Ang Reproductive Health Law at ang Kilusan sa Paglaya ng Kababaihang Pilipino

Wilma Tiamzon
NDFP Consultant (ND978226)
15 April 2014

PAHAYAG NI NDFP CONSULTANT WILMA TIAMZON HINGGIL SA RH LAW

Katiting lamang at di pa tiyak ang pakinabang na matatamasa ng masang kababaihang Pilipino sa sinasabing konstitusyunal na bersiyon ng Reproductive Health (RH) Bill, kahit pa sa mga bersyong may mga probisyong binasura ng Korte Suprema.

Ang nakasaad sa batas ay maaari lamang at hindi obligasyon ng gobyerno na tustusan ng libre ang mga pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya, ang mga serbisyong pangkalusugan para tiyakin ang reproduktibong kalusugan ng kababaihang Pilipino at ang mga suportang serbisyo upang mapangalagaan ang mga bagong panganak at iba pang batang anak.Hindi maaaring itanghal na malaking tagumpay para sa masang kababaihang Pilipino ang RH Bill, kung hindi ito nakatuntong at hindi nagtataguyod sa pag-aangat sa mababang katayuan ng kababaihang Pilipino, laluna ng kababaihang manggagawa at magsasaka sa lipunang mala-kolonyal at mala-pyudal.

Ang kalayaan at karapatan sa reproduksyon ng kababaihan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung matutugunan ang hangad ng masang kababaihang Pilipino na:

  • Magkaroon ng disenteng hanapbuhay sa loob ng bansa upang mabuhay nang maayos ang pamilya
  • Wakasan ang sahurang pambubusabos sa kalunsuran at kanayunan kaakibat na ang mga diskriminasyon sa kababaihan sa usapin ng pantay na sahod sa kaparehong paggawa at laban sa lahat ng klase ng sekswal na harassment at pang-aabuso
  • Magkaroon ng sariling lupang mabubungkal sa kanayunan, upang makatayo nang nagsasarili sa kabuhayan sa loob ng pamilya
  • Magkaroon ng libreng edukasyon, mula elementarya hanggang kolehiyo
  • Magtamasa ng libreng serbisyong pangkalusugan
  • Magkaroon ng suporta mula sa estado sa pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak
Nang sa gayon, ang masang kababaihang Pilipino ay taas-noong makakatindig, magkakaroon ng malakas na boses sa politika sa bansa at makakapag-ambag ng ubos-kaya ng kanyang talino at lakas para sa pagpapalaya at pag-unlad ng bayan.

Isulong ang kilusan sa tunay na paglaya ng kababaihang Pilipino, sa ilalim ng bandila ng pambansang demokrasya!

Mabuhay ang masang kababaihang Pilipino!