Malayang makapagpapalakas at makasusulong ang rebolusyonaryong kilusan

Panayam kay Prof. JOSE MARIA SISON
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
By ROSELLE VALERIO
Liberation International

Translation: The revolution is free to grow in strength and advance -- Prof. Sison
 

Roselle Valerio (RV): Ano ang kaagad mong reaksyon sa pagkaaresto kina Benito Tiamzon at Wilma Austria?

Jose Maria Sison (JMS): Inisip ko agad na ang pagkaaresto sa dalawang Konsultant ng NDFP sa negosasyong pangkapayapaan ay paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Mayroon silang hawak na dokumento ng pagkakakilanlan sa ilalim ng JAISG at dapat ay protektado laban sa pagtugaygay, panghaharas at pag-aresto.RV: Totoo ba, gaya ng sinasabi ni Alex Padilla, ng militar at iba pang upisyal ng gubyerno ni Aquino, na magkakontra kayo ng mag-asawang Tiamzon hinggil sa negosasyong pangkapayapaan? Na mga "hardliners" at "war freaks" ang mga Tiamzon at hindi sila sang-ayon sa iyo at sa panel sa negosasyon ng NDFP?

JMS: Suportado ng mag-asawang Tiamzon ang negosasyong pangkapayapaan. Kung kaya sila ay mga konsultant sa negosasyong pangkapayapaan. Isang malisyosong intriga lamang ng matataas na upisyal at upisyal militar ng reaksyunaryong gubyerno na ang mag-asawang Tiamzon ay kontra sa punong tagapagtatag ng PKP at sa Negotiating Panel ng NDFP. Dapat nilang basahin ang upisyal na deklarasyon ng Komite Sentral ng PKP na sumusuporta sa gawain ng Negotiating Panel ng NDFP at mga konsultant nito, kabilang na ako.

RV: Gaano mo kakilala sina Benito Tiamzon at Wilma Austria?

JMS: Kilala ko sila bilang mahuhusay na kadre ng komiteng rehiyon ng Manila-Rizal ng Partido Komunista ng Pilipinas noong maagang bahagi ng 1970. Pagkatapos naging kalihim si Benny Tiamzon ng rehiyunal na komite ng PKP sa Eastern Visayas noong kalagitnaan ng 1970 pataas. Katangi-tangi siya sa kanyang komprehensibong kakayahan sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Katangi-tangi rin si Wilma. Hindi naman nakapagtataka na mararating nila ang pinakamataas na sentral na pusisyon sa PKP.

RV: Ang ang pagkabatid mo sa pagkakasangkot at papel ni Tiamzon sa PKP noong 1990, sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto?

JMS: Gumampan ng namumunong papel si Tiamzon noong Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto, na nagsimula noong 1992. Isa itong kampanyang pang-edukasyon na muling nagtibay sa mga saligang rebolusyonaryong prinsipyo at nagresulta sa pagwawasto ng malalalang suhetibista at oportunistang kamalian at ng muling pagpapalakas at pagsulong ng PKP, BHB at baseng masa at ng demokratikong gubyernong bayan. Pinanghawakan ng mga kadre at kasapi ng PKP ang pangkalahatang linya ng demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan, habang ang ilang garapal na katunggali ay naging mga mangingikil ng NGO, mga dilawang ahente sa paggawa, mga burukrata ng reaksyunaryong gubyerno at mga naging espiya at eksperto sa saywar ng militar.

RV: Ano ang pagkabatid mo sa kasalukuyang papel ng mag-asawang Tiamzon sa PKP at sa kanilang aktibidad sa Visayas nang sila'y arestuhin?

JMS: Ang mapagkakatiwalaan kong pinagkukunan ng impormasyon hinggil sa kasalukuyang papel ng mga Tiamzon ay ang upisyal na pahayag ng PKP na inilabas sa Ang Bayan. Inilalarwan sila bilang mga namumunong kadre ng PKP na nagbibigay ng masusing pansin sa kalagayan at rehabilitasyon ng mga komunidad at pamilyang biktima ng superbagyong Haiyan (Yolanda) sa Visayas.

RV: Ano ang magiging impak ng pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon sa pamunuan ng PKP? Ayon sa militar, kung wala si Tiamzon, butas ang pamunuan ng PKP.

JMS: Kolektibo ang pamumuno sa PKP. Hindi ito nakasalig sa sinumang solong lider gaano man siya kahusay. Nang ako'y maaresto noong 1977, ako ang tagapangulo ng Komite Sentral ng PKP. Subalit nagpatuloy ang armadong rebolusyon, lumakas at naging mayor na salik sa pagpapabagsak kay Marcos sa kabila ng kanyang pagyayabang na tinapos na niya ang PKP sa pagkaaresto sa akin.

Tulad namin ni Julie nang kam'y maaresto noong 1977, sina Benny Tiamzon at Wilma Austria ay awtomatikong papalitan ng mga kasama. Kung ihahambing sa basketbol, masasabi kong malalim ang bangko ng PKP. Pinupunuan ang Komite Sentral at ibayong pinalalakas ng paparaming bilang ng mga pambansang kadre maging ng mga panrehiyong kadre mula sa 17 rehiyon.

RV: Ano ang magiging impak nito sa Bagong Hukbong Bayan at sa digmang bayan?

JMS: Mas magpupursige ang BHB na ilunsad ang digmang bayan. Mataba ang lupa para sa digmang bayan dahil ang sistema ng pang-aapi at pagsasamantala ang nagsasadlak sa mamamayan sa di mabatang pagdurusa. Hinahangad ng mamamayan ang pagpapatalsik sa bulok na sistema ng malalaking kumprador at panginoong maylupa na nangangayupapa sa imperyalismong US.

RV: Ano ang kalagayan ng negosasyong pangkapayapaan ng NDFP-GPH bago ang pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon? Ano ang kahihinatnan ngayon ng negosasyong pangkapayapaan?

JMS: Bago ang pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon, pinaralisa na ang negosasyong pangkapayapaan ng hindi pagtalima at paglabag ng rehimeng Aquino sa mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng NDFP at ng gubyerno ng Maynila. May masamang kahihinatnan ang pagkapiit ng mga konsultant na protektado ng JASIG sa negosasyong pangkapayapaan.

RV: Mayroon ka bang mensahe na nais iparating kay Benito Tiamzon, Wilma Austria, at kanilang lima pang kasamahan?

JMS: Ginagawa ni Luis Jalandoni at ng Negotiating Panel ng NDFP ang lahat para igiit ang pagpapalaya sa kanila sang-ayon sa JASIG. Subalit sukdulang reaksyunaryo ang rehimeng Aquino, makitid ang isip at hindi tumatanaw sa hinaharap. Sinabi ko kay Marcos noong 1977: maaaring mo akong ikulong subalit malayang makapagpapalakas ang rebolusyonaryong kilusan at makasusulong. Ang pagkapiit ay isang oportunidad upang gumampan ng mahalagang anyo ng paglilingkod sa sambayanan. Sa pagpapakita ng kanilang paglaban, maaaring magbigay-inspirasyon ang mga rebolusyonaryong bilanggo sa mamamayan na puspusang lumaban para sa kanilang pambansa at panlipunang paglaya.

RV: Ano ang mensahe mo sa rehimeng Aquino?

JMS: Respetuhin ang The Hague Joint Declaration at ang JASIG at palayain ang mga konsulatant ng NDFP sa usapan. Igalang ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at palayain ang mga bilanggong pulitikal na nakapiit dahil sa gawa-gawang karaniwang krimen. Kung gayon, magkakaroon ng matatag na batayan para muling ipagpatuloy ang negosasyong pangkapayapaan.