Talumpati sa Paglalabas ng Libro

Prof. Jose Maria Sison
Communist Party of the Philippines Founding Chairman
Pebrero 9, 2014

Translation: Speech at Book Launching
Mirror Centre, Amsterdam, the Netherlands


Mga Kasama, kaibigan at kababayan,

Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga organisador at kayong lahat sa pagdalo. Lipos ako ng kasiyahan at napapahanga sa pagdiriwang na ito. Buong akala ko na mauupo lamang ako at magpapakasaya sa kalakhang bahagi ng programa. Subalit iminungkahi ni Julie na ibayo akong gawing aktibo kaugnay ng muling pagpapasigla at pagpapalawak ng gawain sa Center for Social Studies. Pinaalalahanan ako na walang pagpapahinga at walang pagreretiro sa mga rebolusyonaryo.

Masaya ako na ang Building Strength Through Struggle (Pagpapalakas sa Pakikibaka), ang ikatlong aklat sa serye ng limang aklat na pinamagatang Continuing the Philippine Revolution (Pagpapatuloy ng Rebolusyong Pilipino), ay inilunsad ngayon sa The Netherlands kasabay ng selebrasyon ng aking 55 taon ng paglilingkod sa rebolusyonaryong adhikain ng sambayanang Pilipino maging ng aking ika-75 taon ng kaarawan.Pinalalawig, sinusuhayan at ibayong pinauunlad ng aklat na ito ang mga prinsipyo, patakaran at mayor gawain sa paglulunsad ng demokratikong rebolusyon ng bayan, tulad ng isinaad sa naunang dalawang libro sa serye, ang Foundation for Resuming the Philippine Revolution and Defeating Revisionism (Ang Pundasyon sa Muling Pagtutuloy ng Rebolusyong Pilipino), Reformism and Opportunism (Paggapi sa Rebisyunismo, Repormismo at Oportunismo). Kabilang dito ang mga mayor na dokumento ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ginawan ko ng borador, at mga mayor na artikulo na sinulat sa alyas na Amado Guerrero, mula sa pormal na deklarasyon ng batas militar noong 21 Setyembre 1972 hanggang sa pagdakip sa akin noong 10 Nobyembre 1977.

Rekisito ang librong ito sa pag-unawa kung bakit at paano, sa pamumuno ng PKP, matagumpay na nilabanan at ginapi ng sambayanang Pilipino at ng rebolusyonaryong pwersa nila ang pasistang diktadurang Marcos na iniluklok ng US. Dinisenyo ang dikatadura upang wasakin ang rebolusyonaryong kilusan subalit, sa halip, nagsilbi itong pang-upat sa mamamayan na ibayong mag-alsa laban sa malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema. Hayaan ninyong magsipi ako ng mga mayor ng laman ng mga libro upang ipakita kung paano ginabayan ng PKP ang rebolusyon.

Nang ipataw ni Marcos ang pasistang diktadura sa mamamayan at ginawang iligal ang lahat ng uri ng ligal na oposisyon, handa na ang PKP sa ideolohiya, pulitika at organisasyon para pamunuan ang sambayanan sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Pagkatapos ng deklarasyon ng batas militar, naglabas ang Partido ng komprehensibong pahayag, ang Overthrow the US-Marcos Dictatorship to Achieve National Freedom and Democracy (Patalsikin ang Diktadurang US-Marcos upang Kamtin ang Pambansang Kalayaan at Demokrasya). Kinundena nito ang diktadura bilang ultra-reaksyunaryong instrumento ng imperyalismong US at ng lokal na mapagsamtalang uri, at nanawagan sa pagpapatalsik dito sa pamamagitan ng digmang bayan. Inilarawan nito ang pundamental at ang malulubhang kahinaan ng pasistang estado at ang mga kundisyon para sa nalalapit na pagbagsak nito, gaano man nito ipakita ang dominanteng kapangyarihan at pagiging matatag nito.

Sa pagbatayan ng pambansang paglawak ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan, ng lihim na organisasyong masa at ng mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika, inilabas ng Partido ang Guide for Establishing the People’s Democratic Government (Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong Bayan) upang ilatag ang mga prinsipyo, patakaran at pamamaraan sa pagtatayo ng rebolusyonaryong gubyerno sa kanayunan, upang palitan ang kontra-rebolusyonaryong estado ng malalaking kumprador at panginoong maylupa na nakabase sa kalunsuran. Noong panahong 1972-1977, malalim na umugat ang mga rebolusyonaryong pwersa sa mamamayan, laluna sa hanay ng masang anakpawis, sa pambansang saklaw.

Inilabas ng Partido ang Specific Characteristics of our People’s War in the Philippines (Mga Partikluar na Katangian ng ating Digmang Bayan sa Pilipinas) batay sa mayamang karanasang natipon na ng Bagong Hukbong Bayan mula 1969 hanggang 1975. Malikhaing inilapat ng istorikong dokumentong ito ang mga prinsipyo, estratehiya at taktika ng digmang bayan ni Tagapangulong Mao Zedong sa kongkretong kundisyon ng Pilipinas, sa pamamagitan ng konsiderasyon ng relatibong malawak na kanayunan, at ng pagiging pulu-pulo at mabundok na katangian ng bansa, maging ang sitwasyong lokal at internasyunal. Ang komprehensibo at malalim na pormulasyon ng estratehiya at taktika ang gumabay sa Bagong Hukbong Bayan at sa rebolusyonaryong kilusan sa pagpapalawak at lahatang-panig na paglakas, at pagbigo sa mga kampanya ng kaaway na wasakin ang armadong rebolusyon.

Inilabas ng Partido ang Our Urgent Tasks (Ang Mahigpit Nating mga Tungkulin) para patalasin ang pangkalahatang pampulitikang linya para sa paglaban sa pasismo, pyudalismo at imperyalismo at nanawagan sa mga rebolusyonaryong pwersa na ipatupad ang kagyat na mga tungkulin at tamang pamamaraan at hakbang sa pagtatayo ng mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika at sari-saring mga organisasyong masa at sa paglulunsad ng mga kampanyang masa para sa reporma sa lupa at iba pang layuning panlipunan. Simula noon, paalun-along lumakas ang baseng masa ng armadong rebolusyon. Ang rekisito sa gawaing masa ay nagtiyak sa baseng masa ng pagpapatupad ng matagalang digmang bayan.

Ang 10-Point Program of the National Democratic Front of the Philippines (10-Puntong Programa ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas) ay unang binalangkas noong 1973. Pinalawig ito noong 1977, na nagbabaybay ng mga detalye ng pamamaraan sa pagpapaalsik sa awtokrasyang Marcos. Ipinakita nito kung paano maaaring makamit at pagtatagpuin ang pambansa at demokratikong mga karapatan at interes ng masang anakpawis na mga manggagawa, magsasaka at petiburgesyang urban, at kung paano itatayo ang nagkakaisang prente ng mga saligang rebolusyonaryong pwersa. Alisunod dito'y naging konsolidado ang NDFP bilang isang nagkakaisang prente ng mga saligang rebolusyonaryong pwersa, nagsilbing masasandigang base sa pagsabak sa malalapad na alyansa upang ihiwalay at wasakin ang kaaway sa isang takdang panahon.

Ang mga desisyong ginawa ng Komite Sentral ng PKP ay buong determinasyon at militanteng ipinatupad ng kasapian ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan at ng masa. Ang mga batayan sa paglaban sa paggapi sa pasistang diktadurang Marcos ay lubos na nailatag sa pambansang antas mula 1972 hanggang 1977. Kung kaya, matapos akong madakip ng kaaway noong 10 Nobyembre 1977, tiwala akong magwawagi ang sambayanang Pilipino at mananaig ang kanilang rebolusyonaryong adhikain sa kaaway.

Kailangang basahin at pag-aralan ang lahat ng laman ng Building Strength Through Struggle upang maunawaan kung bakit at paano tumungo ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa pagpapatalsik ng pasistang diktadurang Marcos, kung paano ito patuloy na nakipaglaban at nagtagumpay laban sa mga huwad na demokratikong rehimen, kung paano binigo nito ang mga suhetebista at oportunistang tunguhin, at kung paano nagpakahusay bilang tagadala ng sulo ng armadong rebolusyong pinamumunuan ng proletaryado sa gitna ng pangingibabaw ng neokolonyalismo sa mga mahihirap na bansa, ng lubos na pagpapanumbalik ng kapitalismo sa mga bansang dating pinamunuan ng mga rebisyunista, at ng neoliberal na pandarambong at agresyon ng mga imperyalistang kapangyarihan sa buong mundo.

Tinatamasa ng PKP, BHB, NDFP at ng demokratikong rebolusyon ng bayan sa Pilipinas ang respeto, pagkalugod at suporta ng pandaigdigang kilusang anti-imperyalista at ng internasyunal na kilusang komunista. Ang librong ito, Building Strength Through Struggle, ay tumatanglaw sa landas ng pag-unawa sa katotohanan. Salamat.