Kondenahin ang Pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon, Ibayong Magpunyaging Isulong ang Rebolusyon

Southern Tagalog Regional Committee
Communist Party of the Philippines
March 23, 2014

Mariing kinukondena ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan ang pataksil na pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon at anim pa nilang kasamahan sa kabila ng garantiya ng mga proteksyon na nasa mga probisyon ng JASIG kaugnay ng usapan sa kapayapaan. Sina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon ay mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang anim nilang kasamahan ay mga istap at katulong sa mga gawain na may kaugnayan sa prosesong pangkapayapaan.

Hawak ni Ka. Wilma Austria Tiamzon ang NDFP Document of Identification ND 978226 sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan at ni Ka Benito Tiamzon ng NDFP Document of Identification ND 978227 sa pangalang Crising Banaag bilang mga katibayan na tinatamasa nila ang mga proteksyon sa ilalim ng JASIG.Ginagarantiyahan ng JASIG ang proteksyon laban sa pag-aresto, pagmamanman, pag-uusig at panggigipit sa mga konsultant at personel ng NDFP na tumutupad ng mga gawain kaugnay sa prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH.

Sa pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon at mga istap, inilantad ng rehimeng BS Aquino ang mga pagpapanggap at retorika para sa kapayapaan. Malinaw na ang kapayapaang hinihingi ng rehimeng BS Aquino ay pagsuko ng buong rebolusyonaryong kilusan at hindi ang paglutas sa ugat ng kasalukuyang gera sibil sa Pilipinas.

Nangangarap nang gising ang rehimeng BS Aquino at ang mersenaryong AFP, na sa pagkakadakip kina Kas. Benito at Wilma ay kasabay na matatapos na rin ang buhay ng rebolusyon sa Pilipinas. Ipinakikita lamang nito ang kanilang mangmang na pag-unawa sa batas ng rebolusyong Pilipino at sa mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya.

Ang pambansang demokratikong rebolusyon sa Pilipinas ay isang kilusan ng masang api’t pinagsasamantalahan na naghahangad ng tunay na pagbabago at alternatibo sa bulok-sa-kaibuturang sistemang panlipunan sa bansa. Ang adhikaing ito ay hindi lamang adhikain ng mga lider ng rebolusyon kundi adhikaing niyayakap ng buong sambayanang nagnanais umalpas at palayain ang sarili mula sa labis na paghihikahos, pagkaatrasado, pagsasamantala at pagsikil ng kakarampot na mga naghaharing asendero, malalaking negosyo, burukratang kapitalista at imperyalismong US. Hangga’t nananatili ang mga ugat ng kahirapan sa Pilipinas, lagi’t laging may lilitaw na bagong henerasyon ng mga lider sa hanay ng pinagsasamantalahan at inaaping mamamayan upang pamunuan ang rebolusyon tungong tagumpay.

Sa okasyon ng Ika-45 anibersaryo ng NPA, matatag ang kapasyahan ng mga rebolusyonaryo sa TK na isulong ang digmang bayan sa buong kapuluan at dalhin ang rebolusyon sa Pilipinas sa bago at mas mataas na antas. Malinaw sa mga rebolusyonaryo sa TK na dapat ipagpatuloy nang walang pag-aalinlangan ang matagalang digmang bayan sa Pilipinas bilang tanging tumpak na landas sa pagbansang pagpapalaya ng mga uring pinagsasamantalahan at inaapi—ang mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, bata, petiburgesya sa kalunsuran at iba pang maralita sa lipunan.

Malaon nang nailatag ng sentral na pamunuan ng Partido ang wastong estratehiya at taktika ng rebolusyong Pilipino at inilagay ito sa matatag na pundasyon ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. Ito ang tanglaw at garantiya na ang rebolusyon ay patuloy na susulong, magpapanibagong-sigla at magkakamit ng solidong mga tagumpay kahit magbago-bago man ang mga personahe na nasa sentral na liderato.

Hindi nadiskaril ang pagsulong ng rebolusyon kahit nadakip noong 1977 si Kasamang Jose Maria Sison, founding chairman ng CPP at si Bernabe Buscayno, pangkalahatang kumander ng NPA noong 1976; si Rodolfo Salas, tagapangulo ng CPP noong 1986; at Rafael Baylosis, pangkalahatang kalihim ng CPP noong 1988. Nagpatuloy na umugat at sumulong ang rebolusyon sa Pilipinas maging sa kabila ng pagkakadakip ng iba pang lider ng Politburo noong Batas Militar.

Ang rebolusyonaryong kilusan ay nasa patuloy na proseso ng pagpapanibagong-lakas at sigla sa harap ng mga pansamantalang kabiguan. Batas na hindi mababali na laging nasa panig ng kasaysayan ang mga makatarungang kilusan para sa pambansang pagpapalaya.

Ang pagkakadakip kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon ay mga pansamantalang kabiguan lamang at natural na nangyayari sa lahat ng dakilang mga rebolusyon. Ang isang permanenteng bagay na di mapasusubalian ay sa bandang huli, laging mananaig ang lakas ng sambayanan at rebolusyon sa iilang mapagsamantala’t mapang-api.

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang Ika-45 Anibersaryo ng NPA!
Matatag na isulong ang digmang bayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!