Labaw pang pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan, iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan!

BHB-Regional Command, NEMR
Marso 29, 2014

Karon nga adlaw, Marso 29, puno sa kadasig natong isaulog ang ika-45 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang tinuod nga hukbo sa katawhan. Kini ang nag-unang hinagiban sa pagdaug sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan (DRK). Atol niini nga adlaw atong saludohan ug hatagan sa pinakataas nga pasidungog ang tanang Pulang Manggugubat, Pulang Kumander ug milisyang bayan sa BHB nga mabayanihong naghalad sa ilang kinabuhi alang sa katawhan ug rebolusyon! Sila ang mga bantayog nga dili matarug, sumbanan sa tanang Pulang Manggugubat diha sa pursigido nga pag-alagad sa katawhan ug sa DRK. Saludohan usab nato ang tanan kumander ug manggugubat nga naghalad sa taas nga panahon sa pag-alagad aron ipaasdang ang gubat sa katawhan.

Padayon ang pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa tibuok kapupud-an. Gikan sa siyam lamang ka riple sa pagkatukod sa BHB niadtong 1969, mokabat na sa 10,000 ang tag-as nga kalibreng armas sa BHB karon. Ang malampuson nga paglunsad sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id (IBKP), nakagiya sa Hukbo aron pildihon ang mga kontra-rebolusyonaryong kampanya sa nangaging mga rehimen ug kasamtangang bangis nga Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino. Padayon ang pag-asdang sa rebolusyon ug pagdaghan sa mga Pulang Manggugubat. Sa kasamtangan, liboan ka manggugubat ang nakatag  sa 110 ka natarang gerilya sulod sa 71 ka probinsya sa tibuok nasud.Dunay mahinungdanong  tampo sa BHB sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) sa kinatibuk-ang pag-asdang sa DRK sa Pilipinas. Nasangkad na sa BHB-NEMR ang tanang bahin sa mga bukirong dapit sa 4 ka probinsya sa rehiyon. Pinaagi sa pursigidong pag-organisa, pagkonsolida ug pagpalihok sa masa napalapad sa BHB-NEMR ang baseng gerilya. Nadugtong niini ang 11 ka panggubatan nga paborableng gilihukan sa nagdoble nga gidak-on sa BHB. Mokabat na sa 30 ka yunit gerilya ang BHB-NEMR sa niaging tuig 2013 samtang nagtriple usab ang pagdaghan sa mga tag-as kalibreng armas niini. Ang kapin 1,500 nga Milisyang Bayan sa rehiyon nagatimbang sa mga gimbuhaton sa mga pultaym nga mga gerilyang yunit sa BHB.

Tungod niing malukpanon nga pag-abante, malampuson nga napakyas sa rebolusyonaryong kalihukan ang tulo na ka tuig nga bangis nga Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino. Sa tuig 2013 lamang, nakalunsad ang BHB sa 120 taktikal nga opensiba (TO) diin 12 ang batakang taktikal nga opensiba (BTO) nga nagtumong sa pagsakmit og armas gikan sa kaaway. Nakakompiska kini og 46 ka lainlaing armas sa niaging tuig. Nakalunsad usab kini og 9 ka mga aksyong pagsilot batok sa mga abusadong kompanya ug negosyo sa rehiyon ug 5 ka isparo operisyon.  Gisugat niini ang halos walay hunong nga operisyon militar sa AFP sa 94 ka isnayp/harassment. Niining tanan, adunay natala nga 114 kaswalti sa kaaway diin 57 ang namatay ug 56 ang nasamdan sa tuig 2013. Sa laing bahin, 8 ka beses nga nadepensiba ang mga Pulang Manggubat diin 8 usab ka Kauban ang mabayanihong nakalas.

Taliwala sa halos walay hunong nga pag-atake sa kaaway, padayon nga napatuman sa BHB-NEMR ang nagkalainlaing mga tahas niini. Padayon kining nag-abante, nagpakusog sa rebolusyonaryong pwersa ug mamugnaon nga naglunsad og kontra-atake batok sa bangis nga kaaway.

Nakagamut ang Partido sa masa diha sa kapin 100 ka barangay sa NEMR. Sukad 2001 katulo ka pilo ang pagdaghan sa membro sa Partido sa han-ay sa masa. Ang lig-on ug paspas nga pagtubo sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa nga gi-organisa ug gipalig-on sa  BHB, nagresulta sa pagdaghan sa mga nakabenepisyo sa agraryong rebolusyon. Adunay 4,220 ka pamilya ang libreng nakatikad sa yuta dinhi sa rehiyon. Sa daghang erya napakunhod na ang abangan sa yuta ug mga himan sa panguma ug napataas ang presyo sa produktong agrikultural. Paspas usab ang pagpundar sa ekonomiyang sarang-sa komunidad ug panggubat (ESKP) diha sa mga bukirong dapit. ANG ESKP nagpundar sa ekonomiya sa mga komunidad ug pamilya, nakapahugot sa ilang panaghiusa, nagpakusog sa kalihukang masa ug nakatampo sa pagkaon sa ilang Hukbo.

Daku ang hagit kanato karong tuig 2014 tungod kay atong atubangon ang nagkadaghang mersenaryong AFP dinhi sa atong rehiyon. Sa pagsugod pa lang sa tuig 2014, pinasikad sa pagkapilde sa OPB-Oplan Bayanihan, gidugangan pagbubo sa rehimeng US-Aquino ang AFP sa Caraga aron gukdon ang BHB ug gwardyahan ang mga magun-obon nga mga dagkung langyaw'ng mga plantasyon ug minahan. Anaa na sa NEMR ang 2nd Scout Rangers Battalion samtang nagbase sa Bancasi, Butuan City ang 4th SR Battalion nga naglangkob sa NEMR ug NCMR. Ang NEMR nga usa ka gamay nga rehiyon, gibuboan sa 7 ka batalyon ubos sa 4ID sa EastMinCom: ang 2nd SRB, 75th IB, 36th IB nga ubos sa 401st Brigade ug 30th IB, 26th IB ug 29th IB ubos sa 402nd Brigade ug dunay usa batalyon sa 3rd SF nga nahimong kadreman sa CAA ang ubang kompanya niini. Gipaluyohan ang mersenaryong kasundaluhan ni Aquino sa imperyalistang US nga mas gipakusog ang presensyang militar sa nasud ilabina sa Mindanao. Paspas ang pagbansay sa US sa AFP alang sa saywar ug bangis nga pagpangatake sa masa sa katawhan. Pagsugod pa lamang sa tuig 2014 sunod-sunod na ang mga operisyong militar niini ug gipakaylap ang COPD apil sa kasyudaran ug kalungsuran, kaluha niini ang mga paglapas sa AFP/PNP sa tawhanong katungod ilabina batok sa mga mag-uuma sa kabukiran.

Apan ang kabangis sa nagkadaghan nga kaaway dili makapugong sa pag-asdang sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR nga nasubhan na sa mga nangaging mga kontra-insurhensyang kampanya. Usa  kini ka hagit sa rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon nga mas molig-on, molapad ug mo-abante. Andam ang BHB-NEMR sa pag-atubang sa mersenaryong AFP sa rehimeng US-Aquino ug dalhon ang gubat sa katawhan ngadto sa mas abanteng yugto hangtud sa kadaugan.

Atong huptan ang masukolong diwa ug inisyatiba sa diha sa paghapak ug pagpildi sa OPB ug panalipdan ang interes sa mabagang katawhan. Atong ilunsad ang mas daghang isnayp-harrasment batok sa nag-operisyon nga kaaway samtang maglunsad og dinagku nga atake sa ilang mga detatsment ug kampo. Ipatuman nato ang pag-atake batok sa mga magun-obong mga minahan ug plantasyon sa mga imperyalista. Labaw sa tanan, mapangahason ug komprehensibo natong pakusgon ang gubat sa katawhan pinaagi sa pagtukod ug pagpalig-on sa baseng masa ug paglunsad sa agraryong rebolusyon.

Sa laing bahin gibandera ug gipasigarbo sa rehimeng US-Aquino ang illegal nga pagdakop nila sa magtiayong Tiamzon nga mga senior consultants sa Peace Talks sa GRP ug NDFP ug sa laing pang lima. Matud nila maundang na ang DRK ug mahugno rebolusyonaryong pwersa tungod  niini. Tinuod nga usa kini ka igo sa  PKP nga nangulo sa DRK karon. Apan ang pagpangulo sa PKP sa rebolusyon pinaagi man sa mga komite ug kolektibong pangulo sa tanan ang-ang, dili lang sa mga indibidwal. Dunay sab kining sistema sa  pagkahan-ay sa mga responsibilidad sa matag membro sa mga komite, busa, segurado nga dunay mobarog/mopuli kung dunay madakop o mamatay ba kaha. Pinaagi sa mga plenum sa mga komite nahimong pormal ang mga responsibilidad sa mga membro sa komite. Sa kasaysayan  sa dihang nadakop ang founding Tsirman nga si Prof. Jose Maria Sison panahon sa administrasyong Marcos padayon milambo ang rebolusyonaryong kalihokan sa Pilipinas.

Busa dili mamahimong babag sa paglambo ang pagkadakop sa duha ka senyor lider sa PKP.  Ang nag-unang babag sa paglambo sa rebolusyon mao ang pagsimang gikan sa pulikanhong linya sa DRK ug ubang pang mga dagkung  sayop. Hangtud nga magpabiling semi-kolonyal ug semi-pyudal ang kahimtang sa Pilipinas, padayong makigbisog ang katawhan ug padayong moabante ang DRK hangtud nga makab-ot ang hingpit nga kadaugan.

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!
I-asdang ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!