Pag-aresto sa mga lider na nag-iimbestiga sa kalagayan at nangangasiwa ng gawaing rehabilitasyon sa Visayas, kinundena ng PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 23, 2014


Translation: CPP condemns arrest of senior leaders investigating conditions, overseeing rehabilitation in the Visayas

Mariing kinukondena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang napabalitang pag-aresto kahapon kina Benito Tiamzon at Wilma Austria. Sina Tiamzon at Austria ay kapwa nakatatandang kadre ng Komite Sentral ng PKP at mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa negosasyong pangkapayapaan sa gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH).

Nang sila'y arestuhin, gumagampan sila ng mga gawain at tungkuling itinalaga sa kanila ng PKP at ng NDFP. Hanggang nang sila'y arestuhin, kapwa sila abala sa tuwirang pag-iimbestiga sa kalagayan ng masang anakpawis sa Kabisayaan na ang mga buhay ay sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan) at patuloy na pinagdurusa ng mga anti-mamamayan, kontrolado ng kroni, tiwali, labis na walang silbing tugon ng rehimeng Aquino sa kalamidad.

Kapwa nila mahigpit na sinusubaybayan ang gawain ng Bagong Hukbong Bayan sa pagpapatupad ng gawaing rehabilitasyon sa mga sinalantang rehiyon. Tumatanggap sila ng mga ulat mula sa mga kumand ng BHB hinggil sa pagpapakilos sa mga Pulang mandirigma para itayo ang mga komunal na sakahan, pagbubungkal ng lupa at pamamahagi ng mga binhi at iba pang rekursong agrikultural mula sa NDFP.

Si Austria, na kilalang isa sa pangunahing tagapagtaguyod at tagapagwagayway ng mga karapatn ng kababaihan, ay lubos na nababahala sa kalagayan ng kababaihan at mga bata matapos ang kalamidad, at puspusang nananawagan sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa na magpursigeng ilantad ang kanilang pagdurusa at ibuhos ang kanilang pagsisikap para maisaayos ang kanilang kalagayan. Nagpuyos siya nang lubos nang malaman niya na ang malaking bilang ng mga relief goods ay nangabulok sa mga bodega ng gubyernong Aquino habang ang mga tao sa Tacloban ay patuloy na dumaranas ng kawalang pagkain, masisilungan at kawalang kita.

Si Tiamzon naman ay tuwirang nag-aalam sa malawakang pagkasalantang dulot ng bagyo sa agrikultural na ekonomya at mga komunidad ng pangisdaan ng Eastern Visayas, Cebu, Panay at Negros. Personal niyang pinag-aaralan ang taya ng aktwal na pinsala sa agrikultura at pangingisda na aabot sa P75-80 bilyon, taliwas sa napakaliit na pagtaya ng rehimeng Aquino na P15 bilyon na nagbibigay-matwid sa alokasyon ng mas malaking pondo sa mga pryektong impraistruktura ng malalaking negosyanteng kroni niya.

Bilang mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan, ang pag-aresto kina Tiamzon at Austria ay ibayong nagsasapanganib sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng NDFP. Kinukondena ng PKP ang rehimeng Aquino sa tahasang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) sa pagsasagawa ng pag-aresto at detensyon kina Tiamzon at Austria. Parehong silang kilalang-kilalang personahe sa usapang pangkapayapaan. Tinukoy pa ng NDFP sina Tiamzon at Austria na parehong may dokumento ng pagkakakilanlan na beripikado ng mga upisyal noon ng GPH.

Kinukondena ng PKP ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa pagsasampa ng santambak na mga gawa-gawang kasong kriminal laban kina Tiamzon at Austria. Kinukundena ng PKP ang kampanya sa midya na ginagawa ng Malacañang at AFP para pagmukhaing masasama sina Tiamzon at Austria sa pamamagitan ng paglalarawan sa kanila bilang mga karaniwang kriminal.

Ang gayong ginagawa ng rehimeng Aquino ay naglalayong ilayo sa sarili ang galit ng publiko sa harap ng mga kasinungalingan, korapsyon at kainutilan, laluna sa pagdami ng malalaking kabiguan nitong harapin ang mga kagyat na kahilingan ng mamamayan ng Visayas na sinalanta ng superbagyo. Patuloy na nahihiwalay ang rehimeng Aquino sa mamamayan dahil sa pag-alipusta at pagbalewala nito sa mga kalagayang sosyo-ekonomiko ng milyun-milyong manggagawa at magsasaka na nagdrusa sa mga maling patakarang pang-ekonomya nito na nagbibigay-prayoridad sa interes ng mga kroni at malalaking dayuhang amo nito sa negosyo.

Bilang mga lider ng PKP, sina Tiamzon at Austria ay kabaligtaran ng asenderong si Aquino at ng kanyang mga kampon ng tiwaling upisyal. Larawan ng simpleng pamumuhay sina Tiamzon at Austria. Wala ni isa sa kanila ang nagmamay-ari ng isang pribadong tahanan ni nagmamaneho ng kanilang sari-sariling sportscar. Hindi sila nagpapaputok ng baril para lamang maglibang o para sa personal na kasiyahan. Hindi sila tulad ni Aquino at ng mga upisyal niya na nandarambong sa pampublikong pondo para magpayaman o makapanatili sa kanilang paghaharing pulitikal.

Sa kabila ng kanilang edad at kalagayang pangkalusugan, patuloy na bumibyahe sina Tiamzon at Austria sa kanayunan upang abutin ang pinakamalalayong tahanan ng mga magsasaka at makasalamuha ang masang api. Hindi tulad ni Aquino na ganap na walang alam sa kalagayan ng mamamayang sinalanta ng superbagyong Yolanda, sina Tiamzon at Austria ay kapiling ng masang magsasaka nang sumagasa ang malakas na hangin sa Visayas. Hindi gaya ni Aquino na apat na araw pa bago kumilos, kagyat na pinakilos nina Tiamzon at Austria ang mga pwersa ng PKP para magsagawa ng gawaing relief at tulungan sa rehabilitasyon ang masang magsasaka na dumanas ng grabeng pagkasalanta ng kanilang mga pananim at kabuhayan.

Iginigiit ng PKP ang kagyat na pagpapalaya kina Tiamzon at Austria, maging lahat ng kanilang kasamahan, ang pagbasura ang lahat ng kriminal na kaso laban sa kanila. Iginigiit ng PKP na igawad ng rehimeng Aquino sa kanila ang karapatan sa abugado at atensyong medikal. May malalang hika si Austria at kapwa sila may seryosong sakit sa bato at spinal bone degeneration na segundaryo sa osteoporosis at nangangailangan ng pamalagiang kalingang medikal.

Binabatikos ng PKP, kasama ng mga manggagawa, magsasaka at mga abang masa at lahat ng rebolusyonaryong pwersa nila, ang pag-aresto kina Tiamzon at Austria. Bahagi ang pag-aresto sa kanila ng pangkalahatang padron ng panunupil sa ilalim ng rehimeng Aquino. Araw-araw, ipinatutupad ng asenderong si Aquino ang mapang-api at mapagsamantalang sistema sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang mga asong ulol, na aramado at suportado sa pinansya ng militar ng US laban sa masang magsasaka at manggagawa na naninindigan sa kanilang mga karapatan at isinisigaw ang kanilang kahilingan.

Habang ang dunong at gabay ng mga indibidwal na lider ay mahalaga, ang pagsulong ng rebolusyonaryong pakikibaka ay higit na nakasalig sa kolektibong dunong, determinasyon at organisasyon ng rebolusyonaryong masa. Hindi mapipigilan ng pag-aresto kina Tiamzon at Austria ang pangkalahatang agos ng pagsulong ng digmang bayan.

Ang pagpapakatuta, katiwalian, brutalidad at pagkasinungaling ng rehimeng Aquino ang nagtuturo sa sambayanang Pilipino hinggil sa pangangailangang maglunsad ng rebolusyonaryong paglaban. Pursigido nilang isulong nang magkasabay ang malawakang pakikibakang masa at ang rebolusyonaryong armadong paglaban upang makamit ang pambansa at panlipunang paglaya.