Pagpupugay kay Kasamang Gadioso Cuyag (Ka Edward/Sandy/William), Martir ng Rebolusyon!

Macario Liwanag (Ka Karyo)
Narciso Antazo Aramil Command (NPA Rizal)
Marso 21, 2014

Marso 20, 2014, sa pagitan ng ika-6:50 ng umaga hanggang ika-730 ng gabi, sa Sitio Sapa,  Paruwagan, Brgy. San Rafael,  Montalban, lalawigan ng Rizal, naganap ang labanan sa pagitan ng 10 kagawad ng Bagong Hukbong Bayan ng Narciso Antazo Aramil Command at ng 12 kataong pinagsanib na pwersa ng militar at CAFGU ng 16th Infantry Batallion, Phil Army  at 59th IB PA.  Nag-alay ng buhay si Kasamang Edward/Sandy/William matapos ang labanan. Martir ng rebolusyon na walang pag-aalinlangang ginampanan ang mga rebolusyonaryong gawain sa kabila ng mahirap ngunit makatarungan at makatuwirang digma.

Si Kasamang Gadioso “Ka William” Cuyag, ay ipinanganak noong March 27, 1972, tubong Aklan, na mula sa angkan ng mga rebolusyonaryo; Sa simula, isang ordinaryong magsasaka mula sa Paruwagan, na nakiisa para sa laban sa kanilang karapatan sa lupang kanilang sinasaka.

Napaloob sa ligal na organisasyon ng mga magbubukid sa lokalidad at naging pangalawang tagapangulo nito. Sa ilang panahong pagkilos niya sa ligal, kasabay nito'y naugnayan siya ng rebolusyonaryong kilusan na nakabase sa kanayunan- matapos ito'y napagpasyahang niyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at mag-alay ng buong panahon na pagkilos para sa sambayanan. Abril taong 2011 unang sumanib sa yunit ng NAAC - BHB- Rizal si Ka William, kasunod nito'y nakasama sya sa isang pagsasanay at sumabak sa isang kampanyang militar sa Larangan ng Rizal. Sa proseso kinakitaan na ng potensyal si Ka William sa usaping pang militar ng BHB,  masikhay siyang kumilos at gumampan sa mga gawaing naiatas sa kanya. Mataas ang diwa ng kasama sa pagharap sa kaaway- “hanggang kamatayan aniya. ngayong may hawak na siyang sandata, sa kanayunan magkakasubukan ng lakas” . Ng sumunod na taon, napakat sya sa yunit panlaban ng BHB-Rizal, dito may ilang pagkakataon rin siyang humarap sa tungki ng ilong ng kaaway. Sa kabila nito'y nanatili na buong loob pa rin ang pagharap niya sa kaaway- “hanggat buhay” aniya. Hindi alintana ang hirap at sakit na dinanas ng minsan silang mahabol ng mga kaaway, nagtamo siya ng pinsala. Pinakita ni Ka William ang diwang rebolusyonaryo sa pagharap dito.
Kahit na may nararamdaman siyang sakit bunga ng ibat ibang kadahilanan, pinangingibabawan niya ang mga ito.

Si Ka William ay isa sa pinakamasayahing kasama sa Larangan, palakwento- mga karanasan sa laban ng mga magsasaka sa ligal hanggang sa kanayunan, gayundin ang mga karanasan sa pagharap sa kaaway. Nagiging biruan din ang kasama dahil sa porma ng pananalita, minsa'y kulang ng letra, kung minsa'y nabubulol, tugon naman nya dito'y hindi na importante, basta pareparehas tayong naglilingkod.  Madalas din siyang nagbibitaw ng mga mapanghamong salita at mga kataga sa mga kasama upang patuloy na maglingkod sa sambayanan.

Madalas, sa panahon  ng pagkilos kahalubilo ang mga masa sa kanayunan, napupuri ang kasama sa kasipagan sa usaping pamproduksyon na isa sa pangunahing gawain  ng mga kasamang hukbo. Palibhasay mula sa uring magsasaka, malapit ang kalooban nito sa mga magbubukid sa kanayunan. Nakapagbahagi ng mga aral at mga praktika ng pagsasaka hindi lamang sa mga kasama higit lalo sa kanyang uring pinagmulan.

Sa panahon ng pagkilos, gaya nga ng lagitlagi nating sinasabi, may mga pagkakataong nakagagawa tayo ng mga kahinaan at isa si Ka William na humarap at mapagkumbabang nagwasto sa mga kahinaang nagawa.

Nagsikap ang kasama na organisahin ang kanyang pamilya, aniya kasabay ng pagkamulat niya sa takbo ng rebolusyon, dapat ay namumulat din ang kanyang pamilya, kaya sa tuwing napupunta sila sa kanyang naging tahanan, hindi na iba ang trato niya-bahagi sila ng mga masang kanyang inoorganisa't pinaglilingkuran.

March 17, 2014 , muling nakabalik sa lugar na pinanggalingan si Ka William para sa paglarga sa gawaing masa. Bumase sila malayo sa bahayan bilang pag-iingat sa seguridad at pangangalaga sa masa.  Nang umaga ng Marso 20,  2014, habang nakahimpil,  sinalakay sila ng kaaway.  Agad silang nakapatay ng isang sarhento at ayon sa ulat ng masa ay ikinasawi pa ng 2 sundalo sa labanang ito.  Ipinakita ni Ka William ang buong tapang na pagharap ng tangkain nyang kunin ang gamit pamutok ng napatay na sarhento, ngunit ganting putok ng kaaway ang sumalubong sa kanya.  Nasawi ni Ka William na taglay ang diwang rebolusyonaryo. Isang dakilang pagkamatay, isang kamatayang nagbigay ng panibagong hamon sa lahat upang patuloy na maglingkod sa masa. Magsisilbi at magiging tuntungan ito para sa tuloy-tuloy na pagsulong at pagbigwas sa kaaway,  sa bawat pagkasawi ng mga kasama sa labanan ay lagi nating ikintal sa ating isipan at puso na  mas mainam na tayo ay mamatay na lumalaban kaysa buong panahon tayong nagpapaalipin sa bulok at mapang-aping sistema ng lipunan. Isalin natin ang ating pagdadalamhati sa pagkasawi ni Kasamang William at sa lahat ng martir ng rebolusyon sa isang daluyong ng paglaban!

*Pagpupugay kay Kasamang William!
Pagpupugay sa lahat ng rebolusyonaryong martir!
Pagpupugay sa lahat ng uring anakpawis!*