Paalingawngawin sa kalunsuran ang mga tagumpay ng digmang bayan sa kanayunan

     Mensaheng babasahin sa pagtitipon 
     ng mga rebolusyonaryong pwersa 
     ng NDFP sa Metro Manila 
     sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng BHB

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 29, 2014

Malugod na ipinararating ng buong Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong pakikiisa sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Metro Manila na nagtitipon ngayon para ipagdiwang ang ika-45 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Binabati ng PKP ang lahat ng mga lumahok nitong nagdaang mga araw sa mga demonstrasyon para magpahayag ng suporta para sa BHB. Nakakapagbigay-inspirasyon ang mga inilunsad na pagkilos ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan, mga maralita, mga migranteng manggagawa. Mabuhay kayong lahat!Araw-araw ay sumusulong at nagtitipon ng tagumpay ang digmang bayan sa buong bansa. Sa nagdaang mga araw lamang, nagkaroon ng matatagumpay na opensiba ang BHB sa mga prubinsya ng Agusan del Sur, Surigao, Cotabato, Sarangani, Compostela Valley, Capiz, Quezon, Rizal at Isabela. Palakpakan natin ang lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB sa mga tagumpay sa pagsusulong ng armadong rebolusyon.

Bukod sa taginting ng armadong pakikibaka, tuluy-tuloy na nagtatagumpay ang pagsusulong ng rebolusyong agraryo at pagtatayo ng gubyernong bayan. Buhay na buhay ang demokrasya sa mga baseng gerilya dahil ang gubyerno dito'y nasa kamay ng mamamayan. Ang mga tagumpay na ito ay nakamit sa pagpupunyagi ng ilampunglibong mga kasapi ng mga lokal na sangay ng Partido at mga organisasyong masa sa harap ng brutal na gerang panunupil ng kaaway. Palakpakan natin sila sa kanilang puspusang pakikibaka at mga sakripisyo.

Malaki ang papel ng demokratikong kilusang masa sa kalunsuran para sa pagsusulong ng digmang bayan sa kanayunan. Bilang mga rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran, partikular na sa Metro Manila, malaki ang papel na dapat ninyong gampanan sa kabuuang pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Sinusuma natin sa dalawa ang tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran.

1. Isulong ang demokratikong kilusang masa sa Metro Manila.


Kaugnay nito, dapat natin ubos-kayang isulong ang kilusan para patalsikin si Aquino sa poder. Kayo ang nasa unahan ng pakikibakang ito. Dapat ninyong planuhing mabuti kung papaano ito isusulong sa susunod na dalawang taon.

Dapat ilantad ang pagpapakatuta, pagsisinungaling, korapsyon at brutalidad ng rehimeng Aquino. Dapat makita ng mamamayan na hindi pwedeng maghintay lang sila ng susunod na eleksyon na malamang ay kokontrolin lang ulit ni Aquino at ng kanyang mga handler na Kano. Bigyang-daan ang pagpapahayag ng labis na pagkamuhi ng karaniwang mamamayan sa rehimeng Aquino. Iluwal ang papalaking mga kilos protesta sa mga tampok na isyu ng bayan.Puspusang pukawin, organisahin at pakilusin ang masa sa kalunsuran. Pasiklabin ang mga ilampung mga kilos protesta sa mga kampus, pabrika, mga komunidad at upisina. Tuluy-tuloy na alamin ang kalagayan at mga problema ng masa sa araw-araw. Tulungan silang suriin at unawain ang ugat ng mga problemang ito at kung papaanong nakaugnay ang mga ito sa pangkalahatang mga problema ng bayan.

Magpakahusay tayo sa pananaliksik, paghahanap at pagsusuri sa impormasyon at paggamit sa lahat ng midya para sa malaganap at mabilis na pagpopropaganda. Ilantad at labanan ang pagsisinugnaling ni Aquino.

2. Sumuporta sa pagsulong ng digmang bayan sa kanayunan.


Dapat ipropaganda sa mamamayan sa kalunsuran, laluna sa Metro Manila, ang mga pagsulong ng digmang bayan sa kanayunan. Dapat kayong maging boses ng BHB sa kalunsuran. Alamin ninyo ang mga tagumpay sa iba't ibang rehiyon. Puspusang sinisikap ng Partido na ibahagi sa lahat ang mga impormasyon na ito sa pamamagitan ng ating website, ang Philippine Revolution Web Central (sa http://philippinerevolution.net).

Palaganapin ang mga pahayag at pahayagan ng Partido. Mag-organisa ng mga pagtitipon upang panoorin ang mga bidyo tungkol sa gawain sa kanayunan. Lumikha ng mga poster na nagpupugay sa BHB at ipaskil ang mga ito sa mga kampus, pabrika, komunidad, kalye atbp. Maglunsad ng mga pagkilos na sumusuporta sa BHB at sa armadong pakikibaka.

Ilantad ang brutalidad ng digma ng kaaway laban sa mamamayan. Matamang subaybayan ang mga paglabag at pang-aabuso ng AFP sa karapatang-tao at gawing ang lahat upang ilantad ang mga ito. Ang gayong paglalantad ay isa sa paraan upang epektibong tulungan ang rebolusyonaryong masa sa kanayunan.

Hikayatin ang mga kabataan na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan. Hikayatin ang lahat na magsilbi sa pagtutupad ng reporma sa lupa sa kanayunan. Magtipon at magpadala ng materyal at pampinsyang suporta para sa mga Pulang mandirigma.

Ilan lamang ito sa mga gawaing pwedeng gampanan ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran. Kung magagawa ito sa malakihang paraan, ang pagsulong ng mga gawaing ito laluna sa Metro Manila ay makabuluhang mag-aambag sa kabuuang pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Mabuhay ang mga rebolusyonaryong mamamayan sa kalunsuran!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!