NDF nagapanginbulahan sa 45 ka tuig sg NPA, nagahangkat sa gobyerno sa pagpadayon sg peacetalks

Frank Fernandez
NDFP-Negros Island
Marso 29, 2014

Malipayon nga nagapanginbulahan ang National Democratic Front  (NDF) -  Negros sa mga Hangaway kg Opisyal sg New People’s Army (NPA) sa ila ika-45 ka tuig nga Anibersaryo!

Humalin sg makasaysayan nga natukod ang NPA sadtong Marso 29, 1969, 45 na ka tuig ang  nagligad, nakaangkon ini sg mga indi matupungan nga kadalag-an kag kusog  nga sarang makapatay-og sa pundasyon sg reaksyonaryong estado sg imperyalismong Estados Unidos, pyudalismo kg burukrata kapitalismo. Nakaangkon ang pumuluyo sg mabakod nga instrumento paagi sa paglunsar sg armadong paghimakas  nga tukuron ang demokratikong gobyerno sa kaumhan gikan sa kaumhan padulong sa kasyudaran. Haligi ini sg estado  sg pumuluyo para depensahan ang interes sg pumuluyong Pilipino.Ang NPA nga ginabug-os sg mga pinakamaayo nga mga anak sg mangunguma, mamumgon, petiburgsesya, pungsodnon nga burgesya kg bisan sg mga agalon mayduta kg dalagkung komprador burgesya nga nagsikway sg ila sahi. Ini ang tigpangapin sg mangunguma sa ila kinamatarung sa duta batuk sa nanari-sari nga programa kg polisiya sg reaksyonaryong estado katulad sg Negros First Agenda sg agalon mayduta nga gobernador Maranon. Nga paagi sini nga programa, nagakahublasan ang gobyerno bilang manug-agaw duta sg mangunguma kg ido-ido gid sg mga agalon mayduta kg  kapitalistang inbestor sa tubo, pinya, oil palm, rubber tree kg pastuhan.

Ang konsabohay sg Department of Agrarian Reform (DAR), Provincial Government kg Regional Public Safety  Manuever Batallion (RPSMB) agud piguson ang mga mangunguma sa Had. Ilimnan, Murcia, nagapakita lamang sg kainutil kg kapintas sg estado sa interes kg demanda sg mangunguma sa pag-angkon sg duta nga pangabuhian. Ang pagpabaya sg gobyerno, AFP, PNP sa reklamo sg pumuluyo sa Brgy. Camansi, Kabankalan City batuk sa pagpanghalit ni Pablito kg John Paul Sola, nagapamatuod lamang sa pagkatuta sini nga mga institusyon sa kapritso kag kadaluk sg mga despotikong agalon mayduta.

Gani, wala na sg iban pa nga alternatiba ang masang mangunguma nga ginagutom kundi ang magkadto sa kadalanan kg ang iban mag-uyat sg armas agud isinggitan ang hustisya sosyal. “Bugas-bugas, indi armas!” Ini ang singgitan sg pumuluyo nga ginagutom.

Hangkat ini nga sitwasyon sg mangunguma dira sa institusyon sg simbahan, ilabe na sa kaparian sg Katolikong Simbahan. Hatagan ninyo sg kabuhi ang panawagan ni Pope Benedict nga dapat magpangabuhi kamo upod sa masang anakbalhas, pamatukan kg isikway ang mga kagarukan sa inyo hanay kg sa hanay sg gobyerno.  Panahon na nga inyo liwat balikan ang sadto progresibong panindugan sg Simbahan nga nagatib-ong sa interes sg masang pumuluyo,ilabe na sg mangunguma kg mamumugon.  Mangabuhi kamo upod sa masa, “maghigko sg inyo mga kamot”  kag indi sa sulod sg inyo komportableng kombento.

Ginakondenar sg NDF-Negros ang illegal nga pag-aresto sa mga Kaupod Wilma kg Benito Tiamson nga mga holders sg JASIG kg lima (5) sini ka kaupdanan. Ginapakita lamang sg pasistang estado ang pagkatuso kag  indi sinsero sa peacetalks.  Kun nakaya sg Aquino nga rehimen nga isurveillance kg dakpon ang mga lider sg rebolusyonaryong hublag, ngaa indi sini kaya dakpon ang berdugo nga si Jovito Palparan kg diri sa Negros ang murderer nga si Ayalin?

Agud ipakita sg US-Aquino nga Rehimen 2 ang sinseridad sa pag-angkon sg kalinong, katulad sg ginapadayaw sini sa peacetalks sa MILF, dapat sini nga iresume ang peacetalks sa tunga sg GPh kg NDFP kag tumanon ang mga ginapirmahan nga mga dokumento kg kasugtanan katulad sg CARHRIHL kag JASIG. Indi ini magpanalaw sa tunga sg nagabalingaso nga singgitan sg pumuluyo nga angkunon ang matuod nga kalinong kg demokrasya.

Isa ka insulto sa masa nga nagahimakas kag sa rebolusyonaryong hublag ang propaganda sg reaksyonaryong estado nga bangud nadakpan ang mga Kaupod nga Wilma kg Benito Tiamson, mawatak-watak na ang NPA. Base, nalipat kamo nga ang NPA nagsugod sa gamay kg mahuyang, nga bangud sg husto nga pag-uyat sg linyang masa, nagbaskog kg nagdaku ini. Ina indi lamang bangud sg pipila ka lideres o tawo, kundi, bangud sg desaysibo nga papel sg masa sa pagbag-o sg kahimtangan. Bisan pila pa man ka lideres ang madakpan, samtang nagapadayon ang obhetibong kahimtangan sa pagrebolusyon sg masa, indi malutos ang rebolusyonaryong kahublagan, indi mawasak ang NPA.

Ipursige ang pagsulong sg inaway banwa tubob sa kadalag-an! Magsuporta kg mag-upod sa armadong paghimakas nga panguna ginalunsar sg NPA!