Pag-aalok ng rehimeng Aquino sa US ng access sa mga base militar, binatikos ng PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 15, 2014


Translation: CPP denounces Aquino regime for offering US access to military bases

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino sa pagbenta sa soberanya ng Pilipinas sa pagbubuo ng isang kasunduang militar sa gubyernong US na nakatakdang magpalaki ng presensya ng tropang US sa Pilipinas sa pamamagitan ng upisyal na pagkakaloob sa kanila ng pribilehiyong magtayo ng mga pasilidad militar sa bansa.

Minamadali ang mga negosasyon sa pagitan ng mga upisyal sa seguridad at militar ng mga rehimeng Obama at Aquino upang paghandaan ang tratado na tinataguriang Agreement on Enhanced Defense Cooperation (Kasunduan sa Pagpapalakas ng Kooperasyon sa Depensa) upang ihanda ito para maipresenta sa panahon ng napipintong pagbisita ni Presidente Barack Obama ng US sa Abril."Ang bagong tratadong militar ay pagtataksil at paglabag sa soberanya ng Pilipinas tulad ng mga naunang kasunduan gaya ng Mutual Defense Treaty, ng Military Bases Agreement at ng Visiting Forces Agreement," anang PKP.

"Sa nakaraang tatlong taon, todo-todong pagpapakatuta sa militar at gubyernong US ang ipinamalas ng rehimeng Aquino kaya't malaking kalokohan lamang ang mga tinaguriang negosasyon sa imperyalistang amo nito."

Sa mga balita ngayon, ipinahayag ng mga negosyador ng rehimeng Aquino ang na ang pinakahuling borador ng kasunduang militar ay magpapahintulot sa militar ng US na magtayo ng mga pasilidad sa loob ng mga kampong militar ng AFP o sa mga base.

"Ang kasunduan ay pagbuhay muli sa panahon ng mga base militar ng US, kung saan libu-libong tropang panlaban ng US, mga barkong pandigma nila, mga jetfighters, mga pasilidad sa komunikasyon, armas nukleyar at iba pang weapons of mass destruction (mga sandatang para sa malawakang paglipol) ang nakaistasyon sa loob ng bansa, at ginagamit ang mga base bilang lunsaran ng agresyon para depensahan ang interes ng US," anang PKP.

"Ang tinaguriang pinalakas na kooperasyon ay magbabalik sa Military Bases Agreement (Kasunduan sa mga Base Militar) at malala pa, magpapahintulot sa militar ng US ng akses sa mga pasilidad sa buong bansa," pagdidiin ng PKP. "Saan man naroon ang AFP, maaaring naroon din ang militar ng US. Maaaring tustusan ng militar ng US ang AFP upang magtayo o magpalawak ng mga kampong militar sa mga lugar na wala ito."

Tinukoy ng PKP ang mabilisang pagtatayo at pagpapalawak ng rehimeng Aquino ng mga pasilidad sa loob at paligid ng baseng nabal ng AFP sa Oyster at Ulugan Bay, kapwa sa Palawan, upang tugunan ang pangangailangan sa mas malaki at mas modernong daungan para mapagsilbihan ang papalaking bilang ng mga barkong pandigma ng US na dumadaong sa Pilipinas. "Kung kaya, ang pondo ng AFP para sa programang modernisasyon ay ginagamit upang pahusayin ang mga pasilidad na gagamitin ng militar ng US."

"Niloloko ng mga Amboy na upisyal ni Aquino ang mamamayan nang sabihin nilang ang alilang naghahanda ng pinakamagandang silid para sa kanyang amo ay maaari igiit sa kanyang amo na papasukin siya sa silid upang makapagmasid at tiyaking susunod ang amo sa kanyang alituntunin sa pamamahay," anang PKP. "Maaaring pahintulutan ng mapagkunwaring amo ang kanyang alila na makapagmasid at maramdamang siya talaga ang may-ari ng kanyang bahay, subalit hindi niya pahihintulutan ang alipin na busisiin ang kanyang mga bagahe."

"Paano pagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino ang militar ng Pilipinas at ang papet na gubyerno ng Pilipinas na ipagtanggol ang pambansang soberanya sa harap ng pangangayupapa nito sa militar ng US na nagsusuplay ng mga sandata nito at nagkakaloob para sa "modernisasyon", pagsasanay at indoktrinasyon nito, anang PKP."

"Halos dalawang taon nang lumalarga ng mga negosasyon sa pagitan ng militar ng US at ng rehimeng Aquino, pero katiting na impormasyon lamang ng mga detalaye ng borador na kasunduan ang naisasapubliko. Dapat papanagutin ang mga negosyador sa depensa at militar ni Aquino sa pagpapanatiling bulag sa sambayanang Pilipino hinggil sa bagay na may krusyal na kahalagahan tulad ng soberanya ng bansa. "