Pasingkion ang taktikal nga opensiba! Labi nga ipasulong ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel!

Juanito Magbanua  II
Apolinario Gatmaitan Command, NPA-Negros Island
Marso 29, 2014

Sa okasyon sg ika-45 ka tuig nga Anibersaryo sg New People’s Army (NPA), lubos ginapanginbulahan ang maisog kg isganan nga mga Opisyal kg Hangaway sg NPA! Subongman, ginahatagan naton sg pagsaludo ang mga kaupod nga naghalad sg ila bilidhon nga kabuhi para sa pagpasulong sg armadong paghimakas sa Isla.

Sang gintukod ang NPA sadtong Marso 29, 1969, may kapin lamang ini sa 65 ka hangaway, 35 ka armas nga may 9 ka high-powered rifles nga naghalin sa daan nga Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB). Apang bangud sg husto nga absolutong pagpamuno sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP) kag sa pagsikway sa kaisipan sg rebeldeng-lagawan sg Taruc-Sumulong nga gangster clique kg sg rebisyunistang Lava, 45 ka tuig ang makaligad, nakaangkon na ang NPA sg kritikal nga kadakuon nga sarang makapatay-og sa pundasyon sg reaksyonaryong estado.Humalin pa sg 2007 idalum sg Oplan Bantay Laya sg anay US-GMA nga rehimen tubtob subong, ang Negros ginhimo nga isa sa mga prayoridad o laboratoryo sg karon nga OPlan Bayanihan sg US-Aquino nga Rehimen 2, sa tuyo nga papason o pahinaon ang rebolusyonaryong kahublagan nga ginalunsar sg CPP-NPA-NDF.

Pila na ka bilyon ka pesos ang ginagasto sg reaksyonaryong estado diri sa Isla para sa ini nga katuyuan. Pila na ka mga ginaalegar lideres sg hublag ang ginpangdakop kg ginpangpreso. Kag bisan pa sa “cutting the wedge” nga estratehiya sg AFP sa Isla, ukon ang pag-utod sg angot sg Negros sa lain-lain nga mga isla sg Visayas, nagpabilin malig-on kag padayon nagadaku ang pwersa sg NPA sa Negros.

Bisan pa sg todo-larga nga military operation sa kaumhan kg sa kasyudaran sining una nga quarto sg 2014, para tapuson ang ila 6-months extension sa Isla agud makasaylo na sila sg pokus sa iban nga isla sg Visayas, serye sg mga taktikal nga opensiba ang natigayon sg BHB sa tanan nga larangan gerilya sg Negros.

Sulod lang sg 3 ka bulan sini  nga tuig, ginsilutan paagi sa pagsunog sg bodega kg traktora kag pagdis-arma sa mga abusador nila nga mga gwardya, ang despotikong agalon mayduta nga sanday Pablito “Jin” kg John Paul Sola, kun diin nakarekober ang mga NPA sg pila ka armas. Nasilutan man sg kamatayon ang pipila ka mga masupog nga kontra-hublag nga mga katapu sg CAFGU sa Isabela kg Ilog kg ang intelligence asset (surrenderee) sg 11th IB sa Banwa sg Binalbagan kag pagharass sa detachment sg 62nd IB sa Calatrava. Madamu man ang mga ginpangwarningan kg gindis-armahan bangud sg ila kontra-hublag nga aktibidad kg mga malain nga elemento.

Samtang, padayon ang konsolidasyon sg Partido kg Hukbo. Nakalunsar sg serye sg paghanas sa Batakang Kurso Politiko-Militar (BKPM), pagtuon sg Intermedyang Kurso sg Partido (IKP), Konperensya sg PKM kg YM, Plenum sg mga Komite sa Larangan, nakapasumpa sg mga bag-ong rekrut sa Hukbo kag Partido kag nakahiwat sg kasal sg mga kaupod.

Epektibo man nakapalapad sg erya ang mga yunit sg NPA. Nangin tuman kainit ang pagbaton sg mga nagahulat nga masa sa pag-abot sg Hukbo sa ila lugar. Ang pagpokus sg kaaway sa mga ispesipikong  lugar naghatag sg ligwa sa Hukbo agud lab-uton ang mga erya nga relatibo mahuyang ang kaaway. Natigayon ini bangud sg pagtimbang sg mga katapu sg Party Branch sa Lokalidad.

Tayuyon man ang paghimakas sg masa sa pag-angkon sg mas mataas nga sweldo, benepisyo, mataas nga presyo sg ila mga produkto, alayon kg dagyaw, kultibasyon sa bakante nga mga duta kg pagdepensa sa ila dutang pangabuhian.

Nagakaangay lamang kondenahon ang desperado nga tikang sg AFP / PNP para pahipuson ang mga nagahimakas sa legal demokratikong pamaagi paagi sa pagpasaka sg iscripted nga mga kaso kg pagpreso, katulad sg natabo sa Secretary-General sg Bayan-Negros nga si Mr. Christian Tuayon. Ngaa bala ang mga indi-armado ang inyo ginainitan? Ngaa indi ang mga  NPA sa kabukiran nga handa mag-atubang sa pasistang armadong pwersa sg reaksyonaryo ang inyo dakpon kg atubangon?

Ilusyon ang ginasiling sg AFP kg sg Malacanang nga magahuyang ang hublag sa pagkadakop sa mag-asawang Tiamson. Napamatud-an na nga indi mga lideres ang nagapasulong sg rebolusyonaryong paghimakas, kundi ang husto nga linya kg programa nga ginabaton kg ginakabuhi sg masa.

Imbes magpakahambog ang gobyerno sa pagdakop kay Kaupod Wilma kg Benito, mas palibugan sini ang pagbalik sa lamesa agud ipadayon ang nauntat nga Peacetalks sa tunga sg GPh kg NDFP. Kun matuod nga sinsero si Pnoy nga angkunon ang kalinong kag kauswagan, dapat sini pamatian ang singgitan sg madamu nga Pilipino para sa peacetalks kg ipatuman ang mga nakasugtan angot sini.

Ilunsar ang madamuan nga paghimakas masa kg taktikal nga opensiba! Labi nga pasingkion ang inaway banwa sa Isla! Nagahulat ang malapad nga kaumhan kag kabukiran para sa pagpatapu sg pumuluyo sa armadong paghimakas!
Silutan ang mga kriminal kag berdugong AFP nga tiglapas sa tawhanong kinamatarung sg pumuluyo kg mga despotikong agalon mayduta-komprador burgesya!
Mag-upod sa NPA kg lab-uton ang matuod nga hustisya sosyal, kalinong kag kauswagan!