Pandayin ang Isang Hindi Magagaping Hukbong Bayan at Sumulong sa Tagumpay

Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan sa Ika-45 Anibersaryo ng New People’s Army
Partido Komunista ng Pilipinas
Rehiyong Timog Katagalugan
Marso 29, 2014

Buong kagalakang nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido ng Timog Katagalugan sa Ika-45 Anibersaryo ng New People’s Army. Pinapupurihan ng Partido ang kagitingan ng mga Pulang kumander at mandirigma sa ipinamalas nilang pagpapakasakit para itaguyod at ipagtanggol ang interes ng mamamayang anakpawis laban sa pang-aapi’t pagsasamantala ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.  Higit sa lahat, ginugunita ng Partido ang kadakilaan at buhay na walang pag-iimbot ng mga martir ng rebolusyong Pilipino.  Mananatiling nakaukit sa alaala ng nakikibakang mamamayan ang kanilang kabayanihan at tutularan ang kanilang halimbawa ng isang dakilang buhay.

Sa 45 taong pakikibaka ng sambayanang Pilipino, iisa lamang ang tumitining na aral sa mamamayang api at pinagsasamantalahan: kung wala ang New People’s Army at Partido Komunista ng Pilipinas, wala ni anuman ang mamamayan.  Ang New People’s Army ang tunay na hukbo ng uring anakpawis. Ang hukbong ito ang nasa likod ng mga tagumpay ng mamamayan sa reporma sa lupa at paglaban sa paniniil ng mga lokal na tirano.  Dahil sa hukbong bayan at Partido, pinakikinabangan ng rebolusyonaryong mamamayan sa mga sona at larangang gerilya ang mga pagsulong sa reporma sa lupa ng demokratikong gubyernong bayan.Ang New People’s Army ang pangunahing armadong organisasyon ng Partido sa pagbali ng pyudal na kapangyarihan ng mga panginoong maylupa sa kanayunan. Sa pamumuno ng Partido, itinatalaga nito ang hukbong bayan upang pukawin, organisahin at pakilusin ang masang magsasaka para isulong ang rebolusyonaryong reporma sa lupa, buuin ang sariling lakas at kapangyarihan sa pulitika at pahinain ang kapangyarihan ng mga panginoong maylupa sa mga sona at larangan ng digma.

Daan-daan libong pamilya ng mga magsasaka sa buong kapuluan ang nakinabang at nabiyayaan ng minimum na programa sa reporma sa lupa ng demokratikong gubyernong bayan. Laman nito ang pagpapababa ng upa-sa-lupa, pagpawi ng usura, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang-bukid, pagpapataas ng produksyon at presyo ng mga produktong bukid at ng mga kampanya sa pagsusulong ng kagalingan at simpleng anyo ng pagtutulungan.  Sa ilang mga lugar kung saan kinakaya na ng lakas ng kilusang magsasaka at hukbong bayan, sinisimulan na ang selektibong pagpapatupad ng maksimum na programa ng rebolusyong agraryo sa anyo ng kumpiskasyon at libreng pamamahagi sa masang magsasaka ng mga lupain ng mga lokal na tirano.

Ang paglutas sa dantaong suliranin sa lupa ng masang magsasaka ang pinanggagalingan ng walang-pagkasaid na bukal ng suporta ng mamamayan sa demokratikong rebolusyon ng bayan at armadong pakikibaka.

Sa pagtupad sa popular na kasabihan ni Kasamang Mao na sa “dulo ng baril nagmumula ang kapangyarihang pampulitika”, isinusulong ng New People’s Army ang armadong pakikibaka sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan upang wasakin ang pundasyon ng reaksyunaryong paghahari ng malalaking asendero-kumprador, burukratang kapitalista at imperyalismong US sa Pilipinas at itatag ang rebolusyonaryong kapangyarihang pampulitika sa buong kapuluan. Naglulunsad ito ng pakikidigmang gerilya upang pahinain at durugin ang mersenaryong armadong pwersa ng mga naghaharing uri—ang AFP at PNP—na mga haligi sa pagpapatupad ng marahas na paghahari at panunupil laban sa mamamayan.

Malayo na ang narating ng NPA sapul nang itinatag ito noong Marso 29, 1969. Nag-umpisa ito sa 60 mga kumander at mandirigma na nasasandatahan lamang ng mahihinang kalibreng riple, mga pistola at ilang ripleng awtomatik. Ngayon, 45 taon na ang nakalilipas, lumawak ang NPA at naging isang pambansang rebolusyonaryong hukbong kinasisindakan ng imperyalismo at lokal na mga naghaharing uri. Mula sa maliit na pagsisimula sa ikalawang distrito ng Tarlac, maipagmamalaki ng Partido na ang NPA ay naging makapangyarihang pwersa, lumawak sa buong kapuluan at nakalatag ngayon sa 110 mga larangang gerilya na sumasaklaw sa makabuluhang bahagi ng 71 sa kabuuang 81 probinsya ng Pilipinas.

Tumatanggap ang hukbong bayan ng popular na pagtangkilik mula sa milyon-milyong organisadong magsasaka na nasa mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan at mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika sa mga larangang gerilya. Mataas ang prestihiyo nito sa hanay ng mga uring pinagsasamantalahan at dagdag na nagtatamasa ng suporta’t simpatya mula sa ilampung milyon ng populasyon ng Pilipinas na labis na sinisiil ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Lumawak at naging pambansang hukbo ang NPA dahil pinapatnubayan ito ng wastong siyentipikong rebolusyonaryong teorya at ideolohiya—ang Marxismo-Leninismo-Maoismo—at mahigpit na tumatalima sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM), ang pinunong pampulitika ng rebolusyon at pinakaabanteng ditatsment ng proletaryong Pilipino sa bansa.

Sa loob ng 45 taong pag-iral, matatag na ipinatupad ng NPA ang linyang pampulitika at militar ng PKP sa demokratikong rebolusyon ng bayan (DRB). Masiglang tumalima at itinaguyod ng hukbong bayan ang mga tungkulin sa matagalang digmang bayan sa pamamagitan ng pakikidigmang gerilya, pagtatayo ng base at pagsusulong ng rebolusyong agraryo upang pukawin ang rebolusyonaryong enerhiya ng masang magsasaka—ang pinakamalaking mayorya ng populasyon sa bansa—para sa demokratikong rebolusyon.

Dahil sa armadong pakikibaka na isinusulong ng NPA, lumawak at lumakas ang antipyudal na nagkakaisang prente sa kanayunan batay sa makauring linya na pangunahing umaasa sa mga maralita’t mababang panggitnang magsasaka at manggagawang bukid, pagkabig sa panggitnang saray ng mga magsasaka, pagnyutralisa sa mayamang magsasaka at pagsamantala sa hidwaan ng mga panginoong maylupa upang himukin ang mga naliliwanagan at puruhan ng bigwas ang pinakamasahol na kontra-rebolusyonaryo, palaban, despotiko at pinakamalalaki.

Sa pagtupad sa estratehikong linya na palibutan ang kalunsuran mula sa kanayunan, hakbang-hakbang na itinatag ng Partido sa pamamagitan ng NPA ang mga larangan at teatrong gerilya sa estratehikong mga bahagi ng kapuluan at binuo ang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika para maging kadluan ng lakas sa paalon na pagsulong ng rebolusyon. Dahil dito, nalikha ng Partido ang makapangyarihang likuran para sa yugto-yugtong pagsulong at pagpapalakas ng NPA at iba pang pwersang rebolusyonaryo upang makaigpaw ang DRB mula sa mababang antas tungong mataas at largadong pakikidigmang gerilya—mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas hanggang ganap na mahinog ang mga kalagayan para sa pangkalahatang opensiba at pag-agaw ng kapangyarihang pang-estado na magaganap sa huling yugto ng estratehikong opensiba.

Buong maipagmamalaki ng Partido na sa loob ng 45 taon ng pagpupunyagi sa armadong pakikibaka, naitatag ng NPA ang mga baseng lumalaban sa kanayunan; nalikha ang pursigidong rebolusyonaryong kilusang masa ng mga pinagsasamantalahang uri; naipundar ang organisasyon ng Partido sa maraming bahagi ng kapuluan; at nabuo ang isang pambansang nagkakaisang prenteng anti-pasista, anti-imperyalista, anti pyudal at para sa armadong rebolusyon.

Nangangarap nang gising ang papet at pasistang rehimen ni BS Aquino na magagapi’t mapapawalang-saysay nito ang rebolusyon bago matapos ang kanyang panunungkulan sa 2016. Nakatakdang matulad ang kanyang Oplan Bayanihan sa kabiguang sinapit ng pinalitan nitong Oplan Bantay Laya I at II at mga naunang kontra-rebolusyonaryong programa na dahil sa makahayop na karahasan na pinakakawalan sa mamamayan ay umaani ng labis na pagkamuhi at pagtuligsa mula sa malawak na hanay ng upinyong publiko sa loob at labas ng bayan at ibayong nagtutulak sa mga demokratikong uri na kumapit sa landas ng rebolusyonaryong paglaban.

Maringal at Maningning ang Kasaysayan at Tradisyon ng New People’s Army sa TK


Ang 45 taong kasaysayan ng NPA ay isang epiko ng taus-pusong paglilingkod at pagtatanggol sa mamamayang api’t pinagsasamantalahan. Ang hukbo mismong ito ay sumibol mula sa makauring pakikibaka ng masang anakpawis. Nagmumula ang mga kasapi ng NPA pangunahin sa masang magsasaka at iba pang uring pinagsasamantalahan—ang mga manggagawa, malaproletaryado, kababaihan, kabataan at petiburges na intelektwal. Kaya hindi kataka-taka na sa pagkakatatag pa lamang ng hukbong ito, taglay na nito ang diwa ng paglilingkod sa mamamayan at makauring tatak ng paglaban ng masang anakpawis para palayain ang sarili mula sa pagsasamantala at pang-aapi ng mga lokal na tirano.

Pangunahin isang hukbong magsasaka ang NPA na nasa absolutong pamumuno ng uring manggagawa sa pamamagitan ng partido nito, ang Partido Komunista ng Pilipinas.  Sinasalamin nito ang saligang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka sa demokratikong rebolusyon.

Sa pagiging mulat sa ipinaglalabang interes ng sariling uri nagmumula ang di magmamaliw na tapang at kagitingan ng NPA na harapin ang pinakasukdulang kahirapan at pagsubok. Ito ang sikretong bertud ng walang pagkagaping diwa ng NPA maging sa harap ng superyor na kalaban. Ang kapasyahang lumaban at magwagi—ito ang bukal ng superyuridad ng hukbong bayan sa pulitika—ang pinakamapagpasyang salik sa pagkakamit ng tagumpay.

Nagsimula sa halos isang kusing ang NPA sa Timog Katagalugan. Dumaan sa pagbibinyag ng apoy ang mga pagsisikap ng unang mga yunit ng NPA na buksan para sa pakikidigmang gerilya ang rehiyon.  Nang inilunsad natin ang pakikidigmang gerilya sa TK, nagsimula tayo sa napakalaking disbentahe at malalaking limitasyon. Pero dahil taglay natin ang mataas na diwa at napakapambihirang determinasyon, hindi tayo nawalan ng loob sa harap ng mistulang absolutong superyuridad ng reaksyon at armadong pwersa nito.

Mula sa halos isang kusing, nagpunyagi ang Partido na pasimulan ang pagbubukas ng mga sonang gerilya sa iba’t ibang dako ng rehiyon mula sa mga kadre at aktibistang napanday sa kilusang masa sa kalunsuran, sa mga beterano ng Sigwa ng Unang Kwarto at mga bagong sibol na rebolusyonaryo sa panahon ng paghaharing pasista ng rehimeng US-Marcos.

Taglay na giya ang pangkalahatang linya ng Partido sa demokratikong rebolusyon ng bayan, ang mga binhing kadre at aktibista ay masikhay na nakipamuhay sa masang anakpawis sa kanayunan at hinimok ang masang magsasaka sa demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matiyagang gawain sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mga antipyudal at antipasistang kilusang masa na nakaugnay sa antiimperyalismo. Malugod na tinanggap ng mamamayan sa kanayunan ang linya ng Partido at sa masalimuot at di tuwid na daan, naitayo natin ang mga sonang gerilya matapos ang paulit-ulit na proseso ng mararahas na pagsupil ng kontra-rebolusyon at muling pagbangon mula sa mga pansamantalang pinsala at kabiguan.

Puno ng rebolusyonaryong kabayanihan ang mga dakilang kabanata ng rebolusyonaryong pakikibaka ng masang magsasaka sa rehiyon. At sa bawat pagtatapos ng isang kabanata at pagbubukas ng panibago, ang magiting na New People’s Army na nasa absolutong pamumuno ng Partido Komunista ang pangunahing nasa sentro ng bawat makabuluhang pagpihit ng pakikibaka ng mamamayan para sa pambansang demokrasya.

Magiting na nakapangibabaw ang ating hukbong bayan sa di masusukat na mga kahirapan at balakid sa maagang mga panahon ng pagpapalaganap ng binhi ng pakikidigmang gerilya sa rehiyon. Sa kabila ng magkakasunod na kabiguan sa mga unang pagtatangka na magbukas ng sonang gerilya sa San Pablo, Laguna noong 1969-70, bahaging Banahaw ng Quezon noong 1972 at 1973, kanlurang Batangas noong 1973, Mindoro Oriental noong 1973 at 1974, at ng pag-aatras para mapreserba ang mga binhing yunit sa upland Cavite at silangang Batangas noong 1974, matagumpay na nakapagpalawak at nakaugat ang hukbong bayan sa masang magsasaka sa dalawang magkatugong lugar – una, sa hangganan ng Quezon-Bikol at pangalawa sa Sierra Madre na hangganan ng Laguna at Quezon bago tuluyang nawasak ang huli noong 1975 dahil sa maling patakaran ng pagtatayo ng artipisyal na base at iba pang kaliwang pagkakamali na nagpaibayo ng mga kahirapan nang ilunsad na ng kaaway ang malakihang pagsalakay at panunupil.

Gayunman, dahil sa pagtataguyod ng wastong patakaran ng noo’y Komiteng Rehiyon sa Timog Luzon na tipunin ang mga natirang pwersa at magpunyagi sa itinakdang sentral na distrito, tuloy-tuloy na umunlad at lumakas ang pakikidigmang gerilya sa hangganan ng Quezon-Bikol na solong natira sa mga sinikap ipundar sa panahong ito. Matagumpay na nabuo ng Partido dito ang relatibong malawak na baseng masa hanggang 1977 na napreserba sa kabila ng mga pinsalang idinulot ng paksyunalismo ni Apolinario (Rey Ababag) noong huling hati ng 1976 hanggang kalagitnaan ng 1977.

Mula 1979, ang hangganan ng Quezon-Bikol ay tuloy-tuloy na sumulong at naging ina ng mga ipinundar na mga sona at larangang gerilya sa iba’t ibang panig ng rehiyon sa sumunod na mga taon. Mga kadre at organisador mula dito ang naging puhunan sa pagbubukas at pagpapalawak sa Bondoc Peninsula at Timog Quezon noong 1978 gayundin ang halos magkakasabay na nagbukas noong 1979 sa tatlong tumpok na lugar sa Quezon at Batangas (bahaging Banahaw ng Quezon, hangganan ng Quezon at Batangas, at silangang Batangas) at sa Mindoro noong 1980 at 1982.

Samantala, may hiwalay na naging pagsisikap ang organisasyon ng Partido sa Laguna na buksan para sa pakikidigmang gerilya ang balisbisan ng Banahaw at mataong kapatagang nakadikit sa Sierra Madre at ang tinawag na upper Sierra Madre na nakadikit sa Quezon mula sa mga aktibista at kadreng estudyante at manggagawa na lumahok sa armadong pakikibaka. Sa lahat ng mga pagsisikap na ito, ang larangang gerilya sa hangganan ng Quezon at Bikol ang gumanap ng mahalagang papel sa pag-aambag ng mahahalagang rekurso, tauhan at mga pagsasanay para sa mga pinauunlad ng mga sonang gerilya.

Ang pagtatapos ng dekada sitenta at pagbubukas ng unang mga taon ng dekada otsenta ang naghudyat ng mabilis na pagsulong ng armadong pakikibaka sa rehiyong Timog Katagalugan. Lalong pinabilis ito ng matinding krisis pang-ekonomya at pampulitika ng diktadurang Marcos na nagpasiklab sa iba’t ibang anyo ng paglaban ng mamamayan sa kanayunan at kalunsuran at bumasag sa teror ng pasistang lagim.

Dahil sa desperasyon, naglunsad ang naghihingalong pasistang diktadura ng isang engrandeng kampanyang militar sa patnugot ng mga punong heneral nitong si Fabian Ver at Fidel Ramos at noo’y ministro ng depensang si Juan Ponce Enrile – ang Oplan Cadena de Amor – na dinisenyo para maging prototype ng mas engrandeng pambansang kontra-insureksyong programa na tinawag na Oplan Katatagan. Nangarap nang gising ang diktadura na padapain ang larangang gerilya sa hangganan ng Quezon-Bikol at Bondoc Peninsula-Timog Quezon sa pagkokonsentra dito ng siyam (9) na batalyon ng AFP.

Magiting na binigo ng hukbong bayan ang engrandeng pakanang ito. Pinatunayan ng kasaysayan na ang Oplan Cadena de Amor at ang Oplan Katatagan na ipinatupad ng diktadurang Marcos sa buong bayan ang huling desperadong hakbang ng isang nasa-bingit-nang-pabagsak na rehimen. Ang mabilis na pagsahol ng krisis ng naghaharing sistema ang nag-udyok kay Marcos na makagawa ng isang pampulitikang miskalkulasyon nang patayin ang masugid nyang karibal sa pulitikang si Benigno Aquino Jr. Ang krisis na nilikha ng magkatambal na salik ng asasinasyon kay Benigno Aquino Jr. noong 1983 at—sa mas mahabang sukatan—ng komulatibong patama ng mga taktikal na opensiba ng hukbong bayan at ng sustenidong mga protestang masa sa buong bayan ang mabilis na nagpahinog sa isang kombulsyong pampulitika noong 1986, at sa huling pagsusuri, ang naging huling pakong nagselyo sa kabaong ng kinamumuhiang diktador. Sa makasaysayang Unang Edsa ng 1986, ibinagsak ng popular na pag-aalsa cum rebelyong militar si Marcos. At kasunod nito, hinawan ang mabilis na pagsulong ng rebolusyon sa buong kapuluan.

Subalit ang mabilis na pag-abante at paglakas ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kanayunan at kalunsuran ay diniskaril ng pangingibabaw ng insureksyunista at putsistang linya ng mabilisang tagumpay sa buong bayan. Mula 1986-88, magkakasunod na ipinatupad ng pangrehiyong sentro ng Partido na pinamunuan noon ng taksil na si Miel Laurenaria ang maling linya ng fast track-slow track insurrection, tatlong pangunahing makinarya at adelantadong regularisasyon at pagkatapos ng mga siphayo at kabiguan dahil sa maling linyang ito, pinangunahan ni Laurenaria ang Operation Missing Link (OPML) – isang madugong panunugis sa mga pinaghihinalaang impiltrador na kaaway sa loob ng Partido base sa marurupok na ebidensya, hinala at sapantaha – upang ibunton ang sisi sa mga kabiguan ng maling linya sa gawa-gawang katatakutan na pinaliligiran ang Partido ng mga impiltrador ng kaaway.

Kung wala ang mapagpasyang interbensyon ng KTKS at tulong ni Ka Armando Teng, naging kalihim ng komiteng rehiyon ng Partido mula 1983-85 at 1989-2000, mas seryoso at matagalan pa sana ang mga pinsala na maaaring idulot ng mapangwasak-sa-sariling kampanyang anti-impiltrasyon ng mga kapural ng OPML.

Ang pananaig ng wastong linya ng Partido na itinaguyod ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) ang mapagpasyang gumapi at nagtakwil sa maling linya ng adelantadong regularisasyon at insureksyunismong lungsod at naghawan ng daan para sa matatag na pagbawi at muling pagsulong ng mga gawain na winasak ng maling linya.

Sa pagtataguyod at muling pagtitibay sa mga saligang prinsipyo ng Partido at rebolusyon, ang buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyong Timog Katagalugan ay tuloy-tuloy na nakabangon mula sa mga pinsala, muling nakapagpalakas at nakahakbang ng malalaking pagsulong sa huling mga taon ng dekada nobenta. Ang mga tagumpay na ito ay maingat na iginiya ni Ka Armando Teng, ang matibay na haligi ng IDKP sa rehiyon, hanggang sa huling hibla ng kanyang buhay noong Nobyembre 7, 2000.

Noong 1997, nalubos ng Partido ang tagumpay ng IDKP sa buong rehiyon. Nailagay sa matatag na pundasyon ang rebolusyonaryong kilusan at kumprehensibong umabante ang halos lahat ng gawain. Sa humigit-kumulang isang dekadang pagsusulong ng IDKP, inabot ng rehiyon ang tuktok ng makalidad na pagsulong.

Magiting na binigo ng Partido, hukbong bayan at rebolusyonaryong mamamayan ang bawat maitim na pakanang wasakin ang haligi ng rebolusyonaryong kapangyarihang pampulitikang naitayo nito sa kanayunan. Hindi matatawaran ang kabayanihan at enerhiyang ibinuhos ng mga rebolusyonaryo para biguin ang pasistang teror na pinakawalan ng bawat naghaharing papet na naluklok sa Malakanyang.

Dahil sa matatag na pagtataguyod sa linya ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya kaakibat ng pagtupad ng mga tungkulin sa pagtatayo ng base at rebolusyong agraryo, ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon ay patuloy na umani ng mga tagumpay sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Kaya sa pagtatapos ng 2003, umabot sa mahigit sa tatlong (3) ulit ang bilang ng mga naitalang larangang gerilya sa rehiyon noong 1992. Sinaklaw nito ang 83% ng distritong kongresyunal sa 10 probinsya ng rehiyon na maaaring saklawin ng mga sona at larangang gerilya. Katumbas ito ng 60% ng kabuuang bilang ng mga bayan at lungsod kumpara sa sinaklaw noong 1992 na 41% at noong 1994 na 37%. Katumbas din ito ng 27% ng mahigit sa limang libo ng kabuuang mga baryo sa rehiyon kumpara sa 19% noong 1992 at 10% noong 1994.

Ikinabahala ng rehimeng papet ang malalaking pagsulong na ito sa ating rehiyon, bagay upang ikonsentra sa TK ang matitinding pananalakay ng mersenaryong AFP at PNP. Ginawa itong laboratoryo ng malupit na pamamaraan, taktika at psy-ops ng mga kontra-insureksyong operasyon ng mga ispesyal na pwersa ng AFP. Noong 1998, ginawang prayoridad na target ng Oplan Makabayan ang Timog Katagalugan. Sa sumunod na mga taon, ginawang national priority concern ng SOLCOM at AFP ang rehiyon at partikular ang isla ng Mindoro ng kanilang kontra-insureksyong opensiba sa balangkas ng Oplan Balangai. Mula sa pagtatalaga ng 11 batalyon para sa kontra-insureksyon noong 1998, mahigit na nadoble ito at umabot sa humigit-kumulang sa 28 batalyon sa pagtatapos ng 2002. Itinalaga sa ating mga larangang gerilya ang iba’t ibang task forces ng AFP at PNP na may malaking pwersang bag-as ng mga ispesyal na yunit ng AFP tulad ng mga special forces, scout rangers at recon batallion at gumagamit ng makabagong kagamitan para sa elektronikong paniktik at surbeylans tulad ng UAV (unmanned aircraft vehicle) gayundin ng mga kagamitan para sa night operations ng mga kontra-gerilyang ispesyal na yunit.

Subalit, lahat ng kahirapang ito ay napangibabawan ng Partido at NPA. Sa kabila ng pagkokonsentra ng siyam (9) na batalyon ng AFP sa Mindoro at pagpapakawala ng pinakamalupit na pagsalakay sa baseng masa ng rebolusyon at hukbong bayan, hindi nagawang madurog ng kaaway ang NPA sa isang matagalang kampanya na umabot ng mahigit sa limang (5) taon.  Ganito rin humigit-kumulang ang naging padron sa iba pang larangang gerilya ng NPA sa iba’t ibang panig ng TK—patuloy na napipreserba ng NPA ang lakas, napangibabawan ang mga kahirapan at muling nakapagpapalakas sa gitna ng pansalamantalang kabiguan.

Sa panahon ng paghahari ng rehimeng Arroyo, pinaypayan ng tambalang Arroyo-Angelo Reyes ang isteryang kontra-terorismo sa buong kapuluan. Ito ang lokal na bersyon ng gera laban sa terorismo at gerang walang hangganan na pinaypayan ni George W. Bush sa buong daigdig. Sinangkalan ng mga imperyalista ang kontra-terorismong isterya upang salakayin at marahas na supilin ang mga lehitimong kilusan ng mamamayan para sa pagpapasya-sa-sarili. Garapalang binaluktot at tinatakang terorista ng imperyalismong US at ng lokal na papet hindi lamang ang makatarungang adhikain para sa sariling pagpapasya ng rebolusyonaryong kilusan kundi maging ang lehitimong oposisyon mula sa mamamayan laban sa mga lansakang pag-aabuso at pagtampalasan sa kanilang karapatan at kabuhayan. Walang kahihiyang ibinasura ng US ang mga internasyunal na kumbensyon at protocol na pumapatungkol sa mga internal na labanan at gera sibil sa sibilisadong mundo. Itinaguyod nito ang isang maruming gera na walang sinusunod o kinikilalang batas at tuntunin ng digmaan kundi ang madugong panunugis at mabangis na mga operasyong paghanap at paglipol na di nagsasaalang-alang sa pagkakaiba ng kombatant at di kombatant sa digmaan, ng bata, kababaihan at matatanda gayundin ng mga hors de combat – isang pag-atras sa kalagayan ng mga barbaro ng di sibilisadong gera.

Saksi ang ating rehiyon sa mahabang listahan ng mga ginahasa, pinagmalupitan at pinahirapan, pinalikas at itinaboy, at pinaslang na bata, matatanda, kababaihan at mga walang kalaban-labang sibilyan dahil lamang sa simpleng hinala ng kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan, kamag-anak at kaanak ng mga rebolusyonaryo o kaya’y mga matuwid na kritiko ng tiwaling pamamalakad ng rehimen. Saksi din ang rehiyon sa mahabang listahan ng malupit na mga pamamaraan ng ginawang pagpatay tulad ng pagpugot ng ulo ng mga biktima at pagpapailalim sa malupit na pagpapahirap bago patayin, mutilasyon ng mga bangkay at iba’t ibang makahayop na pamamaraan na tanging mga halimaw na walang konsensya lamang ang makagagawa. Ganito ang larawan ng mga karaniwang mersenaryong tropa na naglulunsad ng malupit na operasyong kontra-insureksyon.

Nabigong lubusang idiskaril ang pagsulong ng mga rebolusyonaryong pwersa sa TK ng malupit na Oplan Bantay-Laya I at II (OBL) at mga kasunod na malakihang deployment ng tropang militar at pulis sa mga sona at larangang gerilya. Ang nagawa lamang nito ay pabagalin ang mga pagsulong ng ilang bahagi ng gawain at pansamantalang paatrasin o pinsalain ang ilang bahagi. Bigo ang rehimen na pagkaitan ng tuloy-tuloy na suporta ang rebolusyonaryong kilusan at hukbong bayan kahit sa pinakamabangis na kundisyon at teror na inihasik nito sa batayang antas. Ganito pwedeng masukat sa kalahatan ang tibay ng pundasyon na nilikha ng IDKP para sa Partido at mga rebolusyonaryong pwersa.

Ang makatarungang simulain ng demokratikong rebolusyon ng bayan ang permanenteng garantiya na patuloy itong magtatamasa ng suporta mula sa mga demokratikong uri at seksyon ng populasyong pinagsasamantalahan at inaapi. Maaaring saglit na paralisahin ng teror ang isip at katawan ng mamamayan pero hindi nito panghabang panahon na masusupil ang kagustuhan ng mamamayan umalpas sa kalagayang api, hikahos at pinagsasamantalahan. Ang teror na pinakawawalan ng estado sa mamamayan ay magpupunla lamang ng higit na makauring galit at rebolusyonaryong paglaban para sa dakong huli’y durugin ng pinagsamang lakas ng hukbong bayan at mamamayan ang kontra-rebolusyonaryong haligi ng estado – ang AFP at PNP – at isama sa hukay ang buong naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal.

Sa harap ng pinatinding pananalakay ng mersenaryong tropang militar at pulisya sa ating mga larangang at sonang gerilya, dapat ibayong palakasin ang ating kakayanang salagin at biguin ito sa paraang armado at hindi, ligal at iligal, at hayag at lihim. Habang nagpupursige sa landas ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya at pinaiigting ang mga taktikal na opensiba, dapat patuloy na palawakin at konsolidahin ang ating baseng masa at itransporma ang mga ito bilang mga baseng lumalaban at makapangyarihang likuran ng sandatahang paglaban. Dapat pandayin ang ating base sa mga pakikibakang masa na nakatutok sa pagbigo at pagpapapurol ng mga atake ng kaaway. Pukawin natin ang natutulog na potensyal ng ating baseng masa at pakawalan ang kanilang dambuhalang pampulitikang lakas para sa rebolusyon. Pukawin, organisahin at pakilusin ang lahat ng ating baseng masa sa kanayunan at kalunsuran sa pagtupad ng mga tungkulin ng digma at pagtatanggol sa ating mga larangan at sonang gerilya.

Dapat nating punuan ang mga nalikhang pugwang sa pagtatayo, pagpapalawak at pagpapalakas ng mga larangan at sonang gerilya. Dapat lutasin ang mga pugwang sa gawaing masa at mapagpasyang iwaksi ang konserbatismo sa pagtatayo ng base at pagsusulong ng rebolusyong agraryo. Dapat mapangahas nating buuin ang hukbong bayan at higit na paramihin ang mga rekrut mula sa hanay ng mga manggagawa at petiburgesya sa kalunsuran. Dapat patuloy nating itaas ang kakayanan at pagsasanay ng mga yunit ng hukbo sa mga operasyong militar at pagdepensa. Dapat patuloy na magsanay ng higit na maraming mga kadreng militar at upisyal sa pulitika sa pamamagitan ng pamamaraang pormal, pag-iiskwela at on the job. Dapat patuloy na palakasin ang mga kampanyang masa at gawaing nagkakaisang prente. Dapat patuloy na palakasin ang pamumuno ng Partido sa bag-as ng mga pagsisikap na ito sa pulitika at militar. At dapat gawin ang ating makakaya para mag-ambag sa mga pagsisikap ng iba pang rehiyon na nahuhuli.

Walang ibang tanging wastong linya kundi ang sumulong at magpursige sa landas ng matagalang digmang bayan sa pamamagitan ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya na patuloy na umaani ng papalawak at papalalim na suporta ng mamamayan. Walang ibang tanging landas kundi paulit-ulit na biguin ang mga kontra-rebolusyonaryong pananalakay ng rehimen sa ating base para makasulong nang malayo sa mga susunod na yugto at malikha ang isang baseng aktibo sa pulitika at panday sa laban.

Magpunyagi sa mga Tagumpay at Ganap na Gapiin ang Oplan Bayanihan


Nananatili ang TK na isa sa pinakamilitarisadong rehiyon sa buong bansa. Halos walang puknat na sinasalakay nito ang mga larangang gerilya sa apat na probinsya ng Calabarzon at dalawang mayor na isla ng Mimaropa.  Humigit-kumulang 17 batalyon ng AFP at mahigit 2 batalyon ng SAF/RSAF ang nakadeploy sa mga larangang gerilya ng NPA.  Lampas ang pwersang ito sa itinakda ng AFP na deployment na isang (1) batalyong impantri sa bawat larangang gerilya ng NPA.

Sa kabila nito, patuloy na umaani ng solido at makabuluhang mga tagumpay ang NPA at Partido sa mga mayor na teatrong gerilya ng TK sa larangan ng reporma sa lupa, pagtatayo ng base at pagtatatag ng mga lokal na organo ng kapanyarihang pampulitika ng mamamayan at armadong pakikibaka.

Sa paparaming mga lokalidad, patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga magsasakang pamilya na nagtatamasa ng biyaya ng rebolusyong agraryo. Puo-puong libo ng pamilyang magsasaka ang pinakikinabangan ang mga tagumpay sa minimum na layunin ng rebolusyong agraryo tulad ng pagpapababa ng upa-sa-lupa, pagpawi ng usura, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang-bukid, pagpapataas ng presyo ng produktong bukid at gawaing produksyon, at promosyon ng simpleng anyong ng pagtutulungan. Sa mga lugar na kinakaya na ng lakas ng hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusang magsasaka, sinisimulan na ang libreng pamamahagi ng lupa. Sa isang teatrong gerilya, mahigit isang libong pamilya na ang nakinabang sa libreng pamamahagi ng lupa mula sa mga kinumpiska’t inukupang lupang prontera na sumasaklaw sa mahigit 10 libong ektaryang lupain.

Sa mga isinusulong na pakikibakang antipyudal at mga kampanya para sa kagalingan ng mamamayan, nahuhubog ang diwa ng pagtutulungan at pagdadamayan ng masang magsasaka. Gayundin, nahihinang ang pinakamahigpit na ugnayan ng hukbong bayan sa masang pinagsasamantalahan.

Patuloy namang nadaragdagan ang kasapian ng mga rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa kanayunan. Sa iba’t ibang bahagi ng mga larangang gerilya na sumasailalim sa pananalakay, nagsimula na muling mabuo ang mga ganap na samahan ng mamamayan at binhi ng organo ng demokratikong kapangyarihang bayan sa mga baryong nasa yugto na ng konsolidasyon. Nasa bag-as ng mga organong ito ang mga batayang organisasyon ng Partido na siyang namumuno at nagdidirehe ng antipyudal na kilusang masa sa kanayunan.

Sa ilang larangang gerilya, signipikante ang naging paglaki ng NPA mula sa mga masisiglang rekrut na mga kabataang magsasaka at mga aktibista sa kalunsuran. Samantala, sa ilan naman, patuloy na napreserba ang lakas at namantine ang bilang at laki ng hukbong bayan.  Katangi-tangi naman ang naging pagbawi ng isang larangang gerilya matapos matinding mapinsala ng malakihang pagsalakay ng kaaway noong 2012 at pagkapinsala ng mga nangungunang kadre.

Sa gitna ng nagpapatuloy na opensiba ng kaaway, matagumpay na nailunsad ng NPA ang mga taktikal na opensiba na iba’t iba ang tipo at laki laban sa nag-ooperasyong mga pwersa ng AFP at PNP at nag-iwan ng malaking bilang ng kaswalti sa kaaway. Kinumpiska ng NPA ang iba’t ibang kalibreng armas at mga kagamitang militar sa mga operasyong ito. Pinarusahan din ng mga Pulang mandirigma ang mga kumpanya sa pagmimina na sangkot sa pangangamkam ng lupa, mapanira sa kabuhayan ng mamamayan at mapangwasak sa kalikasan at kapaligiran. Ilan sa mga ito ay ang Citinickel Mines and Development Corp. sa Sofronio Española, Palawan, VIL Mining Corp. na pag-aari ni Danding Cojuangco sa Tagkawayan, Quezon, Jomarias International Corp na pag-aari ng dating kongresistang Jose Villarosa sa Mindoro Occ., at Philippine Hybrid Energy System, Inc. sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.

Nakamit ng Partido at NPA ang komulatibong tagumpay na ito sa kabila na inilulunsad ngayon ng papet na rehimeng BS Aquino ang Oplan Bayanihan—isang malupit na kontra-rebolusyonaryong programa na humiram lamang ng mapanlinlang at pasistang maskara sa nabigong OBL I at II.  Sa esensya at nilalaman, walang makabuluhang ipinagkaiba ito sa sinaunang mga Oplan ng mga nagdaang rehimen. Nakabatay ito sa marahas at malupit na pagsugpo sa kilusan ng mamamayan para sa sariling pagpapasya, kalayaan at demokrasya. Pasismo at doble-karang panlilinlang ang pangunahing instrumento nito. Terorismo ang pangunahing paraan nito para patahimikin ang lehitimong oposisyon. Pinakakawalan nito ang malupit na kontra-rebolusyonaryong gera hindi lamang sa mga armadong pwersa ng rebolusyon kundi maging sa mga di kombatant at sibilyan. Sa likod ng maskara ng kapayapaan at pambansang seguridad, nagsasagawa ng karimarimarim na krimen at pananalakay ang mga mersenaryong tropa sa mamamayan na walang katumbas ang brutalidad.

Hindi mapipigilan ng rehimeng BS Aquino ang pagsulong ng rebolusyon sa TK. Bibiguin ng rebolusyonaryong kilusan ang pakana nitong pawalang-saysay ang armadong pakikibaka sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan sa 2016. Ibabasura ng nakikibakang mamamayan ang Oplan Bayanihan at kakamtin ng rebolusyon ang makabuluhang igpaw sa darating na mga taon.

Sumulong sa Estratehikong Pagkapatas hanggang Tagumpay!


Malalaking hamon ang haharapin ng Partido at NPA sa TK sa darating na mga taon upang sumulong sa estratehikong pagkapatas mula estratehikong depensiba. Habang hinaharap at lumalaban upang ganap na biguin ang mga kampanyang focus and contain ng AFP, hindi dapat mawala ang tanaw sa mga kagyat at matagalang tungkulin ng Partido sa kasalukuyang yugto ng ating digmang bayan. Ang mahigpit na pagtupad sa mga tungkuling ito ang landas na magbubukas para makasulong sa bungad ng estratehikong pagkapatas tungo sa pinal na yugto ng pag-agaw sa kapangyarihang pang-estado sa buong bayan sa hinaharap.

1. Buuin at pandayin ang isang di-magagaping hukbong bayan at bigwasan ang kaaway ng papatinding mga taktikal na opensibang patama sa ulo at katawan

Paano bubuuin at papandayin ang isang di-magagaping hukbo ng mamamayan?

Una, sa pamamagitan ng pagkikintal sa kamalayan ng hukbong ito na ipinaglalaban nya ang makauring interes ng mga pinagsasamantalahan at inaaping uri—ng masang manggagawa, magsasaka, malaproletaryado, kababaihan, kabataan at iba pang saray ng petiburgesya sa kalunsuran.

Pangalawa, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtataas ng edukasyon sa pulitika ng mga Pulang kumander at mandirigma upang itakwil ang masasamang gawi at pag-uugali na nakuha sa di mga proletaryong uri at impluwensya ng burgis at pyudal na kapaligiran.

Pangatlo, sa paghuhubog ng demokratikong tradisyon ng hukbong bayan na salungat sa mga burgis at pyudal na gawi sa mersenaryong hukbo ng AFP at PNP at pag-aasal panginoon ng mga upisyal sa karaniwang kawal na umiiral sa reaksyunaryong hukbo.

At panghuli, ang pagpapailalim sa hukbong bayan sa isang tuloy-tuloy na disiplinadong pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan sa mga pamamaraan, teknik at taktika ng pakikipaglaban.

Nakikipaglaban at itinataya ang buhay ng bawat kasapi ng NPA hindi dahil sa anupamang materyal na insentibo kundi dahil mulat ang hukbong ito na nakikipaglaban sila para sa pagpapalaya ng uring anakpawis mula sa kalagayang api, pinagsasamantalahan at sinusupil ng mga naghaharing malalaking asendero, kumprador, mga burukratang kapitalista at imperyalismo. Ito ang pundamental na pagkakaiba ng NPA sa mersenaryong AFP at PNP. Sa kamulatang pinanday ng makauring pakikibaka nagmumula ang di magagaping diwa at katapangan ng hukbong bayan para lupigin ang may nakahihigit na kalamangan na reaksyonaryong hukbo ng mga naghaharing uri.

Umiiral ang disiplinang bakal at demokrasya sa loob ng NPA bilang isang maipagtatanging tradisyon. Tumatanggap ng pantay na rasyon ang mga kumander at karaniwang mandirigma at naipapahayag nang malaya ang mga saluubin ng bawat isa sa mga demokratikong porum at pulong kaugnay sa mga usapin sa ekonomya, pulitika at militar.

Ipinapauna ng mga kumander ang kapakanan ng mga Pulang mandirigma nang higit pa sa kanyang pangangailangan.  Tumatanggap ng respeto at pagkilala ang mga kumander mula sa kanyang mga pinamumunuan dahil halimbawa siya ng katapangan sa labanan, pagiging magalang at mababa-ang-loob—at di magaspang, abusado at palalo; mapagkandili sa mga pinamumunuan—at hindi makasarili; bukas na punahin sa mga pagkakamali at pagkukulang at nangunguna sa pagharap sa mga sakripisyo sa panahon ng kahirapan—at hindi naghahanap ng kaalwanan at ispesyal na pagtrato.  Dahil dito, bukal na halimbawa ang mga kumander na tinutularan ng kanyang mga pinamumunuan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa mandirigma, upisyal at mamamayan.  Ito ang mga katangiang naging tatak na ng NPA na pinagmumulan ng kanyang superyuridad sa mersenaryong tropa—katangian ng isang walang pagkagaping hukbo.

Sa mga pagsasanay sa pulitika at militar, umiiral ang klima na natututo ang bawat isa sa isa’t isa—ang mga upisyal sa kapwa upisyal, ang mga mandirigma sa kapwa mandirigma, at ang mga upisyal sa mga mandirigma. Sa ganito, napapanatili ng NPA ang mataas na pagkakaisa at pagdadamayan sa normal at mahirap mang kalagayan.

Malusog at disiplinado sa kabuuan ang ating hukbong bayan. Gayunman, kailangan ang tuloy-tuloy na edukasyon at pagsasanay upang panatilihin ang mataas na diwang palaban at militansya sa hanay ng kasapian at upang bakahin ang mga burgis at pyudal na asal at impluensya. Kailangang pagbutihin ang mga pagsasanay sa pulitika at militar. Marapat gawing praktikal ang mga pagsasanay upang itaas ang kakayahan ng mga yunit ng NPA na humarap sa iba’t ibang kalagayan ng labanan.

Ang mga mandirigma ay dapat magsanay sa pagpapaunlad ng indibidwal na kasanayan sa pagsipat, pagtudla at teknik sa maniubrang militar at kombat. Dapat silang turuan sa wastong paggamit at pangangalaga ng nakaisyung sandata, mga bala at mga kagamitang militar. Dapat silang bigyan ng pagsasanay para sa wastong paghagis at paggamit ng granadang kamay. Ang mga tim sa demolisyon ay dapat magpakadalubhasa sa paggawa at paggamit ng iba’t ibang tipo ng eksplosibong command detonated.

Tungkulin naman ng mga kumander at yunit-kumand na sanayin ang kanyang yunit sa koordinadong mga maniubrang militar at pangkombat, mabilis na pagsunod sa kumand, pagpapahusay ng teknik at taktika sa mga labanan, pagpapaunlad ng team work ng mga bahagi ng iskwad at platun, at pagpapaunlad ng mga pamamaraan sa pagpaplano at pagpapayabong ng demokrasya sa mga pulong. Ang mga ito ang pamamaraan ng pagsasanay na ginagawa sa arawang buhay ng hukbo na hindi iniaasa sa isang pormalistiko’t de kahong plano—isang pagsasanay na praktikal at tuloy-tuloy, at makapagbibigay ng arawang kumpyansa sa isang yunit ng hukbo sa panahon ng mga labanan at kagipitan.

Tungkulin ng mga kumand sa iba’t ibang antas na pag-aralan ang katangian, kasanayan at taktika’t teknik ng mga kaharap na yunit ng kaaway. Dapat kilalanin nito ang mga upisyal ng katunggaling yunit ng mersenaryong hukbo. At dapat paunlarin ng mga yunit ng NPA ang iba’t ibang teknik at pamamaraan ng pakikipaglaban upang dagukan ng malaking pinsala ang palalong kaaway tuwing sasalakayin nito ang ating mga larangang gerilya. Sa pagkilala lamang sa kaaway at sa sarili, makakaiwas sa malalaking pagkatalo at makapagkakamit ng mahahalagang panalo sa mga labanan.

Sa balangkas ng nabanggit sa itaas, tungkulin ng mga platung gerilya na magtalaga at magsanay ng mga tim ng isnayper, demolisyon, isparo at yunit-kumando upang itaas ang inisyatiba at pleksibilidad ng platun sa iba’t ibang tipo ng gerilyang operasyon. Dapat sanayin ang mga mandirigma na maging asintado upang itaas ang tantos ng kaswalti ng kaaway sa bawat gerilyang operasyon at mga sagupaan.

Sa pamamagitan ng paglulunsad ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya napalilitaw ng mga hukbong gerilya ang kanilang superyuridad sa estratehiya at taktika, at nailalantad ang bulnerabilidad ng kaaway. Kapag sinasalakay ng kaaway ang isa o ilang larangang gerilya ng NPA, napipilitan itong iwanang bukas ang mas malawak na erya para sa gawain sa pagpapalawak ng iba pang yunit ng hukbong bayan.  Sa mga bahagi ng larangang gerilya naman na sinasalakay ng kaaway, napipilitan itong paghati-hatiin ang kanyang limitadong pwersa sa mas maliliit na pormasyon upang sumaklaw ng mas malaking lugar—sa gayun, nalilikha ang mga bulnerabilidad na banatan ang nahihiwalay nitong pwersa ng mas konsentradong pwersa ng hukbong bayan. Ang kaalaman at pamilyaridad ng mga pwersang gerilya sa masa, tereyn at lugar ay nagagamit na bentahe upang piliin ang angkop na lugar at pagkakataon para banatan ang nahihiwalay na tropa ng kaaway upang pinsalain at durugin.

Kahit sa antas ng kasalukuyang deployment ng AFP sa TK, hirap ang kaaway na imantine ang resyong 10 tropa ng AFP sa bawat 1 tropa ng NPA sa isang matagalang operasyon nang hindi nagsasayang ng mahahalagang rekurso. Pinatutunayan ng ating karanasan na hirap ang kaaway na siluin ang isang platun ng NPA sa mga operasyong paghanap at paglipol na gumagamit ng laking brigada at batalyon. Dahil kumikilos ang NPA sa pamilyar na tereyn at may malawak na suporta ng baseng masa, nagagawang pasuntukin sa hangin ng hukbong bayan ang bawat bigwas ng kaaway at patamaan at pinsalain ito ng mga taktikal na opensiba ng huli.

Papalaki ang pagsalig ngayon ng kaaway sa paggamit ng maliliit na ispesyal na yunit na malakas na nasasandatahan at may mapandurog na kapasidad laban sa mahinang nasasandatahang yunit ng NPA. Sa biglang tingin, nagpapahiwatig ito ng taktikal na superyuridad subalit sa malawak na pagtingin, nagpapahiwatig ito ng matagalang bulnerabilidad. Ang maliliit na pwersa ng kaaway kahit superyor na nasasandatahan ay walang laban sa mga gerilyang aksyon ng maliliit na yunit ng NPA. Ang mga yunit ng kaaway ay nag-oopereyt sa isang “di mapagkaibigang” tereyn kung saan ang suporta ng mamamayan ay nasa hukbong bayan at mas higit ang pamilyaridad ng mga lokal na pwersang gerilya sa kalupaan. Basta’t bihasa sa mga taktikang gerilya, malaki palagi ang porsyento na makalulusot ang mga yunit ng hukbong bayan sa nakaumang na bitag, maglaho sa gitna ng pagkubkob at makahanap ng tyempo para sa isang kontra-bigwas sa mahinang bahagi nito upang pinsalain at lipulin.

Kung may lakas-kumpanya ang bilang ng NPA sa isang larangang gerilya, magagawa nitong magtalaga ng pangunahin at sekundaryong platung pangmaniubra upang maging nagtitimbangang gulogod ng lakas-pangmilitar na kabuuang pwersang gerilya sa larangan. Katulong ang mga platung syp, magagawang patamaan ng mga yunit ng hukbong bayan ang alinmang bahagi ng tropa ng kaaway na nagsasagawa ng operasyon at pananalakay upang lipulin at kumpiskahin ang mga armas o kaya’y matinding pinsalain ng mga pag-atake.  Magpapaulit-ulit ang padrong ito hanggang sa makapag-ipon ng sapat na lakas at kakayahan ang hukbong bayan sa buong teatrong gerilya upang wasakin ang bawat kontra-rebolusyonaryong opensibang pinakakawalan ng kaaway laban sa mga larangang gerilya at base ng rebolusyon.

Tungkulin ng mga pwersang panagupa na paigtingin ang mga taktikal na opensiba upang makasamsam ng mas maraming armas. Dapat itong maglunsad ng mga ambus, reyd, pagdisarma at pagsira sa linya ng suplay at lohistika ng kaaway. Dapat nitong isagawa ang surpresang pag-atake sa mga nakahimpil at mahinang bahagi ng kumikilos na yunit ng kaaway, mga maliliit na ditatsment ng AFP at istasyon ng pulis na mahinang nadidepensahan, mga yunit na paramilitar at pribadong goons. Ang mga nasasamsam na armas sa mga labanan ay mailalaan para makabuo ng karagdagang mga yunit ng NPA o kaya’y palakasin ang pananandata ng mga dati na. Sa paulit-ulit na prosesong ito, naisasalin sa aktwal na pagpapalakas ng hukbong bayan ang komulatibong mga tagumpay na nakakamit sa paglipol sa kaaway.

Samantala, kahit ang malalaking kampo na portipikado at komboy ng mga sasakyan ng kaaway ay hindi ligtas sa pag-atake ng mga pwersang gerilya. Maaari itong harasin ng maliliit na yunit ng NPA para taniman at pasabugan ng bomba, hagisan ng granada at paulanan ng granadang riple para pinsalain. Maaari ring targetin ng mga operasyon ng NPA ang pagwasak sa mga nakagaraheng trak, armored personnel carrier at helikopter gayundin ang pagpapasabog sa imbakan ng gasolina at lohistika ng kaaway. Ang mga ganitong aksyon ay magpapahina sa moral ng kaaway at gagasgas sa limitado nilang rekurso para di na makapaglunsad pa ng mas malakihang mga pagsalakay sa mga larangang gerilya.

Maaari ring ambusin ng mga pwersang gerilya ang mga nagpapatrulya’t nagrerekoridang tropa ng kaaway sa paligid ng malalaking kampo at ditatsment at maging ang mga lumalabas na tropa para kumuha ng suplay. Basta’t hawak ang inisyatiba, makakahanap ng pagkakataon para samantalahin ang mga bulnerabilidad ng kaaway at patamaan ito ng mga taktikal na opensiba.

2. Patuloy na mapangahas na palawakin ang mga teatrong gerilya at itatag ang lakas-kumpanyang larangang gerilya sa mga estratehikong bahagi ng rehiyon para maging likuran ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya

Ang mga larangang gerilya ang batayang yunit teritoryal sa paglulunsad ng pakikidigmang gerilya sa buong kapuluan. Dito nililikha at kumprehensibong naipatutupad ang mga sangkap ng estratehiya at taktika sa pakikidigmang gerilya tulad ng mga sangkap na pampulitika, pang-ekonomya, pagpapalaki ng tauhan, pagpaparami ng armas, ligtas, mabilis at walang putol na sistema ng komunikasyon at kilusang pagsisikreto.

Ang estratehikong tungkulin natin ay itayo ang mga larangang gerilya sa halos lahat ng distritong kongresyunal sa bilog ng TK na maaaring saklawin ng pakikidigmang gerilya. Bumibilang ito humigit-kumulang sa 33-35 na distritong kongresyunal sa 10 probinsya ng Calabarzon at Mimaropa. Sa bilang na ito, ang pagsaklaw sa 22-27 distritong kongresyunal ay sapat-sapat upang ibunsod ang makalidad na pagsulong ng pakikidigmang gerilya sa buong rehiyon at pahinugin ang mga rekisitos tungo sa pagsulong sa estratehikong pagkapatas kaagapay ng pangkalahatang pagsulong ng digmang bayan sa buong kapuluan.

Sa saklaw ng limang taon, dapat magpunyagi ang bawat teatrong gerilya na maitatag ang 2-3 laking-kumpanyang mga larangang gerilya at gayun ding bilang ng laking-platung larangang gerilya na magkakatalikuran upang sustenidong makasulong at makapangibabaw sa matagalang kampanyang focus and contain ng reaksyunaryong estado. Ito ang minimum na kahingian upang matipon ang kritikal na lakas para sa isang sustenidong pag-abante tungo sa isang pag-igpaw mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pakikidigmang gerilya.

Ang isang lager na lakas-kumpanya ay may mas higit na inisyatiba at pleksibilidad na harapin at biguin ang malakihang pagsalakay ng kaaway at may kakayanang magdeploy ng sapat na bilang ng pwersa para patamaan ng maraming taktikal na opensiba ang palalong kaaway. Kapag nagawang ikoordina sa isang teatrong gerilya ang mga aksyong militar ng NPA mula sa iba’t ibang larangang gerilya, may kakayahan itong paduguin ang kaaway sa libo-libong sugat ng kumbinasyon ng mga operasyong anihilasyon at atrisyon ng mga lokal at bertikal na pwersang gerilya at ng pakikidigmang gerilya ng masa na nilalahukan ng mga milisyang bayan at yunit sa sariling-pagtatanggol sa mga lokalidad.

Dapat paunlarin sa mga larangan at teatrong gerilya ang istruktura ng pwersa na angkop sa pagsusulong ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya na patuloy na umaani ng papalawak at papalalim na suporta ng mamamayan. Sa antas at pangangailangan sa kasalukuyan, nakatalaga sa mga horisontal na pwersa ng NPA ang di hihigit sa 80 porsyento ng kasapian ng hukbo at sa mga bertikal na pwersa naman ang hindi kukulangin sa 20 porsyento ng kasapian. Binubuo ang mga horisontal na pwersa ng hukbong bayan ng mga lokal na pwersang gerilya na pangunahin mga yunit ng SYP platun at SDG platun ng larangang gerilya. Samantala, ang bertikal na pwersa ng NPA ay ang rehiyunal na pwersa na binubuo ng yunit gerilya ng rehiyon na nakatalaga bilang main platoon, platun sa subregional military areas at/o probinsya. Ang rehiyunal na pwersa ay mga pwersang panagupa at pangmaniubra na konsentrasyon ng mapandurog na lakas pangmilitar ng hukbong bayan sa rehiyon. Ang mga taktikal na opensiba nito ay may kakayahang impluensyahan ang pagbabago sa sitwasyong militar at deployment ng mga yunit ng kaaway sa mga teatrong gerilya.

Dapat patuloy na magsikap na buuin at paramihin ang milisyang bayan sa mga larangang gerilya. Ito ang pangunahing pwersa sa paglulunsad ng pakikidigmang gerilya ng masa at tumatayong sentro de grabidad ng mga kwerpo sa pagtatanggol sa sarili sa baryo at ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Ang kanilang mga operasyon ay higit na nagsisinsin sa pakikidigmang gerilya sa buong bansa. Mahalaga ang papel ng mga operasyong militar ng milisyang bayan para uk-ukin ang moral at pagurin at lansihin ang kaaway; ikubli ang pagkilos ng mga lokal at bertikal na yunit gerilya; at magbigay ng ayuda sa mga taktikal na opensiba ng mga pultaym na pwersang gerilya.

Samantala, dapat paunlarin ang mga pwersang partisano ng NPA. Itayo natin ito sa mga pangunahing syudad, kapitolyo at malalaking bayan upang gumampan ng gawaing paniniktik, pakikidigmang partisano at mga ispesyal na operasyon upang guluhin ang kaaway sa mismong balwarte nito at parusahan ang mga sagad-saring kaaway ng mamamayan na nagkakanlong sa kalunsuran at napapalibutan ng mga badigard.

3. Konsolidahin ang mga tagumpay ng rebolusyong agraryo, palakasin ang antipyudal na nagkakaisang prente at palawakin ang sinasaklaw ng reporma sa lupa ng demokratikong gubyernong bayan
Dapat tugunan ng NPA ang pangunahing suliranin ng masang magsasaka sa lupa at kabuhayan. Sa partikular, dapat nitong ipatupad ang minimum na programa ng reporma sa lupa bilang unang hakbang ng rebolusyong agraryo. Nilalaman nito ang pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi ng usura, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid, makatwirang presyo ng mga produktong bukid at pagpapaunlad ng produksyong agrikultural at iba pang dagdag na kabuhayan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga panimulang anyo ng kooperasyon.

Dapat itong lumahok sa gawaing produksyon upang tustusan ang sariling mga pangangailangan at makatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilya ng mga Pulang mandirigma at martir. Dapat nitong itaas ang kakayanan at katayuang umaasa-sa-sarili mula sa pagpoproduksyon.

Sa mga lugar na ipinahihintulot na ng kalagayan, sinisimulang ipatupad ng NPA ang selektibo at libreng pamamahagi ng lupa sa masang magsasaka mula sa mga kinumpiskang lupain ng mga malalaking panginoong maylupa, mga abandonado’t lupang tiwangwang at mga lupang inukupa at binawi ng masang magsasaka mula sa mangangamkam. Dapat tulungan ng NPA ang mga lokal na organong pampulitika at sangay ng Partido sa angkop na paghahati-hati ng mga lupang ipinailalim na sa pamamahagi at ng pag-oorganisa sa mga gawaing pang-ekonomiya ng masa. Dapat nitong ibigay ang tulong sa pagkokonsolida sa mga tagumpay ng rebolusyong agraryo at pagpapabuti ng kabuhayan ng mamamayan. Dapat nitong bigyan ng pansin ang pagpapaunlad ng mga rekisitos sa ideolohiya, pulitika, organisasyon at kultura para lahatang-panig na konsolidahin ang mga organisasyon masa.

Dapat patuloy na palakasin ng hukbong bayan ang antipyudal na kilusang masa sa kanayunan. Sa pagbubuo ng antipyudal na nagkakaisang prente, dapat itong sumalig sa pagkakaisa at lakas ng pinakamahirap na saray ng uring magsasaka—ang mga manggagawang-bukid at mga maralita’t mababang-panggitnang magsasaka. Dapat nitong kabigin ang mga panggitnang magsasaka at nyutralisahin ang mga mayamang magsasaka. At dapat nitong hatiin ang kampo ng mga panginoong maylupa sa paghimok sa mga naliliwanagang bahagi na huwag lumaban sa rebolusyong agraryo upang maikonsentra ang buong lakas para ihiwalay at durugin ang paglaban ng mga pinakasagad-sarin at palaban sa rebolusyon.

Sa mga larangang gerilya na may maunlad nang karanasan sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo, libo-libong pamilyang magsasaka na ang nakikinabang sa minimum na programa ng rebolusyonaryong reporma sa lupa na sumasaklaw sa puo-puong libong ektaryang lupain. Marami sa mga napagtagumpayang pakikibaka sapul dekada otsenta ang pinakikinabangan hanggang sa kasalukuyan ng masang magsasaka. Kinikilala sa mga lugar na ito na utang nila sa Partido at NPA ang mga biyayang kanilang tinatamasa sa kasalukuyan. Kaya kahit ilang ulit na hambalusin ng mga operasyong militar ng kaaway at itaboy ang mga pwersang gerilya, laging bukas-palad na tinatanggap ng masang magsasaka ang mga yunit ng NPA na bumabalik para bawiin at balikan ang mga lugar na pansamantalang naiwanan.

Gayunman, dapat pag-ukulan ng pansin ng mga organo ng Partido at yunit ng NPA kung paano kokonsolidahin ang mga lugar na ito para maging solido ang mga tagumpay ng rebolusyon. Dapat planuhin kung paano itataas ang organisasyon at kamalayan ng masa para pamahalaan ang kanilang arawang buhay at mga aktibidad sa ekonomiya, pulitika at organisasyon. Mangyayari ito kung maramihang maitatayo ang mga ganap na samahang masa at mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika bilang binhi ng umuusbong na demokrasyang bayan sa buong kapuluan.

Samantala, kailangang higit na palawakin ang sinasaklaw na lugar at bilang ng populasyon na inaabot ng rebolusyong agraryo. Dapat pagtuunan ang pag-oorganisa at pagpapakilos sa masang magsasaka sa malalaking asyenda para sa mga pakikibakang antipyudal. Sa mga lugar na nakamit na ang sapat na latag ng lakas ng kilusang magsasaka, ilunsad ang mga pakikibaka ng mga magsasaka sa saklaw ng ilang baryo, isang bayan, pambuong larangang gerilya hanggang buong teatrong gerilya kaugnay sa mga isyung umaapekto sa mas malawak na hanay ng masang magsasaka. Habang nakaangkla at nagbibigay ng diin sa pagbabago ng partehan sa ani pabor sa masang magsasaka, dapat pakilusin ng hukbong bayan ang masang magsasaka para labanan ang mapagsamantalang praktis ng mga komersyante-usurero. Saklaw nito ang pambabarat sa presyo ng kanilang produktong bukid, abot-langit na interes sa pautang, sistema ng mapang-alipin pasahod sa mga manggagawang bukid at iba pang praktis na ipinababalikat sa masang magsasaka ang mga gastos sa produksyon at pagkalugi ng mga panginoong maylupa.

Dapat mariing labanan ang pangangamkam ng lupa at pagpapalayas sa mga magsasaka ng mga malalaking debeloper at korporasyon sa real estate, eko-turismo at mga kumpanya sa pagmimina. Dapat parusahan at pilayin ng hukbong bayan ang mga kumpanyang ito at disarmahan ang mga pribadong security guards na marahas na sumusupil sa masang magsasaka. Gayundin, dapat targetin ng mga taktikal na opensiba ang reaksyunaryong tropa na protektor ng mga korporasyong ito.

4. Palawakin at konsolidahin ang baseng masa, itayo ang mga gumaganang organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa
Isa sa mahalagang komponente ng ating digmang bayan ang pagtatayo ng baseng masa. Ang malawak at malalim na baseng masa ang walang pagkasaid na balon ng pampulitikang suporta sa demokratikong rebolusyon ng bayan at armadong pakikibaka. Pamalagiang tungkulin ng NPA na palawakin at konsolidahin ang baseng masa ng rebolusyon. Kakambal ng tungkuling ito ang pagtatayo ng mga umaandar na organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa ng mga magsasaka, kababaihan, kabataan, bata, mga aktibistang pangkultura at iba pang maralita sa kanayunan.

Dapat sanayin at linangin ang kakayahan ng mga organisasyong ito na magsagawa ng mga kampanyang masa para sa reporma sa lupa, produksyon, edukasyong masa, kalusugan at kalinisan, gawaing pangkultura para sa pagbaka sa mga pamahiin at pagpapalaganap ng siyentipikong pananaw at arbitrasyon para sa paglutas ng mga alitan sa hanay ng mamamayan.

Sa mga lugar na naitayo na ang mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika (OKP), umiiral ang dalawahang kapangyarihan subalit ang una ang nagtatamasa ng tunay na kapangyarihan na dati-rati’y solong inihersisyo ng mga konsehong itinatag ng reaksyunaryong gubyerno kahit ang huli’y umiiral pa.  Sa pamamagitan ng mga OKP, nasasaklaw ng epektibong  pamumuno ng Partido ang mas malawak na bilang ng populasyon sa kanayunan. Sa direksyon ng Partido, sinusuportahan ng mga organisasyong masa ang mga OKP.

Ang pagsupil sa mga kriminal na elemento, pagbunot sa mga lokal na espiya at pagpapatupad ng rebolusyonaryong hustisya ay esensyal na tungkulin ng NPA para sa pagkokonsolida ng baseng masa at pagpapalakas ng mga OKP.  Laging handang tumalima ang mga yunit ng hukbong bayan sa atas ng mga kinauukulang awtoridad na namamahala sa pag-uusig sa mga kriminal at kontra-rebolusyonaryo na arestuhin para litisin, usigin, at hatulan ng hukumang bayan batay sa bigat ng kanilang pagkakasala sa mamamayan. Matatas na nauunawaan ng mga yunit ng NPA ang sistema ng hustisya, mga tuntunin at regulasyong ipinatutupad ng demokratikong gubyernong bayan, ng CARHRIHL at ng internasyunal na mga instrumento ng karapatang-tao at internasyunal na makataong batas—at mahigpit nilang nirerespeto ang karapatan ng mga mamamayan na nasa listahan ng mga karapatan na isinasaad ng Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

5. Bigyan ng pagsasanay sa pulitika at militar ang lahat ng pultaym at partaym na yunit ng NPA
Bigyan ng mataas na pagpapahalaga ang regularidad ng mga pagsasanay sa pulitika at militar ng mga pultaym na yunit ng NPA. May regular na kurso ng pagsasanay na ibinibigay para sa mga mandirigma at upisyal—ang Batayang Kurso sa Pulitika at Militar at Batayang Kurso para sa mga Opisyal—at may mga ispesyalisadong kurso ng pagsasanay para sa mga upisyal-paniktik, tim ng mga isnayper, tim ng demolisyon, upisyal-medikal at mga yunit sa ispesyal na operasyon at partisano. Sinasandatahan ng mga pagsasanay na ito ng batayan at mas abanteng kaalaman at kasanayan ang mga Pulang kumander at mandirigma sa mga gerilyang operasyon at para mahusay nilang matupad ang mga gawain at tungkulin. Ikinikintal ng mga pagsasanay ang mataas na disiplinang militar at mabilis na pagsunod sa mga kautusan.

Samantala, dapat isailalim sa mga pagsasanay sa pulitika at militar ang mga yunit ng milisyang bayan at kwerpo para sa sariling depensa upang magampanan nila ang mga tungkulin sa pagpupulis at pagsugpo sa mga kriminal na elemento sa baryo at pagbunot sa mga espiya ng kaaway. Kailangang sandatahan ang mga milisyang bayan ng sapat na mga kasanayang militar para maparami ang handang reserba ng mga pultaym na yunit ng hukbong bayan sa mga operasyong militar, suportang-kombat, gawain sa pagtatanggol ng base at koordinasyon sa iba pang yunit milisya.

Kapag may regularidad ang mga pagsasanay, mas naitataas ang kumpyansa ng mga Pulang kumander at mandirigma sa mga labanan at napag-aalab ang tapang sa pagharap sa kaaway. Ginagawa ang mga pagsasanay habang lumalaban at sa maiikling patlang ng mga pahinga. Maaari itong isingit sa plano ng mga horisontal at bertikal na pwersang gerilya habang tumutupad ng regular na gawaing masa o habang nagsasagawa ng mga gawain sa internal na konsolidasyon at pag-aaral.

6. Palakasin ang pamumuno at gawaing pampulitika ng Partido sa loob ng hukbong bayan
Ang Partido ang namumuno sa hukbong bayan.  Ang Partido ang nasa bag-as ng pag-oorganisa ng mga gawain ng hukbo sa ideolohiya, pulitika, organisasyon, militar at pang-ekonomya. Ipinatutupad ng Partido ang pamumunong ito sa pamamagitan ng mga organong pampulitika sa loob ng hukbong bayan na nagtitiyak na mahusay na gumagana ang mga gawain sa pulitika sa loob ng hukbo. May mga grupo ng Partido at giyang pampulitika sa mga iskwad, sangay ng Partido at instruktor pampulitika sa mga platun at komite ng Partido at mga pampulitikang upisyal sa kumpanya at pampulitikang komisar sa mas mataas na pormasyon. Kaalinsabay, may mga grupo, seksyon at kagawarang pampulitika sa antas ng platun, larangang gerilya at rehiyon at may binubuong iba’t ibang kapulungan sa ilalim ng mga organong ito.

Dapat na tuloy-tuloy na italaga ng Partido sa hukbong bayan ang mga mahuhusay na kadre at aktibista mula sa kilusang manggagawa, kabataan-estudyante at magsasaka upang tiyaking may sapat na de kalidad na bag-as ng mga kadreng militar at pampulitika sa NPA.

Dapat tuloy-tuloy na itaas ang konsolidasyon ng mga komite, sangay at grupo ng Partido sa hukbong bayan. Ang Partido sa loob ng hukbo ang nagtitiyak sa edukasyon at pagsasanay sa ideolohiya at pulitika ng mga upisyal at mandirigma, naglilinaw sa mga tungkulin at wastong nahahati-hati ang mga gawain. Pinangungunahan nito ang paglulunsad ng mga napapanahong pulong para sa pagtsek-ap at pagtatasa sa mga gawain, punahan at pagpuna sa sarili.

Kapag masigla ang gawaing pampulitika ng mga yunit ng hukbo, mahigpit ang pagkakaisa at pagdadamayan ng mga upisyal at mandirigma, mataas ang diwa ng pagsasakripisyo at umaalab ang determinasyon na lumaban. Ang hukbong mataas ang kamalayan sa pulitika ay marubdob na nagpapahalaga sa kapakanan ng masa at may mahigpit na ugnayan sa mamamayan. Masiglang nagtutulungan ang mga upisyal at mandirigma at humihigpit ang kanilang pagkakaisa dahil mulat na pinayayabong ang demokrasya sa tatlong larangan.

Edukasyon sa pulitika ang pangunahing paraan ng Partido upang pandayin ang isang di magagaping hukbong bayan. Edukasyon at puspusang gawain sa ideolohiya din ang pamamaraan upang bakahin ang mga di malusog na tendensya at kaisipan sa loob ng hukbo. Dapat patuloy na bakahin at iwaksi ang kumandismo, burukratismo at iba pang gawing pyudal at burgis. Dapat puspusang bakahin ang gerilya-ismo, kakuparan sa pagtalima sa kautusan, indibidwalismo, kawalan ng disiplina, tunguhin pasibo at sibilyanisasyon. Ang mga negatibong tendensyang ito ay hindi dapat hayaang umugat, sumira at umuk-uk sa moral at determinasyon ng mga Pulang gerilya na lumaban.

7. Palakasin ang sistema at istruktura ng kumand ng hukbong bayan

Upang mabisang makalaban, pinaiiral natin ang prinsipyo ng relatibong sentralisadong estratehikong kumand at disentralisadong kumand sa mga kampanya at operasyon. Ito ang prinsipyo ng kumand sa pakikidigmang gerilya.

Sa usapin ng estratehiya, dapat sundin ng nakabababa ang instruksyon ng nakatataas para matiyak ang nagkakaisang pagkilos. Sa puntong ito nagtatapos ang sentralisasyon. Dapat ipaubaya sa mas nakabababang antas ng kumand ang mga ditalye tulad ng ispesipikong disposisyon sa mga kampanya at labanan dahil ang mga ditalyeng ito ay nilulutas batay sa ispesipikong kundisyon na nagbabago pana-panahon at sa bawat lugar kung saan lampas na sa kaalaman ng mas mataas na antas ng kumand. Ito ang kahulugan ng desentralisadong kumand sa mga kampanya at labanan.

Ang nakatataas na kumand ay maaari lamang magbigay ng instruksyon kaugnay sa mga usaping may kaugnayan sa isang kampanya o operasyong militar at hindi matigas at mabilis na “kumand”. Mahalaga ito para mabigyan ng isang antas ng pagsasarili ang mga nakabababang antas ng kumand, matutong umangkop sa mga kumplikadong sitwasyon at matagumpay na palawakin ang pakikidigmang gerilya.

Ang kawalan ng sentralisasyon kung saan kailangan ito ay nangangahulugan ng kapabayaan ng nakatataas na antas o pag-agaw ng awtoridad ng nakabababang antas, isang bagay na hindi maaaring payagan sa relasyon ng nakatataas at nakabababang antas, lalo’t higit sa larangang militar. Kung hindi ipapatupad ang desentralisasyon kung saan kailangan ito, nangangahulugan ito ng pagmonopolisa ng kapangyarihan ng nakatataas na antas at pagkukulang ng inisyatiba sa bahagi ng nakabababang antas, na kapwa hindi maaaring payagan sa relasyon ng nakatataas at nakabababang antas, lalo’t higit sa pakikidigmang gerilya. Ang mga prinsipyong nabanggit ang bumubuo ng wastong patakaran sa paglutas ng suliranin sa relasyon ng kumand.

Naaangkop ang relatibong sentralisadong kumand sa dispers na katangian ng mga gerilyang operasyon. Kapag ginamit sa pakikidigmang gerilya ang mga kaparaanan ng labis na sentralisadong kumand tulad ng sa regular na hukbo, matatalian ang pleksibilidad ng mga yunit gerilya at hihina ang kasigasigan nito.

Hindi matagumpay na mapauunlad ang pakikidigmang gerilya nang walang isang antas ng sentralisadong kumand. Sa paglulunsad ng malawak at masinsing pakikidigmang gerilya, kasabay na pinauunlad ang ilang elemento ng pakikidigmang makilos. Kailangan ng isang kumand para ikoordina ang mga operasyon na inilulunsad ng mga pwersang gerilya at mga pangunahing pwersang panagupa. Kailangan ang ganitong koordinasyon ng kumand para tahi-tahiin ang pagkilos ng mga pwersang gerilya—pultaym at partaym—sa isang sentral na plano para patingkarin ang inisyatiba ng hiwa-hiwalay na platun at pwersang gerilya sa iba’t ibang bahagi at antas para maglunsad sa malawak na saklaw ng paglaban sa sumasalakay na kaaway at paduguin nang husto ang huli mula sa maraming patama sa ulo at katawan.

Sa isang eryang pangmilitar, umiiral ang relasyon ng suson-susong subordinasyon sa pagitan ng iba’t ibang antas ng kumand. Ibig sabihin, bawat armadong yunit ay dapat nakapailalim sa tuwirang kumand ng isa sa mga antas na ito: ang pamprobinsyang sdg sa komiteng probinsya at POC (provincial operational command), ang mga platung sdg at syp ng larangan sa komiteng larangan at FOC (front operational command), at ang mga pwersang milisya at yunit sa depensa sa mga komiteng seksyon at yunit-kumand sa platun.

Kaugnay nito, ang mga usapin kaugnay sa pangkalahatang mga patakaran ay dapat isentralisa sa nakatataas na antas, samantalang ang mga aktwal na operasyon ay dapat ipatupad batay sa ispesipikong sirkunstansya ng mga nakababang antas na may karapatan sa independyenteng aksyon. Habang mas nagiging malawak ang erya, mas higit na kumplikado ang sitwasyon at mas lumalaki ang agwat sa pagitan ng nakatataas at nakababang antas, mas nagiging mahusay na bigyan ng higit na kalayaan ang mga nakabababang antas sa kanilang aktwal na operasyon at kung gayun magkaroon ng katangian ang mga operasyon na umaakma sa mga pangangailangang lokal, at para mapaunlad ng mga nakababang antas ang abilidad na kumilos nang nagsasarili, matutong umangkop sa kumplikadong mga sitwasyon, at matagumpay na palawakin ang pakikidigmang gerilya.

Para sa mga armadong yunit o malalaking pormasyon na nakatalaga sa konsentradong mga operasyon, ang prinsipyo na kailangang ilapat ay ang sentralisasyon sa internal na ugnayan ng kumand, dahil ang sitwasyon ay malinaw sa nakatataas na kumand; subalit kapag ang yunit o pormasyong ito ay naghati-hati para sa dispers na mga aksyon, ang prinsipyo ng sentralisasyon sa pangkalahatang usapin at ng desentralisasyon sa mga ditalye ay dapat ipatupad, dahil sa pagkakataong ito ang ispesipikong sitwasyon ay di lubos na malinaw sa nakatataas na kumand.

Ang unang kalagayan ay naglalarawan sa angkop na relasyon ng kumand sa pagitan ng nakatataas na area operational command at mga yunit-kumand ng hiwa-hiwalay na pwersa at iba’t ibang tipo ng pormasyong gerilya (sdg, syp at milisya) na tuwirang nasa ilalim ng bawat antas. Sa pangalawang kalagayan, nilalarawan ang wastong relasyon ng kumand sa loob ng isang pormasyong gerilya (relasyon ng nakatataas na yunit-kumand sa platun at nakabababang kumand sa iskwad). Mahalagang mapag-iba ito ng mga kumander-militar para buong layang mapaunlad ang inisyatiba ng bawat bahagi at iba’t ibang pormasyong gerilya sa loob ng isang military area.

Sa antas ng mga kampanya’t operasyon, ang mga teritoryal na pwersang gerilya ay obligadong tumalima nang walang pag-aagam-agam sa mga pangkalahatang instruksyon ng nakatataas na kumand sa sub-military area at ipatupad ang mga atas at instruksyon nang buong sigasig at buong kamapanlikha.

Sa diwa ng mga tungkulin sa itaas, buong sigasig nating buklurin ang ating lakas at determinasyong upang kamtin ang makabuluhang igpaw ng digmang bayan sa darating na mga taon.

Mabuhay ang New People’s Army!

Isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan!

Biguin at Gapiin ang rehimeng US-BS Aquino at Oplan Bayanihan!

Magpunyaging sumulong mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!