Bigwas sa usapang pangkapayapaan ang pag-aresto sa mga Tiamzon

Editoryal
Ang Bayan
Abril 7, 2014
Malaking pagsalaula sa prosesong pangkapayapaan ang pag-aaresto kina Benito Tiamzon at Wilma Austria, kapwa mga namumunong kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan.

Inaresto sila kasama ang limang iba pa sa Aloguinsan, Cebu noong Marso 22. Para may dahilan ang rehimen na matagalan silang idetine, inaresto sila sa gawa-gawang kaso ng maramihang pagpatay at nagtanim ng mga baril ang mga pulis at militar na dumakip sa kanila.

Sa gayong pangyayari ay muling ipinamalas ng rehimeng Aquino ang kawalang-pakundangan nito na bastusin ang usapang pangkapayapaan. Ang pagmamanman, pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal at pag-aresto sa mga negosyador, konsultant at istap ng magkabilang panig ay mahigpit na ipinagbabawal ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Ang pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma ay inilalarawan ni Aquino at ng kanyang mga upisyal bilang hakbang umano patungo sa kapayapaan. Muling itinambad ng reaksyunaryong rehimeng Aquino ang makitid na pagpapakahulugan nito sa kapayapaan. Para kay Aquino, makakamit ang kapayapaan kung mapasusuko o maaaresto ang mga rebolusyonaryong pwersa ng mamamayan na nakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Katumbas ito ng walang tutol na pagpapaloob sa umiiral na mapagsamantala at mapang-aping kaayusang panlipunang pinaghaharian ng mga imperyalista at lokal na naghaharing uri.

Para sa NDFP, humarap man ito sa negosasyon o hindi, tuluy-tuloy nitong inilalatag ang pundasyon ng tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng yugtu-yugtong pagkakamit ng kapangyarihang bayan at ng mga pambansa at demokratikong mithiin ng mamamayang Pilipino.

Sa pananaw ng NDFP, kapag napawi ang ligalig ng mamamayan dahil hindi na kumakalam ang kanilang mga sikmura, tumatanggap sila ng makatarungang sahod at tumatamasa ng makataong pabahay, edukasyon, kalingang pangkalusugan at iba pang serbisyong panlipunan, nailalatag ang matibay na salalayan ng kapayapaan. Sa kabilang banda, ang karalitaan, ang kagutuman at kawalang-hustisya ay matabang lupa para sa ligalig panlipunan at pag-aalsang bayan.

Sa isang mensahe mula sa bilangguan, ipinaliwanag ni Kasamang Benito ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Aniya, hindi ito sentimyento lamang, na tulad ng pinalalabas ng rehimen at mga tagatambol nito. Higit pa riyan, ito ay istrukturang sosyo-pulitikal na lulutas sa mga batayang suliranin ng lipunan. Naririyan ang tunay na pundasyon at nilalaman ng anumang negosasyon at kasunduang pangkapayapaan.

Ito ang batayan ng pagbubuo ng The Hague Joint Declaration, na nagtatakda ng pagkakasunud-sunod ng sustantibong adyenda hinggil sa mga kasunduan sa karapatang-tao, repormang panlipunan at pang-ekonomya at repormang pampulitika at konstitusyunal, bago tumungo sa resolusyon ng armadong tunggalian at disposisyon ng mga armadong pwersang sangkot sa kasalukuyang gera sibil.

Mula nang maluklok sa poder noong 2010, nilalait na ng rehimeng Aquino ang The Hague Joint Declaration bilang dokumento raw na lumilikha ng walang katapusang pagkakahati. Nais nitong isaisantabi ang mga kinakailangang pagbabago sa lipunan at dumeretso sa huling bahagi ng adyenda sa paghahabol ng artipisyal na kapayapaan.

Bilang mga rebolusyonaryong malalim na nakaugat sa masang pinagsasamantalahan at inaapi, sina Kasamang Benito at Wilma ay kapwa may matalas na gagap sa dapat na nilalaman ng anumang kasunduang naglalayong lumutas sa mga suliraning pinag-uugatan ng rumaragasang digmaang sibil sa Pilipinas. Sa gayon, makabuluhan ang kanilang iniaambag sa prosesong pangkapayapaan.

Sa hapag man ng negosasyon, o sa labas nito, kalahok sila sa dakila at makasaysayang proseso ng pagbubuo ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagrerebolusyon, hindi lamang sila mga tagapagtaguyod kundi mga masikhay na tagapaglikha ng tunay na demokrasyang bayan, katarungang panlipunan, pambansang kalayaan at pangmatagalang kapayapaan.

Hindi ang mga tunay na manggagawang pangkapayapaan tulad nina Kasamang Benito at Wilma, Alan Jazmines at iba pang nakadetineng konsultant ng NDFP ang dapat nakakulong, at pinagkakaitan ng karapatang makasalamuha ang mahal na masang kanilang pinaglilingkuran.

Subalit mas ninanais pa ng rehimeng Aquino na maglaan ng malaking panahon at rekurso para dakpin ang mga lider-rebolusyonaryo kaysa umupo nang seryoso upang mapagpasyang talakayin at lutasin ang mga ugat ng digmaang sibil. Sa makitid at maling pag-aakala nito, sa gayong paraan ay makikitil ang rebolusyonaryong pakikibakang bayan at hindi na kakailanganin pa ang negosasyon para bitagin at “payapain” ito.

Sunud-sunod nang bigwas ang idinudulot ng rehimeng Aquino sa negosasyong pangkapayapaan dahil sa di nito pagtalima at mga paglabag nito sa mga dati nang umiiral na kasunduan nito sa NDFP, pangunahin na ang matagalang pagbibimbin nito sa mga konsultant na protektado ng JASIG.

Sadyang napakahirap at peligrosong makipag-usap sa rehimeng makitid at mababaw na nga ang pananaw sa kapayapaan ay balasubas pa. Ang tanging paraan para hindi maitala sa kasaysayan ang rehimeng Aquino bilang berdugo ng usapang pangkapayapaan ay ang pagrespeto nito sa mga kasunduan nito sa NDFP, pangunahin na ang The Hague Joint Declaration at ang JASIG at pagpapalaya sa mga nakakulong na konsultant ng NDFP. Dapat ding tumalima ang rehimen sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal na ipiniit dahil sa gawa-gawang mga kasong kriminal.

----------------

Iba Pang Artikulo

Deklarasyon ng Linggo ng Pambansang Soberanya at Patrimonya
Pag-aresto sa mga lider ng PKP at NDFP, malawakang binatikos
Mga aktibidad sa ika-45 taon ng BHB
Matatagumpay na aksyong militar
Panayam kay Ka Oris
PKP sa MILF: Mapanlinlang ang gubyernong Aquino
Pag-aresto kay Andrea Rosal, ganti ng mga pasista
Lider-minorya, pinaslang sa Ifugao
Sanggol, namatay sa pagbakwit
Walang lubay na panggigipit sa Hacienda Luisita
6,000 dumalo sa libing ni Romeo Capalla
Ikapitong pulong ng US at Pilipinas, binatikos
Paraguay, pinaralisa ng pangkalahatang welga