Palayain sina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon! Umigpaw Pasulong sa Harap ng mga Hamon!

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Marso 25, 2014

Nakikiisa ang National Democratic Front-Bicol sa Pambansang Konseho ng National Democratic Front of the Philippines sa mariing pagkundena sa iligal na pag-aresto ng mga pwersang pang-estado ng Gubyerno ng Pilipinas sa mga konsultant ng NDFP na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon sa Carcar City, Cebu nitong Marso 22, 2014. Dapat na agarang palayain sina Tiamzon at Austria dahil sila ay protektado ng JASIG (Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees) na sumasaklaw sa mga konsultant sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at ng NDFP.

Ang iligal na pag-aresto kina Tiamzon at Austria ay lalo lamang naglalantad sa pagiging doble-kara at anti-kapayapaan ng rehimen ni Benigno Aquino III. Wala itong sinseridad na ipagpatuloy ang negosasyong pangkapayapaan upang maresolba ang ugat ng armadong paglaban ng mamamayan. Sa halip na dakpin at papanagutin ang mga sagad-sa-butong kriminal at mandarambong katulad ni Jovito Palparan at ang mga pork barrel kingpin sa Kongreso at Malakanyang, yaong mga rebolusyonaryong nagtataguyod sa interes at kapakanan ng mahihirap at inaapi ang siyang inuusig ng rehimen.Sinusuportahan ng NDF-Bicol ang paninindigan ng NDFP Negotiating Panel na magpatuloy sa usapang pangkapayapaan batay sa pagrespeto at pagpapatupad ng mga napagkasunduan ng Gubyerno ng Pilipinas at NDFP sa maraming taong pagsisikap ng dalawang gubyerno na unti-unting magkamit ng mga pagsulong sa prosesong pangkapayapaan.

Kaugnay nito, dapat tuligsain ang pagdedeliryo ni 9th ID Spokesperson Lt Col Medel Aguilar sa kanyang pangangatwiran na ang pagkakadakip umano sa mga lider ng rebolusyonaryong kilusan ay magdudulot ng mapagpasyang pagkatalo sa mga rebolusyonaryong pwersa.

Napakababaw ng pag-iisip ni Aguilar at hindi niya matatanto na bagamat mataas ang pagpapahalaga ng mga rebolusyonaryong pwersa sa makabuluhang ambag ng mga lider ng rebolusyon, nananatiling pangunahing motibo sa pagkilos ng mga kasama ay ang marubdob na hangaring paglingkuran ang sambayanan at ipagtagumpay ang rebolusyon na magkakamit ng tunay na pambansang kalayaan, katarungan, at pag-unlad para sa mamamayan.

Pamalagiang nakahanda ang buong organisasyon ng CPP-NPA-NDF, sa Bicol man o sa pambansang saklaw, na maipagpapatuloy ang mga napagkakaisahang direksyon sa pagsusulong ng digmang bayan sa mga pagkakataon na ang ilan sa pamunuan nito ay nahahadlangan ng kaaway na makagampan sa kanilang tungkulin sa pamumuno.

Ang malalaking pag-abanteng ito sa pagrerebolusyon ng mamamayan, na nakamit katumbas ng mabibigat na sakripisyo, ang ilan sa itatanghal ngayong Marso 29, 2014 sa ika-45 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Nananatiling mataas ang rebolusyonaryong diwa ng mga kumander at mandirigma ng Romulo Jallores Command – NPA Bicol na maglunsad ng mga armadong aksyon laban sa mga pusakal na kaaway ng bayan, kaakibat ng pagsusulong ng rebolusyong agraryo, at pagpapatatag ng baseng masa.

Makakaasa ang mamamayan na hindi mahahadlangan ng ilang pag-atras ang paninindigan ng Bagong Hukbong Bayan na gampanan ang tungkulin nito sa bayan na puksain ang armadong pwersa ng estadong pinaghaharian ng mga mapagsamantala’t mapang-aping uri.

Ipadagos ang rebolusyon!