Ibutaktak ken labanan ti narungsot ken mapangallilaw nga OPLAN BAYANIHAN!


Wigan Moncontad
Nona del Rosario Command - NPA-Ifugao
Marso 31, 2014

Idi alas-onse ti rabii ti 21 March 2014, idiay Barangay Camandag, Asipulo, insayangkat ti maysa a team ti Nona del Rosario Command, New People’s Army- Ifugao (NDRC, NPA-Ifugao) ti harassment laban iti maysa yunit ti 54th IB. Kalpasan ti awan pay maysa a minuto a panagpaputok ti kakadua, nagulo-gulo ti sumurok-kumurang 30 a soldados a madama ti panagbabartek iti abay ti school building ken barangay clinic. Segun iti nagkaykaysaan a tarabay, inggagara dagiti Nalabaga a Mannakigubat a saan a paltugan dagiti pasdek. Basar iti report ti masa, dua ti nasugatan kadagiti soldados ken kritikal ti kasasaad ti maysa.

Awawagan a “Peace and Development Team” ti yunit a pinaltugan dagiti kakadua. Isuda kano ket saan a pang-gubat ta panangipatungpal ti OPLAN BAYANIHAN ti trabaho da. Mangipatakder da kano ti school building idiay barangay. Saan a mamati iti kinalastog dagiti tattao ta malaksid kadagiti napipigsa da nga armas ken bala, nag-adu a bote ti arak ti awit ken balon da a napan iti baryo. Nirugitan ken dinadael da ti school a nagyanan da, pinaltugan da pay ti maysa a kalding.

h4. Attiddog a naranggas a rekord ti AFP

Ti Camandag ti maysa kadagiti barangay a masansan a pappapanan ti kabusor ti umili. Idi pay laeng 2010, immuna a pimmakat ti 54th IB iti Ifugao. Nabayag da a nagyan iti sityo Pihipi, a kaadduan ti high school. Malaksid iti panag-awis kadagiti kabataan a sumrek kadagiti kontra umili a trabaho ken panangarem kadagiti balasang, daydiay a tiempo met laeng a simmaknap ti damag a maragragsakan dagiti soldados gaputa P200 laeng ti babbai iti Asipulo. Idi March 2011, pinukkan met dagiti soldado nga elemento ti 86th IB ti kapkape iti dissu nga awan pakada da a pinagkampoan.

Idi October 2013, kalpasan ma-encounter ti yunit ti NDRC, pinaltugan ken niraut ti 54th IB ti kablabalayan idiay sityo Binablayan, pinuoran da iti datar ti maysa a balay, sinurasuratan dagiti diding, dinadael dagiti tambak ken mula a pagay ken saan a pinalubusan a maka-awid dagiti naganak tapno alaen dagiti ubbing.

Manmano pay laeng dagitoy iti atiddog ken nadara a listaan ti abuso dagiti soldados, combat man wenno civil-military nga operasyon, biktima ti umili ti pananggulgulo da iti kappia, pamutbuteng, awan-basaran a panagatap kadagiti sibilyan kas rebelde, panangbastos, awan pakada a panagserrek kadagiti balbalay, panangtakaw ken panangdadael kadagiti mula ken sanikua, basta-basta a panagbomba, pananglapped kadagiti proyekto a pangkabiagan ti umili ken nag-adu pay a pananglabsing.

Saan a kaskasdaaw a gapu kadagitoy nga aramid ti natatangsit a soldados, adayo ti panunot ken puso ti umili kaniada. Imbes, umili a mismo ti agkidkiddaw ken agtigtignay a patakyasen isuda. Idiay sityo Landing nga ayan ti elementary school, kaspangarigan, madamadi dagiti parents ken teachers ti panagyan dagiti soldados idiay isu a kayat da a mapapanaw isuda.

h4. Pudno a bayanihan: tulungan ti NPA ken ti umili

Pakasaritaan ti mangpaneknek a ti soldados ti umili ti usto a kakapet-takyag da iti aniaman a nauneg ken pangmabayagan a panagdur-as a tarigagay da. Idiay Barangay Camandag, kas pangarigan, kakadua ti katinnulong da iti natadem a panag-amiris ti kagagalad ti hydropower plant ti SN Aboitiz Power. Babaen kadagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti umili, nauurnos a naparimbaw ti umili ti karbengan da kas nailian a minorya iti bukod a panangngeddeng. Kagiddan na daytoy, segun iti prinsipyo ti panagsanggir iti bukod a kabaelan, soldados ti umili ti katinnulong da iti panagabante ti Agraryo a Rebolusyon tapno maipangato ti tukad ti pagbiagan da.

Iti nadumaduma a paset ti pagilian panpaneknekan ti NPA ti awan-sarday a panagserbi na daytoy iti nalawa nga umili. Naregta daytoy a makiininnadal kaniada maipapan iti pang-ekonomiya ken pampolitika a kasasaad da ken makipaspaset iti trabaho da iti produksyon bayat nga itantandudo ti rebolusyonaryo a kultura a kasapulan tapno agballigi ti nailian a demokratiko a rebolusyon, ken kas hukbo a panlaban sisasagana daytoy a dusaen dagiti abusado a tropa ti kabusor a mangmangted ti nayon a problema ti umili.

Husto ken nainkalintegan ti Demokratiko a Rebolusyon ti Umili (DRU) nga iyab-abante ti NPA. Rumbeng laeng a singiren ti umili ti nararanggas a soldados kadagiti basol da ken lapdan ti aniaman a gandat a magyan kadagiti pampubliko a pasdek kas iti school building, batangay hall, clinic ken dadduma pay. Rumbeng met laeng a pagpanunutan ti NPA ken ti umili tapno paayen ti panggep dagiti militar ken dangranan ti aramado a tropa nga agparparigat kaniada. Ti panagtitinnulong ti umili ken Hukbo, maisigsigurado ti balligi ti DRU a kakaisuna a sungbat iti amin a problema ti gimong a Pilipino. ###

Paayen ti OPLAN BAYANIHAN!
Iyabante ti gubat ti umili!