Magkonsolida, magpalapad kag dugang nga kaisog sa pagbato sa liwat nga pagpaslaw sg Oplan Bayanihan sg AFP kag US-Pnoy nga rehimen!

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command-NPA-Central Negros
March 29, 2014

Signipikante kag madinalag-on nga ginsaulog naton ang ika-45 ka tuig nga Anibersaryo sg New People's Army karon nga adlaw Marso 29, 2014 gikan sa liwat nga pagtukod sini sadtong Marso 29 1969. Sa kada tuig mas labi naton gipalig-on ang aton pagtib-ong sg mga sandigang prinsipyo, programa, patakaran, kag linya sandig sa sinsero kag hugot nga pagsunod sa konstitusyon sg aton Partido. Ang Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang unibersal nga ubay sa ideolohiya nga nagserbi iwag sa aton pagsulong kag pag-uswag sa tanan nga bahin sa sulod sa masobra apat ka dekada nga pag-atubang kag pagpangimbabaw sa obhetibo kag suhetibong kondisyon nga nagkurit sg aton mga kadalag-an. Daku nga kadalag-an ang patay-buhi kag kapursigido sg aton paghimakas nga malunsar sg aton partido ang ikaduha nga kahublagan panadlong sadtong temprano nga bahin sg dekada '90 nga nag-ani man sg aton determinasyon nga mapatuman kag mapadaug ang demokratikong rebolusyon sg banwa/pangmalawigong inaway banwa sa patag sg pagtukod sg baseng masa, armadong paghimakas kg agraryong rebolusyon. Tuig 2009 liwat nga nagpanawagan ang Partido nga magdungan sa pagmartsa ang bug-os nga rebolusyong pwersa sa pagpamuno sg PKP nga i-angat ang atong pagsulong nga abuton ang estratehikong pagkapatas gikan sa estratehikong depensiba matapos ang pulo katuig kag liwat naman kita nga nag-ani sg mga kongkretong kadalag-an nga nagmarka naman sg masanag nga palaabuton nga nag-inspirar sa bug-os nga rebolusyong kahublagan sa pagkapatas.Sa ika-45 ka tuig nga pagsukat sg aton Bag-ong Hangaway sg Banwa ang paghatag sg pagpasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sg ila ikasarang, kina-alam kag kabuhi nga mabutang sa unahan ang interes sg rebolusyon nga nagserbe inspirasyon kag aspirasyon sg aton pagsulong nga malab-ot ang tunay nga kahilwayan kag demokrasya.

Nagapasalamat man kita sa aton mga kadre kag bug-os nga katapu-an sg Partido upod sa aton mga isganan nga mga opisyal, mga katapu-an sg Bag-ong Hangaway sg Banwa, mga yunit milisya, mga rebolusyonaryong masa kag abyan nga nag-amot nga maangkon ang ini nga mga kadalag-an sa sulod lamang sa isa katuig (2013). Sa pihak sg tudo larga nga kampanyang militar nga Oplan Bayanihan sg US-PNoy nga rehimen upod sa mersenaryo kag pasistang AFP/PNP kag para-militar, komprehensibo kita nga nagbato kag nakapangimbabaw. Sa sulod sg isa ka tuig mas labi pa nga nakakonsolida ang aton katapu-an sg Partido paagi sa mga pagtu-on sg mga kurso sg Partido. Labi man nga nagdaku ang mga katapu-an nga naglab-ot sa 10%. Madamo man sg mga kadre nga napatuhaw gikan sa hanay sg mga intelektwal kag kabataang estudyante nga lubos panahon nga magpasakop sa armadong paghimakas kag iban pa nga porma kag linya sg mga hilikuton sg Partido. Halos kusog platun ang nadugan sa kusog sg BHB kag madamo mn sg kadre militar ang napatuhaw. Nakalunsar man sg masobra 20 ka taktikal nga opensiba sa nagkalain-lain nga taktika kag teknika nga nakakumpiska sg malapit 30 ka mga armas kag lohistika militar nga sarang mapa-armas sa kusog platun nga narekruta. Nagdaku man ang kusog sg yunit milisya nga handa magpartisipar sa igalunsar nga mga taktikal nga opensiba sg BHB batok sa AFP, PNP, RPA, Para-militar, goons kag iban pa nga kriminal kag kontra-rebolusyon nga elemento.

Nakapangimbabaw man ang LPC sa pyudal nga pagpanghimulos sa mga agalong may duta bangud sa mga maisog nga mga mangunguma nga nagduso sg 2 ka serye sg kontra-pyudal nga paghimakas sa porma sg dayalogo batuk kay Vice-Mayor Ernesto Reyes kag Juanita Albino sa hambalanon sg pagpataas sg suhulan kag pagpamatok sa liwat nga pagpang-agaw sg duta nga pangabuhi-an sg mga mangunguma tanan sa Guihulngan Oriental Negros sadtong Abril 2013 kag Agosto 2013. Kapin sa 700 ang nakabenepisyo. Malapit 30 mil man ka mga pumuluyo ang namobilisa sa ginpatigayon nga mga kontra-pasista nga linya sg paghimakas nga ara man ang ubos-kusog nga pagsuporta sg mga abyan, patriotiko kag demokratikong pwersa sa mga rally-protesta batok sa militarisasyon nga masami nagabayolar sa tawhanon nga kinamatarung sg mga pumuluyo sa kaumhan nga ginakomiter sg pasistang militar. Isa na diri nga panghitabo nga nagin bangungot sa AFP ang natabo nga mis-encounter sa Brgy. Pitogo La Libertad, Negros Oriental sa tunga sa Bravo Coy sg 11th IB PA kag panatikong Greenan nga gin-organisa kag ginpaarmasan man sg pamilyang SY-Limkaichong nga nag-utas sg kabuhi sg inosenteng sibilyan nga si Randy Garsola sg Sitio Tambo, Amontay Binalbagan kag 9 ka AFP kag isa ka CAFGU nga hungod nila ini nga ginhimutig sa publiko. Ini natabo sadtong Nobyembre 24, 2013 mga alas-5 sg hapon sa nasambit nga lugar. Ang pagpangdakop kag pagpapriso paagi sa mga himo-himo nga mga kaso sa malapit 30 ka inosente nga mangunguma kag sibilyan sa Barangay San Agustin sa Isabela Negros Occidental kag Barangay Tacpao kag Linantuyan sa Negros Oriental. Ini sila ginpasibangdan sg pasistang militar nga mga katapu sa New People's Army kag tubtob subong iban sa ila ara pa sa prisohan. Sa kamatuoran, ang ila ginalunsar nga peace and development paagi sa ila CMO battalion subong sa binukid sa Central Negros labi nga naghatag sg perwesyo sg pumuluyo bangud mas labi nga nagduging ang illegal drugs, illegal gambling, kinawatay, pinatyanay, hold-up kag iban pang kriminalidad bangud sila man lang mismo nga ara sa authorities kag local executives ang nagapamuno sg sini nga mga illegal nga aktibidad. Sa Guihulngan lang mismo nga ara ang presensya sa CMO battalion, mas ang AFP man ang nagapundar sg mga bulangan upod kay Mayor Guido Reyes sg Guihulngan isa na diri ang bulangan sa Barangay Humay-humay kag iban pa nga mga baryo. Ang AFP man ang nagaorganisa sa mga mahuyang nga mga elemento sa pagpangawat sg manok nga inugbulang upod na ang pagpanghold-up sa Barangay Buenavista sa mga benepisyaryo sg 4Ps. Ang katapu-an sg Bravo Coy sg 11th IB PA sa Barangay Buenavista, Guihulngan isa sa mga nagabakal sg dalagku nga bolto sg shabu paagi kay Sgt Tacu nga isa ka regular military driver sg 11th IB PA nga amo nagabakal/nagakuha sg isa ka suplayer sg shabu gikan sa San Carlos Negros Occidenta. Bisan ang pagpatay kay City Counselor Cyrus Fat sg Guihulngan nagpabilin nga wala sg kasolbaran bangud ara mismo sa AFP ang may kahimu-an sini. Sa paghatag lead sa imbistigasyon tawgon lang sa LPC nga sila Bravo and Juliet ang may kahimu-an sini nga pagpatay. Sa amo sini nga kahimtangan wala na sg solo nga saligan ang pumuluyo sa Central Negros kundi sa NPA na gid lang.

Ang baseng masa labi nga naglig-on, nakonsolida, nagdalom kag naglapad. Masobra 2000 ang nadugang sa mga katapu-an sa rebolusyonaryong organisasyong masa gikan sa dugan nga masobra 30 ka baryos. Nalab-ot sini sa 15% ang paglapad kag pagdaku sg baseng masa. Ang ini nga mga kadalag-an nagapakita lang sa pagkapaslaw sa Oplan Bayanihan sa AFP kag US-PNoy nga rehimen sa Central Negros. Ang malaparan nga diskontento sa pumuluyo sa sistemang mala-pyudal kag mala-kolonyal sa sakop sa larangan gerilya nagapakita sg masanag nga basehan sa paglab-ot sa estratehikong pagkapatas padulong sa halintang sa Sosyalismo. Ginapanawagan sa bug-os nga rebolusyonaryong hanay nga magkonsolida, magpalapad kag dugang nga kaisog sa pagbato sa liwat nga pagpaslaw sa Oplan Bayanihan!

*MABUHAY ANG PKP!
MABUHAY ANG BHB!
MABUHAY ANG INAWAY BANWA!
MABUHAY ANG MASA!
MABUHAY ANG IKA-45 NGA ANIBERSARYO SA NEW PEOPLE'S ARMY!*