungang Kapayapaan!