[Mensahe ng Revolutionary Council of Trade Unions – NDFP sa ika-45 anibersaryo ng BHB]
IPAGTAGUMPAY ANG DIGMANG BAYAN! Manggagawa, ipagbunyi ang ika-45 anibersaryo ng NPA!

Revolutionary Council of Trade Unions
Marso 28, 2014

Ipinagbubunyi ng Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front of the Philippines (RCTU-NDFP) ang ika-45 anibersaryo ng New People’s Army. Nagdiriwang kaming mga manggagawa at ang sambayanang Pilipino sa malalaking tagumpay ng NPA sa 45 taon ng pagsusulong nito ng armadong rebolusyon. Kung wala ang hukbong ito, walang kahit ano ang mga mamamayan.

Ang NPA ay hukbo ng mga manggagawa, magsasaka at lahat ng Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan ng iilang imperyalista, komprador at haciendero. Ito ang pangunahing sandata ng demokratikong rebolusyong bayan na magwawakas sa nabubulok na mapagsamantala at mapang-aping sistema ng lipunan, at sa pagtatatag ng bago, malaya, maka-mamamayan at maunlad na lipunang Pilipino.

Sa kanayunan, sandigan ang NPA ng milyun-milyong magsasaka. Kasama ng mga magsasaka, isinusulong nito ang rebolusyong agraryo na nagpapalaya sa mga magsasaka sa pagsasamantala ng malalaking panginoong maylupa. Nangungunang instrumento ang NPA sa pagbabagsak sa kontra-mamamayan at mapanupil na rehimeng US-Aquino at sa pagtatayo ng sariling gobyerno ng mamamayan. Naglulunsad ito ng armadong pakikibaka para durugin ang armadong instrumento ng estado na gumagamit ng karahasan laban sa mga mamamayan.

Patuloy na lumalakas at lumalawak ang hukbong bayan. Sa loob ng 45 taon, binigo nito ang lahat ng pagtatangka ng rehimeng US-Aquino at mga nagdaang rehimen na durugin o pahinain man lang ang rebolusyonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino.

MABUHAY SINA BENITO AT WILMA TIAMZON!

Nanginginig sa takot ang mga mapagsamantala at mapang-api sa patuloy na paglakas ng NPA at buong rebolusyonaryong kilusan ng mga mamamayan. Ito ang ipinapakita ng patraydor at iligal na pag-aresto sa mga susing lider ng Partido Komunista ng Pilipinas, siyang namumuno sa NPA, na sina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon nitong Marso 22.

Taliwas sa ipinagkakalat na paninira ng rehimeng US-Aquino, sina Tiamzon at Austria ay magigiting na rebolusyonaryong lingkod ng sambayanang Pilipino. Sa katunayan, dinakip sila sa kalagitnaan ng pangangasiwa sa operasyong relief at rehabilitation ng CPP-NPA-NDF para sa mga biktima ng superbagyong Yolanda. Bagay itong hindi ginagawa, o sadyang ayaw gawin, ng inutil na si Noynoy Aquino.

Ang pagdakip sa dalawa ay tahasang paglapastangan sa usapang pangkapayapaan. Desperadong pagtatangka ito ng rehimeng US-Aquino na pahinain ang rebolusyonaryong kilusan. Ipinakikita lang ng rehimen ang pagiging utak-pulbura at kawalang-interes na solusyunan ang kahirapang siyang ugat ng armadong tunggalian. Mas gusto nitong maglunsad ng brutal na pandarahas sa sambayanang lumalaban.

IPAGTAGUMPAY ANG DIGMANG BAYAN!

Kailanman ay di magagapi ang NPA dahil malalim itong nakaugat sa masang magsasaka at mamamayan. Isinusulong at ipinaglalaban nito ang kapakanan at kagalingan nating masang api.

Sa pamumuno ng Partido, nangunguna ang NPA sa isang digmang bayan na naglalayong palayain ang sambayanan mula sa naghahari-hariang imperyalismong Kano, at mga lokal na mapagsamantala’t mapang-api. Magtatayo ng gobyerno ng mga mamamayan, para sa mga mamamayan. Itatayo ang isang lipunan kung saan may disenteng trabaho ang lahat, may sariling lupa ang mga magsasaka, may nagsasarili at maunlad na pambansang industriya, at natatamasa ng bawat mamamayan ang mga batayang karapatan sa edukasyon, paninirahan at serbisyong panlipunan.

Ang tumitinding kahirapan at kaapihang dinaranas nating mamamayan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino ay lalong nagpapatindi ng determinasyon nating mga manggagawa at ng buong sambayanan na ipagtagumpay ang digmang bayan.

Sa ika-45 taon ng NPA, nagpupursige itong magkamit ng mas maraming pang tagumpay at isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa bago at mas mataas na antas. Tinatanaw nitong pumatas sa lakas ng Armed Forces of the Philippines sa mga darating na taon at kamtin ang ganap na tagumpay ng sambayanan sa pinakamadaling panahon.

Nananawagan kami sa mga kapwa-manggagawa at kapwa-maralita na makiisa at higit pang mag-ambag sa armadong rebolusyon! Libu-libo tayong tumungo sa kanayunan at sumapi sa NPA!

Tanging sa armadong rebolusyon makakamit ng mga manggagawa at sambayanan ang tunay na kalayaan at demokrasya. Sa pagtatagumpay lang ng Pambansa-Demokratikong Rebolusyon maitatatag ang isang lipunang may pagkakapantay-pantay, ang lipunang hinahangad ng uring manggagawa, ang lipunang sosyalista.

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY SINA KA BENITO TIAMZON AT WILMA AUSTRIA!
MABUHAY ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG REBOLUSYON!
IPAGTAGUMPAY ANG DIGMANG BAYAN!
MANGGAGAWA, SUMAPI SA NPA!