Nag-iilusyon ang AFP na magwawakas ang armadong pakikibaka sa pagkaaresto sa mga Tiamzon

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 24, 2014

Translation: AFP hallucinating that arrest of Tiamzons will doom armed struggle

Ibinasura ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) bilang "ilusyon" ang ipinamamarali ng AFP na ang pagkaresto kamakailan sa mga lider ng PKP at konsultant sa usapang pangkapayapaan na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria ay magiging wakas ng armadong pakikibaka na inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

"Nahihibang ang hepe ng AFP na si Gen. Emmanuel Bautista sa paniniwalang tutugunin ng mga Pulang mandirigma ng BHB at mga rebolusyonaryo ang panawagan niyang sumuko na sila sa rehimeng Aquino.""Sa nakaraang tatlong taon sa ilalim ng rehimeng Aquino, walang napala ang mamamayan kundi mga pangakong napako habang dinaranas nila ang malawakang kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, mataas na presyo ng mga bilihin, pangangamkam ng lupa at kawalang lupa at pangkalahatang matinding kahirapan," anang PKP.

"Sa kanayunan, sa imbing pagtatangkang panatilihin ang atrasadong sistemang pang-ekonomya at panlipunang ito, patuloy na naglulunsad ang AFP ng di makatarungang gerang mapanupil laban sa mamamayan, gumagawa ng malawakang pang-aabuso sa mga karapatang-tao, lumalapastangan sa mga tahanan, ginagamit ang mga eskwelahan at mga day-care center bilang baraks, inaaresto ang sinumang pinagsususpetsahan nilang sangkot sa aktibismong pulitikal o sa pag-oorganisa ng sarili," dagdag ng PKP.

"Patuloy na ginagatungan ng brutalidad at malawakang pang-aabuso ng AFP ang mamamayan na mag-armas laban sa naghaharing sistema," anang PKP. "Kung kaya, bawat araw, daan-daang mamamayan, karamihan ay magsasaka, ang nagpapatala sa BHB, sa milisyang bayan o sa mga yunit sa pagtatanggol sa sarili sa baryo."

"Sa lalim ng ugat ng armadong tunggalian, talagang nag-iilusyon ang rehimeng Aquino at AFP kung naniniwala sila na ang pagkaaresto sa mga Tiamzon ay magpapalaho sa armadong pakikibaka.

"Maligaya rin sila sa pagsasabing ang pag-aresto ay magiging sanhi ng kawalang-direksyon ng rebolusyonaryong kilusan at magiging magulo para masustine ang sarili at maipursige ang layunin nito.

"May sistema ang Partido Komunista ng Pilipinas ng maayos na saluhan ng tungkulin. Binubuo ito ng mahigit 150,000 na dedikadong mga kadre, na may 15 komiteng panrehiyon, ilampung subrehiyunal na namumunong komite, mahigit 110 komiteng larangan at libu-libong komiteng seksyon at sangay na nangunguna sa rebolusyonaryong gawain sa iba't ibang lugar at antas," anang PKP.

"Sa pamamagitan ng sentral at rehiyunal na namumunong organo, patuloy na pamumunuan ng PKP ang Bagong Hukbong Bayan sa paglulunsad ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya upang ibayong isulong ang digmang bayan," anang PKP.

Iginigiit muli ng PKP ang kagyat na pagpapalaya kina Benito Tiamzon at Wilma Austria at kinukundena ang pag-aresto sa kanila bilang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). "Sunud-sunod ang iniimbentnog pagdadahilan ng rehimeng Aquino upang harangin ang pagpapalaya kina kasamang Benito at Wilma."

Ayon sa PKP, walang bisa ang ang paulit-ulit na linya ng rehimeng Aquino na hindi kayang beripikahin ng NDFP ang mga konsultant nitong rehistrado sa kanilang mga koda, ay hindi maaaring gamitin kay Wilma Austria na kinilala bilang konsultant gamit ang tunay niyang pangalan. "Ngayon may panibago na namang dahilan ang Malacañang sa pagsasabing si Bb. Austria ay tumakas sa kanyang pyansa noong 1989 dahil nabalewala naman iyon ng pagkilala sa kanya bilang konsultant sa usapang pangkapayapaan noong 1995 nang pirmahan ang JASIG."

Ibayong kinundena ng PKP ang pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong kriminal laban kina Tiamzon at Austria. "Tulad ng taktika ng rehimeng Arroyo, naghahanda ang rehimeng Aquino ng lahat ng posibleng imbentuhing kaso ng pagpatay at iligal na pagdadala ng baril upang patagalin ang pagkakapiit kina Tiamzon at Austria." Idinidiin ng PKP na sina Tiamzon at Austria ay di armado nang sila'y arestuhin ng mga tauhan ng militar at pulisya.